Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет43/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
Google Диск 
– файл дар хос тин гі жә не оңай бас қа ру үшін 
қау іп сіз де рек тер ді сақ тау ке ңіс ті гі
.
Google Calendar 

 
күн тіз бе жұ мыс кү нін ти ім ді ұйым дас ты-
руға арналған қызмет. 
Google Maps 

 
Жер пла не та сы ның кар та сы мен спут ник тің 
су рет те рін көруге мүмкіндік беретін қызмет. 
Google Translate 

 
191 тіл ге ау да ру мүм кін ді гі бар те гін 
он лайн 
 
ау дар ма қыз ме ті. 
Google Hangouts 

 
он лайн түр де қо ңы рау ша лу, хат жі бе ру 
не ме се ви деокон фе рен ция жа сауға мүмкіндік беретін қызмет.
Мә тін дік құ жат 

 
бірнеше тұтынушыға қолже тім ді нақты 
уақыт режимінде ортақ файлды өңдеу, құру және автоматты 
түрде сақтау ортасы.
Кес те лер 
– жұмыс жасау икемділігі мен бірлескен қол-
жетімдік мүмкіндіктері бар орта. 
Пре зен та ция 
– дайын шаблон түрлерін ұсынатын, онлайн 
режимде бірнеше қолданушымен бірлесе отырып түрлендіруге 
болатын және көптеген функциялары бар орта. 
Үлгілер (Фор мы) 
– қа ты су шы лар дан он лайн тес ті леу не ме се 
сау ал на ма алу ар қы лы ке рі бай ла ныс ор на ту ға ар нал ған орта.


2-БӨ ЛІМ
3D МО ДЕЛЬ ДЕУ
Кү ті ле тін нә ти же лер:
• вир туал ды жә не ке ңей тіл ген шын дық тың мақ са тын тү сінесіңдер;
• адам ның пси хи ка лық жә не фи зи ка лық ден сау лы ғы на вир туал ды 
жә не ке ңей тіл ген шын дық тың әсе рі ту ра лы білесіңдер;
• бі рін ші тұл ға дан кө рі ні сі бар 3D па но ра ма (вир туал ды сая хат) 
жасауды үйренесіңдер.


72


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет