Сабақ өткізу орны -№2 ғимарат Пән аты «Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс» Кредит саны 3Дата19.02.2017
өлшемі254,5 Kb.
түріСабақ

УМКД 042-18.19-002-2014

Ред. № 2 от 16.06.2014

Страница изМазмұны

 1. Жалпы ережелер

2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4. Курс форматы

5. Курс саясаты

6. Баға қою саясаты

7. Әдебиеттер
 1. Жалпы ережелер

1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер

 • Байланыс ақпараты – тел. 30-43-33, Таңірбергенов 1. 2 ғимарат,

 • Сабақ өткізу орны –№2 ғимарат

 • Пән аты – «Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс»

 • Кредит саны - 3

1.2. Курстың қысқаша мазмұны:

 • – «Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс» курсын оқу нəтижесінде студенттер кəмелетке толмаған балалардың мінез — құлқындағы ауытқу туралы ғылыми тұрғыда негізделген, толық түсінікті қалыптастыру мақсатында ауытқушы мінез- құлық мəселелерінің бүгінгі таңдағы жағдайы жəне қолданылатын əдіс-тəсілдердің əр алуандығы туралы білім алады.

 1. Курстың мақсаты:

Студенттердің кəмелетке толмаған балалар мен жас өспірімдердің мінез-құлықтарындағы ауытқуларды болжау жəне алдын алу бойынша түсініктері мен психологиялық жəне педагогикалық білімдерін жетілдіру.

1.4. Курстың міндеттері:

- студенттерде нормадан ауытқушы мінез-құлық табиғаты туралы теориялық білім қалыптастыру;

- девиантты мінез-құлықтың қалыптасуына əсер етуші жағымсыз факторлар туралы студенттердің білімдерін жетілдіру;

- Студенттерді кəмелетке толмаған балалардың мінез-құлықтарындағы ауытқушылықтың негізгі алдын алу шараларымен таныстыру;

- Бағдарламаның мазмұнына сай балалармен жəне жасөспірімдермен түзету - реабилитация жұмыстарына арналған тренингтік сабақтарда студенттердің практикалық дағдыларды игеруіне жағдай жасау.

1.5. «Девиантология» курсын оқытудағы нәтижесінде студент міндетті:

-Білу керек


 • Девиантты мінез-құлықтың негізгі терминдері мен ұғымдарын білу

-Меңгеру керек:

Білім беру жəне тəрбиелеуде қиындықтар көретін балалардың ата-аналарымен сабақтар жоспарлау;-Игеру керек:

Мінез-құлқында ауытқулар бар кəмелетке толмағандар туралы мəлімет жинау;-Қолдана білу керек:

Ата-аналар мен балаларға арналған түзету жəне тренингтік сабақтар-Түсіну керек:

Білім беру мекемелерінің тәрбиелік іс-әрекеттері тәжірибесіне «Мінез – құлық ауытқушылығы» бар балалармен жұмыс істеудің негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен құралдарын енгізу материалдарын түсіну;- Білім болу керек:

Кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның ішінде педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық және т.б.;-Қалыптастыруы тиіс:

«Мінез – құлық ауытқушылығы» бар балалармен жұмыс бойынша әлеуметтік әдебиеттерді талдау барысында өздігінен білім алуын;

-«Мінез – құлық ауытқушылығы» бар балалармен жұмыс курсын оқыту студенттердің тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруы тиіс.

-

Пәнді оқу барысында студент білу керек: • студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.

 • СОӨЖ тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,

 • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,

 • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру

 • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру


1.6 Пререквизиттер:


 1. Девиантологияның негізгі терминдері мен ұғымдарын білу;

 2. Мінез-құлқында ауытқулар бар кəмелетке толмағандар туралы мəлімет жинау;

 3. Білім беру жəне тəрбиелеуде қиындықтар көретін балалардың ата-аналарымен сабақтар жоспарлау;

 4. Мінез-құлықтың ауытқу себебін анықтау бойынша диаг-

 5. ностика;

 6. Тұлғааралық дау — жанжалды шешу мақсатында балалармен, ата- аналармен жəне педагогикалық ұжым мүшелерімен кеңес өткізу;

 7. Ата-аналар мен балаларға арналған түзету жəне тренингтік сабақтар.

1.7 Постреквизиттер:

Осы пəнді оқытар алдында оқытылатын пəндер тізімі: «Жалпы психология», Педагогика, Мамандыққа кіріспе, Коррекциялық педагогика», «Жеке тұлға жəне топ психологиясы», «Психологиялық кеңес беру негіздері» жəне т.б


 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Кесте 1.
Тақырыптары


Сағаттар

Д/С

П/С

Л/С

БОӨЖ

БӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы психологиялық жəне педагогикалық мəселе ретінде 1.Девиантты мінез – құлықты балаларға сипаттама

2. Девианттық мінез – құлық туралы ғылыми пікірлер

3. Девиантты мінез – құлықтың зерттелуі


1

1+

Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.— М., 1991.

2. Акажанова А.Т. К вопросу о некоторых психологических аспектах субъективной стороны преступления //Материалы МНК, 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития.— Алматы, 2001.— С. 405—409.
2

Мінез құлқында ауытқушылық бар балаларға бiлiм беру бағдарламалары мен бiлiм деңгейлерi(1 сағат. 1апта)

1) Бiлiм беру бағдарламалары

2) Арнаулы және қосымша дамыту бағдарламалары


1

1


Керимов Л.К. Қиын балалар болады неге ? / Алматы: Қазақ елі.— 10 қараша, 2004.


3

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

1. Төменгі мектеп оқушыларының мінезін тәрбиелеу жолдары

2. Девиантты балалардың мінез-өзгешелігі


1

1


1. Казымбетова Д.К. Девиантное по ведение молодежи как объект социологического исследования. Дис. на соиск. учен. степ. канд. наук. - Алматы, 1999 - 36 с.

2. Қиын балалар көбейіп барады, неге? //Азат - 2005. - 30 наурыз -6 6.
4

Бастауыш балаларға арналған психотерпиялық әдістер

1. Психотерапиялық әдіске анықтама және түрлері

2. Бастауыш балаларға отбасының әсері

3. Девианттық мінез-құлықтың пайда болуының себептері және алдын алу1

1


1) Личко А.Е. Подрастковая психиатрия .-М.,1985

2) Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков .-Минск,1998

3)Турманова Ж. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы және аутогендік // Педагогика №5,2005,13-15 бет


5

Жасөспірімдердің отбасы мен мектептегі педагогикалық жəне əлеуметтік жолдан ауытқуының теориялық-əдістемелік негіздері (1 сағат. 1апта)

1. Девиантты мінез-құлық ғылыми бірлестікте

2. Девиантты мінез-құлықты балалардың отбасы орны


1

1
+
1. Арзуманян С.Д. Микросреда и отклонения социального поведения детей и подростков.— Ереван, 1980.

2. Акажанова А.Т. Теоретико-психологические аспекты формирования девиантного поведения несовершеннолетних /Тезисы 3-ей межд.конф.— Алматы, 2005.— С. 199—202.
6

Жасөспірімдердің əлеуметсізденуіндегі формальды емес криминогенді топтардың орны(1 сағат. 1апта)

1. Жасөспірімдердің әлеуметсізденуі

2. Жасөспірімдерді қылмысқа итермелеуші факторлар1

1+

1. Аргуманян С.Д. Микросреда и отклонения социального поведения детей и подростков.— Ереван , 1980.

2. Акажанова А.Т. Роль неформальных и криминогенных групп в десоциализации несовершеннолетних // Жантану.— Алматы, 2008.— №3 (3).— С.46—48.

7

Ауытқыған мінез-құлық генезисіндегі əлеуметтік пен биологиялықтың арақатынасы(1 сағат. 1апта)

1. Ауытқыған мінез-құлық

2. Девиантты мінез-құлық табиғаты мен себептерінің биологиялық түсіндірмесі


1

1


1. Акажанова А.Т., Кулдашева Н. Жасөспірімдік кезеңдегі мінез-құлық ауытқушылығының психогенетикалық негіздері // Ұлттағылымы.— Алматы, 2007.— № 1 (2).— С. 279—282.

2. Джекебаев У.С. О социально-психологических аспектах преступного поведения.— Алма-Ата: Наука, 1971.
8

Жасөспірімдердің қылмыскерлігі жəне оның алдын алу шараларының психологиялық жəне педагогикалық негіздері

1. Жасөспірімдердің құқыққа қарсы келетін мінез-құлықтарына тəн ерекшеліктер. Асоциалды топтардың түрлері.

2. Қылмыстық істердің негізгі мотивтері мен классификациясы.

3. аскүнемдік, токсикомания, нашақорлық жəне арнайы алдын алу шаралары.

4. Алдын алу шаралары мен олардың классификациясы.


1

1


1. Алиева М.А., Гришанович Т.В., Лобанова Л.В., Травникова Н.Г., Трошихина Е.Г. Тренинг развития жизненных целей. Программа

2.психологического содействия социальной адаптации.— СПб: Речь, 2001.

3. Акажанова А.Т. Психолого-педагогические особенности противоправного поведения женщин и несовершеннолетних девочек- подросток // Поиск.— Алматы, 2005.— № 4(2).— С. 344—352.


9

Дамуы мен мінез-құлқында ауытқушылық бар жасөспірімдердің жас ерекшеліктері мен жеке тұлғалық ерекшеліктері

1.Ғалымдардың жасөспірімдік жас ерекшеліктері туралы ғылыми еңбектері. Девиантты мінез-құлық себептерін айқындаудағы мектеп психологының міндеттері.

2. Жыныстық жетілудің негізгі сатылары.


1

1+

1. Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., Шерьязданова Х.Т.Психологическая служба в вузе.— Алматы, 2004.

2. Акажанова А.Т. Психологическая характеристика основных видов девиантного поведения несовершеннолетних // Поиск. № 4 (2).— Алматы, 2008.— С. 319—324.

3.Байярд Р.Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток.— М., 1998.


10

Девиантты мінез-құлық жəне бұқаралық ақпарат

Құралдары

Жоспар:

1. Бақ жəне олардың девиантты мінез-құлықтың қалыптасуына əсері.2. Девиантты мінез-құлыққа бақ-тың əсерін зерттеу əдістері.

3. Бақ-тың кəмелетке толмағандарға арналған бағдарламаларындағы жағымды жəне жағымсыз жақтары.1

1
+
1. Акажанова А.Т. Теоретико-психологический анализ влияния средств массовой информации (СМИ) на формирование девиантного поведения несовершеннолетних.— Алматы, 2007.

2. Андрианов М.С. Психологические механизмы воздействия средств массовой информации на процессы правовой социализации.— М., 1998.11

Кəмелетке толмағандардың жəбірленуші болғыштығының психологиялық жəне педагогикалық аспектілері

1. Виктимологиялық ғылымның қалыптасуы мен даму тарихы.

2. Қылмыс жəбірленушісі туралы ілімнің психологиялық құқықтық негіздері.

3. Жəбірленушілердің классификациясы.
1

1


1. Арзуманян С.Д. Микросреда и отклонения социального поведения детей и подростков.— Ереван, 1980.

2. Акажанова А.Т. О некоторых психологических проблемах виктимности несовершеннолетних // Вестник ун-та «Кайнар».—Алматы, 2002.12

Жасөспірімдердің ауытқушы мінез-құлқының негізгі

Түрлерінің психологиялық сипаттамасы

1. Шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі агрессия мен агрессивтілік мəселелері.

2. Тəуелді мінез−құлықтың негізгі формалары.

3. Өзіне-өзі қол жұмсау əрекетінің мотивтері мен себептері.


1

1


Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., Шерьязданова Х.Т. Психологическая служба в вузе.— Алматы, 2004.

Ақажанова А.Т., Садырова А. Девиантты мінез-құлықтың кейбір теориялық сипаттамалары // Ізденіс.— Алматы, 2007.
13

Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын психологиялық

жəне педагогикалық түзету

1. Кəмелетке толмағандар арасында профилактикалық жұмыстың негізгі деңгейлері.

2. Балалармен жəне жасөспірімдермен жүргізілетін психопрофилактикалық жұмыстың принциптері.

3. Отбасылық өзара қарым-қатынастарды түзету.


1

1


1. Абеуова И.А., Дусманбетов Г.А., Махаманова М.Н., Шерьязданова Х.Т. Психологическая служба в вузе.— Алматы, 2004.

2. Акажанова А.Т. Учебно-методический комплекс по спецкурсу «Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения несовершеннолетних».— Алматы, 2005.14

Психологиялық-педагогикалық түзету іс-шараларының ұйымдастыру негіздері

1. Мұғалімнің кəсіби-педагогикалық əрекеті.

2. Ауытқушы мінез-құлықтың негізгі жүйелері.

3. Тəуелді мінез-құлқы бар тұлғаға ықпал етудің жаһандық əлеуметтік стратегиялары.

4. Тренингтік топтардың психологиялық ерекшеліктері.


2

2
+
Акажанова А.Т., Ельшибаева К.Г. Практикум по девиантоло-

гии.— Алматы: Заң əдебиеті, 2008.

Акажанова А.Т. Учебно-методический комплекс по спецкурсу

«Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения не-

совершеннолетних».— Алматы, 2005.


15

Жастардың девианттық мінез-құлқын әлеуметтік жұмыс проблемасы ретінде зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері

1.1. Жастардың девианттық мінез-құлық даму классификациясы, тенденциялары мен түсініктері
1

1


Григорьев Т.Г. Основы конструктивного общения.— М., 1997.

Дубровина И.В. Школьная психологическая служба.— М., 1991. 101

Дусманбетов Г.А., Шерьязданова Х.Т. «Саморазвитие личности подростков».— Алматы, 2004.
 1. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары


Дәрісті тыңдап, жазуға әдістемлік нұсқау.

Мақсаты: студенттерді курс бойынша тиісті теориялық біліммен қаруландыру.

Міндеттері: әр тақырыпты меңгеру мақсатымен жүйелі білім беру; пәнге қызығушылығын тудыру және өздігінен жұмыс істей білуге үйрету; Жоғарғы оқу орындарындағы оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – дәріс болып табылады. Дәріс студенттерге пәнге деген қызығушылығын тудырады.

Дәріс – студенттерде өздігінен терең білім алуға ізденіс туғызады.

Лекция сабағын тыңдау және жазуға даялық:

сабаққа кешікпеңіз;

дәріс дәптеріңізді және қаламыңызды ұмытпаңыз;

дәріс барысында мәтінді қалмай жазып отыруға талпыныңыз.


Семинарлық сабақтың мақсаты:

• теориялық материалдарды тереңдетіп зерттеу;

• ғылыми мәтіндерді сұрыптау, материалды жалпылау дағдысын қалыптастыру, ойлау сынын дамыту және т.б.;

• білімді меңгеруде өзбеттілік, шығармашылық инициатива, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

көпшіліктің алдында сөйлеу, пікірін білдіру және өз көзқарасын қорғау дағдысын қалыптастыру.

Мақсаты: пән бойынша лекцияда алған білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

Міндеттері:

- Пән бойынша алған теориялық материалдарын тереңдету және жүйелеу;

- Библиографиямен өздігінен жұмыс істеу іскерлігін қалыптастыру;

- Аудиторияда өз ойын білдіруге, басқаны тыңдай білуге,өз пікірін қорғай білуге және талқылауға қатысуға үйрету. 1. Курс форматы


Аудиториялық сабақтар келесi түрлерден: дәрiстер (Д), практикалық (Пр) сабақтардан, БОӨЖ , БӨЖ тұрады.

Тақырыптардың барлығы дәрістік, практикалық сабақтарда берілген, қалғаны өздiгiнен орындалады.

Дәрiстiк, практикалық сабақтарды орындау мiндеттi.

Аралық аттестация қортындылары студенттiң сабаққа қатысуын, өздiк жұмыстарын өз уақытында орындауын, сабақ үстiнде жауап беруiн, аралық бақылау нәтижелерiн ескере отырып қойылады.

Олар мiндеттi түрде айтылған уақытында тапсырылуы тиiс. Өз уақытынан кеш тапсырылған бақылау жұмыстарына автоматты түрде төмен баға қойылады.

Студенттердiң бiр-бiрiнен көшiргенi немесе плагиат (дайын тапсырманы көшiру) үшiн оған курс бойынша “қанағаттандырарлықсыз” деген баға қойылады.

 1. Курс саясаты.

Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу, әрбір тақырыпқа конспект жазу. Оқулық материалдары бойынша өз бетімен практикалық үй жұмыстарын көрсетілген уақытта орындау. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.

Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.

Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.

Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.


 1. Баға қою саясаты

«Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Әр аттестацияны есептеу үшін келесідей критериилер қарастырылады:

Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады: • дәріс сабағы – 0 баллға тең.

Тәжірибелік сабақтың жауабы – 5,6,7 аптада 20 баллмен бағаланады, ал қалған апталарда 15 баллмен бағаланада.

 • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда үш реттен тапсырылады – 10 баллдан.

 • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда үшке бөліп тапсырылады – 25 баллдан.

Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.


 • «Девиантты мінез-құлықты балалармен педагогикалық жұмыс» пәні бойынша балдардың бөлінуі

Кесте 2.

Апта

Тапсырма мазмұны

Ұпай саны

Қосымша

(Формасы)

1

2

3

4
Аудиториялық сабақ үшін (дәріс) 1-7 апта бойынша

30
1 апта

Девиантты мінез-құлқты балалардың психологиялық жəне педагогикалық мәселесі2 апта

Мінез құлқында ауытқушылық бар балаларға бiлiм беру бағдарламалары мен деңгейлерiн қарастыру

30
3 апта

Бастауыш сыныптарда мінез – құлық ауытқушылығы бар балаларымен тәрбие процессіБӨЖ

Кіші буындағы мінез – құлықында ауытқушылығы бар балалармен жұмыс

Мақсаты:

Балалардың ортада жақсы қарым – қатынас жасау30
4 апта

Кіші буын оқушыларына арналған психотерапиялық әдістер

40
5 апта

Девинатты балалар әлеуметтік ортада және отбасында6 апта

Жасөспірімдердің әлеуметсізденуі

20
БӨЖ

Жасөспірімдерді қылмысқа итермелеуші факторлар

Мақсаты: қылмысқа итермелеуші факторларды алдын алу30

Презентация,

7 апта

Тұлға қалыптасуына әсер ететін жағымсыз факторлар(нашақорлық, маскүнемдік және т.б)Межелік бақылау

90
1 аттестациялық аптада

270Аудиториялық сабақ үшін (дәріс)8-15 апта бойынша

30
8 апта

Жасөспірімдердің қылмыскерлілігі және оның алдын алу шаралары9 апта

Дамуы мен мінез-құлқында ауытқушылық бар жасөспірімдердің жеке тұлғалық және жас ерекшеліктері

20
10 апта

Қоғамдағы мінез – құлық ауытқушылығы бар балалардың рөліБӨЖ

Девиантты мінез-құлыққа бақ-тың əсерін зерттеу əдістері.

Мақсаты: БАҚ- тың девиантты мінез-құлықты зерттеуі. Зерттеу нәтижесін қорытындылау

30

Жаднама жасаңыз

11 апта

Мінез-құлықында ауытқушылығы бар балалармен жұмыс істейтін кәсіби мұғалімдердің білімі

40
12 апта

Шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі агрессия мен агрессивтілік мəселелері.13 апта

Өзіне-өзі қол жұмсау əрекетінің мотивтері мен себептеріБӨЖ

Жастардың девианттық мінез-құлық даму классификациясы, тенденциялары мен түсініктері

Мақсаты: жастарға қолайлы түсінік қалыптастыру


30

Ақпараттық баяндама жасаңыз

14 апта

Виктимологиялық ғылымның қалыптасуы мен даму тарихы.

30
15 апта

Межелік бақылау

90
2 аттестациялық аптада

270


СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларды бағалау жүйесі

1

өте жақсы бағасын қою барысында тәлімгер тақырып бойыншы берілген ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмысты толығымен орындаған жағдай ескеріледі; егер нақтылау үшін берілген сұраққа жауап берілмеген жағдайда бір кемшілігі ескеріліп 1-4% алынып койылады

2

жақсы бағасы ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс, оның нәтижелері жалпы түрде оқу жоспарына сай, бірақ бір немесе екі өрескел қатесі немесе үш кемшілігі жалпы пайыздан 1 шегеріліп отырылады (дұрыс, бірақ жетілген дәл жауап емес).

3

қанағаттанарлық бағасы егер де ауысша, жазбаша, тәжірибелік жұмыс оның нәтижелері негізінен бағдарламаның талаптарына сай келіп, бірақ 1 өрескел қатесі және 2 кемшілігі болса, немесе 1 өрескел қатесі және 1 өрескел емес қатесі, немесе 2 – 3 өрескел қатесі, немесе 1 өрескел емес және 3 кемшілігі болса, немесе 4 – 5 кемшілігі болса қойылады.

4


Негізінен қанағаттанарлықсыз бағасы жұмыстың жоқтығын көрсетеді, және оқушыға оны қайта жасауды ұсынуға болады.

Әдебиеттер:

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.— М., 1991.

2. Акажанова А.Т. К вопросу о некоторых психологических аспектах субъективной стороны преступления //Материалы МНК, 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития.— Алматы, 2001.— С. 405—409.

3. Выготский Л.Я. Вопросы детской психологии.— СПб.: Союз, 1997.

4. Дубрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения.— М., 1987.

5. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения).— М., 2004.

6. Джаманбалаева Ш.Е. Социология девиантного поведения.—Алматы: КазГУ, 1999.

7. Казымбетова Д.К. Девиантное поведение молодежи как объект социологического исследования: автореф. ... канд.социол. наук. Алматы, 1999.Қосымша әдебиеттер:

 1. Концепция Этнокультурного Образования в Казахстане // казахстанская правда, август, 7. 1996

 2. Культурно-философский энциклопедический словарь /Сост. Т.Габитов, А.Кулсариева и др. – А: Раритет, 2007-416с.

 3. Магауова А.С. Этнопедагогика в система профессиональной подготовки учителя. -Семипалатинск, 2002.

 4. Мустафина P.M. Представления, культы, обряды у казахов. - Алма-Ата, 1992.

 5. Назарбаев Н.Н. – 2030. Процветание, безопасность и благополучие народов Казахстана. Послание Народам Казахстана// Мысль – 1997. - №2-стр.3-11

 6. Наурызбай Ж.Ж. Этнокультурное образование. - Алматы, 1997.

 7. Рудь Ю.А. Методологические и теоретические проблемы изучения народной педагогики. - М., 1980.

 8. Руководство по курсу этнопедагогики. /Сост. Жумаканова Р.А. - Алматы, 1994.

 9. Личко А.Е. Подрастковая психиатрия .-М.,1985

 10. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков .-Минск,1998

 11. Турманова Ж. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқы және аутогендік // Педагогика №5,2005,13-15 бет

 12. Абилханова Э. Девианттық мінез-құлық адиктивті мінез-құлықтың спецификасы ретінде // Педагогика, №7, 2005, 15-18

 13. Девиантты , іс-әрекетті балалар мәселесі // Валеология дене тәрбиесі спорт,№1,2004, 26-28 бет

 14. Овчарова Р.В. Технология практического психолога образованния. М. 2001

 15. Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведение подростков и условие его коррекции .М., 1991, 194

 16. Акажанова А.Т., Ельшибаева К.Г. Практикум по девиантоло-

 17. гии.— Алматы: Заң əдебиеті, 2008.

 18. Акажанова А.Т. Учебно-методический комплекс по спецкурсу

 19. «Психолого-педагогическая коррекция девиантного поведения не-

 20. совершеннолетних».— Алматы, 2005.

 21. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-пси-

 22. хологическое консультирование: Проблемы психического развития

 23. детей.— М., 1990.

 24. Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста (Справочник практического психолога).— М., 2004.

 25. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями.— М., 2002.

 26. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: теория и практика.— М., 2001.

 27. Садвакасова З.М., Зиябекова Б.Т., Мадалиева З.Б. Тренинг в подготовке специалистов в вузе.— Ч. I, II.— Алматы, 2007.

 28. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга.— М., 1982.

 29. Романова-Бавокова Н.А. Основные направления работы практического психолога.— Алматы, 2006.

 30. Тесленко А.Н., Керимбаева М.С.,Джакупова Г.А. Профилактика подростковой девиации: теория и практика.— Астана,2005.

 31. Тутушкина М.К. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии.— СПб., 1999.

 32. Сидоров Н.П. Социальная помощь детям и подросткам //Психологическая наука и образование. 1997.

 33. Шерьязданова Х.Т., Дусманбетов Г.А. Казахстанский подросток: движение в зону риска. Вестник ун-та «Кайнар».

Қосымша караңыздар:

 1. Тәрбие құралы №3-2007.

 2. Тәрбие құралы №5-2006.

 3. Такырыптық картотекалар -52-53

 4. Жүйелілік каталогы -78

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет