I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет38/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
6ipiKTipefli.
Сондыдтан, жинадтау жене талдау шоттарыныц 6ip- 
6ipiMeH озара байланысты е д е т TyciHiKTi. 0зара байла- 
ныстылыдтыц Heri3i 6ip гана шаруашылыд орекеттерш 
жинадтау жене талдау шоттарына 6ip мезплде жазу бо­
лып табылады.
Ж инадтау жоне талдау шоттарындагы жазбалардьщ 
ерекш елж терш мысал туршде корсету жоне аныдтау 
упи н , осы шоттардыц арасындагы езара байланы с- 
тылы дтыц немен тусшдоршетшджш кору ушш темендеп. 
дысдаша балансы бар 6ip кесшорынды (мысалы, жацадан 
дурылган жиЬаз фабрикасын) аламыз (1-кесте):
1 дазанга баланс
1-кесте
Непзп куралдар
650 000 Жаргылык капитал
850 000
Материалдар
50 000 Жабдыктаушылар
50 000
Есеп айырысу шоты
200 000
Жиыны: тенге
900 000 Жиыны: тенге
900 000
77


Баланстыц ep6ip бабына жинактау шоттарын ашамыз 
жене оларга баланста керсеттлген калдьщтарды жаза- 
мыз. Содан кейш материалдар жене жабдьщтаушылар 
шоттарын дамыту ушш талдау шоттарын ашып, оларга
200__ жылдьщ 1 цазанына мынадай калдьщтарды жаза-
мыз:
Материалдардын, талдау шоттары бойынша
Карагай тактайлары 45 м 3 1 мыцнан 1 метрше 
Барлыгы
45 000 тенге
Агаш усталык жел
1
м 100 кг 500 тснгедсн 10 кг, 
ушш
5 000 тенге
Барлыгы:
50 000 тенге
Жабдьщтаушылардын, талдау шоттары бойынша
1
Агаш буйымдары зауыты
45 000 тенге
АК
Химия зауыты ЖШС
5 000 тенге
Барлыгы:
50 000 тенге
Содан кейш, кэсшорын казан айы бойы мынадай шар- 
уашыльщ врекеттерш жузеге асырды дел in: (2-кесте).
2-кесте
Казан айындагы эрекеттер бойынша цужаттар
Эре-
кет

Казан
айындагы
эрскет
куш
Кужаттын оку сызбасы
Кужаттагы бухгалтерлж 
жазба
1
03
№ 1 талап 
коймадан 
o a a ip ic K C
материалдар босатылды: 
-карагай тактайлары
36 м3 36000 тенге агаш 
усталык желш - 80 кг 4000 
тенге
Нспзп oiiAipic шотынын 
дебет! 
40000 тенге 
Материалдар шотынын 
кредит! 40000 тенге 
карагай тактайлары - 36000 
тенге
агаш усталык жел1м - 4000 
тенге
Барлыгы 
40000 тенге
78


Ж алгасы
2
090
Ж аб д ы к та уш ы л а о д ы н ш о т -
М а т с р и а л д а р ш о т ы н ы н
д е б е л 110000 тенге 
карагай тактайлары - 95000 
тенге
а г аш у ста л ы к жсл1м - 15000 
тен ге
Ж а б д ы к т а у ш ы л а р м ен
м с р д 1 гср л ср ш оты н ы н
кредит! б о й ы н ш а 110000 
тенге
А г а ш буй ы м д ар ы зауы ты -
95000 тенге
Х и м з а у ы т - 15000 тен ге
(Ьактупасы
М ат ср и а л д а р алы нды :
А ) № 344 ш о т б о й ь ш ш а агаш
буй ы м д ар ы зауы тьш ан: 
кар агай тактай лары -
95 м 1 95000 тенге 
Б) хи м зау ы тт ан № 161 ш от 
б о й ь ш ш а а г аш усталы к жел1м 
- 300 кг 15000 тенге 
барл ы гы 110000 тенге
3
14
Б а н к т с п есеп ай ы пы су 
ш оты нан кош1рмс
Е с е п а й ы р ы су ш оты нан 
ж а б д ы ктау ш ы л арды н 
кары зы н отеуге акш а 
ау д ары лд ы :
А г а ш буй ы м д ар ы зауы ты н а -
140000 тенге 
Х и м з а у ы т к а - 20000 тенге 
Бар лы гы
160000 тенге
Ж а б д ы к т а у ш ы л а р м ен
м е р д 1 гер л ср ш оты ны н
д е б е л 160000 тенге
А г а ш б у й ы м д ар зауы ты -
140000 тенге 
Х и м з а у ы т - 20000 тенге 
Е с е п а й ы р ы с у ш оты ны н
кредит! - 160000 тенге
4
22
№ 2 талап
к ой м адан o iw ipicK C 
м атср и ал д ар босаты лды :
- карагай тактайлары 74 м 3
74000 тенге
- агаш усталы к жел1м 120 кг
6000 тенге 
б арлы гы
80000 тенге
Н е п з п o ii/u p ic ш оты ны н
д е б е л - 80000 тенге 
М а т е р и а л д а р ш оты ны н 
кредит! - 80000 тенге 
карагай тактайлары - 74000 
тенге
СТОЛЯрЛЫК ЖСЛ1М - 6000 
тенге
5
28
Ж аб д ы к тауш ы лар д ы н ш от- 
(Ьактупалапы 
М ат ср и а л д ар алы нды :
А ) А г а ш буй ы м д ар ы
зауы ты нан № 353 ш от 
бой ьш ш а
К арагай тактайлары - 80 м 3 
80000 тенге
Б) Х и м з а у ь п т а н № 177 ш от 
бой ьш ш а
А г а ш усталы к жел1м - 200 кг 
10000 тенге 
барлы гы
90000 тенге
М а т с р и а л д а р ш оты ны н 
д ебет! 90000 тенге 
карагай тактайлары - 80000 
тенге
столяр лы к ж е л ш - 10000 
тенге
Ж а б д ы к т а у ш ы л а р м ен
м е р д 1 гср л ср ш оты ны н 
кредита
90000 тенге
А г а ш буй ы м дары зауыты
80000 тенге
Х и м за у ы т
10000 тенге
79


Осы ш аруаш ы льщ эр е к е тт ер ш щ ж ур н а лы мен 
жинацтау жэне талдау шоттарыньщ жазбалары 3, 4, 5- 
кестелерде бер1лген.
3-кесте
Цазан айындагы шаруашыльщ эрекеттерш Tipney 
журналы
Жазба №
Жазба куш
Жазба сомасы
1
03
40 000
2
09
110 000
3
14
160 000
4
22
80 000
5
28
90 000
Казан айына 
барлыты
480 000
Жинацтау шоттары
«Нег1зп курапдар» 
шоты
4-кесте
«Материалдар»
шоты
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Бк 650 000
Бк 50 000
2)110 000 
5) 90 000
1)40 000 
4) 80 000
айн
.
айн 200 000
120 000
Ск 650 000
Ск 130 000
«Есеп анырысу шотындаты 
«Heri3ri oimipic» шоты
акшалар» шоты
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Бк 200 000
3) 160 000
Бк —
1)40 000 
4) 80 000
айн
160 000
айн 120 000
-
Ск 40 000
Ск 120 000
80


«Жаргылык капитал» 
шоты
«Жабдыктаушылар мен мердшерлер» 
шоты
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Бк 850 000
Бк 50 000
3)160 000
2)110 000 
5) 90 000
айн
айн 160 000
200 000


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   184
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет