I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет28/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
MeHniiKTi 
капитал кас!порында оныц иел!к етуппле- 
р!мен жасалган салымдардыц кунын сипаттайды. Кей 
кезде оны, егер менпикт! капитал барльщ пассивтерд! 
талегеннен кешн калатын болса, калдык капитал деп те 
атайды. Онда баланстьщ тецдис мынадай турге ие болады:
М ен и ш т капитал= Активтер — Царжыльщ мшдеттемелер
Б ул - кредиторлардыц кэсшорынныц менш!к иеле- 
р!мен салыстырганда ездершщ каржыльщ талаптарын 
канагаттандыруга басым кукьщтары бар екешн б1лд!ред!.
56


Сонымен 6ipre жогарыда бершген тецеу кэсшорын актив- 
терш щ шамасын жэне капитал цуруга кэсшорынныц 
меншж иелершщ opi кредиторларыньщ цатысу дережесш 
керсетедь Кэсшорынныц царжылыц турацтылыгы мен 
царжылыц нэтижеш осы езара байланыстылыцца бай- 
ланысты болады.
3.2. Бухгалтерлж баланстыц мазмуны мен цуры лы мы
Б ух галтер лж есепке а л у мен царж ы лы ц есеп беру 
туралы К Р Задыньщ 16-бабы бойынша жене №30 бух­
галтерлж есеп стандартына сойкес кэсш керлж цы зметп 
жузеге асырушы жэне менш1к нысанына тэуелс1з зацды 
тулга болып табылатын барлыц кэсшорындар мен уйым- 
дар бухгалтерлж баланс жасайды. Бухгалтерлж баланс 
5 бел1мнен турады.
Бухгалтерлж баланс eni болж ке болшедк актив жэне 
пассив.
Баланстагы op6ip айцындама баланс бабы деп аталады. 
Баланстыц eni турл1 жаты - актив пен пассив болган- 
дыцтан, баланс баптары активтж немесе пассивтж болуы 
мумк1н. Баланс актившщ ep6ip бабы шаруашылыц цу- 
ралдарыныц экономикалыц б1ртект1 турлер1, ал пассив 
баптары - шаруашылыц цуралдарыныц цуры лу кезде- 
рш щ экономикалыц б1ртект1 турлерь Баланстагы бар- 
лы ц баптар топтарга, ал топтар оз кезегшде бол1мдерге 
б1ржт1р1лед1.
Баланс баптарыныц топтар мен бел1мдерге 
6ipiKTipmyi 
олардыц экономикалыц мазмунынан туындайды. Б ух­
га л те р лж баланстарга ш аруаш ылыц цуралдары мен 
олардыц цурылу коздерш корсетет1н баптардан басца осы 
шаруашылыц цуралдары мен олардыц цуры лу козде- 
рш щ багалау цунын реттейт1н баптар да шредь Оларды 
реттеуш1 баптар деп атайды. Олар баланста туратын 
баланс баптарыныц санын кецейтед1 ж эне ацпарат- 
тардыц колемш арттырады.
Баланстыц реттеупи баптары eni турде болуы мумкш* 
тура реттейтш жэне контрарлыц. Тура реттелетш бапта
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет