I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет37/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
i 6ipiH-6ipi бацылап, соцгы нетижесше сейкес неле­
пей дережеде уйымдастырылады. Сондыцтан олар 
ынша жазбалар б1рдей журпзьледь Талдау есебшщ 
лтарында жазбалар жинацтау ece6i шоттарындагы 
„ияцты цужаттардыц н еп зш д е, б1рац нацты лауды ц 
кепт1пмен icne асырылады.
Есеп елшегиптерше цатысты жинацтау жене талдау 
шоттарыныц арасындагы айырмашылыцтар ерекше кеп.
Жинацтау ece6i шаруашылыц цуралдарды жене олар­
дыц цурылу кездерш жинацтау шоттарында, сонымен 
6ipre баланста да ацшалай елшеммен керсете отырып 
жалпылауыш ацшалай елшемд1 гана пайдаланады.
Талдау ece6i тек ацшалай гана емес, сонымен цатар 
заттай елшег1штерд1 де пайдаланады. Сондыцтан мате- 
риалдыц заттарды есепке алатын талдау шоттары 6ip мез- 
гзлде ацшалай ж ене тш сш ш е заттай елш етш терм ен
жург1зьлед1.
Шаруашылыц цызметшщ ацшалай бейнеде гана емес, 
сонымен цатар заттай керсетюштермен керсет1лу1 талдау
76


ece6i ерекш елж терш щ 6ipi болып табылады жене оны 
оцтайлы жедел басдару мен бадылаудыц мадызды дуралы 
болатындай жасайды.
Жинадтау жене талдау шоттарыныц мадсаттары олар- 
дагы ж азбалардьщ толы д ты гы децгеш м ен де аныд- 
талады. Бул - ерекеттердщ жалпы топтастырылуын бере- 
т1н жинадтау шоттарына жазбалар ©те дысда, TinTi метш- 
ci3 де бер1лу1 мумк1н екешн бьлд1редь А л шаруашылыд 
орекеттерш надты бейнелеу жене сипаттама беру упин 
дызмет атдаратын талдау шоттарында жазбалар негур- 
лы м толы д болуы жене барлыд дажетт1 мол1меттерд1 
дамтуы керек.
4.4. Ж инадтау жэне талдау шоттарыныц арасындагы 
езара байланыстылыд
Талдау шоттары жинадтау шоттарыныц мэл1меттерш 
надтылайды, оларды бел in дарастырады. 0 з кезегшде 
надтылау шоттары талдау шоттарыныц мол1меттерш 
жинадтайды жоне 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет