2014 жылғЫ «kegoc» АҚ жылдық есебі «kegoc» АҚ 2014: негізгі өндірістік көрсеткіштербет27/29
Дата30.05.2017
өлшемі4,72 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ҚАРЖЫЛЫҚ ТАБЫСТАР/(ШЫҒЫСТАР)


Мың теңгемен

2014

2013

Қаржылық табыстар

Депозиттердің пайыздық табысы, ағымдағы шоттар мен баға белгіленген облигациялар

1.451.025

1.785.871

Дебиторлық берешектің дисконтын амортизациялау

435.780Басқалары

8.000

11.180
1.894.805

1.797.051

Қаржылық шығыстарҚарыздар бойынша пайыздар

3.152.588

2.416.311

Қысқа мерзімді сауда-саттық берешегі бойынша

989.760Банктік кепілдіктер бойынша комиссия

460.042

403.311

Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссияны амотризациялау

87.340

84.500

ЕҚДБ қарыздарының пайдаланылмаған сомасы үшін комиссия

(16-ескертпе)

57.172

163.719

Басқалары

688

1.064

Минус: жіктелген активтердің құнына капиталдандырылған пайыздар (7-ескертпе)

(414.827)

(1.047.882)
4.332.763

2.021.02324. БАҒАМДЫҚ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАН БОЛҒАН ЗАЛАЛ


2014 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚШ долларына және басқа да негізгі валюталарға қатысты теңгенің айырбастау бағамын бұрынғы деңгейде ұстап тұрудан бас тартуға, валюталық интервинциялар көлемдерін азайтуға және теңгенің айырбастау бағамын қалыптастыру үдерсіне араласуды азайтуға шешім қабылдады. Девальвация нәтижесінде Топ 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі нетто, теріс бағамдық айырмашылықтан болған 7.510.748 мың теңге сомасындағы залалды таныды.


25. БАСҚАДАЙ ТАБЫСТАР


2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған тоғыз айдағы басқадай табыстар негізінен қосалқы станция мен жеткізу желісін қоса алғанда, негізгі құралдарды ақысыз алудан, «Алтайполиметаллы» ЖШС Тобының сатып алушысынан 1.586.978 мың теңге сомасында түскен табысты білдіреді.

26. ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР


Мың теңгемен

2014

2013
Ағымдағы табыс салығы:


Ағымдағы табыс салығы бойынша шығыстар

55.865

178.518
Өткен жылдағы пайдаға ағымдағы табыс салығының арақатынасындағы түзетулер

(15.126)

807
Кейінге қалдырылған табыс салығы:


Пайдаға салынатын кейінге қалдырылған салық бойынша шығыстар/(жеңілдік)

2.922.928

(3.367.398)
Барлығы пайда мен залал туралы есепте көрсетілген пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар/(жеңілдік)

2.963.667

(3.188.073)

Жыл ішінде басқа да жиынтық табыс құрамына тікелей жататын баптарға байланысты пайдаға салынатын кейінге қалдырылған салық:


ҰЭТ құрылыстарын қайта бағалаудан болған кейінге қалдырылған салық

27.777.458

(27.729.146)
Тікелей басқадай жиынтық табыс құрамында көрсетілген пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар

27.777.458

(27.729.146)
Қазақстан Республикасында 2014 және 2013 жылдары пайда салығының мөлшерлемелері 20%-ды құрды.

Төменде табыс салығының 20% мөлшерлемесі мен жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте есепке алынған табыс салығының нақты сомасының салыстырмасы берілген:Мың теңгемен

2014

2013
11.579.687

(17.688.347)

Табыс салығы бойынша шығысты есепке алғанға дейінгі пайда/(залал)

2.315.937

(3.537.669)

20% ресми мөлшерлеме бойынша есептелген салық

(15.126)

807

Өткен жылдардағы ағымдағы табыс салығын түзету524.295

30.896

Резидент еместердің күмәнді берешек бойынша резерв есептеуі180.484

Шегерілмейтін қаржылық шығыстар

138.561

137.409

Басқа да шегерілмейтін шығыстар

2.963.667

(3.188.073)

Пайда мен залалда көрсетілген пайда салығы бойынша шығыстар/(жеңілдік)
2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Топ 2.621.473 мың теңге сомасында УзбекЭнерго МАК-тан күмәнді берешек бойынша резервті есептеуді мойындады. 524.295 мың теңге сомасындағы тиісті салықтық әсер тұрақты салықтық айырмашылық ретінде мойындалды, себебі Топ аталған шығыстарды пайда салығын есептеу мақсатында шегерімдерге жатқызбайды (2013: 30.896 мың теңге сомасындағы тиісті салықтық әсерімен бірге 154.480 мың теңге).

26. ПАЙДА САЛЫҒЫ БОЙЫНША ШЫҒЫСТАР (жалғасы)

Бұдан әрі 2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша активтер мен міндеттемелердің туындауына әкелетін негізгі уақыт айырмашылықтарына салықтың тигізетін әсері көрсетілген:Мың теңгемен

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есеп
Жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп

2014 жылғы 31 желтоқсан

2013 жылғы 31 желтоқсан

2013 жылғы 1 қаңтар

2014

2013
Дебиторлық берешек

129.591

24.460

10.479

105.131

13.981
Есептелген міндеттемелер

305.230

309.246

217.117

(4.016)

92.129
Негізгі құралдар

(68.427.595)

(36.424.282)

(11.956.424)

(4.225.855)

3.261.288
Көтерілген залалдар

1.201.812

1.201.812Кейінге қалдырылған салық (шығыстары)/жеңілдік


(2.922.928)

3.367.398
Кейінге қалдырылған таза салықтық міндеттемелер

(66.790.962)

(36.090.576)

(11.728.828)


Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелердің салыстырмасы, нетто:

Мың теңгемен

2014

2013

1 қаңтардағы бастапқы сальдо

(36.090.576)

(11.728.828)

Пайда немесе залал құрамында танылған

табыс салығы бойынша (шығыстар)/жеңілдік(2.922.928)

3.367.398

ЖСҚ құрамында танылған табыс салығы бойынша шығыстар (7-ескертпе)

(27.777.458)

(27.729.146)

31 желтоқсандағы жағдай бойынша соңғы сальдо

(66.790.962)

(36.090.576)

Топ ағымдағы салықтық активтерді және ағымдағы салықтық міндеттемелерді есепке алу үшін заңды түрде тіркелген құқығы болған жағдайда ғана салықтық активтер мен салықтық міндеттемелерді есепке алады, ал кейінге қалдырылған активтер мен кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер бір және сол салық органы өндіріп алатын пайда салығына жатады.

27. БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
Байланысты тараптар Топтың негізгі басқарушы персоналын, айтарлықтай қатысу үлесі Топтың негізгі басқарушы персоналына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымды, сонымен қатар Үкімет бақылайтын басқа да кәсіпорындарды қамтиды. Байланысты тараптармен мәмілелер байланысты және үшінші тараптар үшін ұсынылатын тарифтер негізінде берілген кейбір реттелетін қызметтерді қоспағанда нарықтық мөлшерлемелерге міндетті түрде сәйкес келмейтін тараптар арасында келісілген шарттарда жүзеге асырылды.

Мына кесте 2014 жылғы 31 желтоқсандағы және 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша байланысты тараптармен жасалған мәмілелердің жалпы сомасын көрсетеді:
Мың теңгемен

 

Байланысты тараптардың сауда-саттық дебиторлық берешегі

Байланысты тараптарға сауда-саттық кредиторлық берешек

Самұрық-Қазына Тобына кіретін компаниялар
2014

585.642

1.844.045

2013

436.939

308.585

Ассоциированные компании Самрук-Казына
2014

304.904

324.385

2013

8.726

214.072

Самұрық-Қазына қауымдастырылған компаниялары
2014

108.787

2.011.868

2013

93.532

872.269

2014

27.163

19.169

Топтың қауымдастырылған компаниялары

2013

12.484

13.308

2014 жылғы 31 желтоқсанда және 2013 жылғы 30 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Топ байланысты тараптармен мынадай операциялар жүргізді:Мың теңгемен
Байланысты тараптардың сатуы

Байланысты тараптардан сатып алу
Самұрық-Қазына Тобына кіретін компаниялар


2014

19.215.320

12.958.556
2013

12.902.886

1.702.341Самұрық-Қазына қауымдастырылған компаниялары

2014

3.959.937

1.169.841
Самұрық-Қазынаның жалпы бақылауында тұрған компаниялар2013

2.395.193

1.016.2082014

2013


2.390.475

11.187.190

4.406.637

18.603.048
Топтың қауымдастырылған компаниялары


2014

311.539

96.232
2013

174.782

329.743
Топтың байланысты тараптармен бірге жүргізген сатуы, негізінен, электр энергиясын техникалық диспетчерлендіру қызметі мен электр энергиясын өндіру мен тұтыну теңгермін ұйымдастыру қызметтерін қамтиды. Топтың байланысты тараптардан сатып алуы негізінен байланыс қызметі, энергетика саласындағы қызметтер мен электр энергиясын сатып алуды қамтиды.

2013 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша 12.500 мың АҚШ доллары мөлшеріндегі депозит (баламасы 1.932.094 мың теңге) 2014 жылғы 15 мамырға дейін Самұрық-Қазынаның 79,9% үлестік қатысуымен еншілес компаниясы болып табылатын «Темірбанк» АҚ-да орналастырылды. 2014 жылғы 15 мамырда Самұрық-Қазынаның шешімімен «Темірбанк» АҚ-дағы 79,9% қатысу үлесі сатылды.

2014 жылғы 30 желтоқсандағы жай-күй бойынша Топтың қарыздар бойынша 44.911.159 мың теңге мөлшеріндегі берешегін Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдендірді (2013: 39.467.326 мың теңге).

2013 жылғы 29 наурызда Топ 2012 жылғы нәтижелер бойынша 2.082.309 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жариялады, олар 2013 жылғы 11 сәуірде төленді.2007-2009 жылдары Топ облигациялары Қазақстан Қор биржасында шығарылған кәсіпорын, «БатысТранзит» АҚ облигацияларын сатып алды. Облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме 5%-ды құрайды. Облигациялар сату үшін қолда бар қаржылық активтер ретінде жіктелген. Облигациялардың әділ құны активтерді сатқан жағдайда алынатын немесе міндеттемелерді табыс ету үшін төленетін бағаға негізделген және, сәйкесінше, бұл кіріс бағасы емес, шығыс бағасы. Батыс Транзит облигацияларының баланстық құны 2014 жылғы 30 желтоқсандағы жай-күй бойынша 868.269 мың теңгені құрды (2013: 868.269 мың теңге).

Қауымдастырылған компания, «Батыс транзит» АҚ облигацияларына есептелген пайыздық табыс 2014 жылғы 30 желтоқсанда аяқталған тоғыз айда 57.219 мың теңгені құрады (2013: 53.335 мың теңге).

2014 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Топта байланысты тарап «Балқаш АЭТ» АҚ-дан алынған негізгі құралдарды сатқаны үшін басқа да ұзақ мерзімді активтер құрамында көрсетілген 154.403 мың теңге мөлшерінде дебиторлық берешегі болды. Сату шартына сәйкес «Балқаш АЭТ» АҚ 2018 жылғы желтоқсанда берешекті төлейді. 2014 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған тоғыз ай ішінде Топ «Балқаш АЭТ»-дан 65.448 мың теңге сомасында дебиторлық берешекті дисконттаудан болған шығыстарды таныды.

Барлығы жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есепте жалақы бойынша шығыстар құрамына енгізілген негізгі басқарушы персоналдың сыйақысы 2014 жылғы 30 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 304.262 мың теңгені құрады (2013: 326.786 мың теңге). Негізгі персоналдың сыйақысы негізінен шарттық жалақыдан және операциялық қызмет нәтижелері бойынша сыйақылардан тұрады.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет