«Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканыДата04.11.2016
өлшемі76,68 Kb.
#179
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Бекітемін»

Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы

Б.Б. Қашхынбай
__________________________
«____»______________2015 ж.

«6М050100 – Әлеуметтану» мамандығы

(ғылыми-педагогикалық бағыт) бойынша

қабылдау емтиханының бағдарламасы

2015-2016 оқу жылы


 1. Әлеуметтанудың теориялық алғышарттары

 2. Әлеуметтанулық білімнің дамуындағы негізгі кезеңдер

 3. Әлеуметтанулық теорияның негізгі парадигмалары

 4. Классикалық әлеуметтанудың негізгі концепциялары

 5. Әлеуметтік әрекеттің әлеуметтанулық концепциялары

 6. Әлеуметтік стратификацияның классикалық және заманауи теориялары

 7. Әлеуметтанудағы девианттық мінез-құлық теориялары

 8. Э.Дюркгеймнің социологизмі: әлеуметтік фактлер, әлеуметтік ынтымықтастық концепттері

 9. Әлеуметтанудағы органицизм: Г.Спенсердің эволюциялық теориясы

 10. К.Маркстің әлеуметтанулық идеялары

 11. М.Вебердің ұғыну әлеуметтануы

 12. Т.Парсонстің құрылымдық функционализмі

 13. Әлеуметтанудағы символдық интеракционизм

 14. Әлеуметтанудағы айырбас теориялары

 15. Шиеленіс теориялары (Л.Козер, Р.Дарендорф)

 16. Құндылықтар және нормалар, олардың әлеуметтанулық интерпретациясы

 17. Жаһанданудың заманауи териялары (И.Уоллерстайн, М. Кастельс, т.б.)

 18. М. Арчердің морфогенез теориясы

 19. Э. Гидденстің құрылымдық теориясы

 20. А. Шюцтің әлеуметтік феноменологиясы

 21. Әлеуметтанудағы институттық бағыт

 22. Петра Штомпканың сенім теориясы

 23. Жаһандануды талдаудағы И.Уоллерстайнның «әлем-жүйе» теориясының эвристикалық мүмкіндіктері

 24. Заманауилық - әлеуметтанудың зерттеу объектісі

 25. Пьер Бурдьенің символдық кеңістік теориясының эвристикалық мүмкіндіктері

 26. Әлеуметтанулық зерттеудегі теорияның рөлі

 27. Теориялық әлеуметтану және әлеуметтанулық қиял

 28. Әлеуметтанудағы модернизация және постмоденрнизация теориялары

 29. Әлеуметтанушының кәсіби этикасы

 30. Зерттеушінің тәуелсіздігі және ғылымда құндылықтардан еркін болу

 31. Символдық интеракционизмнің негізгі идеялары мен принциптері

 32. Әлеуметтік шиеленістердің функциялары және дисфункциялары, оларды топтастыру

 33. Әлеуметтанудағы айырбас теориясы

 34. Постколониализм және урбанисттік теория

 35. М.Вебердің «Қала» жұмысының негізгі идеялары. М.Вебер бойынша қалалардың түрлері

 36. П.Бурдье бойынша капиталдың түрлері

 37. И.Гоффманның «Күнделікті өмірде өзіңді басқаларға таныстыру» атты еңбегінің негізгі идеялары

 38. М. Кастельстің «ақпараттық қала» концепциясы

 39. Г. Зиммельдің «Рухани өмір және ірі қалалар» атты жұмысының негізгі идеялары

 40. Урбанистикадағы қалалық өмір салты теориялары

 41. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік құрылым және стратификация

 42. Қазақстандағы урбанизация: процестер мен нәтижелер

 43. Қазіргі әлемдегі көші-қон процестерінің негізгі бағыттары. Қазіргі Қазақстандағы көші қон

 44. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік мобильділіктің арналары

 45. Әлеуметтанудағы «маргинал» және «маргиналдық» түсініктері. Қазақстандағы маргинализация процестері

 46. Қазақстандағы этностардың өзара әрекеті

 47. Қазіргі қоғамдағы білім институты. Қазақстандағы жоғары білім беру саласындағы реформалар

 48. Қазіргі Қазақстандағы этнодемографиялық процестердің ерекшеліктері

 49. Заманауи Қазақстандағы жастар субмәдениеттері

 50. Қазіргі Қазақстандағы байлық пен кедейлік

 51. Қазақстандағы орта тап. Функциялық және дескриптивті әдістер

 52. Дін әлеуметтануы: Қазақстандағы діни мәселелерді зерттеудегі теориялар мен зерттеу әдістер

 53. Діншілдік - әлеуметтанулық зерттеудің пәні

 54. Ұлт және ұлтжандылық концепциялары

 55. Қазақстандағы әлеуметтану: зерттеулердің негізгі бағыттары

 56. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-конфессиялық қатынастар

 57. Мультикультурализм - заманауи этноәлеуметтанудағы негізгі концептілердің бірі

 58. Кеңестік Қазақстанның әлеуметтік және этнодемографиялық құрылымы

 59. Қазақстандағы этникалық және сәйкестілік: қазақстандық және шетелдік зерттеулер

 60. Қазақстандағы саяси әлеуметтанудағы негізгі мәселелер

 61. Қазақстандағы электоралды зерттеулердің түрлері

 62. Қазақстандық әлеуметтанудағы еңбек нарығына қатысты зерттеулер

 63. Әлеуметтанулық дәстүрдегі мәдениет

 64. БАҚ әлеуметтануының негізгі проблематикасы

 65. Заманауи Қазақстандағы қоғамдық пікірді зерттеу

 66. Қазақстандағы басқару әлеуметтануының негізгі проблематикасы

 67. Гендер әлеуметтануы: тарихы және әдіснамасы

 68. Заманауи Қазақстандағы отбасы институтының трансформациясы

 69. Заманауи қазақстандық әлеуметтанушылардың зерттеулеріндегі жастар проблематикасы

 70. Қазақстандағы саяси партиялар мен қозғалыстар

 71. Заманауи қазақстандық әлеуметтану: түйткілдер мен перспективалар

 72. Әлеуметтік институттар және институттану процесі

 73. Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесі

 74. Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық-саяси ахуал

 75. Жаһанданудың қазақстандық қалалардың дамуына әсері және оның әлеуметтік салдары

 76. Қазақстандағы жаңа діни қозғалыстардың әлеуметтік функциялары мен қызметі

 77. Қазақстандық қоғамды талдаудағы жаһандану теорияларының эвристикалық мүмкіндіктері

 78. Қазіргі Қазақстандағы демографиялық процестердің ерекшеліктері

 79. Заманауи Қазақстандағы әлеуметтік дифференциация

 80. Қазақстандағы бейресми экономика және бейресми жұмысбастылық

 81. Әлеуметтанулық білімнің деңгейлері. Эмпириялық және қолданбалы зерттеу

 82. Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы, әдістемесі және техникасы

 83. Қолданбалы зерттеулердегі теорияның ролі

 84. Іріктеу әдісі: іріктеу әдісінің негізгі ұғымдары. Таңдаудың бірліктері мен кезеңдері

 85. Іріктеудің негізі: түрлері, құрастыру әдістері. Мүмкіндікті іріктеу типтері және оларды құрастыру рәсімі (процедурасы). Іріктеуді жоспарлаудың мысалдары

 86. Әлеуметтанудағы бұқаралық сұрау салу. Сұрау салудың пайда болуы, анықтамасы және түрлері

 87. Сұрақпарағын құрастырудағы негізгі ережелер. Сұрақтарды дайындауға қойылатын талаптар

 88. Бұқаралық сауалнамадағы «сензитивті» (сезімтал) сұрақтар: жанама және жобалық

 89. Әлеуметтанулық зерттеудің логикасы

 90. Өлшеудің сапасы (өлшеудің сенімділігі мен валидтілігі)

 91. Әлеуметтанудағы зерттеу дизайны

 92. Әлеуметтанулық зерттеудегі болжамдар: болжамдардың түрі, негізгі талаптар

 93. Қатысты бақылау әдісі: мүмкіндіктері мен шектеулері

 94. Әлеуметтік ғылымдардағы эксперимент. Эксперимент түрлері. Әлеуметтік ғылымдардағы экспериментті ұйымдастырудың негізгі қағидалары

 95. Әлеуметтік зерттеудегі эксперттік бағалау

 96. Құжаттарды талдау - әлеуметтанулық зерттеудің әдісі

 97. Әлеуметтанулық зерттеудегі сұрау салу, оның түрлері және мүмкіндіктері мен шектеулері

 98. Бақылау - әлеуметтанулық зерттеудің әдісі

 99. Фокус–топтар - әлеуметтанулық зерттеудің әдісі

 100. Әлеуметтанулық зерттеудің мәліметтерін өңдеу, талдау және пайдалану

 101. Әлеуметтанулық зерттеудегі сандық әдістер

 102. Сұхбат және этикалық мәселелер

 103. Әлеуметтанудағы визуалды әдістер

 104. Сапалық сұхбаттағы мәліметтерді фиксациялау

 105. Контент-талдау: мүмкіндіктері мен техниканы кодтау

 106. Кейс-стади - зерттеу стратегиясы

 107. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдіснаманың ерекшеліктері

 108. Сапалық мәліметтерді талдау және интерпретациялау

 109. Әлеуметтанудағы сапалық әдіснаманың теориялық негіздері

 110. Әлеуметтанудағы сандық және сапалық әдістердің үйлесімі

 111. Тереңдетілген сұхбаттың ерекшеліктері

 112. Әлеуметтанулық зерттеудегі сандық әдістердің мүмкіндіктері

 113. Үш әлеуметтанулық дискурс: әлеуметтанулық доктриналар, әлеуметтік зерттеулер мен әлеуметтанулық зерттеулер

 114. Сандық әлеуметтанудағы сұхбат: түрлері, талаптар мен шектеулер

 115. Әлеуметтанудағы дискурс талдау

 116. Ішкі бақылау стратегиясы

 117. Әлеуметтанудағы фокус-топтың мүмкіндіктері

 118. Әлеуметтанудағы өмірбаяндық әдіс

 119. Анкеталық сұрақтардың типологиясы: қолдану ерекшеліктері

 120. Әлеуметтанудағы этнографиялық әдісӘлеуметтану кафедрасының меңгерушісі

ә.ғ.д., профессор А.Т. Забирова
Каталог: downloads -> ekzameny
downloads -> 6М020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан сұрақтары
downloads -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
ekzameny -> БАҒдарламасы астана 2014 Бағдарлама «6М010300 Педагогика және психология»
ekzameny -> Бағдарламасы Пәндер атауы және олардың негізгі бөлімдері Механика
ekzameny -> Бағдарламасы Пәндер атауы және олардың негізгі бөлімдері
ekzameny -> Қазақстанның ежелгі тарихы қазақстанның КӨне және ежелгі тарихы тас ғасыры
ekzameny -> БАҒдарламасы астана 2014 Бағдарлама «6М012300 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану»
ekzameny -> «Бекітемін» Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет