I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


ymiH  сан алуан  болып табылады. Шоттардыц 6ip TypiPdf көрінісі
бет45/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
ymiH 
сан алуан 
болып табылады.
Шоттардыц 6ip Typi ез цурылыстары бойынша тек де- 
беттж цалдыгы болып жене активтж (материалдар, ацша 
царажаты шоттары) болуы м ум кш ; басцалары - тек 
кредиток цалдыцтары болып, пассивтж шоттарга ца- 
тысты болуы мумк1н (цорлар, мшдеттемелер шоттары). 
Тагы 6ip шоттар ecenTi кезецнщ аягына цалдыцтары 
болып, баланста (шаруашылыц цуралдары мен олардыц 
цурылу коздершщ шоттары) KepceTinyi мумкш. Басца 6ip 
шоттар 
ecenTi 
кезецн1ц аяцталуы кезшде цалдыцтары 
болмауы себепт1 жабылады жене баланста керсетишейд1 
(ж алпы ещ црш тж ш ыгындары ш оттары). Тш сш ш е, 
шоттарды цурылуы бойынша да топтастыруга болады.
5.2. Д айы ндау процесш щ ece6i
0щцрштж кес1порындардыц басты мацсаты - кесш- 
оры нны ц озш д е iin m ap a п ай д а ла н ы ла ты н , б1рац 
кебшесе басца кесшорындарга, уйымдарга жене тж елей 
тургылыцты халыцца женелтшетш еш м енд1ру болып 
табылады.
0HflipicTi уйымдастыру уш ш ецбек цуралдары, ецбек 
заттары мен жумыс купи цажет. Ецбек цуралдары мен 
заттары басца жацтан е к е л ш у ! немесе кесшорынныц 
езш де енд1р1лу1 мумкш . Ж ум ы с купи -
KecinopbiHFa 
келш1м-шарт непзш де жене буйрыц бойынша цабыл- 
данган жумысшылар мен мамандар.
95


Кесшорындар сатудан табыс таба отырып, внд1р1лген 
е тм д ер сатады. Егер осы табыстар оларды ендаруге кет- 
кен шыгындардан асып тусетш болса, онда 
©Hflipic 
проце- 
сшде цурылатын жене сату процесшде аныцталатын 
пайда алады. Егер тускен TyciM eHflipicTiK шыгындардан 
аз болса, онда кесшорын зиян шегедь Цуралдар айна- 
лымы 
Herieri 
шаруашылыц процестершен: дайындау, 
ендору, сату процестершен турады жене узд1кс1з журедц 
нетижесшде ецбек заттары 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет