Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15 Зертханалық сабақтар 15 БӨЖ 90 Емтихан 2 семестр Семей 2016 ж АлғысөзДата20.06.2018
өлшемі34.91 Kb.
түріСеминар

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласыныңШӘКӘРІМатындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

Құжатталған рәсім

ОБ

042.17-5-2.18-33.11 /01 -2016ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

№ 1 басылым

09.06.2016 ж.
5В073200 - «Стандартизация және сертификация» мамандығына арналған

Физика

міндетті компонентініңОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Кафедра физика

Курс 1

Кредиттер саны 4Барлық сағат 180

Дәрістер 30

Семинар (тәжірибелік) сабақтар 15

Зертханалық сабақтар 15

БӨЖ 90

Емтихан 2 семестрСемей 2016 ж
Алғысөз
1 КЕЛІСІЛДІ
Құрастырушы.Аға оқытушы

Желдыбаева Б.С. _____________ « 02.09.» 2016 г.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Кафедра отырысында

Хаттама « 09» 06. 2016 жыл, № 11.


Кафедра меңгерушісі: Маусымбаев С.С.______________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «08.» 06. 2016 жыл, №5.


Төраға: Абдишева З.В ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «09» 06. 2016 жыл, №6.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор:
Искакова Г.К. ______________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны

    1. Түсіндірме жазба 4


 1. Кіріспе 5

 2. Пәннің негізгі бөлімдері 6

 3. Семинар сабақтардың тақырыбының тізімі 9

 4. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізім 10

 5. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 11


1. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
1.1. Пәннің қысқаша мазмұны:
«Физика » пәні студенттерді дайындау барысында маңызды орын алады және 5В073200 - «Стандартизация және сертификация» мамандығында оқитын бакалаврлар үшін базалық пәндер блогының таңдаулы бөлігі болып табылады (БП-МК.№11).
1.2. Пәнді оқыту мақсаты:

- білім алушыларға табиғат заңдылықтары жайлы және заттардың
әсерлесуі мен таралуында байқалатын негізгі құбылыстар мен


заңдылыықтарды түсіндіру;

 • физикалық құбылыстарға сүйеніп жұмыс істейтін құралдардың жұмыс істеу принципін үйрету;

 • ғылыми зерттеу әдістерімен таныстыру;

1.3. Пәнді оқып-білудің негізгі міндеттері:
- физиканың негізгі әдістері арқылы методологиялық жалпылау тәсілдерін, физикалық ұғымдар мен принциптерін қолдануын, олардың қазіргі ғылым және техникамен байланыстығын көрсету керек;

- білім алушылар физиканың негізгі ұғымдары мен негізгі заңдарын білуі тиіс, физика да шешілетін мәселелерді қоя біліп шешу әдістерін үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстық және халықаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек.


1.4. Оқып-білудің нәтижелері:
Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білу керек:

- негізгі ұғымдары мен іргелі заңдарын;Білу:

 • негізгі физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін;

 • негізгі физикалық түсініктерді, шамаларды және олардың

математикалық өрнектері мен өлшем бірліктерін;

- эксперимент жүргізудің және өлшеулер нәтижелерін өңдеудің кең
таралған әдістерін;
Біліктілігі:

- физиканың негізгі кезеңдерін білу іскерлігі;

- алған білімдерін зертханалық жұмыстар мен сарамандық әрекет

барысында қолдана білу іскерлігі;


Дағдысы:

 • ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық әдебиеттермен жұмыс дағдыларын.


Құзыретті болуы:

- физикалық идеяларды дұрыс сиапттауда, физикалық есептерді талдап шығаруда физикалық заңдылықтарды қолдануда;

- негізгі физикалық аспаптарды қолданып өлшеулер жүргізу, алынған
нәтижелерді өңдеп бағалауда;

- жұмыс істеу барысында ғылыми, оқу-әдістемелік және анықтамалық
әдебиеттерді қолдануда
2. Кіріспе « Физика »пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және 5В073200 - «Стандартизация және сертификация» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттер профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс;

Механика. Кинематика. Материялық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық үлестірілу. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылысы. Реал газдар. Электр және магнетизм. Электрстатика. Тұрақты электр тогы. Магниттік өріс. Заттағы магниттік өріс. Электрмагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер.

Оптика. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарықтолқындардыңқасиеттері. Интерференция, дифракция. Заттағыэлектрмагниттіктолқындар, жарықтыңдисперсиясы, поляризациясы. Кванттық физика. Жылулықсәулелену. Фотондар. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде

тұжырымдау. Корпускулалы-толқындық екі жақтылық. Шредингер теңдеуі. Кванттықтеориядағы атом және молекула.Өздігінен және ынталандырушы сәулелену. Лазерлер. Кванттық статистиканың элементтері. Конденсацияланғанкүй. Төмен өлшемді жүйелер. Атом ядросы және элементар бөлшектер.


3. Пәннің негізгі бөлімдері3.1. МОДУЛЬ 1. Механика негіздері. Статистикалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм.

1 Кіріспе. Механика.Кинематика негіздері. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы.Абсолют қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы. Механикадағы сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері

2. Сұйықтар мен газдар механикасы. Тербелістер мен толқындар

3. Статистикалық физика және термодинамика.Термодинамиканың 1-ші бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер.

4. Тасымалдау құбылысы. Нақты газдар.

5. Электр зарядтарының өзара әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы

Электростатикалық өрістегі диэлектриктер мен өткізгштер. Тұрақты электр тоғының заңдары.

7. Магнит өрісі. Заттағы магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер.МОДУЛЬ 2. Оптика. Атом және атом ядросы физикасы.

8.Сәулелік (геометриялық) оптиканың негізгі заңдары.Фотометрия.Жарық толқындарының қасиеттері.Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарық толқындарының интерференциясы. Интерферометрлер.

9. Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналық әдісі. Френель дифракциясы. Голография.Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы.

10. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемалары. Кванттық гипотеза . Фотоэффект. Комптон эффектісі. Атомның сызықты спектрлері. Де Бройль гипотезасы. Микробөлшектердің дифракциясы. Толқындық функцияның статистикалық мағынасы. Шредингердің уақытша және стационарлық теңдеуі. Бөлшектің потенциалдық бөгеттен өту.

11. Кванттық теориядағы сутегі атомы және молекуласы. Сутегі атомына арналған Шредингер теңдеуі. Сутегі тектес атомдар. Бозе-Эйнштейн және Ферми - Дирактың кванттық статистикалары туралы түсінік.

12. Конденсирленген күй. Құрылымдық кристаллографияның элементтері. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері Кристалдық торлардың жылу сиымдылығы. Фонондық газ. Ферми беті. Зоналық теориядағы металдар, диэлектритер және жартылай өткізгіштер

13. Кемтіктік өткізгіштер түсінігі. Меншікті және қоспалы өткізгіштер. Асқын өткізгіштік құбылысы. Ферромагнетиктердің қасиеттері туралы кванттық көзқарастар. Алмаса әсерлесу. Кюри температурасы. Ферромагнетиктердің магниттелінуі.

14. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядро моделі. Альфа-бета және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және олардың затпен әсерлесуі.Ядролық реакциялар.

15. Элементарбөлшектер. Күшті, электромагниттік, әлсіз, гравитациялық өзара әсерлесулер. Өзара әсерлесуді тасымалдаушылар.

4. Практикалық сабақтарының тақырыбының тізімі

4.1. Практикалық сабақ

№ 1 «Материалық нүктенің кинематикасы және динамикасы»

№ 2 «Қатты дененің динамикасы.Механикадағы сақталу заңдары»

№ 3 «Арнайы салыстырмалылық теориясы элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтер.Гармоникалық тербелістер. Толқындық процестер

№ 4 «Газ заңдары. Тасымалдау құбылыстары. Термодинамика негіздері. Реал газдар»

№ 5.«Вакуумдағы тұрақты электр өрісі. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер мен диэлектриктер. Электрсиымдылық.Электр өрісінің энергиясы. Тұрақты электр тоғы».

№ 6 «Магнит өрісі.Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері»

№ 7 «Магнит және электр өрістерінде зарядталған бөлшектердің қозғалысы.Айнымалы электр өрісі. Электромагниттік толқындар»

№ 8 «Фотометрия. Геометриялық оптика.»

№ 9 «Жарық толқындарынң интерференциясы.Толқындардың дифракциясы»

№ 10 «Заттағы электромагниттік толқындар. Жарықтың поляризациясы»

№ 11 «Жылулық сәулелену.Фотондар. Жарық кванттарының импульсі мен энергиясы..Фотоэфект. Комптон эффекті»

№ 12 «Толқындық функция. Шредингер теңдеуі»

№ 13 «Кванттық теориядағы атом және молекула.Кванттық статистика элементтері.»

№ 14 «Қатты дене физикасы. Кристаллография элементтер.Қатты дененің жылулық, электрлік және магниттік қасиеттері»

№ 15«Атомдар және молекулалар физикасы.Атом ядросы және элементар бөлшектер».4. Зертханалық сабақтарының тақырыбының тізімі

4.1 ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТІЗІМІ:

№ 1 «Қателіктер теориясына кіріспе. Геометриялық дұрыс формалы денелердің тығыздықтарын анықтау»

№ 2 «Обербек маятнигі көмегімен айналмалы қозғалыс заңдылықтарын зерттеу».

№ 3 «Трибометрдің көмегімен үйкеліс коэффициентін анықтау»

№4 «Тербелмелі қозғалыс заңдылықтарын зерттеу»

№ 5 «Стокс әдісі көмегімен сұйықтың тұтқырлық коэффициеннтін анықтау»

№ 6 «Газдың жылу сиымдылықтарының қатынасын Клеман-Дезорма әдісімен анықтау»

№ 7 « Құмның жылу өткізгіштік коэффициеннтін анықтау»

№ 8 «Электростатикалық өрісті зерттеу»

№ 9 «Өткізгіштің кедергісін амперметр – вольтметр әдісімен анықтау»

№ 10 «Уитстон көпірі арқылы кедергілерді анықтау»

№ 11 «Жердің магнит өрісінің кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау»5. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

СӨЖ №1

 1. Бүкіл әлемдік тартылыс күші.

 2. Консервативті және консервативтік емес кұштер.

 3. Инерциалды емес санақ жүйесіндегі қозғалысты сипаттау.

 4. Сұйықтар мен газ дардың жалпы қасиеттері. Идеал және тұтқыр сұйық. Бернулли теңдеуі.

 5. Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі.

 6. Пуазейль теңдеуі.

 7. Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің энергиясы.

 8. Тепе-тең күй және процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда кескіндеу.

 9. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы.

 10. Тепе-теңдіксіз термодинамикалық жүйелердегі тасымалдау құбылыстары.

 11. Электрлік диполь. Гаусс теоремасы.

 12. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану.

 13. Электростатикалық өрістің жұмысы. Электростатикалық өрістің циркуляциясы.

 14. Потенциал. Потенциалдың электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы.

 15. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер.

 16. Гальваникалық элементінің ЭҚҚі.

 17. Қарапайым жүйелердің магнит өрістерін есептеу.

 18. Магнит тұзағы.

 19. Электромагниттік индукция құбылысы.

 20. Максвелл теңдеулерінің жүйесі.

СӨЖ №2

1.Сәулелік оптиканың негізгі заңдары.

2. Оптикалық аспаптар.

3.Фотометрия.

4.Интерферометрлер.

5.Голография.

6.Поляризацияланған жарықты алу жолдары

7.Жарық кванттарының энергиясы және импульс.

8.Атомдардың сызықтық спектрлері.

9.Бөлшектердің дифракциясы.

10.Сутегіге ұқсас атомдар.

11. Ионды және ковалентті байланыстар.

12.Лазерлер.

13.Кванттық статистиканың элементтері.

14.Джозефсон эффектісі.

15.Атом ядросы.

16.Синтез энергиясы.

17.Энергия көздерінің проблемасы.

18.Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.
6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі
6.1. Негізгі әдебиеттер:

6.1.1 Физика курсының лекциялары: жоғары орын. студенттеріне арналған оқу құралы Ж. Абдула, Т.Аязбаев; ҚР жоғары оқу орын. қауымдастығы.- Алматы, 2012

6.1.2 Жалпы физика курсы. Т.Бижигитов,2013

6.1.3 Физикадан есептер жинағы,2013.А.Үргшіншібеков,Ж.Айдарова.

6.1.4 Физикадан есептер шығару Ә.М.Бектенов, Б.М.Бектенов.2013.

6.1.5. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.1.6 Сборник задач по курсу общей физики / Под ред. М.С.Цедрика М:Просвещение, 1989

6.1.7 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1995 ж

6.1.8 Трофимова Т.И. Курс физики учебное пособие для вузов. М.: академия, 2004

6.2. Қосымша әдебиеттер:

6.2.1 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991 ж.

6.2.2 Физика. Қысқаша анықтамалық, 2012.Каргин Д.Б.,Кенжалиев А.

6.2.3 Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы 1 том Механика. Молекулалық физика. Алматы 2001..

6.2.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

6.2.5 Савельев И.В. Жалпы физика курсы. Том I, II. М., Наука, 1982 ж. «Мектеп», Алматы -1977.6.3. Интернет – ресурстар
6.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.
6.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
6.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
6.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет