1,68 2 0,1 моль пропадиен толық гидрлену үшін қажет сутектің көлемі: 4,48 лбет1/18
Дата04.11.2019
өлшемі262.77 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1

0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттегінің (қ.ж) көлемі (л):

1,68 

2

0,1 моль пропадиен толық гидрлену үшін қажет сутектің көлемі: 

4,48 л. 

3

0,2 моль формальдегид 0,4 моль сутегімен реакцияға түсті. Түзілген метанолдың зат мөлшері:

0,2 моль


4

0,4 моль мырыш күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (л):

8,96 л. 

5

0,5 моль алюминий нитратының массасы:

106,5 г

6

0,5 моль метан мен 1,5 моль этанның (қ.ж.) алатын көлемі (л):

44,8 л

7

0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натрий мен әрек-де түз-н сутектің (қ.ж.) көлемі:

5,6 л
0,6 моль аммиақ пен 3,4 моль сутектен тұратын қоспаның көлемі (қ.ж.,л)

89,6

8

0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тұратын қоспаның көлемі (қ.ж., литрмен):

33,6 л

9

0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі:

23,5 л

10

0,7 моль глицерин мен натрий әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі:

23,5 л

11

0,8 г кальций сумен әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі (қ.ж.): 

0,448 л

12

1 л газдың (қ.ж.) массасы 3,17 г. Оның молярлық массасы:

71 г/моль

13

1 моль глицин мен 1 моль цистеиннен түзілген дипептидтің массасы:

178 г

14

1 моль көмірқышқыл газы түзілу кезінде 402 кДж жылу бөлінеді. 12 кг көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж):

402000

15

1 моль көміртек көмірқышқыл газына дейін жанғанда 395 кДж жылу бөлінеді. Егер жану кезінде 1975 кДж жылу бөлінсе, жанған көміртектің массасы:

60 г

16

1 моль сілтілік металл сумен әрекеттескенде бөлінетін сутектің (қ.ж) көлемі:

11,2л

17

1 т фосфориттен алынатын фосфордың массасы (т): 

ақ, қызыл, қара; 0,17

18

1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г):

55,8 

19

1,2-диметилбензолдың толық жану теңдеуіндегі өнімдерінің формуласының алдындағы коэффициенттердің қосындысы:

26

20

1,5 моль ацетальдегидтің массасы (г):

66
1,5 л мыс(ІІ) нитратының ерітіндісінде 2,7 моль ион бар. Тұздың диссоциациялану дәрежесі 75% болса, осы ерітіндідегі мыс(ІІ) нитратының молярлық концентрациясы

0,8 моль

21

1,6 г күкірттегі зат мөлшері:

0,05 моль

22

1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%):

93,4 

23

1,84г құмырсқа қышқылын бейтараптау үшін қажет 16%-тік ас содасының массасы:

21г

24

1,96 г күкірт қышқылы мен 6,24 г барий хлориді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы:

4,66 г
10 г фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммосфостың ((NH4)2HPO4) массасы
25

10 г литий нитриді сумен әрекеттескенде шығымдылығы 95% болса, бөлінетін аммиактың (қ.ж.) көлемі:

6,08л

26

10 л ацетиленді (қ.ж.) толыктай жағу үшін, оттегінің қажетті көлемі:

25 л

27

10,2 г күкірсутектің көлемі (қ.ж.):

6,72 л

28

10,4 г ацетиленді жағуға жұмсалатын оттектің және ауаның көлемі (қ.ж.,л) (ауадағы оттектің үлесі 21%): 

106,7; 22,4

29

10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%):

89,2 
10,8 г алюминий темір (ІІІ) оксидімен әрекеттескенде түзілген алюминий оксидінің массасы

20,4 г

30

100 г қорғасын жылтырында 20% қоспа бар, құрамындағы қорғасын сульфидінің массасы:

80 г 

31

100 мл 96%-дық этил спиртін (p=0,8 г/мл) күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда түзілетін шығымы 60% диэтил эфирінің массасы:

37 г

32

100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

40%

33

108 м3 этиленнен (қ.ж.) алынатын (өнімнің шығымы 78%) этиленгликольдің массасы (кг)

233

34

11,2 л (қ.ж.) сутек бөліну үшін натриймен әрекеттесетін фенол және метанолдың массалары:

94 г; 32 г

35

11,2 л бутанды жағуға қажетті оттегінің көлемі:

72,8 л

36

117 г натрий хлоридінің балқымасы электролизденгенде түзілген газдың (қ.ж.) көлемі:

22,4 л

37

12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л):

9,60 

38

12 г натрий мен 0,38 моль этанол әрекеттескенде сутектің (қ.ж.) көлемі:

4,26 л 

39

12,3 г MgSO₄*7H₂O 47,7 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі:

10% 


40

12,8 г кальций карбидінен алынған ацетиленді толық гидрлегенде алынған этанның көлемі (қ.ж.), егер шығымы 75% болса

3,36

41

120 г магнийдің оттекті қосылысындағы магнийдің массасы:

72 г

42

13 г мырыштың тұз қышқылымен әрекеттескендегі бөлінген сутек мөлшері:

0,2 моль

43

134,4 л ацетиленді тримерлегенде түзілетін бензолдың массасы:

156 г

44

148 г бутил спиртімен пропил спирті әрекеттескенде 58 г пропилбутил эфирі түзілді. Бутанолмен әрекеттескен пропанолдың массасы және өнімнің шығымы:

25; 120

45

148 г кальций гидроксиді аммоний хлоридімен әрекеттескенде түзілетін аммиактың зат мөлшері

4 моль

46

15 г фенол мен 15 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:

18,5 г

47

15 электроны бар элементтің электрондық формуласы:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

48

15% қоспасы бар 300 г ацетиленнен 366 г ацетальдегид алынған. Өнімнің шығымы(%):

84,7

50

15%-тік хлорсутектің ерітіндісін дайындау үшін 300 мл 20%-тік (p=1,1 г/мл) хлорсутектің ерітіндісіне қосу қажет судың көлемі:

110 мл

51

15,6 г кремний қышқылын алуға қажетті натрий силикатының массасы:

24,4 г

52

15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы(г):

31,4 

53

150 г 10% H24 ертіндісіне 300 г 5% H24 ертіндісін қосты, алынған ерітіндінің концентрациясы:

6,67%

54

150 г 8% және 250 г 10% сірке альдегиді араластырылды. Ерітіндідегі сірке альдегидінің массасы мен массалық үлесі:

37; 9,25

55

150 г фенол мен 220 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:

185г

56

150 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г)

7 г

57

16,18 мл біратомды спирт (тығыздығы 0,791 г/мл) натриймен әрекеттескенде 4,48 л (қ.ж.) этиленді сәйкес алканға айналдыруға жететін газ бөлінген болса, онда алынған спирттің формуласы

СН3ОН

58

160 г су мен 40 г тұздан дайындалған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі (%):

20

59

162 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы

450 г

60

17,1 г сахарозаны гидролиздегенде алынған глюкоза спирттік ашығанда түзілген этанолдың массасы:

4,6 г

61

18 кг глюкозаны спирттік ашытқанда түзілген тығыздығы 0,789 кг/м3 этил спиртінің көлемі:

11,66 м3

62

18,8 г фенол концентрлі азот қышқылымен әрекеттескенде шығымы 70% болғанда түзілетін пикрин қышқылының массасы:

32 г

63

180 г суда 20 г ас тұзын еріткенде алынған ерітіндідегі  NaCI-дың массалық үлесі (%): 

 10

64

18-25 % - дық сулы ерітіндісі:

аммиакты су

65

19 протон, 20 нейтрон және 19 электроны бар элементтің салыстырмалы атомдық массасы:

39 

66

1932 жылы бутадиенді этил спиртінен алу әдісін ашқан:

Лебедев

67

1991 жылдан Қазақстан Химия ғылымдары институты кімнің есімімен аталады:

Әбікен Бектұров

68

1s22s22p6 электрондық формула сәйкес келетін бөлшек

Νа+

69

1s22s22p63s23p2 болатын хлорға сәйкес формула:

KClO2

70

1s22s22p2–1s22s2–1s22s22p2–1s2беерілген сызбадағыы өзгеріске сәйкес келетін қатар:

С–СО–С–СО2

71

1s22s263s26 электрондық конфигурацияға сәйкес келеді:

Са2+; Аг°; К+

72

1л ерітіндіде 42,5г натрий нитраты болады. Ерітіндінің молярлы концентрациясы (М):

0,5

73

2 г мырыш 20 г 14,6 %-ті тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газды 4,0 г мыс (ІІ) оксидінен өткізді. Түзілген қатты заттың массасы

1,92,г

74

2 моль метан жанғанда жұмсалатын оттектің көлемі (қ.ж.):

89,6 л

75

2 моль натрий 2 моль хлормен әрекеттескенде түзілген өнімнің массасы (г):

117

76

2 моль хлорсутегі және 3 моль марганец(ІV) оксиді әрекеттескенде бөлініп шығатын хлордың көлемі: 

11,2л

77

2,3-диметил бутан қышқылы молекуласындағы біріншілік көміртек атомының саны:

екі 

78

2,3-диметилбутан құрамындағы көміртектің массалық үлесі:

83,7%

79

20 г фенол мен 50 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасы:

24,7 г

80

20 г 49% -тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы

80 г, 0,08 кг

81

20% -дық 400 г ас тұзы ерітіндісін электролиздегенде катодта 11,2 л газ бөлінетін болса, электролизденген тұздың массалық үлесі:

73%

82

20% -дық 250 г ерітінді мен 30% -дық 500 г ерітіндіні араластырғанда түзілген ерітіндідегі заттың массасы

200 г

83

20,8 г барий хлориді күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы

23,3 г

84

200 г 10% CuSO4 ерітіндісін электролизге ұшыратты. Электролиз өнімі 80% құрайды. Электродтарда бөлінген заттардың зат мөлшері:

0,1 моль Cu; 0,05 моль O2

85

200 г 10% -дық анилиннің бензолдағы ерітіндісімен әрекеттесетін 25 % -дық бром суы ерітіндісінің массасы

413 г

86

200 г 5%-тік физиологиялық ерітінді дайындау үшін қажет тұз бен судың массасы:

10 г тұз; 190 г су

87

200 л кермек суда  44,4 г кальций хлориді бар. Осы судың 1 литріндегі кальцийдің массасы:

0,08 г/л

88

200 г целлюлоза гидролизденгенде түзілетін глюкозаның массасы (г)

220

89

21 г сілтілік метал сумен әрекеттескенде 33,6 л газ (қ.ж.) бөлінсе, ол металл:

Li

90

21,4 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті (тығыздығы 1,039 г/мл) 16%-ті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі:

132  мл

91

212,6 г күміс нитратының 8% ерітіндісіне мыс тақташасы батырылған. Бөлінген күмістің массасы (г):

10,8

92

23,4 г бензол 38,7 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80% болса, түзілген этилбензолдың мөлшері (моль)

0,24

93

24,6 г MgSO₄∙7H2O-ны 55,4 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массалық үлесі (%):

15

94

25%-ті 300 г тұз ерітіндісін дайындау үшін қажет судың және тұздың массасы (г):

225, 75

95

25,2 г азот қышқылын бейтараптауға жұмсалатын калий гидроксидінің массасы:

22,4 г

96

250 г 7%-ті ерітінді дайындау үшін қажет натрий карбонатының массасы:

17,5 г

97

27 г алюминий тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутектің (қ.ж.) көлемі:

33,6 л

98

273 мл суда 27 г калий гидроксидін еріткенде алынған ерітіндідегі KOH-тың массалық үлесі:

9 %.

99

27,5 г PCl3 алу ұшін жұмсалатын хлордың массасы:

21,3 г

100

270 г глюкозаны спирттік ашыту арқылы алынған этанолды 500 г суда еріткенде пайда болған ерітіндінің құрамындағы еріген заттың массалық үлесі:


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет