I el к. Кдбылова, Ш. А. ДоспалиноваPdf көрінісі
бет36/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
субшотптар деп аталады. Субшот жина^тау жэне талдау 
шоттары арасындагы аральщ буын болы п саналады. 
Олардын; эрцайсысы б1рнеше талдау шоттарын 6ipiK- 
т1ред1, 6ipa^ олар, ез кезегшде, 6ip жинацтау шотымен 
б1ршт1р1лед1. К ейде субш оттарды
ектшЬ 
кезектегг 
шоттар деп атайды, ол кезде жинацтау шоттары 6ipiH.uii 
кезектегЬ шоттар деп аталса, онда талдау шоттарын 
цшшш1 кезектег1 шоттар деп атауымызга болады.
Шоттардын, жинацтау жэне талдау шоттарына бэлЬ 
ну1не сэйкес бухгалтерлш есеп эзш щ цурылуы бойынша 
бы л ай бэлшедп
А ) жинацтау ece6i, кесшорынныц шаруашыльщ цыз- 
метш баланста жэне жинацтау шоттарыньщ жуйесшде 
жалпылама бейнелеуд1 кэрсетедь
Б) талдау ece6i, талдау шоттары ж уйесш де кэсш- 
орынньщ шаруашыльщ цызметшщ барльщ белштер1 мен 
учаскелерш егжей-тегжейл1 турде кэрсетед1.
Ж ина^тау жэне талдау шоттарыньщ Herieri ерек- 
шелштер1 жинацтау есебш щ ж алпы лауы ш ы рет1нде 
жэне талдау есебшщ нацтылаушысы ретшде олардыц 
мацсаттарынан туындайды.
7


Ец бастысы, баланстыц 
H erieri 
цураушысы болы п 
табылатын, жинацтау есеп шоттары ipi, жалпы топтас- 
тыруды жузеге асыра отырып, баланспен Tine л ей байла- 
нысты болады.
Осыган орай жинацтап, топтастырудьщ келем]., оган 
байланысты жинацтау шоттарыныц жалпы саны б ел гШ
6ip шектеулермен шектелген.
Талдау есебш щ шоттары нацтылап топтастыруды 
жузеге асыра отырып, баланста да керсет!лмейд1 жене 
онымен тпселей байланыста да болмайды. Олар тшст1 
жинацтау шоттарына цосымша болып табылады жене 
соцгыларымен ете тыгыз байланыста болады.
Талдау топтастыруларыныц келем1, талдау шоттары- 
ньщ жалпы саны шектелмеген. Талдау шоттары цуралдар 
мен олардыц цурылу кездершщ кез келген бол1мшеле- 
ршде ашылуы мумкш. Топтастырудьщ белшу1, талдау 
шоттарынын, саны шаруашылыц цуралдарыныц цурамы 
мен олардыц цурылу кездерше жене есептщ нацты мац- 
аттарына байланысты болады.
Жинацтау жене талдау ecenTepi, олардыц керсетшш- 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   184
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет