Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Глос­са­рий Бұлт тық тех но ло гия ларPdf көрінісі
бет42/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
Глос­са­рий
Бұлт тық тех но ло гия лар 
– цифр лық де рек тер ді өң деу тех но-
ло гия ла ры ар қы лы ин тер нет-пай да ла ну шы ға бар лық қыз мет 
түр ле рі бір ап па рат тық жүйе де бі рік ті рі ліп, он лайн-сер вис ре-
тін де ұсы ны луы.
Бұлт тық есеп теу лер 
– қа жет ті кон фи гу ра ция лан ған есеп-
те гіш ре су рс тар ға (мы са лы, де рек тер ді бе ру же лі ле рі не, сер-
вер лер ге, де рек тер ді сақ тау құ рыл ғы ла ры на, бар лы ғы на бір дей 
не ме се бө лек-бө лек) та лап бой ын ша ың ғай лы же лі лік қол жет-
кі зу ді қам та ма сыз ету мо де лі.
Бұлт тық про вай дер 
– бұлт тық есеп теу лер не гі зін де қыз мет 
көр се те тін ком па ния, ол әр түр лі вир туал ды ре су рс тар дың (вир-
туал ды сер вер лер, вир туал ды же лі лер, вир туал ды де рек тер ді 
сақ тау жүй еле рі) ав то мат тан ды рыл ған бас қа ру түр ле рін жет кі-
зу ші.


70
Же ке бұлт тар 

 
кә сіп орын ның өзі не ға на, сон да ғы же ке тұл-
ға лар мен тұ ты ну шы ла ры ның жұ мыс іс теуі не ар нал ған инф ра-
құ ры лым. 
Қоғамдық бұлт тар 
– көп ші лік тің Ин тер нет те ер кін жұ мыс 
іс теуі не ар нал ған инф ра құ ры лым.
Ор тақ бұлт тар 
– ор тақ мақ сат та ры бар қо ғам дық тұ ты ну шы-
лар ға ар нал ған инф ра құ ры лым.
Ара лас бұлт тар 
– екі не ме се одан көп бұлт түр ле рі нің (же ке, 
ор тақ, қо ғам дық) ара лас үй ле сі мі.
Бұлт тық де рек тер қой ма сы 
– он лайн қой ма ның үл гі сі, 
ар найы са тып алын ған не ме се жал ға алын ған же ке сер вер лер де 
де рек тер ді қау іп сіз түр де сақ тау мо де лі.
Gmail 
– электронды пош тада де рек тер ді қау іп сіз сақ тай-
тын, сон дай-ақ жі бе ріл ген хат тар мен кел ген хат тар ту ра лы ха-
бар лай тын қызмет.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет