Кванттық ауысулар. Амплитуда ауысуының ықтималдығыДата25.01.2022
өлшемі38,71 Kb.
#114272
Байланысты:
KV.BIL


$$$

 1. Кванттық ұғымдарға ауысудың қажеттілігі. Кванттық бөлшектің қозғалысын ықтималдық мағыналаудың қажеттілігі. Толқындық функция.

 2. Кванттық ауысулар. Амплитуда ауысуының ықтималдығы

 3. операторларды квадраттау керек

$$$

 1. Молекулалар.Молекулалардағы байланыстар түрлері.

 2. Кванттық күйлердің жұптылығы.

 3. Кез келген оператор мен оның түйіндес операторының қосындысы өзіне түйіндес оператор болатынын көрсету керек.

$$$

 1. Операторлардың өздік функцияларының қасиеттері. Физикалық шамалардың орташа мәндері. Бақыланатын шамалардың бірлесіп өлшену шарты.

 2. Қозғалыс интегралдары. Уақыт пен кеңістіктің симметриясы.

 3. және операторлардың коммутаторын табу керек.

$$$

 1. Шредингер теңдеуі. Кванттық механикадағы үздіксіздік теңдеуі.

 2. Гармониялық осциллятордың толқындық функциясы мен энергиясы. Бөлшектің тосқауылдан өтуі және тосқауылдан шашырауы.

 3. Төменде көрсетілген операторлардың эрмитті – түйіндес операторларын табу керек:

1) ,    x   

2) ,

3) , 0  r  

$$$


 1. Бақыланатын шамалардың орташа мәндерінің уақыт бойынша өзгерісі. Эренфест теоремалары. Қозғалыс интегралдары.

 2. Операторлардың меншікті мәндері мен меншікті функциясы. Шамалардың бірлесіп өлшену шарты.

 3. Классикалық динамиканың негізгі теңдеуі физикалық шамалардың орта мәндері үшін кванттық механикада да орын алатынын көрсету керек (

$$$

 1. Бірөлшемді тікбұрышты потенциалдық шұңқырдағы бөлшек. Сызықты гармоникалық осциллятор.

 2. Көріністер теориясы. Жуықтау әдістері.

 3. Еркін бөлшекке арналған Шредингер теңдеуінің жалпы шешімін табу керек (бірөлшемді кеңістік үшін).$$$

 1. Орталық симметриялық өрістегі қозғалыстың жалпы қасиеттері. Кулон өрісіндегі бөлшек.

 2. Энергиялық деңгейлердің анықталмағандығы және ені, квазистационарларлы күй және өмір сүру уақыты.

 3. Толқын ұзындығы 450 нм сәуле әсерінен мыста фотоэффект байқала ма ? Мыстан электрондардың шығу жұмысы

$$$

 1. Кванттық теорияның салдары. Көріністер теориясының элементтері.

 2. Кванттық механиканың жуықтау әдістері.

 3. Егер фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы 4,5*10-20Дж, ал электрондардың металдан шығу жұмысы 7,6*10-19Дж болса, металл бетін жарықтандыратын жарық толқынының ұзындығы

$$$

 1. Спинді бөлшектің толқындық функциясы. Спинді бөлшекке арналған Шредингер теңдеуі.

 2. Бөлшектер жүйесі үшін операторлар. Бір дене есебінен көп дене есебіне көшу.

 3. Қараңғыда көп болған адамның көзі жаттыққан соң, сәуле толқындарының ұзындығы 500 нм, ал қуаты 2,1*10-17Вт жарық қабылдайды. Көздің торына 1 с-та түскен фотон санын анықтаңыз

$$$

 1. Бөлшектер жүйесінің толқындық функциясы. Бөлшектер жүйесіне арналған Шредингер теңдеуі. Паули принципі.

 2. Шредингердің толық және стационар теңдеулері. Ток және ықтималдылық ағынының тығыздығы.

 3. Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,5 эВ. Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі

( 1 эВ=1,6*10-19Дж т=9,1*10-31кг һ=6,63*10-34Дж*с)

$$$


 1. Атомға арналған Гамильтон операторы және Шредингер теңдеуі. Сілтілік элементтер атомдарының энергетикалық деңгейлері.

 2. Бөлшектің еркін қозғалысы. Кулон өрісіндегі бөлшек, оның энергиясы және толқындық функциясы.

 3. Еркін бөлшекке арналған Шредингердің стационарлық теңдеуінің шешімін табу керек (үшөлшемді кеңістік үшін).

$$$

 1. Кванттық ауысулар ықтималдығы.

 2. Операторлар және олардың қасиеттері. Операторлардың сызықтылығы және эрмиттілігі. Операторлардың өзіне түйіндестігі.

 3. - операторды квадраттау керек.

$$$

 1. Спин. Спин ескерілген толқындық функция.

 2. Шредингер теңдеуінің өзара әсерлесуі

 3. Калий үшін электрондардың шығу жұмысы 3,62*10-19Дж. Калийге толқын ұзындығы 4*10-7м жарық түскен кездегі фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (һ=6,2*10-34Дж*с)

$$$

 1. Борн жуықтауы. Шашыраудың амплитудасы. Резерфорд формуласы

 2. Микрообъектілер әрекеттерінің ерекшеліктері. Де Бройл гипотезасы. Ықтималдықтар теориясының элементтері.

 3. Фотоэффектінің қызыл шекарасы болатын затқа толқын ұзындығы сәуле түсірілген. Фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (һ=6,3*10-34Дж*с)

$$$

 1. Гейзенбергтің анықталмағандық принципі. Кванттық механикадағы бөлшек күйін сипаттау.

 2. Периодты ұйтқу әсерімен болатын кванттық ауысулар.

 3. Көздің талмай қабылдайтын қуаты 2*10-9Вт. Толқын ұзындығы 0,5 мкм жарықты қабылдайды 1 с ішінде көз торына түсетін фотон саны

$$$

 1. Квазиклассикалық жуықтау. Классикалық механикаға өтудің шекті жағдайы.

 2. Толқындық функция.

 3. Квант энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең электромагниттік сәуле шығарудың толқын ұзындығы

$$$

 1. Суперпозиция принципі.

 2. Сутегі атомы. Атомға араналған Гамильтон теңдеуі. Байланыс түрлері.

 3. Платина үшін фотоэффект байқалатын жарықтың ең үлкен толқын ұзындығы (платина үшін Аш=8,5*10-19Дж,h=6,62*10-34Дж*с)

$$$

 1. Молекулалар. Гетерополярлық және гомеополярлық байланыстар.

 2. Шашыраудың амплитудасы. Борн жуықтауы. Резерфорд формуласы.

 3. Электрон цезий бетінен 3,2*10-19Дж кинетикалық энергиясымен ұшып шығады. Шығу жұмысы 2,88*10-19Дж болса, жарықтың толқын ұзындығы

$$$

 1. Атомдағы электрондардың бірбөлшекті күйлері. LS –байланыс , jj – байланыс.

 2. Көпденелі есепті бірбөлшекті есебіне келтіру әдістері. Теңбе-тең бөлшектер жүйесі. Теңбе-тең бөлшектер жүйесінің толқындық функциялары. Паули принципі.

 3. Фотонның энергиясы 3,0 эВ сәуленің толқын ұзындығын табыңыз (1 эВ = 1,6*10-19Дж)

$$$

 1. Гейзенберг көрінісі

 2. Импульс моменті операторының меншікті мәндері мен меншікті функциялары

 3. Цезий толқын ұзындығы 0,589*10-6м сары монохроматты жарықпен сәулелендірілген . Электронды шығару жұмысы 1,7*10-19Дж. Цезийден ұшып шыққан фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы шыққан фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы ( һ = 6,63*10-34Дж *с, с = 3*108м/с)

$$$

 1. Толқындық, функцияның бұрыштық бөлігі үшін Шредингер теңдеуін шешу

 2. Гармоникалық осциллятордың сұрыптау ережелері

 3. Потенциалдар айырмасы 1 МВ электр өрісіндегі электронның қосымша кинетикалық энергиясын анықтаңдар

$$$

 1. Классикалық және Бор теорияларындағы гармоникалық осциллятор

 2. Кванттық механикадағы динамикалық айнымалылар

 3. Сынап буын электрондармен сәулелендіргенде сынап атомының энергиясы 4,9эВ-қа тең. Атомдардың қозбаған күйге ауысқан кезде шығаратын сәулелерінің толқын ұзындығы

$$$

 1. Кванттық механиканың кейбір салдары

 2. Сәулелену теориясы

 3. Электрон импульсі толқын ұзындығы 5,2*10-7м фотон импульсына тең болатын электронның қозғалыс жылдамдығы ( )

$$$

 1. Сақталу заңдары. Энергияның, импульс моментінің сақталуы

 2. Анықталмағандық қатынасы.

 3. Фотондарының массасы 4*10-36кг болатын жарықтың толқын ұзындығы

( һ = 6,62*10-34Дж *с, с = 3*108м/с)

$$$


 1. Теңбе-тең бөлшектер. Паули принципінің қолданылуы

 2. Бөлшектің еркін қозғалысы. Кулон өрісіндегі бөлшек, оның энергиясы және толқындық функциясы.

 3. Сәулелердің толқын ұзындығы 500 нм болса, фотон импульсі ( һ = 6,63*10-34Дж *с)


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет