Размеры файловДата07.02.2022
өлшемі21,56 Kb.
#82702
түріУрок
Байланысты:
Файлдардың көлемі 5сабақ үш тілде
Компьютерлік жад

Қазақша

Орысша

English

Күні
05.10.2020

День
05.10.2020

Date
05.10.2020

Тақырыбы:

Тема урока:

Topic of the Lesson

Файлдардың көлемі

Размеры файлов.File sizes.

Мақсаты

Цель

Objective

7. 1. 2. 1 әртүрлі форматтағы мұрағаттарды құру және мұрағаттан шығару7. 1. 2. 1 создание и удаление из архива архивов различных форматов

7.1.2.1 Creating and deleting archives of various formats from an archive

Cабақ барысы:

Ход урока:

During the classes:

Ұйымдастыру кезеңі

Организационные моменты

Preparing for lesson

Оқушылармен амандасу
Сәлеметсіздерме

Приветствие
Здравствуйте

Greetings
Good afternoon, children

Сыныпты түгендеу
Бүгін кім жоқ?
Бүгін қандай күн?

Отметка отсутствующих
Кто отсутствует?
Какое сегодня число?

Checking the Absents of students
Who is absent?
What date is it today?

Жаңа сабақ барысы:

Правильная рабочая поза:

Proper working position:

Мұрағаттаушы –бүгінгі таңда ақпараттарды бүлдірмей сығуға мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалар көптеп қолданылады. Мұндай бағдарламаларды – мұрағаттаушы бағдарламалар деп атайды.
Мұрағатталған файл –арнайы әдіспен ұйымдастырылған файл,оның ішінде бір немесе бірнеше файлдар, сығымдалған бумалар тобы да орналасуы мүмкін.
Деректерді мұрағаттау –файлда ақпаратты сығымдау процесін айтады.
Мұрағаттан алу –файлдарды мұрағатқа орналастырғанға дейін қандай түрде болса, мұрағаттан тура сол қалпына келтіру процесі.
Көптомдық –көлемі бойынша үлкен мұрағатталған файл бірнеше дискілерде (томдарда) орналасуы мүмкін. Мұндай мұрағаттар көптомдық деп аталады.
Том –бұл көптомды мұрағаттың құраушы бөлігі. Мұрағатты бірнеше бөліктерден құрастыра отырып, оның бөліктерін бірнеше дискетке жазуға болады.Архиваторы – в настоящее время используется много различных программ для сжатия информации. Такие программы называются архиваторами.
Архивированный файл–это файл, организванный особым методом, в котором могут быть сжаты один, несколько файлов или папок.
Архивирование данных – это процесс сжатия информации.
Разархивация (распаковка) – процесс извлечения файлов из архива точно в таком виде, какой они имели до архивации.
Многотомные–при архивации файла большого размера он может быть представлен в нескольких томах. Такие архивы называются многотомными.
Том – это часть многотомного архива. При архивации файла большого размера он может быть представлен в нескольких томах.

Archivers are programs for compressing information.
Archived file is a file organized by a special method, in which several files or folders can be compressed.
archiving of data Archiving of data is a process of compressing information.
Unarchive (unpacking) is the process of extracting files from the archive exactly as they had before archiving.


Multivolume - when you archive a large file, it can be presented in several volumes. Such archives are called multi-volume.
Volume is part of a multi-volume archive. When you archive a large file, it can be presented in several volumes.

Оқу тапсырмасы

Учебное задание

Study assignment

1топТапсырма. WinRAR мұрағаттаушысымен жұмыс. Файлдың әр түрлі форматта сығу дәрежесін салыстыру: RAR және ZIP.
2  топ. Тапсырма. WinRAR мұрағаттаушысымен жұмыс. Мәтіндік, графиктік және орындау файлдарының сығу дәрежесін салыстыру.
Мақсаты: мұрағатқа файлдарды қаптауды және мұрағаттан файлдарды шығару әрекеттерін үйрету.
Бағалау:

Бағалау критерийлері

Дескрипторлар

файлдардың түрлері мен форматтарын анықтайды

Файлдар түрлерін біледі

Файлдар форматын біледі

мұрағат файлды анықтайды

Мұрағатталған файл туралы біледі

әр түрлі форматтағы мұрағаттарды құрады және мұрағаттан шығарадыМұрағатталған файлды қажетті бумаға енгізеді

Қажетті бумаға файлды мұрағаттан шығарады

Сығылған файлдың коэффициентін формула бойынша есептейді

Файлды сығу үшін мұрағаттаушы бағдарламаны қолданады

әр түрлі файлдарды сығу туралы қорытынды жасайды

Мәтіндік және графиктік файлдардың сығу дәрежесін салыстырады
Группа 1 Назначение. Работа с архиватором WinRAR. Сравните коэффициенты сжатия файлов в разных форматах: RAR и ZIP.
2 группы. Назначение. Работа с архиватором WinRAR. Сравните степень сжатия текстовых, графических и исполняемых файлов.
Цель: научить упаковывать файлы в архив и извлекать файлы из архива.
Рейтинг:

Group 1 Purpose. Working with the WinRAR archiver. Compare the compression ratios of files in different formats: RAR and ZIP.
2 groups. Appointment. Working with the WinRAR archiver. Compare the compression ratio of text, graphics and executable files.
Purpose: to teach how to pack files into an archive and extract files from the archive.
Rating:

Қорытынды
Сұрақ-жауап:

  1. Мұрағаттау дегеніміз не?

  2. Мұрағаттау файлы дегеніміз не?

  3. Мәліметті сығу дегеніміз не?

  4. Қандай мұрағатталған форматтарды білесіз?

  5. Мұрағаттан шығару дегеніміз не?
Итоги урока
Вопросы и ответы:
1) Что такое архивирование?
2) Что такое архивный файл?
3) Что такое сжатие данных?
4) Какие форматы архивов вы знаете?
5) Что такое архивирование?

Results of lesson
Questions and answers:
1) What is archiving?
2) What is an archive file?
3) What is data compression?
4) What archive formats do you know?
5) What is archiving?

Оқушыларды бағалау

Оценка учащихся

Grading

Терминология к тексту

(көптомдық ––)
деректерді мұрағаттау
мұрағатталған файл
(мұрағаттаушы ––)
(мұрағаттан алу –)–
(том ––)

архиватор
архивированный файл
архивирование данных
разархивация (распаковка)
Многотомные
том

Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет