Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары


Идеяны жҥзеге асыру тетіктеріPdf көрінісі
бет16/55
Дата26.12.2019
өлшемі8.24 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   55

Идеяны жҥзеге асыру тетіктері

Кҥтілетін нәтиже 

Білім беру 

құндылықтары

Оқу мақсаттары 

жүйесі

Білім беру мазмұны

Оқытудың әдіс 

тәсілдері

Сабақтан тыс 

жұмыс

Бітірушінің әлеуметтік 

бейнесі


Жауапкершілігі мол белсенді 

азаматтық ұстанымы бар

Жоғары жетістіктерге қол жеткізуге 

ұмтылады


Кӛзқарастардың әр алуандығына 

құрметпен қарайды 

Шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлайды

Әлеуметтік жауапкершілікті сезінеді

АКТ тиімді қолдана біледі

Ӛмір бойы білім алуға және ӛзін-ӛзі 

жетілдіруге дайын болады

 

 

 Қазір теледидардағы жаңалықтардан болсын, интернет беттерінен болсын 

«ХХІ  ғасыр  –  жаңа  технология  мен  ақпараттандыру  ғасыры»  дегенді  кӛп 

естиміз.  Сондықтан да бүгінгі таңда заман талабына сай лайықты жаңа тұлға  

қалыптастыру,  тәрбиелеу  ең  қажетті  нәрсе  және  ол  мұғалімдердің  еншісінде. 

Заман  күннен  күнге  дамып,  ӛркендеу  үстінде.  Олай  болса  біз  алдымызда 

тәрбиелеп отырған шәкірттерімізді адамгершілік пен ӛз елін сүйетін ұлтжанды 

етіп  тәрбиелеп,  оны  бар  асылындай  қадірлей  білетін,  ӛткенін  бағалап, 

болашағына  зор  сеніммен  қарай  білетін  ең  жақсы  қасиеттерді  үйрете  білуіміз 

қажет. 

Бабаларымыздың  «Жеті  жұрттың  тілін  біл,  жеті  түрлі  білім  біл»  деген қанатты  сӛздері  қазір  де  халық  ұстанып,  үш  тілдің  қатар  қолданысын  кӛздей 

отырып,    болашаққа  нық  аяқ  басуына  демеу  болатындай.  Алайда  мемлекеттік 

тіл болып есептелетін қазақ тілінің қолданыс ауқымын кеңейтпей, орыс тілінің 

күрмеуінен  шыға  алмай  жатқанда,  ағылшын  тілін  үшінші  тіл  ретінде  қатар 

алып  жүру  қолымыздан  келер  ме  екен?..  Болса  да  қазіргі  жаһанданудың 

үдерісіне ілесуге, ғылым мен техникадағы жетістіктерді ағылшын тілі арқылы 

меңгеріп,  әлем  халықтарымен  тікелей  қарым-қатынас  жасау  ағылшын  тілі 

арқылы  жүзеге  асатынын  білеміз.    Ағылшын  тілін  меңгерудің  жақсы  жағы 

жастарымыздың  тек  білім  алып  қоймай,  тіл  арқылы  шетелдік  білім  беру 

орындарына  ӛз  білімдерін  жалғастырып,  жұмыс  ұйымдарында  тәжірибе 

алмасуына  жағдай  туғызып  отырған  елбасының  «Болашақ»  бағдарламасымен 

байланысты.  Бұл   қазіргі  жастар  үшін  ӛзін  әлем  деңгейінде  кӛрсете  алуына 

үлкен мүмкіндік.  

    Жаңартылған  білім

 

беру


 

мазмұнына

 

кӛшу  жағдайында 

критериалды 

бағалау   бүгінгі  білім  беру  жүйесінде  зор  маңызға  ие.   Ӛйткені  қазір 

оқушылардың  білімділігі  ғана  басты  рӛлде  емес,  басты  рӛлде  оқушының 

құзіреттілігін,  оның  жеке  тұлғалық  қасиеттерін  дамыту,  қоршаған  ортамен 


138 

 

дұрыс  қарым-қатынасу,  ӛзін-ӛзі  дамыту,  ӛзіндік  білімін  кӛтеру  сияқты мақсаттар қойылған.  

Білім  алушылардың  күтілетін  оқу  нәтижелері  жетістігін  бағалау  жүйесі 

білім  беру  мазмұнының  ажырамас  бір  бӛлігі  болып  табылады.  Жаңартылған 

орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың оқу жетістігін критериалды 

бағалау  жүйесі  қолданылады.      Қазақстан  үшін  жаңа  критериалды  бағалау 

жүйесі  білім  алушыларды  оқуға  ынталандыруға,  қызығушылығын  арттыруға, 

дамытуға  бағытталған.  Егер  әр  білім  алушыға,  оның  ата-аналарына  түсінікті 

анық, ӛлшемді бағалау критерийлері берілсе, бұған қол жеткізуге әбден болады.  

Критериалды  бағалау  жүйесі  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  білім 

алушылардың  оқу  жетістіктерін  бағалау  тәжірибесіне  ӛзгерістер  енгізудің 

негізін  анықтайды.  Бұл  бағалау  рәсімдерінің  сапалылығын,  олардың 

халықаралық  стандарттарға  сәйкестігін,  әр  білім  алушының  оқудағы 

қажеттілігін  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік  береді.      ЭЫДҰ  мәліметі  бойынша 

(2014),  критерий  негізіндегі  бағалаудың  барынша  нақты  сипаттамасы  бар,  ол 

қазақстандық  мектептерде  оқыту  сапасын  арттыру  үшін  қажетті  жағдайларды 

құруға  мүмкіндік  береді.  Критериалды  бағалау  жүйесін  енгізудің  мақсаты 

бағалау критерийлерінің негізінде білім алушылардың оқу жетістіктері туралы 

шынайы  ақпарат  алу  және  оқу  үдерісін  жетілдіре  түсу  үшін  оны  барлық 

қатысушыларға ұсыну.   Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері:  

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту;  

2.  Жүйелі  кері  байланыс  орнату  арқылы  білім  алушылардың  ӛзін-ӛзі 

үнемі жетілдіріп отыруына жағдай жасау;  

3.  Бірыңғай  стандарттарды,  сапалы  бағалау  құралдарын,  механизмдерін 

қалыптастыруға кӛмектесу;  

4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз:     

– білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы;  

– мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы;  

– ата-аналарға оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы;  

–  басқару  органдарына  ұсынылған  білім  беру  қызметінің  сапасы  туралы 

ақпараттар ұсыну.   

Критериалды  бағалау  жүйесін  енгізу  жүйелі  негізде  кезеңдер  бойынша 

жүргізіледі.  Бұл  бағалау  үдерісін  қолдауды,  ӛз  кезегінде  үйлестіруді  қажет 

етеді. Аталған міндеттерді жүзеге асыру критериалды бағалау бойынша ӛңірлік, 

мектеп  үйлестірушілеріне  жүктеледі.  Үйлестірушілердің  негізгі  рӛлі  бағалау 

жүйесін  сапалы  басқаруды,  қалыптастырушы,  жиынтық  бағалауға  қатысты 

үдерістер,  рәсімдерді  жүзеге  асыруды,  сондай-ақ,  бағалау  рәсімдерін  іске 

асыруға қолдау кӛрсетуді қамтамасыз ету болып табылады. 

Қорыта  айтқанда,  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  мен  бағалау 

жүйесін  енгізу  мақсаттар  мен  міндеттері  білім  беру  саласында  білім  беру 

сапасы  мен  оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  арттыру  барысында 

барлық  талаптарына  сай  құрылған  деп  айтуға  болады.  Олай  болса, 

оқушылардың  мектептен  алып  шығатын  «білім  жүгі»      болашақта  ӛз  ӛміріне, 

еліміздің ӛркендеуіне пайдасы тиетіндей деңгейде болады деп ойлаймын. 


139 

 

 Әдебиеттер:  

 

1. Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы- 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір». 

2. 

Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне  арналған критериалды бағалау басшылығы . -–Астана, 2015. 

3. 


Ӛңірлік және мектеп үйлестірушілеріне арналған критериалды 

бағалау бойынша нұсқаулық. Оқу-әдістемелік құрал. –Астана, 2016.  

 

 

 АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ БЛОК-КОНСПЕКТА 

 

Карпинская Т.В. 

Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина», г. Мозырь 

Tkarpinskaya@mail.ru

 

 В  настоящее  время  в  связи  с  новой  образовательной  парадигмой 

приоритетной  целью  стала  направленность  на  развитие  активности  и 

самостоятельности  личности  в  учебном  процессе.  Соответствующим 

образом  активизировалась  и  разработка  технологий  обучения  в  этом 

направлении.  

Анализ  особенностей  организации  самостоятельной  деятельности 

учащихся  позволяет  утверждать,  что  еѐ  значение  в  обеспечении  повышения 

эффективности процесса обучения будущих учителей очень велико. 

Широкое  внедрение  в  учебный  процесс  современных  средств  обучения 

дает  возможность  организовать  учебно-познавательную  деятельность 

учащихся  на  более  высоком  уровне,  повысить  интенсивность  труда 

преподавателей  и  учащихся.  Умелое  применение  средств  обучения  позволяет 

значительно  увеличить  долю  самостоятельности  учащихся,  развивать 

умственную активность и инициативу при усвоении учебного материала.  

Организовать самостоятельную познавательную деятельность будущих 

учителей,  способствующую  развитию  профессионального  и  творческого 

мышления, позволяет технология обучения с использованием блок-конспекта. 

 

Необходимость  организации  и  проведения  специальной  работы  по 

становлению  полноценного  уровня  квалификации  специалиста  в  ходе  его 

вузовского  обучения  диктуется  все  возрастающими  потребностями  общества, 

связанными 

с 

современными тенденциями 

национального 

и 

общецивилизационного развития.  Реформирование  образования  выдвигает  на  первый  план  проблемы 

качества  образования:  подготовки  конкурентоспособных  специалистов, 140 

 

которые способны в быстро меняющихся условиях рынка труда приобретать и совершенствовать 

свои 


знания 

самостоятельно 

в 

течение 


всего 

трудоспособного возраста.  

В  традиционно  сложившейся  практике  преподавания  большое  место 

занимают  информационно-развивающие  методы  (лекция,  рассказ,  беседа),  в 

которых  преподаватель  играет  более  активную  роль,  чем  учащиеся.  Для 

закрепления  знаний  и  совершенствования  умений  часто  используют 

репродуктивные  методы,  которые  более  ориентированы  на  запоминание  и 

воспроизведение  учебного  материала  и  менее  –  на  развитие  творческого 

мышления, активизацию самостоятельной познавательной деятельности.  

В  образовании  происходит  смена  образовательной  парадигмы.  Новая 

образовательная  парадигма  ориентирована,  прежде  всего,  на  развитие 

личности,  повышение  ее  активности  и  творческих  способностей,  а 

следовательно,  и  на  расширение  использования  методов  самостоятельной 

работы учащихся, самоконтроля, активных форм и методов обучения. 

В  век  бурных  темпов  роста  информации  знания  необходимо  постоянно 

обновлять,  что  может  быть  достигнуто  главным  образом  путем 

самообразования.  Это  требует  от  человека  познавательной  активности  и 

самостоятельности  –  качеств,  которые  характеризуют  интеллектуальные 

способности  человека  к  учению,  которые  проявляются  и  развиваются  в 

деятельности.  Широкое  использование  активных  методов  обучения, 

побуждающих  к  мыслительной  и  практической  деятельности,  развивает 

интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем желание 

в постоянном овладении знаниями и применении их на практике [1]. 

Передовые  педагоги  прошлого  всегда  уделяли  большое  внимание 

проблеме формирования самостоятельности как личностно значимого качества 

учащихся.  В  педагогике  самостоятельность  рассматривается  как  один  из 

основных принципов обучения [2]. 

В  современной  методике  преподавания  самостоятельная  работа 

обязательно  соотносится  с  организующей  ролью  преподавателя.  В  дидактике 

под самостоятельной работойпонимают разнообразные виды индивидуальной и 

коллективной  деятельности  обучающихся  на  занятиях  или  дома  без 

непосредственного участия педагога, но по его заданиям. 

С  точки  зрения  психологии  для  самого  обучающегося  самостоятельная 

учебная работа, прежде всего, должна быть осознана как свободная по выбору, 

внутренне  мотивированная  деятельность.  Она  предполагает  выполнение 

обучающимся  целого  ряда  входящих  в  нее  действий:  осознания  цели  своей 

деятельности,  принятия  учебной  задачи,  придания  ей  личностного  смысла, 

подчинения  выполнению  этой  задачи  других  интересов  и  форм  своей 

занятости,  самоорганизации  в  распределении  учебных  действий  во  времени, 

самоконтроля в их выполнении [1]. 

Как  один  из  способов  активизации  познавательной  деятельности 

учащихся  следует  рассматривать  целенаправленное  применение  на  занятиях 

проблемных  и  творческих  вопросов,  задач  и  заданий  для  самостоятельной 


141 

 

работы, средств наглядности и сочетания этих элементов. Опираясь на исследования в области педагогики можно утверждать, что 

для  организации  самостоятельной  работы  будущих  учителей  эффективно 

использование технологии обучения с использованием блок-конспекта. 

Одним  из  основных  условий  реализации  технологии  обучения  является 

наличие  учебно-методического  комплекса,  обеспечивающего  организацию  и 

проведение  учебных  занятий.  Он  состоит  из  дидактических  материалов, 

оснащающих деятельность как обучающих, так и обучаемых. 

Разработка  методического  обеспечения  отдельной  темы  в  рамках 

преподаваемого  предмета  –  одно  из  важнейших  направлений  методической 

деятельности  преподавателя,  включающей  в  себя  планирование,  разработку  и 

создание  оптимальной  системы  учебно-методической  документации  и  средств 

обучения,  необходимых  для  полного  и  качественного  процесса  обучения 

будущих учителей. 

При  разработке  методического обеспечения  преподаватель  решает  сразу 

три 

дидактические задачи: 

для 


чего 

учить 


(определение 

круга 


профессиональных  знаний  и  умений),  чему  учить  (отбор  содержания  и  его 

планирование), как учить (пути и средства формирований знаний и умений) [3]. 

Содержательную,  логическую  и  практическую  стороны  технологии 

обучения  раскрывает  методический  материал  в  виде  блок-конспекта.  В  нѐм 

прослеживаются  этапы  усвоения  технических  понятий,  раскрываются 

требования  к  результатам  обучения,  представляются  объѐм,  содержание  и 

логика учебного материала в модельном виде, имеют место учебные алгоритмы 

с  постановкой  вопросов  для  их  осмысления  и  применения  при  решении 

типовых технических задач. 

Блок-конспект  является  компонентом  комплексного  методического 

обеспечения  и  представляет  собой  специально  спроектированную  и 

дидактически  обоснованную  систему  заданий,  выполняя  которые,  будущее 

учителя  работают  на  занятиях  вполне  самостоятельно,  решают  определенный 

класс  технико-технологических,  гуманитарных,  экономических  и  социально 

значимых  задач.  Благодаря  наличию  информационных  текстов,  рисунков  и 

схем  с  дидактически  обоснованными  пропусками,  а  также  системы  заданий, 

блок-конспект 

качественно 

по-новому 

организует 

самостоятельную 

познавательную  деятельность  студентов.  Блок-конспект  –  средство  обучения 

для обучающихся, которое экономит время, исключает необходимость ведения 

традиционного конспекта [4]. 

Методическая  разработка  в  виде  блок-конспекта,  ориентирована  не  на 

механическое  запоминание,  а  на  осмысленное  освоение  учебного  материала 

обучающимися. Она способна содействовать оптимизации учебного процесса в 

различных структурах системы образования, в том числе и в вузах.  

Для организации самостоятельной познавательной деятельности будущих 

учителей,  осуществляющих  направленный  поиск  информации  весьма 

эффективно  использование  блок-конспекта.Студенты  с  пониманием  относятся 

к  текстам,  размышляют,  обсуждают,  анализируют,  критикуют,  выполняют 142 

 

предложенные  задания.  В  данном  случае  преподаватель  выступает  в  роли помощника и консультанта в познавательной деятельности будущих учителей, 

а не просто человеком, передающим информацию. 

Важнейшим  методологическим  основанием  создания  и  использования 

блок-конспекта  является  принцип  наглядности,  понимание  которого, 

ознаменовало новый подход в проектировании различных средств обучения. 

При  разработке  блок-конспекта  целесообразно  учитывать  следующие 

положения: 

учебный материал должен быть доступен для понимания и его изучение 

обязано  способствовать  овладению  будущими  специалистами  высоким 

профессиональным мастерством, навыками и культурой труда; 

методическое  обеспечение  должно  осуществлять  органическую  связь 

теоретического обучения с практическим

методы и средства обучения должны способствовать развитию у будущих 

учителей умений самостоятельного изучения учебного материала; 

способствовать  осуществлению  в  учебном  процессе  общих  принципов 

теоретического обучения и дидактики и т.д. 

Блок-конспект составляют: 

структуры  заданий  для  индивидуальной  и  групповой  работы,  где 

раскрываются  сущность  и  порядок  деятельности  на  определенном  шаге 

обучения; 

комплекты  теоретических  материалов,  которые  заменяют  традиционную 

лекцию  и  позволяют  в  любой  удобный  момент  вернуться  к  определенному 

тексту  или  заданию  и  более  основательно  проработать  его  (так  как  блок-

конспект выдается каждому студенту в личное пользование); 

таблицы,  схемы,  СЛС,  заполняя  которые  студенты  в  виде  знаковых 

графов  визуализируют  тексты  научного  характера,  что  облегчает дальнейшую 

работу; 

место для записей и ячейки для выполнения заданий. 

Существенным  моментом  использования  на  занятиях  блок-конспекта 

является  реализация  обратной  связи  с  целью  проверки  правильности 

выполнения заданий и определения уровня усвоения нового материала, а также 

выделения  моментов,  вызывающих  затруднения  для  усвоения  их 

обучающимися. Обратная связь может проходить в форме беседы, обсуждения 

докладов групп или демонстрации образцов выполнения заданий.  

Таким  образом,  технология  обучения  с  использованием  блок-конспекта 

направлена на развитие  активности  личности  в  учебном процессе и  позволяет 

обучить  будущих  учителей  самостоятельной  деятельности  по  овладению 

знаниями, 

развить 

способности 

к 

саморазвитию, самореализации, 

самосовершенствованию. 

 

Литература:  

 

1. Семушина,  Л.Г.  Содержание  и  технологии  обучения  в  средних специальных  учебных  заведениях:  Учеб.  пособие  для  учреждений  сред.  проф. 

143 

 

образования / Л.Г. Семушина. – М.: Мастерство, 2001. – 272 с. 2. Харламов,  И.Ф.  Педагогика:  учебное  пособие  /  И.Ф.  Харламов.  –  4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 519с. 

3. Радченко,  А.К.  Проектирование  технологии  обучения  техническим 

дисциплинам:  учеб.  пособие  /  А.К.Радченко.  –  Мн.:  Адукацыя  і  выхаванне, 

2003. – 288 с. 

4. Пальчевский,  Б.В.  Комплексное  научно-методическое  обеспечение 

технологического образования / Б.В. Пальчевский // Тэхналагічная адукацыя. – 

1996. –№ 3. – С. 35–68. 

 

 

 РОЛЬ СПЕЦКУРСА ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ФОРМИРОВАНИИ УЧИТЕЛЯ НОВОГО 

ФОРМАТА 

 

Киселѐва С.В., Ковалева Е.В. 

Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина, г. Мозырь 

doll59@mail.ru

 

 

В  статье  рассматривается  роль  спецкурса  по  методике  преподавания иностранных  языков  в  формировании  учителя  нового  формата.  При 

комплексном  подходе  к  подготовке  специалистов,  применяя  в  обучении 

социальные  технологии  сотрудничества,  групповой  работы,  осуществляя 

межпредметные  связи,  создавая  языковую  среду,  можно  добиться  успехов  в 

подготовке специалистов-филологов. Преподавание спецкурса, построенное на 

основе  современных  методов,  приемов,  средств  и  форм  обучения, 

предполагает  усиление  практической  ориентации  и  инструментальной 

направленности  образования  через  достижение  оптимального  сочетания 

теоретических  знаний  и  практических  умений,  что  способствует  реализации 

поставленных целей подготовкиучителя иностранных языков. 

 

Поиск  эффективных  путей  профессиональной  подготовки  учителя иностранного языка с учетом современных тенденций обновления содержания 

образования  –  актуальная  задача,  стоящая  перед  преподавательскими 

коллективами  высшей  школы.  Изучением  данной  проблемы  занимаются 

ученые-методисты  России  и  Беларуси:  Андреасян  И.М.,Ариян  М.А.,Гальскова Н.Д.,  Китайгородская  Г.А.,Маслов  Ю.В.,  Пассов  Е.И.,  Полат  Е.С.,Фастовец 

Р.В. и др.  

Обучение  должно  носить  конструктивный  характер,  что  предполагает 

перенос  акцентов  обучения  от  предоставления  преподавателями  правильных 

ответов  к  самостоятельному  построению  студентами  системы  знаний.  Только 

при  комплексном  подходе  к  подготовке  специалистов,  применяя  в  обучении 


144 

 

социальные  технологии  сотрудничества,  групповой  работы,  осуществляя межпредметные  связи,  создавая  языковую  среду,  можно  добиться  успехов  в 

подготовке  специалистов,  способных  самостоятельно  решать  актуальные 

задачи  иноязычного  образования  и  готовить  учащихся  к  диалогу  культур  в 

современном быстро меняющемся поликультурном мире.  

Новый  социальный  заказ  общества  обучать  иностранным  языкам  как 

средству межкультурной коммуникации, формировать личность, вобравшую в 

себя  ценности  родной  и  иностранной  культур  и  готовую  к  общению  в 

поликультурном  мире,  влечет  за  собой  широкое  внедрение  инновационных 

технологий, позволяющих изменить саму парадигму иноязычного образования 

[1,  с. 6].  Поэтому  на  первый  план  выступают  эффективные  методы 

теоретической и практической подготовки студентов, инновационные подходы 

и  технологии,  направленные  на  активизацию  познавательной  деятельности 

студентов,  организацию  обучения  на  основе  сотрудничества,  моделирования 

результатов, а также постоянного мониторинга и анализа результатов обучения, 

а также производственной педагогической практики. 

Важнейшим  предметом  в  подготовке  будущего  учителя  иностранного 

языка является методика преподавания иностранных языков (МПИЯ). Cегодня 

невозможно представить проведение  семинарских и  практических  занятий по 

МПИЯбез  использованиявидео-  и  компьютерных  технологий  обучения;  без 

организации 

микропреподавания, 

когда 


студенты 

самостоятельно 

разрабатывают и показывают в аудитории фрагменты уроков. Преподаватели 

используют  различные  групповые  формы  работы  методы  активизации 

речемыслительной  деятельности  студентовтакие  как:  мозговая  атака, 

дискуссия,  проект,  суд,  деловая  игра,  обучение  в  сотрудничестве,  которые 

способствуют  формированию  творческой  личности  специалиста,  готовой  к 

восприятию инноваций. 

В  процессе  обучения  основной  специальности  –  «Иностранные  языки 

(английский,  немецкий)  –  формируется  комплекс  коммуникативных  качеств 

студента,  которые  позволят  личности  успешно  и  творчески  осуществлять 

профессиональную  деятельность  в  будущем.  Дисциплина  «Методика 

преподавания  иностранных  языков»  предоставляет  уникальную  возможность 

интегрировать  знания,  умения  и компетенции, сформированные  у  студентов в 

процессе  изучения  всех  остальных  блоков  и  дисциплин  профессиональной 

подготовки. 

В  качестве  дополнения  к  базовому  курсу  МПИЯ  была  разработана 

программа  спецкурса  по  МПИЯ,  которая  ставит  своей  целью  ознакомить 

студентов  с  обучающими  возможностями  современных  технологий,  раскрыть 

их важнейшие характеристики и преимущества, а также предложить студентам 

алгоритм их эффективного применения в процессе преподавания иностранных 

языков.  Данный  спецкурс  был  апробирован  в  учебном  процессе  УО  МГПУ 

им.

 

И.П. Шамякина  и  показал  свою  эффективность  в  формировании профессиональных  компетенций  учителя  иностранных  языков.  Изучение 

теоретического  материала  курса  предполагается  в  тесной  связи  с 145 

 

формированием  практических  навыков  использования  технологий  для эффективного  решения  учебно-воспитательных  задачна  различных  этапах 

обучения.  К  каждому  семинарскому  занятию  предусмотрено  задание  для 

самостоятельной  работы.  К  концу  курса  студенты  овладеваюттакими 

понятиями,  как:  технология  обучения,  социальные  и  информационные 

технологии, 

индивидуализация 

и 

дифференциация обучения, 

коммуникативность  как  образовательная  технология,  эффективное  управление 

процессом  иноязычного  образования,  профессиональная  компетенция  учителя 

иностранного  языка,  современное  методическое  обеспечение  процесса 

иноязычного образования; а также приобретаютнавыки корпоративной работы. 

Методической  основой  организации  процесса  обучения  является 

личностно-ориентированный 

подход, 


при 

которомстудент 

выступает 

центральной  фигурой  учебного  процесса.  Управление  индивидуальным 

развитием студентов осуществляется в контексте сотрудничества. Активизация 

самостоятельной работы студентов, направленная на раскрытие их творческого 

потенциала,  а  также  рефлексивный  подход  к  преподаванию  тем  более  важен, 

поскольку  будущие  учителя,  познакомившись  с  современными  технологиями 

на  занятиях  в  университете,  смогут  в  дальнейшем  применять  их  в  своей 

практической работе в школе.  

Таким  образом,  преподавание  спецкурса,  построенное  на  основе 

современных  методов,  приемов,  средств  и  форм  обучения,  предполагает 

усиление  практической  ориентации  и  инструментальной  направленности 

образования через достижение оптимального сочетания теоретических знаний и 

практических  умений  и  способствует  реализации  поставленных  целей 

подготовки учителя нового формата путем оптимального сочетания аудиторной 

и самостоятельной работы студентов. Особая роль принадлежит педагогической 

рефлексии,  на  основании  результатов  которой  преподаватель  может  сделать 

выводы о целесообразности использования той или иной технологии в учебном 

процессе. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   55
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет