I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет39/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
Талдау шоттары
"Материалдар" шотыныц талдау шоттары
5-кесте
№ 1 шот Царагай та^тайлары
Kipic
Шмгыс
Э р с к с т
С а н ы
Б а г а с ы
С о м а с ы
Э р с к с т
С а н ы
Б а г а с ы
С о м а с ы
n o M ip i
( к г )
( т е н г е )
( т е н г е )
n o M i p i
( к г )
( т е н г е )
( т е н г е )
Кал дык
45
1000
45 000
2
95
1000
95 000
1
36
1000
36 000
5
80
1000
80 000
4
74
1000
74 000
Айналым
175
1000
175 000 Айналым
ПО
1000
110 000
Калдык
ПО
1000
110 000
№ 2 шот Агаш устальщ жел1м
Kipic
Шыгыс
Э р с к с т
С а н ы
Б а г а с ы
С о м а с ы
Э р с к е т
С а н ы
Б а г а с ы
С о м а с ы
n o M ip i
( к г )
( т е н г е )
( т е н г е )
n o M ip i
(кг)
( т е н г е )
( т е н г е )
Калдык
100
50
5 000
2
300
50
15 000
1
80
50
4 000
5
200
50
10 000
4
120
50
6 000
Айналым
500
50
25 000 Айналым
200
50
10 000
Калдык
400
50
20 000
8


«Жабдьщтаушылар мен мердшерлер» шотыньщ 
талдау шоттары
№ 1 шот
Агаш буйымдары зауьпы А
К, 
Лебег 
Коедит
Бк 45 000
3)140 000
2) 95 000 
5) 80000
айн 140 000
175 000
r v со 
ппп
Ск 80 000
6-кесте
№ 2 шот 
Химзауыт ЖШС
Дебет
Кредит
Бк 5 000
3)20 000
2) 15 000 
5) 10 000
айн 20 000
25 000
Ск 10000
Материалдардын, талдау ece6i акшалай жене заттай 
елшегшггермен журпзшетшджтен, Материал дар шоты- 
ныц талдау шоттарынын, сызбаларында саны, багасы 
жене сомасы упин жеке арнайы баганалар бер1лген. 
Жазбалар сызбасында кыскартулар: айналым "айн" epin- 
тер1мен, ал калдьщтар "Б к " жене "С к" epinTepiMen бе- 
рыген.
Жогарыда карастырылган мысалдардан кергешм1з- 
дей, талдау есебшде керсет1лген ep6ip ерекет катар турде 
жене 6ip мезплде жинактау шоттары бойынша - жалпы 
сомамен, ал талдау шоттары бойынша - жеке сомалармен 
жазылады.
Осыган орай талдау жене оларды 6ipiKTipynii жинак- 
тау шоттарыныц арасында темендегщей керсетьлетш бел- 
iim
6ip езара байланыстылык бар екендагш корытынды- 
лай аламыз:
1. Жинактау жене олармен б1ржт1ршетш талдау шот- 
тарында ep6ip ерекегп жазу олардын, 6ip гана жагында 
(дебетте немесе кредитте) жург1з1ледк
2. Ж инактау шотына ерекет жалпы сомасымен, ал 
талдау шоттарына ж иынтыгы жалпы соманы беретш 
жеке шоттармен жазылады;
82


3. Жинацтау шоты дебетшщ айналымы оньщ талдау 
шоттарыныц дебеттш айналымдарыныц ж алпы сома- 
сына тец болады. Д ел осылайш а талдау шоттарыныц 
дебетшщ айналымдары оныц жинацтау шотыныц дебет- 
TiK айналымыныц жалпы сомасына тец болады.
4. Жинацтау шотыныц цалдыгы оныц талдау шотта­
рыныц барлыц жалпы цалдыцтарына тец болады.
Осыдан мынадай ереже шыгады:
Талдау шоттарына ерекеттерд1 жазуды былай жургтзу 
керек:


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет