I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


баланстыц Heri3ri бабына цосымша болып табылады, алPdf көрінісі
бет29/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
баланстыц Heri3ri бабына цосымша болып табылады, ал 
контрарлыц баптар непзп баптардьщ шамасын азайтуды 
керсетед1 жене баланста минус тацбасымен керсеталеда.
Реттеупи баптардан туратын бухгалтерлш баланс -  
брутто (итал. 
Brutto 
- таза емес,); реттеупи баптарсыз - 
баланс - нетто (итал. 
Netto 
- т аза) деп аталады.
Баланс актив! мынадай бел1мдерден турады:
I бельм "Цысца мерзЬмдЬ активтер"
мынадай баптар­
дан турады:
1) а^ша царажаты жене олардыц эквиваленттерц
2) цысца мерз1мд1 царжылыц инвестициялар;
3) цысца мерз1мд1 дебитор л ыц берешек;
4) материалдыц цорлар;
5) агымдардагы салыцтыц активтер;
6) езге де цысца мерз1мд1 активтер.
I I 6ел1м "Узац мерзЬмдЬ активтер"
мынадай баптардан 
турады;
1) узац мерз1мд1 царжылыц инвестициялар;
2) узац мерз1мд1 дебиторлыц берешек;
3) улес цосу эдклмен есептелшетш инвестициялар;
4) инвестиция л ыц жылжымайтын мул in;
5) Heri3ri цуралдар;
6) биологиялыц активтер;
7) барлау жене багалау активтер].;
8) материалдыц емес активтер;
9) кешнге цалдырылган салыцтыц активтер;
10) езге де узац мерз1мд1 активтер.
Тусшнстеме хатында олардыц imiHeH узац мерз1мге 
ж алга бершген жене ж алга алынган Herieri цуралдар 
жеке-жеке ашылып KepceTuiyi керек.
Баланс пассив1 
мынадай бел1мдерден турады:
I I I бвлЬм. Цысца мерзЬмдЬ 
м ш дет т емелер 
мынадай баптардан турады:
1) цысца мерз1мд1 царжылыц мшдеттемелер;
2) салыцтар бойынша мшдеттемелер;
3) басца да мшдетт| жене epiKTi телемдер бойынша 
м1н д еттеме л ер;
4) цысца мерз1мд1 кредиторлыц берешек;
58


5) кыска мерз1мд1 багалау мшдеттемелер1;
6) езге де кыска мерз1мд1 мшдеттемелер.
Егер занды тулга несиелш кел1с1м-шарттарга сейкес 
узак мерз1мд1 нег1зде мшдеттемелерд1 кайта каржы- 
ландыратын болса, онда узак мерз1мд1 мшдеттемелердщ 
агымдагы белш. агымдагы мшдеттемелерден алынып тас- 
талады. Осы жагдайда мшдеттемелерд1ц сомасы мен 
кайта каржыландыру мерз1мдер1 накты карастырылуы 
керек.
I V
бел1м. Узак мерз1мд1 мшдеттемелер баска кесш- 
орындар мен уйымдардан алынган узак; мерз1мд1 карыз 
жэне банк несиелер1 бойынша 
ecenTi 
кезецге карыздарды 
керсету уппн арналган.
Узак мерз1мд1 мшдеттемелерд1 баланстыц келесщей 
баптары жеке ашылып карастырылуы керек (6ip жыл- 
дыц шпнде етелетш белжтершен баска):
1) узак мерз1мд1 каржыльщ мшдеттемелер;
2) узак; мерз1мд1 кредиторльщ берешек;
3) узак мерз1мд1 багалау мшдеттемелер^
4) кешнге калдырылган салыктык мшдеттемелер;
5) езге де узак мерз1мд1 мшдеттемелер.
Тус1н1ктеме хатта заем беру шарттары мен несиели 
кел1с1м-шарттардьщ баска да ерекшелштер1 жене телеу 
кезекты пш , несиелерд1 етеу мерз1мдер1, пайы зды к 
мелшерлемелер1 (ставкалары) накты керсетшу1 керек.
У бел1м. Капитал мынадай баптардан турады:
1) шыгарылган капитал;
2) 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет