Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


  ба тыр ма сы ның қыз ме тіPdf көрінісі
бет41/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
8. 
ба тыр ма сы ның қыз ме ті:
А. Бөлісу.
В. Ал дын ала қа рап шы ғу.
С. Құ жат ты жою.
D. Фай лды тір кеу.
Е. Жуыр да ғы іс-әре кет ті кө ру.
9. Он лайн түр де қо ңы рау ша лу, хат жі бе ру не ме се ви де оқо ңы-
рау жа сау қыз ме ті. 
А. Google Translate.
В. Google Maps.
С. Google Hangouts.
D. Google Calendar.
Е. Google Docs.
10. Сатып немесе жалға алынған жеке серверде деректерді 
қауіпсіз сақтау моделі:
А. Бұлттық технология.
В. Google Диск.
С. Бұлттық деректер қоймасы.
D. Мониторинг сервисi.
Е. IaaS. 


69
1-БӨ­ЛІМ­БОЙ­ЫН­ША­ҚО­РЫ­ТЫН­ДЫ
Соң ғы кез де кеңінен тараған жа ңа тех но ло гия лар дың бі рі – 
бұлт тық тех но ло гия лар. Қа зір гі таң да бұлт тық сер вис тер дің 
қар қын ды да муы ның ар қа сын да, қол да ну ауди то рия сы ұл ғая 
тү су де. Өмір дің әр түр лі са ла сын да ау қым ды сұ ра ныс қа ие 
бұлт тық тех но ло гия лар жай лы ке ңі нен тү сін діңдер. 
«Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де сен дер: «бұлт тық 
тех но ло гия лар» тү сі ні гі мен, бұлт тық сер вис тер ді жет кі зу ші 
бұлт тық про вай дер лер, бұлт тық тех но ло гия лар дың қыз мет 
көр се ту мо дель де рі мен мақ са ты на қа рай түр ле рін, ар тық-
шы лық та ры мен кем ші лік те рін жә не қол да ну са ла ла ры мен 
та ныс тың дар. Со ны мен қа тар жал пы ға қол же тім ді файл дар ды 
(мә тін дік құ жат тар, күн тіз бе лер, пре зен та ция лар, кес те лер) 
қол да ну, қа шық тан жә не бір ле сіп өң деу мақ са тын да Google 
ком па ния сы ұсын ған Google қо сым ша ла ры мен жұ мыс жа са-
дың дар. Google Docs қыз мет тү рі ар қы лы жал пы ға қол же тім ді, 
қа шық тан, нақ ты уа қыт ре жи мін де фай лды құ ру, өң деу жә не 
Google Дискте ав то мат ты түр де сақ тау жә не жал пы ға қол же-
тім ді күн тіз бе құ ру ды үй рен дің дер.
Осы лай ша, «Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де ал ған бі лім-
деріңді сен дер қа ра пай ым өмір де не ме се бо ла шақ та қа жет ті 
мақ сат та ры ңа сай қол да на сың дар де ген үміт те міз.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет