I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет47/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
©Hflipicne 
материалдарды жетк1зу шамасы бойынша 
есеп багасы бойынша шыгындалган материалдардыц 
цунына пропорционалды ауытцу сомалары да жатцы- 
зылады.
Халыцаралыц есеп стандарты мен №7 цазацстандыц 
б у х га л те р л ш есеп стандартына сойкес материалдьщ
цундылыцтарды есептеудщ басца да эд1стер1 цолданы- 
лады:
1) Жаппай идентификация эдил;
2) Орташа цун един;
3) Ф И Ф О - 6ipiHini сатып алу багасы бойынша цор- 
ларды багалау eflici;
4) Л И Ф О - соцгы сатып алу багасы бойынша цорларды 
багалау эдшь
Осы эдштердщ мэнш келеш мысалдардан царасты- 
рамыз:
31 цазанга цорлар туралы мвл1меттер 
цазан 1 - корлар цалдыгы 50 б1рлш 100-ден - 5 000 тецге 
6 - сатып алынган 50 б1рлш 110-нан - 5 500 тецге 
1 3 -

150 б1рлш 120-дан - 18 000 тецге
2 0 -

100 б1рлпс 130-дан - 13 000 тецге
2 5 -
150 б1рлш 140-тан - 21 000 тецге
Барлыгы: 
500 б1рл1к 
62 500 тецге
Онд1р1ске жумсалганы -
280 б1рлш
31.10-на цалдыц 
-
220б1рлис
Сонымен, б1зде жалпы сомасы 62500 тецгеге тауарлы- 
материалдыц кундылыцтардыц (Т М Ц ) 500 6ipAiri бар.
99


©HflipicKe ТМЦ кандай кунмен жетюз1лед1 жэне канша 
ТМ Ц калганын аньщтауымыз 
керек.
Юсы едштердщ м е т мен мазмуны салальщ курстарда 
окытылады.
1. 
Жаппай идентификация adici
бойынша ep6ip тау- 
арлык б1рлш бойынша онын, накты багасын бехиту1м1з 
керек.
Сондьщтан, мысалга 31.10-да бар 220 б1рл1ктен - кор- 
дан 50б1рлж 1.10; 100б1рлш 13.10сатылыпалынгандар- 
дан; 70-25.10 сатылып алынган.
31.10-на тауарльщ корлардын, кунын аньщтаймыз: 
50-100 5 000 
Барлыгы - 62 500
100-12012 000 
А л у
70-140 9 800 
31.10-не корлар - 26 800


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет