I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


YuiiHiiii ^осарланган тедеу соцгы баланс болып табы-Pdf көрінісі
бет42/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
    Бұл бет үшін навигация:
  • KopceTuiyi
YuiiHiiii ^осарланган тедеу соцгы баланс болып табы- 
лады жэне 6ipiHini ^осарланган тецеуге уцсас актив 
пассивке тец бол ад ы.
Жинацтау шоттары бойынша айналым ведомосы 
жиындарыныц тецеулер1 осы шоттар бойынша жаз- 
балар мен есептеулердЬ тексеру жэне бацылау цшт пай- 
даланылады. Сондьщтан жинак;тау шоттары бойынша 
айналым ведомосын жан-жакты кесте деп айтуымызга 
эбден болады.
Егер айналым ведомосын жасаганнан кешн цандай да 
6ip к;осарланган тендштердщ болмауы бул жерде к;ате- 
л ш т щ бар екенш б1лд1редь Мундай цателисп тауып, 
жондеу1м1з керек.
Жинацтау шоттары бойынша айналым ведомосыньщ 
кемегсмен жиындардыц тецдш н бузатын цателжтерд1 
гана табуга болаты нды гы н ескере кеткеш м1з ж ен , 
мысалы: шаруашыльщ эрекетш eni рет!нде де кредитше 
жазу; дебетшде немесе кредитше жазбаларды жазбай 
умытып кету; дебет! мен кредитше б1рдей емес сомала- 
рымен ж азу, шоттарда айналым жиындарын дурьи 
есептемеу жэне т.б. Жиындар тещ цгш бузбайтын бу, 
цателштер айналым ведомосыньщ кэмег1мен ашыльн 
KopceTuiyi мумюн емес, мысалы: цажет емес басв;а шот^а 
жазбалардын, жасалуы; 6ip гана шаруашыльщ эрекетш 
eni рет дебет бойынша немесе ею рет кредит бойынша 
жазу; дурыс емес соманы дебет бойынша жэне кредит 
бойынша жазу жэне т.б.
Будан epi жинацтау шоттарынын, айналым ведомосы- 
ньщ THicTi KepceTKiinTepi талдау шоттарынын, мэл1мет- 
тер1мен сэйкес к еледь Осынын, барлыгы еткен ecenTi 
кезецде белгип 6ip кэсшорында есептщ дурыс журпзш - 
гещ цгш керсетедь
Жииацтау шоттары бойынша айналым ведомосы ке- 
леш 
ecenTi 
кезецге баланс жасау упйн цолданылады. 
Ш етю он; жацтагы багандарда керсетьпген барльщ шоттар 
бойынша соцгы цалдьщтар ез жиынтыгында кэсшорын- 
ньщ жаца балансын бередк Тшсшше, балансты алу ушш
87


осы цалдьщтарды оган жазуымыз керек. Тэлирибе ж у
з1нде баланс жасау баланстьщ кестеге айналым ведомо- 
сында керсетшетш шоттар бойынша цалдьщтарды меха- 
никальщ турде апару болып табылмайды. Тек кейб1р гана 
баланс баптары осылайша корсетьледь Айналым ведомо- 
сында керсет1летш цалдьщтар басца барльщ баптарды 
толтыру утшн шифрланады.
Осылайша, айналым ведомосы ecenTi кезецнщ соцына 
кес1порынньщ шаруашыльщ цуралдарынын, жагдайы 
туралы алдын ала мел1меттерд1 гана цамтиды. Онда 
шыгарылган калдьщтар балансты КУРУДЫН, алдында тек- 
cepbiin, аньщталынады. Сондьщтан жина^тау шоттары 
бойынша айналым ведомосы ж ш тексеру балансы, ал 
хальщаральщ тэж1рибеде пайдаланып кору балансы деп 
аталады.
Багандардын, 6ipiHini жэне уш ш пп косарланган те- 
цеулер1 бастапкы жене соцгы баланс-брутто валюталарын 
бйдаредь Жинацтау шоттары бойынша айналым ведо­
мосы кесшорыннын; шаруашыльщ цуралдарынын. жаг- 
дайымен жене езгер1с1мен жалпы танысу унин пайдала- 
тылады. Онда карастырылатын мэл1меттер, шынды- 
ында, ш аруаш ы льщ кызметт1 терендрек зерттеуге 
умкшдщ бермейд1, б1рак; оньщ негтзшде шаруашыльщ 
уралдарыньщ турлер1 мен олардын, ц уры лу кездер1 
гуралы б1рдатар жалпы дорытындылар жасауга болады.
Талдау шоттары бойынша айналым ведомостары 
жинацтау шоттары бойынша айналым ведомостарына 
Караганда айтарльщтай ерекшеленедь
Т алд ау шоттары бойынша айналы м ведомостары 
THicTi жинацтау шоттарымен б1ршт1р1летш талдау шот- 
тарыньщ ep6ip тобы бойынша жеке ^урылады. Мысал 
ретш де материалдар шоты бойы нш а айналы м
ведомосын, жабдьщтаушылар шоты бойынша айналым 
ведомосын жэне т.б. алып царастыруга болады.
Талдау есебшде к;олданылатын есеп елш епш терш е 
байланысты 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет