Бағдарламасы (Syllabus) 2013-2014 оқу жылына арналған oshZhot 4309 Өсімдік шикізатынан жасалатын өнімдер технологиясыДата07.09.2017
өлшемі165.85 Kb.
Білім алушы үшін пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

2013-2014 оқу жылына арналған

OShZhOT 4309 Өсімдік шикізатынан жасалатын өнімдер технологиясы1. Негізгі ақпарат

Факультет

Аграрлық-биологиялық факультеті

Мамандық

5В072700-Азық-түлік өнімдер технологиясы

Курс

4

Семестр

7

Оқу нысаны

күндізгі

Бағдарлама

Пән циклі

КП

Компонент

ТК

Кредит саны

2

Сағат саны

90

Сабақтың өтетін орны

2 корпус, 325 ауд

Лектор

Байканов Марат Жуманович

Преподаватель

Байканов Марат Жуманович

Консультация уақыты

(БОӨЖ жеке)1-ші апта

2-ші апта

3-ші апта1

2 Пререквизитттер и постреквизитттер

Пререквизиттер

Бұл пәннің негізін түсіну үшін органикалық және бейорганикалық химияны оқу барысында алған білім мен алғырлық қажет.

Постреквизиттер

«Өсімдіктер шикізатынан жасалатын өнімдер технологиясы» курсының негізі әрі қарай профильді пәндердің ұғуға сәтті әсер етеді:

3 Пәннің мақсаты мен тапсырмалары

Мақсаты

Студенттерді теориялық және осы пәннің тәжірибелік сұрақтарына қажетті деңгейін дайындауды қамтамасыз ету.

Міндеттері

Өсімдік текті шикізатты қолдануға негізделген кейбір тағамдық өнімдерді өндіру технологиясын оқу

4 Академиялық сағаттарды бөлу

Барлығы

Тәж.

Зерт.

БОӨЖ

БӨЖ

Бақылау нысаны

2 кредит

90 сағат


30

10

24

36

Емтихан

5 Пән мазмұны

Өсімдік текті шикізаттан жасалған тағамдарды өндірудің жіктелуі. Нан ашытқысын өндіру технологиясы. Этил спиртін, арақ, ликер-арақты өндіру технологиясы. Жүзімді шарап және коньяк өндіру технологиясы. Сыра, солод, алкоголсіз сусындар өндіру технологиясы. Ұн, нан-тоқашты және макаронды өнімдер технологиясы. Кондитерлік өнімдер технологиясы. Қант өндіру технологиясы. Майлы және маргаринді өндіру теөнологиясы.

6 Курс саясаты

1 Себепсіз сабақты қалдырмау және сабаққа кешігіп келмеу.

2 Барлық берілген тапсырмаларды уақытында орындау

3 Сабақ кезінде материалдарды талқылауға белсеңді қатысу, басқалардың ойларын тыңдау және сыйлау


7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1. Калунянц К. А., Яровенко В. Л., Домарецкий В. А., Колчева Р. А. Технология солода, пива и безалкогольных напитков. – М.: Колос, 1992. – 446

2. Ковальская Л. П., Шуб И. С., Мелькина Г. М. и др. Технология пищевых производств/ Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: Колос, 1997. – 752 с.Қосымша


3. Общая технология пищевых производств/ Под ред. Л. П. Ковальской. – М.: Колос, 1993. – 383 с.

4. Сапронов А. Р., и др. Общая технология сахара и сахаристых веществ/ Под ред. А. Р. Сапронова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990.
8 Күнтізбелік-тематикалық жоспар


апта


Тәжірибелік сабақтарының тақырыптары, бақылау түрлері


Сағат

Зертханалық сабақтарының тақырыптары


Сағат

БОӨЖ тақырыптары (ағындық)

Сағат

БОӨЖ тақырыптары (топтық), бақылау түрлері

Сағат

1

Өсімдік текті шикізаттан тағам өндірісінің жіктелуі.

3

Бродильді, физико-химиялық, механика-жылу физикалық, химиялық өндірісі

1

Өсімдік текті шикізаттан алынатын өнімдердің сипаттамалары

22

Наубайханалық ашытқы өндірісінің технологиясы.

3

Тауарлық ашытқыларды даярлау

1Ашытқыларды өңдіру үшін арналған шикізаттар

1

3

Этил спирті, арақ, ликер өнімдерін өндіру технологиясы

3

Арақ өндірісі үшін картоп және бидайды дайындау.

1


Ликер және арақ өнімдерін өңдіруде шикізат пен жартылай фабрикатарды дайындау

1

4

Коньяк және жүзім шараптарын өндіру технологиясы

3

Жүзім шараптарын алу үшін шикізаттар.

1

Астықтан алынатын өнімдерің сипаттамасы

15

Алкогольсіз сусындарды, сыра, арпа уыты өндіру технологиясы.

3

Арпап уытын өндірісі.


1

6

Ұн, нан-бөлке және макарон өнімдерінің өндірісі.

3

Қамырды дайындау.


1


Уытты өңдірудің технологиялық процесі

1

7-11 апта өңдірістік практика

7

Кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясы

3

Конфетті массаны дайындау.

1Нан бұйымдарының ассортименті және тағамдық құңдылығы

1

8

Қант өндіру технологиясы.

3

Қант өндіру үшін диффузионды шырынды алу.

1

Қант қызылшасынан өнімдер алу технологиясы

19

Маргарин өндіру технологиясы

3

Май алу үшін майды дайындау


1

10

Май өндіру технологиясы

3

Өсімдік майларын өңдірудің негізгі кезеңдері

1Өсімдік майларын өңдіруге арналған шикізаттар

1
Барлық сағат

20
10
4
5

9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі


Сабақ түрлері

Бақылау түрлері

Бақылау нысаны

Балдар

Апта

Рейтинг

1

2

3

4


5

6

12

13

14

15


семестр

қорытынды

жалпы

Аудиторлық жұмыс

АБ


Тәжірибелік. жұм. орындалуы

100
*

*
*

*

*


*

*Бақылау жұмысы

100*Тестік сауал

100


*
СӨЖ

Баяндамалар

100


*
Әңгімелесу

100
*


СӨЖ ауд.

ШБ

Коллоквиум

100
*


ҚБ

Компьютерлік тестілеу

40


40


Барлығы


60

40

100


Ескерту 1. Семестр нәтижесі бойынша максималды семестрлік рейтингтен 50% төмен емес алған және барлық бақылау түрлерінен оң баға алған студент емтихан тапсыруға өткізіледі. Оң баға алу үшін емтиханда максималды қорытынды рейтингінің 50% төмен емес алу қажет

Ескерту 2. Тәжірибелік сабақтарына қатыспаған жағдайда, жіберілген сабақтар бойынша жұмыстарды орындау және қорғау жүйесі істейді
Баға өлшемдері

Дәстүрлі баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағат

Қанағат емес

Балл (max = 100 балл))

90-100

75-89

50-74

0-49

**Білім алушының әрбір орындаған тапсырмасы (сабақта жауап беру, үй жұмысын тапсыру, бақылау жұмысын орындау және т.б.) 100 баллдық шкала бойынша әрбір оқудағы жетістігі бағаланады, аттестация бойынша соңғы қорытынды жұмыс түрлері бойынша барлық бағаның орташа арифметикалық есебімен жүргізіледі.

10 СӨЖ тапсырмалары


Рет№

Тақырып, тапсырма, жұмыс түрлері

Сағаттар саны

Әдебиет

тер


Бақылау

және есептеу нысаныТапсыру мерзімі,

апта


1

Ашыту өңдірісі

1

1,2,5

Жұмысты орындау

1

2

Наубайхана өнеркәсібінде ашытқыларды қолдану

1

1,2,5

Әңгімелесу

2

3

Дайын бұйымдарды құю және олардың сапасын бағалау

1

1,2,5

Жұмысты орындау

3

4

Шараптардың жіктелуі

1

2,3,4


Тесттік сауал

4

5

Сыраның химиялық құрамы

1

2,3,4

Жұмысты орындау

5

6

Нан өңдірудің технологиялық сызбасы

1

3,4,8

Коллоквиум

6

7

Кондитер бұйымдарының жіктелуі

1

3,4,8

Жұмысты орындау

12

8

Қант өңдірісінің қалдықтарын қолдану

1

2,3,4

Баяндама

13

9

Маргарин өңдірудің технологиялық сызбасы

1

2,4,9


Жұмысты орындау

14

10

Майды ақшылдандыру процесі

1

2,4,5

Бақылау жұмысы

15

БӨЖ бойынша басқа жұмыстар түрлері

11

Дәріс сабақтарына дайындық (05 х сабақ саны.)

5


12

Тәжірибелік сабақтарға дайындық (05 х сабақ саны.)

5


13

Зертханалық сабақтарға дайындық (05 х сабақ саны.)

5


14

Ағымдағы бақылау шараларына дайындық (1сағ х бақылау түрі)

5


15

Шептік бақылауға дайындық (2 сағат х 1РК)

6

Барлық БӨЖ сағ.

36

Бағдарламаны құрастырған Байканов Марат Жуманович, аға оқытушы

____._____. 201__ж. ____________________
Өңдеу технологиясы және стандарттау кафедрасында қаралған және ұсынылған

хаттама ___.____201_ ж. №___


Кафедра меңгерушісі П. Касьянов
Каталог: files -> book
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
book -> Макс Лукадо сенің Қолыңнан келеді
book -> Игілігіміз үшін болатын азаптар Құдай неге қиындыққа жол береді?


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет