Здоровье населения республики казахстан и деятельность


-кесте (жалғасы) Таблица 86 (продолжение)бет127/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   131


86-кесте (жалғасы) Таблица 86 (продолжение)

2014 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.14 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Дәріханалық қоймалар

Аптечные склады
БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО

Медициналық техника мен медициналық

мақсаттағы бұйымдар қоймасы

Склад медицинской техники и изделий

медицинского назначения


барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные


барлығы

всего

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

1781

24

6

1604

147

752

1

1

690

60

Pеспублика Казахстан

Ақмола

37

2

0

30

5

14

0

0

12

2

Акмолинская

Ақтөбе

68

1

0

67

0

45

0

0

45

0

Актюбинская

Алматы

129

2

0

67

60

55

0

0

25

30

Алматинская

Атырау

29

1

0

27

1

10

0

0

10

0

Атырауская

Б.Қазақстан

44

2

0

42

0

25

1

0

24

0

З-Казахстанская

Жамбыл

39

2

0

30

7

12

0

0

10

2

Жамбылская

Қарағанды

66

0

0

65

1

15

0

0

15

0

Карагандинская

Қостанай

77

4

1

72

0

47

0

1

46

0

Костанайская

Қызылорда

81

1

0

61

19

42

0

0

35

7

Кызылординская

Маңғыстау

32

0

1

28

3

20

0

0

17

3

Мангыстауская

О.Қазақстан

324

1

0

279

44

127

0

0

114

13

Ю-Казахстанская

Павлодар

40

1

0

39

0

18

0

0

18

0

Павлодарская

С.Қазақстан

65

3

0

60

2

35

0

0

34

1

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

111

2

4

100

5

55

0

0

53

2

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

230

1

0

229

0

172

0

0

172

0

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

409

1

0

408

0

60

0

0

60

0

г.а. Алматы


86-кесте (жалғасы) Таблица 86 (продолжение)

2014 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.14 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Дәріханалық қоймалар

Аптечные склады
Дәрі-дәрмектер мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сату қоймасы

Склад для реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения


барлығы

всего

НПП-мен жұмыс істеуге құқығы бар *)

С правом работы с НПП *)


барлығы

всего

НПП-мен жұмыс істеуге құқығы жоқ *)

Без права работы с НПП *)

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

мемлекеттік

государственные

жекеменшік

частные

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

қала

город

ауыл

село

Қазақстан Республикасы

73

12

0

55

6

956

11

5

859

81

Pеспублика Казахстан

Ақмола

2

1

0

1

0

21

1

0

17

3

Акмолинская

Ақтөбе

5

1

0

4

0

18

0

0

18

0

Актюбинская

Алматы

4

2

0

1

1

70

0

0

41

29

Алматинская

Атырау

2

1

0

1

0

17

0

0

16

1

Атырауская

Б.Қазақстан

4

1

0

3

0

15

0

0

15

0

З-Казахстанская

Жамбыл

8

1

0

5

2

19

1

0

15

3

Жамбылская

Қарағанды

1

0

0

1

0

50

0

0

49

1

Карагандинская

Қостанай

5

1

0

4

0

25

3

0

22

0

Костанайская

Қызылорда

5

1

0

3

1

34

0

0

23

11

Кызылординская

Маңғыстау

1

0

0

1

0

11

0

1

10

0

Мангыстауская

О.Қазақстан

12

0

0

10

2

185

1

0

155

29

Ю-Казахстанская

Павлодар

4

1

0

3

0

18

0

0

18

0

Павлодарская

С.Қазақстан

5

2

0

3

0

25

1

0

23

1

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

10

0

0

10

0

46

2

4

37

3

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

3

0

0

3

0

55

1

0

54

0

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

2

0

0

2

0

347

1

0

346

0

г.а. Алматы

Ескерту: *) НПП – наркотикалық, психотропты заттар және прекурсорлар Примечание: *) НПП – наркотические, психотропные вещества и прекурсоры

87-кесте Таблица 87

2014 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТПЕН ШҰҒЫЛДАНАТЫН ОБЪЕКТІЛЕР ЖӨНІНДЕГІ МӘЛІМЕТТЕР

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЬЕКТАХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.14 г.

(объектер саны) ( количество объектов)
Фармацевти калық және медициналық өндірістер

Фармацевти ческие и медицинские производства

Дәріханалық қойма лар

Аптеч ные склады

Дәріха налар

Аптеки

Дәріхана лық

пунктер

Аптечные

пункты

Дәріхана лық

Дүңгіршік тер

Аптечные

киоски

Дүкендер

(оптика лық

бөлімдер)

Магазины

(отделы)

оптики

Медицина техникасы,

медициналық мақсаттағы бұйымдар дүкені

Магазины медицинской техники и изделий медицинского

назначения

БМСК арқылы дәрілік заттарды босату

Реализация лекарствен ных средств через ПМСП

Передвиж ные аптечные пункты

Жылжы малы дәріхана лық пунктер

Барлығы

Всего
Қазақстан

Республикасы108

1781

7074

1 205

454

423

104

537

19

11705

Pеспублика

КазахстанАқмола

3

37

277

197

34

22

1

61

0

632

Акмолинская

Ақтөбе

8

68

316

36

7

17

6

109

0

567

Актюбинская

Алматы

12

129

767

90

69

22

1

0

0

1090

Алматинская

Атырау

1

29

267

10

12

10

3

0

0

332

Атырауская

Б.Қазақстан

1

44

198

136

16

10

8

0

2

415

З-Казахстанская

Жамбыл

5

39

243

40

10

27

3

0

0

367

Жамбылская

Қарағанды

3

66

460

53

48

43

8

0

0

681

Карагандинская

Қостанай

2

77

398

240

5

24

10

0

0

756

Костанайская

Қызылорда

0

81

199

31

13

17

1

0

1

343

Кызылординская

Маңғыстау

0

32

183

16

0

15

2

25

0

273

Мангыстауская

О.Қазақстан

26

324

1 319

68

88

26

16

0

0

1867

Ю-Казахстанская

Павлодар

4

40

337

9

0

38

7

182

15

632

Павлодарская

С.Қазақстан

3

65

255

166

24

11

4

134

0

662

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

10

111

661

23

11

48

14

26

1

905

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

2

230

522

24

65

48

17

0

0

908

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

28

409

672

66

52

45

3

0

0

1275

г.а. Алматы


XVII
БАЛАЛАР ҮЙЛЕРІ
ДОМА РЕБЕНКА

88-кесте Таблица 88

БАЛАЛАР ҮЙЛЕРІНДЕГІ БАЛАЛАР КОНТИНГЕНТІ

КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ В ДОМАХ РЕБЕНКАБалалар үйінің саны

Количество

домов ребенка

Жыл аяғындағы балалар саны

Количество детей на конец года


Қайтыс болғандар

Умерло


1 жасқа дейін

до 1 года

1-3 жасқа дейін

с 1 до 3 лет

3 жас және жоғары

с 3 лет и старше

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

25

25

401

373

797

674

360

360

38

24

Pеспублика Казахстан

Ақмола

1

1

5

7

27

17

0

1

1

1

Акмолинская

Ақтөбе

1

1

30

20

48

30

34

15

3

1

Актюбинская

Алматы

4

4

54

46

75

59

35

36

6

7

Алматинская

Атырау

1

1

11

3

24

25

1

3

1

0

Атырауская

Б.Қазақстан

1

1

11

10

25

12

10

9

2

0

З-Казахстанская

Жамбыл

1

1

23

27

28

31

29

24

2

0

Жамбылская

Қарағанды

3

3

66

56

159

139

81

71

2

3

Карагандинская

Қостанай

3

3

38

42

79

68

20

23

2

3

Костанайская

Қызылорда

1

1

7

6

25

36

5

18

2

0

Кызылординская

Маңғыстау

1

1

12

12

14

19

4

1

2

0

Мангыстауская

О.Қазақстан

1

1

16

18

49

39

12

9

4

4

Ю-Казахстанская

Павлодар

1

1

19

16

42

35

6

10

3

2

Павлодарская

С.Қазақстан

1

1

16

17

29

28

12

15

2

0

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

2

2

38

48

94

71

53

71

5

1

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

1

1

22

18

37

32

13

14

0

2

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

2

2

33

27

42

33

45

40

1

0

г.а. Алматы


89-кесте Таблица 89

БАЛАЛАР ҮЙЛЕРІНДЕГІ БАЛАЛАР КОНТИНГЕНТІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ

ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ В ДОМАХ РЕБЕНКА

Ата-аналары алған балалар

Взято родителями

Асырап алынғандар

Взято для усыновления

Жасы жеткеніне байланысты ағарту және әлеуметтік-қорғау мекемелеріне аударылғандар

Переведено по достижении предельного возраста в образовательные и медико-социальные организации

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Қазақстан Республикасы

518

486

660

639

263

211

Pеспублика Казахстан

Ақмола

6

3

7

15

16

12

Акмолинская

Ақтөбе

36

27

36

52

18

23

Актюбинская

Алматы

60

44

101

76

26

20

Алматинская

Атырау

4

4

13

16

8

4

Атырауская

Б.Қазақстан

13

9

51

28

10

11

З-Казахстанская

Жамбыл

22

30

34

41

9

3

Жамбылская

Қарағанды

134

109

74

78

33

34

Карагандинская

Қостанай

25

27

59

47

31

29

Костанайская

Қызылорда

35

38

9

13

6

7

Кызылординская

Маңғыстау

9

8

36

16

6

4

Мангыстауская

О.Қазақстан

22

18

26

31

16

12

Ю-Казахстанская

Павлодар

31

34

35

25

10

10

Павлодарская

С.Қазақстан

24

18

17

30

12

7

С-Казахстанская

Ш.Қазақстан

73

78

63

70

17

7

В-Казахстанская

Астана қ.ә.

15

10

61

69

11

10

г.а.Астана

Алматы қ.ә.

9

29

38

32

34

18

г.а. Алматы

Денсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу