Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Сөз­дік: Вир­туал­ды­шын­дық­–Pdf көрінісі
бет45/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Сөз­дік:
Вир­туал­ды­шын­дық­–
Вир туальная 
реаль нос ть
­–­Virtual­reality
Ке­ңей­тіл­ген­шын­дық­–
До пол нен ная 
реаль нос ть
­–­Augmented­reality
Кө­ру,­ес­ту,­се­зу­
– Ви деть, слы шать, 
чувс тво вать – 
See,­hear,­feel
Маңызды­мәлімет­
1901 жы лы жазушы 
Фрэнк Баум ал ғаш рет 
нақ ты өмір дің (не ме се 
адам дар дың) үс ті не са лы­
на тын элект рон ды дисп лей 
құ ру идея сын ай та ды. 
1989 жы лы Ярон Лань ер 
«Вир туал ды шын дық» 
(VR) ұғы мын ой лап тау ып
оның тұ жы рым да ма сын 
жа сай ды. 
1990 жы лы То мас П.Ко­
делл «Ке ңейт іл ген шын­
дық» (AR) тұ жы рым да ма сы 
мен тү сі ні гін ой лап тап ты.


73
Вир туал ды шын дық қа «ену» ар найы гад жет тердің кө ме гі-
мен жү зе ге асы ры ла ды (
1-сызба
).
Қарапайым
VR
3D модельді
VR
Бірнеше қолданушы 
VR-і
1
2
3
1-сыз ба.
 Вир туал ды шын дық қа ену гад жет те рі
1. Қа ра пай ым VR.
Пай да ла ну шы ға вир туал ды үшөл шем-
ді ке ңіс тік тің ор та сын да бо лу ға мүм кін дік бе ре ді. Алай да әре-
кет тесусіз қор ша ған ке ңіс тік ті ға на ба қы лай ала ды. Мұн дай 
ор та 360°- тық видео лар ға не ме се су рет тер ге не гіз дел ген. Оның 
сұ ра ныс қа ие, ең көп та рал ған тү рі – смарт фон дар ға ар нал ған 
вир туал ды шын дық кө зіл ді рік те рі. Олар ға: 
Cardboard, Gear 
VR,
Daydream View, Xiaomi Mi VR Play, HOMIDO Grab, HIPER 
VRS, Xiaomi Mi VR 2, Homido VR V2 
жа та ды. Кө зіл ді рік тер-
дің көп ші лі гі олар ға са лын ған смарт фон ның кө ме гі мен жұ мыс 
іс тей ді жә не кө зіл ді рік лин за лар ар қы лы адам ға оның су ре тін 
бе ре ді (
37-су рет
).Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет