Студент төмендегілердіДата05.01.2017
өлшемі242,7 Kb.

1 Пән мақсаты маманның кәсіптік құзыреттілігі деңгейін арттыру үшін болашақ мамандардың кәсіптік қызметтерінің аспектілерін іске асыруға мүмкіндік беретін өзге тілде кәсіптік сөйлеуді қалыптастыру.

«Кәсіптік-бағытталған шет тілі» курсының мақсатына студенттерге бағдарламамен қарастырылатын тақырыптың мөлшерінде шет тілінде сөйлеу тіліне үйрету, нақты сөйленім мәнмәтіннің грамматикалық, лексикалық және құрылымдық модельдерінің қолданылуын талап ететін ережелерді түсінуге көмек көрсету жатады. Оған кіретіндер: • студенттерді кәсіптік қызметтегі қазіргі шет тілінің әр түрлі регистрлар мен функциялық стильдермен таныстыру;

 • кәсіптік қызмет үшін қажетті коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту (линвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, әлеуметтік-мәдениеттік, стратегиялық, дискурсивтік және прагматикалық);

 • коммуникативтік дағдылардың қалыптасуын, сөйлеу қызметінің 4 түрінің дамуын (оқу, жазу, тыңдап түсіну, сөйлеу – монологтік және диалогтік сөйлеу) және белсенді кәсіптік сөздігінің жүйелік кеңейтуін көздейтін жазбаша және ауызша ақпаратпен ауысу үшін кәсіптік шет тілін жеткілікті білу деңгейін қалыптастыру;

 • студенттердің тілді өздігінен зерттеу жұмысына қатыстыру, туған тілдің сәйкесті ерекшеліктерімен салыстыру арқылы үйренудегі тілдік құбылыстарға деген аналитикалық қабілеттерді дамыту.

Студент төмендегілерді білуге тиіс:

 • кәсіптік тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша мәтіндердің құрылымы мен құрылу негіздерін;

 • әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық салалардағы стилі мен ерекшеліктеріне байланысты кәсіптік қарым-қатынастың жағдайларына сәйкес сөйлеу тәртібінің ережелерін.

Төмендегілерді жасай білуі тиіс:

 • кәсіптік салаларда іскерлік стильде сөйлей білу;

 • оқылған немесе тыңдалған мәтіннің мазмұнын айта білу, түпнұсқалық ғылыми-көпшілік мақалалар, мәтіндер мен монографияларға аннотация жасап, мазмұндай білу.

 • іскерлік корреспонденцияны жасай білу (түйіндеме, автоөмірбаян, іскерлік хаттар, эссе);

 • кәсіптік терминологияның глоссарийін кеңейту;

 • жеке бағасы мен дәлелдемесі бар шолу реферат немесе баяндама түріндегі тақырып бойыша хабарлама жасау; алдын-ала мәліметтерді жинап, оның өндеуін қажет ететін пікірталастарға қатысу;

 • - презентация, іскерлік кездесулер, келіссөздер мен пікірталастарды жүргізу;

 • кәсіптік сипаттағы ғылыми мақалаларды жасау.

Төмендегідей тәжірибелері болуы тиіс:

 • қойылған мақсаттың едәуір нәтижелілігіне жету үшін конструктивтік диалог құру.

 • · шет тілде жобалық тапсырмаларды орындау.

 • · Ғаламтор сайттарында шет тілде жұмыс жүргізу.

 • «Кәсіптік-бағытталған шет тілі» пәнін оқу барысында төмендегідей құзыреттер қалыптасады:

жалпы:

- логикалық-құрылымдық тұтастық;

- пән тілінде сөйлей білу;

- сөйлеудің лингвистикалық әдептілігі.кәсіптік:

- коммуникативтік ойды іске асыру.

- кәсіптік тілде сөйлей білу.

- арнайы мақсаттар үшін түпнұсқалық әдебиетті оқу және түсіну.

- арнайы тақырып бойынша дебат, пікірталас жүргізу.

Курс тілдік даярлықпен бірге білімдік және тәрбиелік мақсаттарды қояды: студенттердің ой-өрістерін кеңейту, ойлау, қарым-қатынас жасау және сөйлеу мәдениетінің деңгейін арттыру, өзге халықтардың рухани құндылықтарына құрмет көрсету сезімін тәрбиелеу.2 Пән пререквизиттері:

Аталмыш пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді зерттеу барысында пайда болған білімдер, біліктер және дағдылар қажет: В1 деңгейіне сәйкес тілдік құзыреттіліктің университеттегі шет тілі бойынша тәжірибелік курсы, мамандыққа кіріспе.


4 Пән мазмұны
4.1 ОСО, СПО базасындағы күндіз оқитын студенттерге арналған пән бойынша тақырыптық жоспар.

№ р/с

Пән тақырыптарының атаулары

ОСО базасындағы күндізгі оқу 2011

СПО базасындағы күндізгі оқу 2011

Дәріс

Тәж.

Зерт.

ССРС

Дәріс

Тәж.

Зерт.

ССРС4 семестр

4 семестр

В2 деңгейі, 1 модуль - «Іскерлік коммуникация»

1

Халықаралық байланыстар және олардың қазіргі маман өміріндегі рөлі.
1
3
1
3

2

Кездесулер, келісімдер, телефонмен сөйлесу. Келіссөздер, кәсіптік дебаттар, конференциялар.
2
4
2
4

3

Іскерлік хат жазысу (түйіндеме, ілеспе хаттар; кепілдеме хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпарат сұратылымы, растау хаты, тапсырыстар, келісім-шарттар және т.б.).
2
4
2
4

4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО халықаралық қызметтестігі.
2
4
2
4

5

Педагогика және психология пәндері мен міндеттері.
2
4
2
4

6

Қазақстанда және шетелдегі педагогика ғылымы: тарихы, қазіргі күйі және болашағы.
2
4
2
4

7

Жеке адамның психологиялық дамуының заңдылықтары.
2
4
2
4

8

Адам өміріндегі кәсіптік қызмет. Жұмысқа орналастыру. Түйіндеме. Біліктілікті арттыру жолдары.
2
4
2
4

9

Танымдық процестер деңгейлерін топтастыру.
2
4
2
4

10

Саланың қазіргі күйі. Мәселелер және оларды шешу жолдары.
2
4
2
4

11

Сезімнің жалпы сипаттамасы. Сезімнің негізгі түрлері, қасиеттері. Сезімнің классификациясы.
2
4
2
4

12

Жобалық қызмет.
2
4
2
4

13

Қабылдаудың жалпы сипаттамасы. Қабылдаудың негізгі қасиеттері.
2
4
2
4

14

Зейіннің жалпы сипаттамасы. Зейіннің негізгі қасиеттері.
2
4
2
4

15

Таным түріндегі ойлау. Ойлау процесінің компоненттері мен кезеңдері.
2
4
2
4

16

Ағымды бақылау.
1
1
1
1

17

Қорытынды

0

30

0

60

0

30

0

60

4.2 СПО, ВПО базасындағы сырттай оқитын студенттер үшін пән бойынша тақырыптық жоспар.№ п/п

Пән тақырыптарының атаулары

СПО базасындағы сыртқы оқу 2011

ВПО базасындағы сыртқы оқу 2011

Дәріс

Тәж.

Зерт.

ССРС

Дәріс

Тәж.

Зерт.

ССРС3, 4 семестр

3, 4 семестр

В2 деңгейі. 1 модуль - «Іскерлік коммуникация»

1

Халықаралық байланыстар және олардың қазіргі маман өміріндегі рөлі.
1
3
1
3

2

Кездесулер, келісімдер, телефонмен сөйлесу. Келіссөздер, кәсіптік дебаттар, конференциялар.
1
3
1
3

3

Іскерлік хат жазысу (түйіндеме, ілеспе хаттар; кепілдеме хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпарат сұратылымы, растау хаты, тапсырыстар, келісім-шарттар және т.б.).
1
3
1
3

4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО халықаралық қызметтестігі.
1
3
1
3

5

Педагогика және психология пәндері мен міндеттері.
1
5,3
1
5,3

6

Қазақстанда және шетелдегі педагогика ғылымы: тарихы, қазіргі күйі және болашағы.
1
3
1
3

7

Жеке адамның психологиялық дамуының заңдылықтары.
1
5,3
1
5,3

8

Адам өміріндегі кәсіптік қызмет. Жұмысқа орналастыру. Түйіндеме. Біліктілікті арттыру жолдары. Студент пен маманның жеке және кәсіптік дамуы.
1
6
1
6

9

Танымдық процесстер деңгейлерінің классификациясы.
0,5
5,3
0,5
5,3

10

Саланың қазіргі күйі. Проблемалар және оларды шешу жолдары.
0,5
6
0,5
6

11

Сезімнің жалпы сипаттамасы. Сезімнің негізгі түрлері мен қасиеттері. Сезім классификациясы
0,5
5,3
0,5
5,3

12

Жобалық қызмет.
0,5
6
0,5
6

13

Қабылдаудың жалпы сипаттамасы. Қабылдаудың негізгі қасиеттері.
0,5
5,3
0,5
5,3

14

Зейіннің жалпы сипаттамасы. Зейіннің негізгі қасиеттері.
0,5
7
0,5
7

15

Таным түріндегі ойлау. Ойлау процессінің компоненттері мен кезеңдері.
0,5
5,5
0,5
5,5

16

Ағымды бақылау.
0,5
6
0,5
6

17

БАРЛЫҒЫ:
12
78
12
78

4.3 Тәжірибелік сабақтардың бақылау түрлері

Тақырып атауы

Бақылау түрі

1

Халықаралық байланыстар және олардың қазіргі маман өміріндегі рөлі.

Жазбаша (іскерлік хаттар, түйіндеме, бланк, формуляр жасау); ауызша (мәтін мазмұнын беру)

2

Кездесулер, келісімдер, телефонмен сөйлесу. Келіссөздер, кәсіптік дебаттар, конференциялар.

Ауызша (келіссөздер, іскерлік кездесулерді жүргізу)

3

Іскерлік хат жазысу (түйіндеме, ілеспе хаттар; кепілдеме хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпарат сұратылымы, растау хаты, тапсырыстар, келісім-шарттар және т.б.).

Жазбаша (реми-іскерлік құжаттарды толтыру)

4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО халықаралық қызметтестігі.

Жазбаша (академиялық жұмылғыштық шеңберінде шетел оқу орындарымен хат жазысу)

5

Педагогика және психология пәндері мен міндеттері.

Ауызша (реферат, аңдатпа жасау).

6

Қазақстанда және шетелдегі педагогика ғылымы: тарихы, қазіргі күйі және болашағы.

Ауызша (реферат, аңдатпа жасау).

7

Жеке адамның психологиялық дамуының заңдылықтары.

Жұмыстың презентациясы

8

Адам өміріндегі кәсіптік қызмет. Жұмысқа орналастыру. Түйіндеме. Біліктілікті арттыру жолдары. Студент пен маманның жеке және кәсіптік дамуы.

Жазбаша (маманның портфолиосын жасау)

9

Танымдық процесстер деңгейлерінің классификациясы.

РК 1

10

Саланың қазіргі күйі. Проблемалар және оларды шешу жолдары.

Жоба

11

Сезімнің жалпы сипаттамасы. Сезімнің негізгі түрлері мен қасиеттері. Сезім классификациясы

Мамандық бойынша мақалалар жазу.

12

Жобалық қызмет.

Ауызша (реферат, аңдатпа жасау).

13

Қабылдаудың жалпы сипаттамасы. Қабылдаудың негізгі қасиеттері.

Ауызша (реферат, баяндама, курстық жұмыстарды, дипломдық жұмыстардың авторефераттарын қорғау)

14

Зейіннің жалпы сипаттамасы. Зейіннің негізгі қасиеттері.

Ауызша (реферат, аңдатпа жасау).

15

Таным түріндегі ойлау. Ойлау процессінің компоненттері мен кезеңдері.

Жұмыстың презентациясы

16

Деректерді қорғау

Ауызша (реферат, баяндама, курстық жұмыстарды, дипломдық жұмыстардың авторефераттарын қорғау)

17

Ағымды бақылау

РК 2

4.4 Модульдердің мазмұны1 Модуль - «Іскерлік коммуникация»

1. Кәсіптік қызметтің таңдаулы бағыты.

2. Зерттеудегі ғылым дамуының тарихы, қазіргі күйі және болашағы.

Зерттеудегі пәндер, олардың проблемалары. Осы кәсіптік саласының негізгі қызмет аялары.

Аталмыш кәсіптік саласының әр түрлі мамандардың қызметтік міндеттері. Аталмыш ғылымның белгілі адамдары. Негізгі мектептері мен жаңалықтары.

Сөйлеу қызметінің рецептивтік түрлері.

Тыңдап түсіну және оқу.

Негізгі мазмұнды түсіну: тарихы, ерекшеліктері, ғылым және кәсіптік саланың болашағы туралы публицистикалық, ғылыми-көпшілікті мәтіндер: аталмыш кәсіптік саласының мамандары мен ғалымдарымен жасалған сұқбат әңгімелер;

Сұратылған ақпаратты түсіну: ғылыми-көпшілік және прагматикалық мәтіндер (анықтағыштар, бос орындар жөніндегі хабарландырулар);

Мәтінді толық көлемде түсіну: аталмыш ғылым/сала мәселелері жөніндегі ғылыми-көпшілік және қоғамдық-саяси мәтіндер (мысалы, өмірбаян).Сөйлеу қызметінің тиімді түрлері

Сөйлеу: сипаттау монологы (қызметтік міндеттер/біліктілік талаптар); хабарлау монологы (ғылымның белгілі адамдары және кәсіптік саласы туралы); жеке адамның мансапты жоғарылауы/мүмкіндіктері жайындағы пайымдау монологы; жұмысқа қабылдау кезіндегі сұқбаттасу-әңгімелеу диалогы. Ғылыми-көпшілік мақалалар, рефераттар, монографияларға аңдатпа, мазмұндау жасау.

Жазу: өмірбаян, ілеспе хат, жазбаша баяндаманың тезистерін жазу.
2 Модуль - «Мамандыққа кіріспе»

Аталмыш кәсіптік саласының мамандарына Қазақстанда және шетелде қойылатын біліктілік талаптар. Жеке адамның дамуы және мансаптық жоғарылаудың мүмкіндіктері. Ғылыми жаңалықтардың және өнертабыстардың алғышарттары мен келешегі.

Маманның өз қызметі нәтижелігіне әлеуметтік жауапкершілігі.

Диагностикалық және басқару тәртібін іске асырудың белгілі бір деңгейін және нақты түрін анықтайтын біліктер мен дағдылар (нақты техникалар мен технологияларды туғызатын, автоматизмнің белгілі деңгейіне дейін жеткен әдістер, операциялар мен іс-әрекеттер).


Сөйлеу қызметінің рецептивтік түрлері.

Тыңдап түсіну және оқу.

Сұратылған ақпаратты түсіну: ғылыми-көпшілік мәтіндер, арнайы прагматикалық мәтіндер (буклеттер, анықтағыштар), сызықсыз мәтіндер (кестелер, сызбалар, нобайлар, диаграммалар, карталар, гипермәтіндер және т.с.с.);

Мәтінді толық көлемді түсіну: аталмыш ғылым/сала мәселелері жайындағы ғылыми-көпшілік және қоғамдық-саяси мәтіндер.
Сөйлеу қызметінің тиімді түрлері

Сөйлеу: хабарлау монологы/баяндама; проблемалық топтың дөңгелек үстелінде сөз сөйлеу; белгілі мәселе бойынша әңгімелесу-диалог; іскерлік әңгіме/іскерлік ойын; проблемалық іскерлік жағдайларды талқылау.

Жазу: әр түрлі іскерлік хаттар, жаднамалар, хаттамалар және т.с.с.; жазбаша жоба тапсырмасын орындау.
4.5 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

4.5.1 СРС түрлерінің тізімі

4.5.1.1 ОСО, СПО базасының күндіз оқитын студенттері үшін СРС түрлерінің тізімі

СРС түрі

Есептілік формасы

Бақылау түрі

Көлемі, сағат

Тәжірибелік сабақтарға дайындылық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

25

Аудиторлық сабақтардың көлеміне кірмеген материалдарды зерттеу

Конспект

(және т.б.)Жұмыс дәптерін тексеру

15

Тақырыптық тесттерге дайындық

Әңгімелесу

Жазбаша тексеріс

10

Бақылау шараларға дайындық

Тест

РК1, РК 2

10

Барлығы

60

4.5.1.2 СПО, ВПО базасының сырттай оқитын студенттер үшін СРС түрлерінің тізіміСРС түрі

Есептілік формасы

Бақылау түрі

Көлемі, сағат

Тәжірибелік сабақтарға дайындылық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

Аудиторлық сабақтардың көлеміне кірмеген материалдарды зерттеу

Конспект

(және т.б.)Жұмыс дәптерін тексеру

23

Тақырыптық тесттерге дайындық

Әңгімелесу

Жазбаша тексеріс

15

Бақылау шараларға дайындық

Тест

РК1, РК 2

10

Барлығы

78

4.6 Студенттермен өздігінен зерттелетін тақырыптар тізімі

В2 деңгейі

1 Қазақстандағы педагогикалық және психологиялық ғылымның даму жолдары.

2 Білім, білік, дағдылар қалыптасуының психологиялық негіздері. Психологиялық ғылым мен тәжірибенің қызметтестік формалары.

3 Қарым-қатынас жасау және педагогикалық әрекеттестіктің мәдениеті. Сөйлеу түрлері мен функциялары. Ауызша, жазбаша, ішкі сөйлеу. Монологтік және диалогтік сөйлеу. Сөйлеу қызметі: коммуникативтік, экспрессивтік, сигнификативтік, зияткерлік.

4 Адамгершілік және оның психологиялық ерекшеліктері. Халықтық педагогикасындағы тәрбиелеу мақсаты – адамның интеллектуалдық, рухани-адамгершілік, еңбектік, дене тәрбиелік, эстетикалық дамуы.

5 Өзін-өзі тәрбиелеудің мәселелері. Халық педагогикасы және этнопедагогика ұғымдары. Этнопедагогика көздері түріндегі халық ауыз әдебиеті. Қазақ халық салт-дәстүрлерінің тәрбиелік маңызы.6 Сөйлеу және оның оқу процессіндегі дамуы. Ой мен сөздің байланысы. Ойлау және сөйлеу бірлігі ретіндегі сөз мағынасы. Баланың ойлау және сөйлеу дамуының ерекшеліктері. Ішкі сөйлеу туралы түсінік, оның құрылымы мен маңызы. Баланың сөйлеуге үйрену механизмі.

7 Жоғары сезімдер және оның көріністері. Эмоциялық күйзеліс және эмоциялық ахуалдарды реттеу. Олардың адам өміріндегі рөлі. Эмоциялар түрлері. Эмоциялар теориялары. Эмониялық күйзеліс ұғымы. Эмоциялық ахуалдарды реттеу жолдары.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет