I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


ip  нысаннан басца  6ipPdf көрінісі
бет46/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
6ip 
нысаннан басца 
6ip 
ны- 
санга ауысады.
Кесшорынныц жумысын ойдагыдай жене уздш шз 
уйымдастыру ymiH кесшорынныц дайындау процесш 
цамтамасыз ететш ещцрштш цорлары болуы керек.
Дайындау процеы
ол еш м ещ цруге цажетт1 ецбек 
заттарымен кесшорынды цамту уппн б е л г Ш 6ip ерекет- 
тердщ жиынтыгын орындау болып саналады. Кесшорын 
жабдыцтаушылардан материалдар, отын жене басца да 
ецбек заттарын алады.
Кесшорын жабдыцтаушыларына алынган заттарды 
e3i ymiH дайындау немесе сатып алу цуны болып табы- 
латын олардыц босату цунымен телейдь Сонымен цатар 
ол дайындау ерекеттер1мен туындайтын шыгындарга 
ушырайды. Мысалы, алынган цундылыцтарды тасу то­
лем!, оларды тиеу жене 
Tycipy, 
тем1р ж ол стансасынан 
цоймага д е т и жетшзу жене басца да шыгындар. Осы бар- 
лы ц шыгындар келш -дайындау шыгындары деп ата- 
лады.
Сондьщтан дайындау процеш есебш щ басты мац- 
саттары:
1) Дайындау бойынша барлыц шыгындарды аныцтау;
2) Дайындалган материалдардыц нацты езш дж кунын 
аныцтау.
EcenTeri материалдыц цундылыцтардыц цозгалысы 
нацты езщцш цунмен керсетшедь Алынатын материал­
дыц цундылыцтардыц нацты езш дш цуны сатып алу 
цунынан жене келж-дайындау шыгындарынан турады. 
Заттай керсеткштермен берглген дайындау процесшщ
96


к в лем
1
талдау шоттарында жург1з1лед1, ал акш алай 
влшеп.шпен ж инактау шоттарында ("М атер и алд ар " 
жэне т.б.) есепке алынады.
Осы жинактау шоттарыныц дебет! бойынша алынган 
заттарды ц сатып а л у куны , сонымен катар жетк1зу 
бойынша келж-дайындау шыгындары есептелшедь
Материалдьщ кундыльщтарды дайындау процесшщ 
есебш келезд сызбадан керуге болады (№ 7 сызбаны 
карацыз).
Дайындау процесс ece6i кезшде материалдьщ кунды- 
льщ тарды багалау мацызды орын алады . Ж инактау 
есебшде жэне баланста барльщ сатып алынган ещцрштш 
корлар (шиюзат, материалдар, отын, косалкы белшек- 
тер, куры лыс материалдары жэне т.б.)» меншжт! OHflipic 
кундыльщтары сиякты олардыц накты езш дж кунымен 
есептелшедь Агымдагы есепте кундыльщтарды накты 
озш дж кунымен есептеу киынырак» ойткеш ол мате- 
риалдардыц эр турл1 ipi партиялары унпн эр турл1 болуы 
мумкш, ал оз ещцршшде енд1р1лген материалдьщ кун- 
дыльщтары бойынша накты езш дж куны тек мерз1мнщ 
аягындагана аньщталады. Сондьщтан кундылыктардыц 
агымдагы ece6i есеп багасымен журпзьпедк Даз1рг1 кезде 
сатып алынган материалдар упин есеп багасы ретшде 
келкям кетерме, нарьщ багалары цолданылады, ал езшде 
ещцрьлген кундыльщтар упин - жоспарлы (норматива.) 
езш дж кун пайд аланы лады.
Материалдык кундылыктардыц накты езш дж кунын 
аньщтау упин op6ip жинактау шотыныц жеке талдау 
шоттарында уксас материалдар тобы бойынша к елж - 
дайындау шыгындар ece6i ж урпзш едь
Сатып алынган материалдар бойынша келж-дайындау 
шыгындары (ай сайын немесе токсанына) материалдык 
кундылыктардыц цалдыгын есепке ала отырып шыгынга 
жаткызылган сомага (есеп багасы бойынша) пропорцио- 
налды турде белшедь
97


Жабдьщтаушылармен жене 
мердшерлермен есеп айырысу
7 сызба
Дт
Кт
Д1_
Матсрналдар
М.
Есеп айырысу шоты
Дт 
Кт 
I
Hcriiri oiuipic 
Дт
Жумысшылармс!
бойышиа
Дт
толсмакы 
ссп айырысу
Кт
Коме
OIL
Дт
■mi
ipic
Кт
Кт
7-сызба. Дайындау процес1 есебшщ ерекеттерк
1 - алынган материалдар упин жабдьщ таушылар 
ш оты акцептелд1 (т е л е н у ге к;абылданды, 6ipaH эл1 
теленбеген);
2 - есеп айырысу шотынан жабдьщтаушы шотына 
адша аударылды;
3 - есепте келш-дайындау шыгындарынын, керсет1лу1 
(кассадан, есеп беруге THicTi сомадан шыгындарды телеу, 
материалдарды тиеу жене Tycipy ymiH тиеупплерге те­
леманы есептеу, ез к елш н щ шыгындары);
4 - ещ д а ск е материалдарды есеп багасымен босату;
5 - айына 6ip рет (немесе тонсан) ещцрдеке бершген
98


материалдарга цатысты келш -дайындау шыгындарын 
жатцызу.
Ощцршке жетшзглген материалдар бойынша келш - 
дайындау шыгындарыныц сомасын аныцтау упин мате- 
риалдардын; ap6ip TypiH дайындаудыц нацты езшдш цу- 
нын аньщтап алуымыз керек.
Осы шыгындардыц есеп багасымен дайындалган мате- 
риалдардыц кунына пайызы аньщталады.
Осы пайызга байланысты материалдарга келис шы- 
гындары таратылады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет