Здоровье населения республики казахстан и деятельность


XVIII КАДРЛАР, ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ КАДРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬбет128/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   131

XVIIIКАДРЛАР, ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

КАДРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И

НАУЧНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

90-кесте Таблица 90

1998-2012 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРЫНЫҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ЗА ПЕРИОД 1998-2012 гг.


Жылдар

Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Саны

Численность

3663

3487

3191

3732

3136

3824

3221

3693

3693

4309

4377


3894

4415

4564

4513


459790-кесте (жалғасы) Таблица 90 (продолжение)

1998-2012 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ КАДРЛАРЫНЫҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНЫХ КАДРОВ

в НИИ и НЦ ЗА ПЕРИОД 1998 – 2012 гг.


Жылдар

Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Саны

Численность

846

649

720

844

887

812

893

960

984

719

774

744

721

716

795


666


90-кесте (жалғасы) Таблица 90 (продолжение)

1998-2012 ЖЫЛДАР КЕЗЕҢІНДЕ ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТТІ БӨЛУ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА

в НИИ и НЦ ЗА ПЕРИОД 1998 – 2012 гг.


Жылдар

Годы

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ғылым докторлары

Доктора

наук

152

132

172

193

182

158

163

175

152

169

177

209

172

194

221

174


Ғылым кандидаттары

Кандидаты

наук

294

273

283

360

355

274

326

352

297

293

299

354

257

305

347

293


PhD докторы

Доктор PhD7


7

19

90-кесте (жалғасы) Таблица 90 (продолжение)

2012 жылындағы ҒЗИ ЖӘНЕ ҒО-ғы ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ САНЫ

ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

по НИИ и НЦ за 2012 годАтауы

Наименование


Ғылыми қызметкерлер

Научных

сотрудников

Ғылым докторлары

Докторов

наук

Ғылым кандидаттары

Кандидатов

наук

PhD докторы

Доктор PhD

Тері-венерологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский кожно-венерологический институт12

4

3
Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығы

Республиканский центр развития здравоохранения26

3

4

2

М.Айқымбаев атындағы Қазақ карантиндік және зооноздық жұқпалар ғылыми орталығы

КНЦ карантинных и зоонозных инфекций

им. М. Айкимбаева


72

10

27

1

Б.О. Жарбосынов атындағы урология ғылыми орталығы

Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова9

4

6
А.Н.Сызғанов атындағы ұлттық хирургия ғылыми орталығы

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова8

2

4
Гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы

НЦ гигиены и эпидемиологии19

8

13
Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты

Научно – исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней39

4

10
Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қ.

Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании г. Павлодар14

1

6
Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы Қарағанды қ.

Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний г. Караганда54

18

14
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии60

2

37

1

«Кұрмет белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу

институты

Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский

институт глазных болезней22

7

5
Семей қаласындағы радиологиялық медицина және экологиялық ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии г. Семипалатинск15

2

8
Қазақстан Республикасының туберкулез проблемалары ұлттық орталығы

Национальный центр проблем туберкулеза Республики Казахстан16

5

9

9

Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты

Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии г. Астана41

12

21
Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығы

НЦ проблем формирования ЗОЖ11

4

3

1

Акушерия, гинекология және перинатология ғылыми орталығы

Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии12

11

5
Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы

Научный центр педиатрии и детской хирургии30

11

4
Республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми-практикалық орталығы

РНПЦ психиатрии, психотерапии и наркологии0

3

9
Ұлттық ғылыми медициналық орталық (ҰҒМО) Астана қ.

Национальный научный медицинский центр (РКБ) г. Астана57

22

36

2

Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы

Национальный научный центр материнства и детства7

6

1
Республикалық нейрохирургиялық ғылыми орталығы

Республиканский научный центр нейрохирургии24

6

17

1

Республикалық шұғыл медициналық көмек ғылыми орталығы

Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи58

12

24

1

Ұлттық өндірістік трансфузиологиялық орталық

Научно-производственный центр трансфузиологии20

-

7
Ұлттық ғылыми кардиологиялық орталық

Национальный научный кардиологический центр24

14

7

1

Санитарлық-эпидемиологиялық экспертиза мен мониторингінің ғылыми-практикалық орталығы

Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга16

3

13
Барлығы

Итого


666

174

293

1991-кесте Таблица 91

ҒЫЛЫМИ КАДРЛАРДЫ КЛИНИКАЛЫҚ ОРДИНАТУРАҒА, АСПИРАНТУРАҒА, ДОКТОРАНТУРАҒА

ЖӘНЕ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

(РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН)

ПРИЕМ НАУЧНЫХ КАДРОВ В КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ, АСПИРАНТУРУ,

ДОКТОРАНТУРУ, МАГИСТРАТУРУ

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)
Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім

Послевузовское

образование

2008-2009

оқу жылы

учебный год

2009-2010

оқу жылы

учебный год

2010-2011

оқу жылы

учебный год

2011-2012

оқу жылы

учебный год

2012-2013

оқу жылы

учебный год

2013-2014

оқу жылы

учебный год

1

Резидентура

Резидентура158

278

400

730

684


753

2

Магистратура

Магистратура70

70

100

150

150342

3


Докторантура PhD

Докторантура PhD10

10

20

30

30


100Барлығы

Всего


238

358

520

910

8641195


92-кесте Таблица 92

МЕДИЦИНА ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКА КАДРЛАРЫН ҚАЙТА ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ

БІЛІКТІЛІК ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ КӨРСЕТКІШТЕРІ

(РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫ ЕСЕБІНЕН)

ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

( ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)


Көрсеткіштің атауы

Наименование

показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Біліктілік деңгейін жоғарлату

Повышение квалификации
14592

14592

14642

14242

13700

34042

40544

34687

оның ішінде шетелдерде

в том числе за рубежом


163

425

335

282

229

198

292

192Денсаулық сақтау министрлігі
Демографиялық көрсеткіштер
Халықтың денсаулық көрсеткіштері
Емдеу-профилактикалық ұйымдарда аурулардың топтары
Топтары бойынша өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны
Барлық ведомств
Барлық ведомстволар тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда
Ауыл халқы сельское население
Тиісті халықты 100 000 адамға шаққандағы сырқаттардың
Отан соғысы мүгедектеріне медициналық көмек көрсету
Денсаулық сақтау желісі
Атауы наименование
Санитарлық - эпидемиологиялық ұйымдар саны
Ауылдық аудандардағы емдеу-профилактикалық ұйымдар *)
Халыққа стоматологиялық көмек көрсету
Кадрлар кадры
Медицина кадрлары
Халықтың негізгі мамандықтардың орта медицина қызметкерлерімен қамтамасыз етілуі
Жекеменшік ұйымдардағы медицина кадрлары
Ауыл халқы сельское
Ауыл халқы сельское население
Төсек-орын қоры
Төсек - орын қоры
Аурухана ұйымдары көрсететін көмек көлемі
Жекелеген аурулар бойынша стационардан емделіп шыққан сырқаттардың өткізген
Сырқаттың төсек-орында өткізген орташа күн саны және төсек-орын айналымы
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс
Операциядан кейінгі өлім-жітім
Заболеваемость детей первого года жизни и детей до 5 лет жизни
Мүгедек балалар
Аурухана ұйымдарында
Аналар өлім-жітімі
Нәрестелердің
Аборттар (абсолюттік саны)
Аборттан кейінгі асқынулар (абсолюттік саны)
Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар
Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар
Халықтың әр түрлі жас тобында кездесетін урогениталдық хламидия жұқпасы
Заболеваемость злокачественными новообразованиями
Смертность от злокачественных новообразований *)
Халықты наркологиялық көмекпен қамту
Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және
Туберкулезден айығу көрсеткіштері.
Туберкулезден өлім-жітім
Xvi фармацевтикалық қызметпен
Xix салауатты өмір салтын қалыптастыру

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   131


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу