Имени с. Аманжоловабет1/5
Дата27.03.2020
өлшемі80.99 Kb.
түріПрограмма дисциплины
  1   2   3   4   5


С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВАКЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО

Директор КГУ «СШ №7 акимата г.У-ка

____________Имамбаева Г.К.

(қолы)

«_____» ____________ 2019г.БЕКІТІЛДІ / УТВЕРЖДЕНО

Факультеттің кеңесі төрағасы/ Председатель совета факультета ИФиМО

__________Оскембай А.А. А.Т.Ә./ФИО

(қолы)

Хаттама/Протокол №___ «__» _____2019ж/г
Пән бағдарламасы(Syllabus)

Программа дисциплины (Syllabus)
_Қазақстан тарихының деректануы_

Оқу пәнінің атауы/наименование учебной дисциплины
_5В01140 – «Тарих»_

(БББ атауы және коды/код и название ОП)
Оқу түрі / Форма обучения / очная

(күндізгі / очная, ОБ/СО)
Курс/Курс 3

Семестр/Семестр 6

Кредиттер саны/Количество кредитов 5

Дәрістер/Лекции 30 ч.

Практикалық (семинар) сабақтар/

Практические (семинар) занятия 20

Зертханалық сабақтар/

Лабораторные занятия -

БОӨЖ / СРОП 25

БӨЖ / СРС 75

Емтихан / Экзамен 6 семестр

Өскемен, 2019 ж/г.


Құрастырушы / Составитель: Казбекова А.Т. ст.преподаватель кафедры Истории Казахстана

(Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі / ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность)
Пән бағдарламасы / Программа дисциплины (Syllabus)
Оқу-әдістемелік кешен университет әдістемелік кеңесі отырысында бекітілген оқу бағдарламасы негізінде жасалған / Учебно-методический комплекс дисциплины разработан на основании учебной программы, утверждённой на заседании Методического совета университета

Хаттама / Протокол №___ «___» __________201... ж./г.

(базалық және профильдік пәндер үшін / для базовых и профилирующих дисциплин)

Кафедра отырысында ұсынылған / Рекомендована на заседании кафедры Истории Казахстана

Хаттама / Протокол №___ «___» __________2019 ж./г.
Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой_____________ Чекетаева Р.С. А.Т.Ә./Ф.И.О.
)

факультетінің Әдістемелік кеңесімен құпталды / Одобрена методическим Советом факультета Истории, филологии и международных отношений(название факультета)

Хаттама / Протокол №___ «___» __________2019 ж./г.

ФӘК төрағасы / Председатель МСФ _____________ Нуралинова Г.М. А.Т.Ә. / Ф.И.О.

1.Пән туралы ақпарат


Пәннің атауы/

Наименование дисциплины

Қазақстан тарихының деректануы


Пәннің коды / Код дисциплины


Кредит саны/Количество кредитов

5


Курс/Курс

3

Семестр/семестр6

БББ атауы / Название ОП

Тарих


БББкоды / Код ОП

6


Қазақстан тарихы кафедрасы

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факультеті

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины

оқу кестесі бойынша, № 1 оқу ғимараты, 307 ауд. / по расписанию, учебный корпус № 1, ауд. 307

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша

/ Время консультации - по расписаниюРейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі /

ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность

Казбекова А.Т.


Байланыс ақпараты (телефон, e-mail)/ Контактные данные (телефон, e-mail)

87779898465, akasbekova2008@mailru
2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины:
Қазақстан тарихының деректанулық негіздерін оқып үйрену болашақ кәсіби тарихшы мамандар даярлауда ерекше орын алады. Басқа да халықтар тарихы сияқты, қазақ халқының тарихы да өзінің тума төл деректерінің негізінде жазылады. Сондықтан ұлттық деректерімізді білу еліміздің тарихын оқып-үйренудің шешуші шарттарының біріне жатады. Деректану болашақ тарихшы мамандардың теориялық-әдіснамалық және арнайы дайындығын қамтамасыз етеді. Деректанудың іргелігі ең алдымен тарих ғылымының өзіндік ерекшелігінен туындайды: тарих нысаны – «қоғамның өткенін» - тарихшы тікелей зерттей алмайды, ол тек тарих ғылымының тікелей зерттеу нысаны болып табылатын тарихи деректерді сыни талдау арқылы ғана зерттей алады. Сол деректерді сыни талдау арқылы пайдалануға кәсіпқой тарихшыларды үйрететін ғылым – деректану ғылымы.

Қазақстан тарихы бойынша деректер кәсіби тарихшы мамандар даярлауда ерекше орын алады, бір жағынан тарих ғылымының дамуына тікелей ықпал етеді, екінші жағынан оқиғаларды объективті қарастыру негізінде жаңа тұжырымдар, қорытындылармен тарихты толықтырады.Мақсаты / Цель – деректі белгілі тарихи дәуірдің ескерткіші ретінде қабылдай отыра, сақталынған тарихи деректер кешендері және олармен жұмыс істеу әдістемесі туралы тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес білім беру. Келешек тарихшыларды Қазақстан тарихының негізгі деректер тобымен таныстыру, деректердің пайда болуының объективтілігі мен деректердегі субъективтілік туралы түсінік беру. Деректі деректанулық талдаудан өткізу арқылы ғана пайдалануға болатындығын ұғындыру.

Міндеттері: / Задачи:

- Қазақстан тарихы бойынша деректерге шолу жасау;

- Қазақстан тарихы деректерінің нақты түрлерін білу;

- Тарихтың деректерінің сыныпталу принциптерін білу;

- деректанушылық анализ және синтез әдістерін игеруге ықпал ету;

- тарихи деректермен жұмыс істеудің нақты жолдарын үйрету;

- Қазақстан тарихы деректерінің деректік мәліметтеріне сыни талдауды қалыптастыру.Компетенции / Компетенции

Тарихи өткенге сыни қарап, дәлелді мағлұматтардың негізінде қазіргі қоғамдық мәселелерді шешу жолын түсіндіреді; тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен ортақтық ұғымдарын, Қазақстанның рухани мұрасының терең тамырларын салыстырады; ұлттық басымдықтарға сәйкес тарихи сана мен дүниетанымдық қағидалардың қалыптасуының маңыздылығын анықтайды; қоғамның демократиялық құндылықтарды толеранттық өзаракелісушілікті азаматтық ұстаным тұрғысында қабылдайды.

Құзіреттіліктер: зерттеушілік (оқу-зерттеушілік жобалар жасау); ақпараттық-коммуникациялық құзіреттіліктер; тұлғалық (әлеуметтену, тұлғаның өзін-өзі көрсете білуі, үнемі кәсіби өсуге талпыну) және адамзат ресурстарын басқаруда тұлға аралық құзіреттіліктер (Командада жұмыс істей алу).
Пререквизиттер / Пререквизиты Ежелгі Қазақстан тарихы, Ортағасырлық Қазақстан тарихы

Постреквизиттер тізімі/постреквизиты Қазақстанның қазіргі заман тарихы


5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план
Пән тақырыптарының атауы / Наименование тем дисциплины

Апта недели

Сабақ түрі бойынша аудиториялық сағат саны / Количество аудиторных часов по видам занятий

Сабақ түрі бой ынша аудитория лық емес сағат саны / Количество внеаудиторных часов по видам занятий

Барлығы (с.) / Всего (ч.)

Дәріс (с.) / Лекция (ч.)

Пр/сем./

зертх-қ./

студ (с.) / Пр/сем./лаб./студ (ч.)

БОӨЖ (с) / СРОП (ч)

БӨЖ (с) / СРО (ч)

1

Қазақстан тарихының деректану пәні және міндеттері.

Деректерді оқудың әдістері мен әдістемесі.1

1

1

1,5

5


8,5


2

Қазақстан тарихы ежелгі кезеңінің деректері. Ежелгі орыс жылнамалары X- XII ғғ. түрік тілдес халықтардың тарихын оқу деректері ретінде.

1-2

3

1

1,5

5

10,5


3

Парсы ғалымы Рашид-ад-диннің еңбегінде Казақстан және Орта Азия тайпалары

3

2

1

1,5

5


9,5

4

XIV ғ. Қазақстан тарихы бойынша араб және тимурид деректері ( Ибн-Батута, ибн-Арабшах, ибн-Халдун Шереф-ад-дин Али ).

4

2

1

1,5

5

9,5


5

XV- XVI ғғ.деректерде қазақтар және қазақ хандығы

Қазақтар және қазақ хандығы азия авторларының еңбегінде (Абд-ар-Раззах, Хондемир, Рузбахани, Абдаллах Бен Али, Мухаммед-Бабур, Мухаммед Хайдар, Махмуд Шарас, Өтеміс-қажы, Искандар Мунши).5

2

1

1,5

5

9,5


6

«Мехман-наме –и Бухара» шығармасы қазақ және өзбек қарым-қатынасы тарихын зерттеуде дерек көзі ретінде

6

2

1

1,5

5

9,5


7

Қадырғали Хошумұлы Жалаиридің «Шежірелер жинағы» атты шығармасы қазақ тарихы және XVI ғ. дейінгі қазақ хандарының әулетін зерттеудегі дерек ретінде.


7

2

2

2

5


11


8

Қазақстан территориясы және қазақтар XVI ғ. еуропалық авторлардың еңбектерінде(Шильбергер, Герберштейн, Дженкинсон).

Қазақтар және қазақ хандығы ХVIғ. орыс авторларының құжаттары және еңбектерінде.8

2

1

1,5

5

9,5


9

Қазақстан тарихын зерттеуде «Қазақтардың жер пайдалану материалдары» дерек ретінде

9

2

1

2

5

10


10

Мерзімді басылымдар Қазақстан тарихының жазба дерек көздері ретінде

10-11

4

2

3

10

19


11

Статистикалық деректер Қазақстан тарихын оқуда дерек ретінде.

12

2

2

1,5

5

10,5


12

Кеңестік кезендегі Қазақстан тарихының дерек көздері

13

2

2

2


5


11


13

Статистикалық деректер Қазақстан тарихын оқуда дерек ретінде.

14

2

2

2

5

11


14

Кеңестік кезендегі Қазақстан тарихының дерек көздері

15

2

2

2

5

11

Барлығы / Всего
30

20

25

75

150


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет