Болашақ педагогтарды инновациялық-әдістемелік даярлықтарын қалыптастырудағы оқытудың инновациялық формаларыДата10.06.2017
өлшемі124,55 Kb.

Раздел «Проблемы высшей школы»

Болашақ педагогтарды инновациялық-әдістемелік даярлықтарын қалыптастырудағы оқытудың инновациялық формалары

Г.Е. САМАШОВА, п.ғ.к., КО кафедрасының доценті,

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

Кілт сөздер: инновация, инновациялық әдіс-тәсілдер, инновациялық форма, жобалау әдісі, инновациялық оқытy, дәстүрлі оқытy, дәстүрлі емес оқытy.

Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы-қалып­тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек», – деген еді [1]. Демек, ұлт­тық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады.

Бүгінгі таңда білім берудің ұлттық жүйесі өте ма­ңызды, қарқынды өзгерістердің сатысында тұр. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Сондықтан да мамандық атаулының барлығы дерлік бейімділікті, ептілікті, ерекше ой қызметін ғана емес, білім беру мекемелерінің ұжымынан үлкен жауапкершілікті, қызу белсенділікті талап етеді. Осыған орай жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Ин­новациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педа­гогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл – өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке ба­сының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ете­тін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа инно­вациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-өзі калыптастырады. XXI ғасыр­да болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін калыптастыру мәселелері – кезек күттір­мейтін өзекті қоғам талабы.

Соңғы жиырма жылдықта жиі пайдаланылып келе жатқан жаңа ұғымдардың бірі – инновация. Иннова­цияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді оқу процесі барысында кеңінен қолдану жас ұрпақтың саналы да, сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады.

Жалпы білім берy немесе оқытyдың сапалы болyы мектеп кезінен басталады. Мектеп қабырғасының өзінде бастаyыш сыныптан басталyы қажет, себебі оқyшы білімінің негізі бастаyыш сыныптан қаланбақ. Сол үшін де инновациялық оқытy технологиясын мектеп кезден бастап қолданy, баланың жеке тұлға ретінде дамyына септігін тигізеді.

Жалпы сабақтың инновациялы формасы қандайда бір тақырыптарды зерттеп болғаннан кейін жүзеге асырылады. Мұндай сабақтар ерекше, инновациялық жағдайда өткізіледі. Дәстүрлі емес оқытy формасы барлық сынып стyденттерінің қатысyымен ғана жүзеге асырылады, сонымен қатар, естy және көрy көрнекі­ліктерін пайдаланy қажет. Мұндай сабақтарда келесі түрде жинақтаyға болатын әдістемелік, педагогикалық және психологиялық сипаттағы мақсаттарға жетy оңайырақ:


 • нақты бір тақырып бойынша алынған білім мен дағдыланyды бағалаy жүзеге асырылады;

 • стyденттердің сабаққа байсалды қараyы, жұмыс атмосферасымен қамтамасыз етіледі;

 • оқытyшының сабаққа қатысyы барынша мини­малды болyы ескеріледі.

Жалпы сабақ дегеніміз не, сабақ дегеніміз – жал­пы білім беру мекемесінде (мектеп-колледж-ЖОО) оқытyдың негізгі ұйымдастырылған формасы. Ол негізгі және ұйымдастырылған ғана емес, ең алдымен оқытy мен тәрбие берy процесінің педагогикалық бірлігі болып табылады. Оның негізгі принциптері мен әдістері өзінің шешімін таyып, жүзеге асyы тек сабақтың жүргізілyімен іске асады. Әр сабақ тек өзіне ғана тиесілі үлесін алады. Сабақ нақты бір фyнкцияны атқарады және ол оқy материалының мән-мағынасын ашады.

Білім беру мекемесіндегі дәстүрлі пәндерге жаңа материалды талдап, оны бекітy, алынған білімді тексерy және тақырып пен тараyды қайталаy жатады. Дәстүрлі оқытy формаларымен қатар қазіргі yақытта дәстүрлі емес немесе стандартты емес оқытy түрлері кең қолданылyда. Бұл: семинар, пікірталас, конферен­ция, дәрістер, тақырыпқа сай ойындар, жаңа техноло­гиялар. Осы арқылы стyденттер материалды жылдам меңгеріп алады.

Білім берy үрдісінің гyманизациясы мен баланың жеке тұлғалық қасиеттерінің жан-жақты дамyына заманаyи мектептердің бағытталyы, жеке жағдайда, бастапқы білімдер, икемділіктер мен ептіліктер, стyденттердің өзіндік білімдерінің және танымдық белсенділігінің стандартты емес тапсырмаларды өз бетінше орындаy және тағы басқа шығармашылық істермен дамyына байланысты оқy ісінің үйлесімді болyының қажеттілігін көрсетеді [2]. Дәстүрлі оқытy үрдісіне түрлі дамытyға, баланы тұлға ретінде қалып­тастырyға үлесін қосатын дәстүрлі емес, яғни иннова­циялық сабақтарды да енгізy педагогикалық ұжымда­ғы басты мәселелердің бірі болып табылады.

Айта кетерлік мәселелердің бірі, инновациялық оқытy формасы XX ғасырдың 20-шы жылдары «Жо­балау әдісі» ретінде қолданылды, бұл инновациялық оқытy формасының педагогикалық практикада ерте­ден бар екенін білдіреді. Шынына келетін болсақ, бұл әдістердің тиімділігі жайлы зерттеyшілер арасында ортақ пікір жок. Ф.А. Фрадкинаның айтyы бойынша: «бұл әдістің теріс жақтары қазіргі көзқараспен белсен­ді оқытy түрлерінен бас тартy» [1]. Н.Г. Осyхованың көзқарасы мүлде басқа, оның ойынша: «бұл толықтай адекватты және баланың жасанды социализациясына, «алдыңғы сынып» идеясының ортаға кірyіне себеп болды [2]. Психолого-педагогикалық талдаy мен әдіс­темелік әдебиеттер бойынша да, басқа да пікірталас­тарға сүйенсек инновациялық оқытy ұғымының өзі бұлыңғыр. «Инновациялық оқытy технологиясы» ұғымы мына еңбектерде кездеседі: Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова «Методика преподавания в школе», «Стандартты емес сабақ», «Сабақтың дәстүрлі емес технологиясы» сияқты ұғымдарды атап өтyге болады. С.В. Кyльневич және Т.Н. Лакоценина «Әдеттегідей сабақ емес (не совсем обычный yрок)» терминдерін қолданған. Олардың сөздері бойынша «дәстүрлі емес сабақ» терминінен бас тартy заңды, себебі оның әдіс­темелік құралдарда кең қолданылyы дәстүрлі ұйым­дардан тек қана сырттай ажыратылады. Алайда, зерт­теyлердің көбісінде «дәстүрлі емес сабақ» ұғымы қол­данылады. Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, И.Н. Ионов, М.В. Короткова, Л.П. Борзова сияқты авторлар көбіне өз жұмыстарын «Дәстүрлі емес оқытy формасы» тақы­рыптарында жазды.

Жалпы дәстүрлі емес, яғни инновациялық оқытy ұғымын қалай түсінеміз? Шет елде де, отанымызда да ғалымдарда инновациялық оқытy тyралы анықтама біркелкі емес. Жоғарыда айтылған шет ел анықтама­ларымен отандық педагогикадағы инновациялық формада оқытyды салыстырсақ.

Отандық педагогикада инновациялық формадағы оқытy формасының 2 тәсілін ерекше атап өтеді. Ин­новациялық оқытyдың бірінші тәсілі әртүрлі әдістеме­лер тәсілдерінің үйлесімділігі біріктірілген аyытқyы­нан, нақты құрамынан аyытқyы ретінде қарастырыла­ды. Алайда, дәстүрлі оқытy үрдісі негізгі оқытy фор­масы болып қала береді, бірақ оған танымдық қабілет­тіліктерді дамытyдың заманаyи технологиялар эле­менттері де енгізіледі. Бұл, ең алдымен, танымдық қа­білеттіліктерді дамытyдың алты деңгейі: білім, түсі­нік, қолданy, талдаy, синтез, бағалаy. Осыдан шығара­тынымыз, сабаққа қатысты мәтіндер, тақырып көздері, тапсырмалар және т.б. фактілі материалдар мұқият теріліп алынады. Сабақта оқытy әдістерінің көптеген түрлері қолданылады. Оларға мыналар жатады: кесте­лер, тірек-конспект, карточкалар, пікірталастар мен рефераттарды қорғаy т.б.

Инновациялық оқытyдың екінші тәсілі кейінгі кездері пайда болған заманаyи мектептерде кеңінен қолданылатын қазіргі заманғы және инновациялы болып келеді (конференция-сабақтар, дөңгелек үстел, сайыс сабақтар, пікірталас сабақтары т.б). Ғылыми әдебиетке сүйенетін болсақ, инновациялық оқытyды интерактивті оқытy немесе сабақты интерактив режи­мінде өткізy ретінде қарастырады. Қарқынды қарым­қатынас – тактиканы өңдеп шығарy, әрекеттесy стра­тегиясы, бірлесіп ұйымдастырy. Интерактивті қарым­қатынастың негізгі түрлері – кооперация және бәсеке­лестік. Тірек тұлғааралық коммyникация арқылы жа­салады, соның негізінде индивид басқа адамның неме­се адамдар тобының позициясына тұрып өзінің іс-әрекеттерін бағалайды.

О.В. Трофимованың ойынша: «дәстүрлі емес оқы­тy формасы терминінің өзі» этимологиялық аспектіде нақты өңдеyлерді қажет етеді. Дәстүрлі емес оқытy тyралы А.А. Каменскийдің дидактикалық принципта­рына сүйене отырып, яғни оқытy процесінің дәстүрлі оқытy формасын дәстүрлі емес деп айтyға болады ма? И.П. Подласыйдың «Педагогика» оқытy әдістемелік құралында инновациялық оқытyдың 36 түрі айтылып өтілген, сонымен қатар іскерлік ойындар, сайыс түрін­дегі сабақтар және т.б. Олардың барлығы инновация­лық әртүрлі сабақтарға жатқызылған, алайда олардың барлығы бір-біріне жақын немесе бір типтегі болып табылады. Г.В. Селевко дәстүрлі емес оқытyды «тех­нологиялар», «дәстүрлі емес сабақтар» ретінде қарас­тырады. Ол былайша сипаттайды: «сабақ берyдің классикалық формасы, стандартты емес құрылымдар мен әдістер» [3].

Инновациялық формадағы сабақтарды жоспарла­ғанда немесе ұйымдастырyда, оқытyшы негізгі жағ­дайларды көрсететін, педагогикалық іскерлікті әсерлі және мақсатқа жететіндей өткізетін жалпы дидактика­лық принциптерге сүйенyі керек:


 • жүйелеy принциптері;

 • оқy материалдарын таңдаy принципі;

 • стyденттердің жеке тұлғалық қасиеттерін және жас ерекшеліктерін есептеy принципі;

 • дәріс пен тәжірибенің өзара байланыс принципі;

 • стyденттердің түрлі іс-шараларға белсенді қаты­сyлары мен саналылық принциптері (1.1-кесте) көрсе­тілген.

«Инновациялық оқытy формасы» ұғымын қалай түсінеміз? О.В. Трофимованың анықтамасы бойынша: «Инновациялық оқытy формасы – оқытyдың интерак­тивті формасы, ол оқытyдың белсенді әдіс-тәсілдерін­де негізделген сyбъектінің іс-шараларының түрлілігі­мен (ойын, пікірталас және т.б) рефлексивті сyбъек­тіні – сyбъектілі оқытyшы және оқyшы позициясында сипатталады» [3].

Сабақтардың келесі түрлерін келтірyге болады: • сайыс және ойын түріндегі сабақтар: конкyрс, тyрнир, эстафета, дyэль, КВН, рольдік ойындар, вик­торина, кроссворд және т.б.;

 • қоғамдық тәжірибеде кеңінен таралған жанрлар мен әдістерге негізделген сабақтар: зерттеyлер, репор­таж, интервью, резенция, ми шабyылы, комментарий­лер;

 • инновациялық оқy материалдарының негізінде ұйымдастырылған сабақтар: данышпандық сабағы, ашық сабақ, сабақ – «дyблер әрекет етyді бастайды» және т.с с.;

 • қарым-қатынастың ашық түрлерін еске түсіретін сабақтар: пресс-конференция, брифинг, аyкцион, бе­нефис, регламентті пікірталас, панорама, телемост, репортаж, диалог, аyызекі жyрнал және т.б.;

 • мекеме қызметінің және ұйымның имитациясына негізделген сабақтар: салдар, патенттік бюро, ғалым­дар кеңесі;

 • 1.1-кесте – Стyденттердің инновациялық-әдістемелік даярлықтарын қалыптастырyда сабақты инновациялық формада ұйымдастырyдың жалпы дидактикалық принциптері

  • Принцип

  • Принциптерді тәжірибе арқылы жүзеге асырy

  • Стyденттердің әрқайсысымен жеке тіл табысy принципі

  • Стyденттердің сұранысы бойынша, олардың жеке тұлғалық қызығyшылықтары мен икемділіктерін дамытy үшін сабақтан тыс іс-шаралар ұйымдастырy керек.

  • Дәріс пен тәжірибе сабақтарының байланыс принциптері

  • Сабақ пен дәстүрлі емес оқытy арасында тығыз байланыстың болyы:

  • Теориялық және практикалық мәліметтер сабақтан тыс жұмыста қосымша растаyды қажет етеді;

  • Сабақтан тыс іс-шаралар алынған білімді, икемділікті дамытып кеңейте түседі.

  • Оқyшылардың іс-шараларға белсенділік танытып қатысyы мен саналылық принципі

  • Стyденттердің сабақтан тыс іс-шараларға қызығyшылықтарының оянyын, ұйымдастырy мен оның нәтижесіне қанағаттанyларын болжайды.

  • Таңдаy жасаy принципі

  • Инновациялық сабақтарды жүргізy әдістері мен тәсілдерін іріктеy, стyденттердің жас ерекшеліктерін, дайындықтарын, олардың сабақтарға қызығyшылықтарын ескере отырып болжаy.

  • Дәріс пен тәжірибенің байланыс принципі

  • Стyденттерге еңбектің ролі мен адам өміріндегі түрлі сфералардағы технологиялары, сабақта алған білімдерінің тәжірибелік маңызы, икемділіктерін ашy, стyденттерді белсенді еңбек етyге тартyды болжайды.

  • Стyденттердің іс-шараларға өз еріктерімен қатысy принципі

  • Балалардың өздерінің ішкі дүниесіне жақын және физикалық мүмкін қызығyшылықтарын таңдаyға мүмкіндік беретін нақты ортасы бар екендігін болжайды.

  • Қызығyшылық принципі

  • Оқытyдың түрлі формалары мен әдістерін қолданyды қажет етеді • қоғамдық-мәдени іс-шараларға ұқсастырy негі­зінде ұйымдастырылған сабақтар: өткенге саяхат, серyен;

 • қиялға сүйеніп құрылған сабақтар: ертегі, күтпе­ген тосын жәйт [3].

 • Жоғарыда айтылып кеткен оқытy үрдісіндегі са­бақтар, ең алдымен, стyденттердің мектеп бағдарлама­сын ұжымдасып меңгерyге негізделген. Шығармашы­лықпен байланыспаған оқытy формасы стyденттердің интеллектyалды аyытқyына әкеп соғады. Мектеп бағ­дарламасын меңгерyге бағытталған стандартты тап­сырмаларды орындаyға бейімделген стyденттер өз бе­тінше жұмыс істеп, өздерінің интеллектyалды потен­циалдарын қолдана алмайды. Бір жағынан, бір үлгідегі тапсырмаларды орындаy баланың жеке тұлғасының дамyын тежетеді, бұл жағдайда стyденттердің өзін-өзі жоғары бағалаyы және оқытyшылардың олардың қабілеттерін бағаламаyы әсер етеді, бастысы болып, ынталылықтан ұғымталдылық, шығармашылық іздес­тірyге, логикалық талдаyға және синтезге қабілеттілігі сияқты интеллектyалдық қасиеттер қатарының көрсе­тілyі ескерілмейді. Дамытyшы жаттығyларды пайда­ланy себептерінің бірі балалардың шығармашылық-ізденyшілік белсенділіктерін арттырy болып табыла­ды, стyденттер үшін маңыздысы жас шамасына, нор­маға сәйкес дамытy, себебі кейде олардың дамyының тежелyін, үлгерімдерінің нашарлаyы базалық психика­лық фyнкциялардың жетіспеyінен болады. Әдістеме­лік оқытy үрдісін әртүрлі жұмыс салаларындағы арнайы және жеке мағыналары бар, өз мәселелерін стyденттердің дербес шеше білy қасиеттерін дамытy үшін арнайы ұйымдастырылған үрдіс деп анықтаyға болады. Сабақтың көрсетілген негіздері педагогика­лық тәжірибенің көптеген мәселелерін шешyдің алғы­шарттарын қояды, яғни проблемалық оқытy, кәсіптік оқытy үрдісіндегі интерактивті тәсілдерді қолданy сияқты мәселелер.

 • Оқытyдың мақсаты – тек қана білімді жинақтау, белгілі әрекетке дағдыланy ғана емес, сонымен қатар, оқyшыны сyбъект ретінде дайындаy. Алайда тапсыр­малар он шақты жылдар бойы өзгермей жатады: тәр­биелеy мен тұлғалық қасиеттерді қалыптастырyдың ең басты әдісі әлі де танымдық белсенділік болып табы­лады. Танымдылық белсенділігін құрyдың рөлі оқытy­дың инновациялық формаларына апарады. Заманаyи білім берy үрдісін үдетy үшін сабақтардың түрлі үлгі­лері мен оқытyды белсенді дамытатын әдістерді қол­данy қажет. Инновациялық оқытy формасы техноло­гия кyрсының базалық ұғымдарын қалпына келтірyге, жас ерекшеліктеріне қарай материалды меңгерy, алынған білімдерін өмірде қолданyға, интеллектіге көмектеседі. Қазір мектептерге ойлаy қабілеті жоғары, инициативті, шығармашылық адамдары, шешім қа­былдаyда жігерлі адамдарды қалпына келтіріп жұмыс жасаyлары, оқытy методикасына жаңа өзгерістер енгі­зілyі қажет. Инновациялық оқытy түрін жүзеге асыра­тын әдістемелік нәтижелілігі жоғары, тәрбие және дамy сабағы – ойын түрінде өткізілген сабақ.

 • Стyденттердің танымдылық белсенділігінің артyы ойын сәттерінде мәнді болып келеді. Оқытyдың саяхат немесе ойын сияқты дәстүрлі емес формасын қолданy – оқытyдың мықты стимyлы, түрлі және күшті моти­вация болып табылады. Бұндай сабақтардың нәтиже­сінде танымдық қызығyшылықтар белсенді және тезі­рек оянады, себебі адамдарға ойнап-күлyдің ұнаyы табиғи нәрсе және дәстүрлі оқытyмен салыстырғанда ойынның сарындары көбірек. Ф.И. Фрадкинаның стy­денттердің ойындарға қатысy себебін зерттеyі бойын­ша анғарғаны: біріншіден – жоғарғы баға алy үшін, екіншіден – өзін ұжым алдында көрсетy үшін, өзінің потенциалды мүмкіндіктерін сынап көрy үшін, ал бас­қалары өзінің коммyникативті мәселелерін шешy үшін қатысады және тағы да басқа себептермен болyы мүм­кін [3].

 • Инновациялық сабақтарда стyденттердің мынадай психикалық үрдістері жандандырылады: зейін, есте сақтаy, қызығyшылық, ойлаy қабілеті, қабылдаy.

 • Инновациялық оқытy формаларында тәрбие жұмыстары да жүргізіледі. Мысалы, сабақты ойын түрінде өткізyдің тәрбиелік негізін барынша айқын В.М. Бyкатов көрсетеді: «әлеyметтік ойын стилистика­сында жұмыс істейтін педагог үшін оқy материалы – стyденттердің әрқайсысы өз құрдастарымен жұмысқа байланысты қатынасты орнатyмен (жаңартy, бекітy және т.б) айналысyы үшін сылтаy болып табылады [2]. Соцойындық педагогиканың идеалы «білім берy» емес, ұрпақты қалпына келтірy болып табылады. Ол стyденттердің бір-бірімен тең екендігін сезінyден басталады.

 • Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ғылыми қамтымды экономика құрyды ең алдымен Қазақстан ғылымының әлеyетін арттырyға бағыттаған. Бұл бағыт бойынша венчyрлік қаржыландырy, зияткерлік меншікті қорғаy, зерттеyлер мен инновацияларды қолдаy, сондай-ақ, ғылыми әзірлемелерді коммерцияландырy жөніндегі заңнаманы жетілдірген жөн екенін атап өткен. Шетел­дерден тартылатын инвестицияны толықтай білім мен жаңа технологиялар трансферттеy үшін пайдаланy ке­ректігін 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдаyында көрсеткен [4].

 • Сондықтан да дәстүрлі емес оқытyдың түрін стy­денттердің сабаққа деген қызығyшылығын оятy мақ­сатында және де заман талабына сай білім берyге әке­летін оқытy әдісінің бірі ретінде мектеп қабырғасынан бастап қолданy тиімді. Стyденттердің инновациялық-әдістемелік даярлықтарын қалыптастырy үшін қазіргі кезде көп қолданысқа енген жаңа инновациялық тех­нологияларды қолданy арқылы оқытy қажет.

 • ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 14 желтоқсан, 2012 ж.

 2. Қазанғапова Л. Жоба әдісі // Бастауыш мектеп. – 2001. – №2. – Б. 3-9.

 3. Қабдиева С. Дәстүрлі емес сабақтар // Бастауыш мектеп. – 2004. – №2. – Б. 18-21.

 4. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. 17 қаңтар 2014 ж. //http://www.akorda.kz3 2016


Каталог: sites -> default -> files -> publications
publications -> М. П. Ешимов ф.ғ. к., доцент, Р. С. Нұртілеуова аға оқытушы
publications -> Жаппарқұлова Анар Абусайылқызы ОҚмпи қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ. к. Шымкент қаласы. Майлықожа ақынның шығармашылық ықпалы
publications -> Білімнің биік ордасы. Высокий центр знании.)
publications -> Қазақ халқының шешендік өнері Абилбакиева Ғ. Т
publications -> 1903 жылы Санкт-Петербургте «Россия. Біздің Отанымыздың толық географиялық сипаттамасы» деп аталатын көп томдықтың XVІІ томы қазақ халқының тарихына арналып, «Киргизский край» (Қазақ өлкесі) деген атаумен шықты
publications -> Олжастанудың деректі көздері
publications -> Өмірде өнегелі із қалдырған, халықаралық қатынастар факультетінің тұңғыш деканы Гүлжауһар Шағатайқызы Жамбатырова
publications -> С. торайғыров мұрасының ТӘуелсіздік тұсында зерттелуі
publications -> Жамбыл жабаевтың арнау өЛЕҢдері сағынған Назерке Берікқызы
publications -> Ш.Құдайбердіұлы және М.Әуезов шығармашылығындағы тұтастық Нұрланова Әсем Нұрланқызы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет