Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


-су рет.  Қа ра пай ым вир туал ды шын дық гад жет те рі 2. 3D мо дель ді VRPdf көрінісі
бет46/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
37-су рет.
 Қа ра пай ым вир туал ды шын дық гад жет те рі
2. 3D мо дель ді VR.
3D мо дель деу пай да ла ну шы ға вир туал-
ды шын дық ар қы лы объ ек ті лер мен өза ра әре кет те су ге мүм-
кін дік бе ре ді. Пай да ла ну шы объ ек ті лер ді құ ра ды не ме се бас-
қа түр ге өз гер те ді. 3D үл гі де гі вир туал ды шын дық про грам ма-
ла рын жа сау уа қыт ты талап ете ді жә не құ ны да жо ға ры. Се-
бе бі се зі ну мүм кін ді гі те ре ңі рек бо ла ды. Олар ға Oculus Rift, 
HTC Vive си яқ ты жо ға ры дең гей лі құ рыл ғы жи ын ты ғы нан 
(конт рол лер лер, вир туал ды шын дық бас киі мі, джойс тик тер 
жә не қоз ға лыс дат чик те рі) тұ ра тын гад жет тер жа та ды. Соны-
мен қоса 3D модельді виртуалды шындыққа «ену» әсерлі болу 
үшін арнайы әзірленген бөлмелерде іске асады (
38-су рет
).


74


38-су рет.
 3D мо дель ді вир туал ды шын дық гад жет те рі
3. Бір не ше қол да ну шы VR-і. 
Жо ға ры дең гей де гі гра фи ка
ани ма ция, 3D мо дель деу, яғ ни озық функ ция лар ды бі рік тір ген 
ор та. Оны бір не ше қол да ну шы он лайн түр де бір ле сіп пай да ла-
ну ларына бо ла ды (
39-су рет
). Оған бір не ше рөл дік он лайн ой ын-
дар жа та ды: FreeStyle Online, Ultima Online, Ace Online, Anarchy 
Online, Dark Age of Camelot жә не т.б.
39-су рет.
 Бір не ше қол да ну шыға арналған вир туал ды шын дық ор та сы
Вир туал ды шын дық ты көптеген 
са ла лар да қол да ну ға бо ла ды.
Бі лім бе ру.
Виртуалды шын дық 
ал дын ала да йын дық ты қа жет ете-
тін са бақ тар да жат ты ғу ор та сын қа-
лып тас ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. 
Мы салы, информатика сабағында 
сендер 
про г раммалық 
құрыл-
ғыларды, көркем еңбек сабағында 
үш өлшем ді графикаға ар налған 
про граммалық құралдарды пайда-
лана аласыңдар (
40-су рет
).
Ғы лым.
VR атом дық жә не мо ле-
ку ла лық әлем нің зерт теу ле рін жыл-
дам да ту ға мүм кін дік бе ре ді. Ком-
пью тер лік шын дық әле мін де адам 
атом дарды конст рук торды жи на-
ған дай басқара ала ды (
41-су рет
).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет