I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


K em ipy  былай icne асырылады.  Барльщ шоттарды рет-рет1мен б1ршен кешн  6ipiHPdf көрінісі
бет41/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
K em ipy 
былай icne асырылады. 
Барльщ шоттарды рет-рет1мен б1ршен кешн 
6ipiH 
дарас- 
тыра отырып, айналым ведомосына ш оттыц атауын
дебеттнс жене кредиттш багандарга далдьщтарын, дебет 
бойынша жене кредит бойынша айналымдарды жене 
дебеттш жене кредиттш багандарга соцгы далдьщтарын 
жазамыз.
Барльщ шоттарды жазып болганнан кешн соцгы дал- 
дьщтарын шыгару дурыстыгын тексерем1з. Ол уппн айна­
лым ведомосын дарастыра отырып, далдьщтарды шыга- 
ру ережесше сейкес активтш шоттарда бастапды дебеттш 
далдьщда дебеттш айналымды досамыз жене алынган 
сомадан кредиток айналымды шегерем1з, ал пассивен 
шоттарда бастапкы кредиттш далдьщда кредиттш айна­
лы мды к;осып, алынган сомадан дебеттш айналымды 
шегерем1з.
Егер тексеру нетижесшде алынган далдьщ шоттан 
шегерьлген далдьщпен сейкес келмесе, онда цалдьщты 
есептеу кезшде табуга THicTi жене жендеуге кажет шотта
85


цате ж1бер!лгенш бидаредь Содан кешн айналым ведомо- 
сыныц барлыц багандары бойынша ж алпы цорытын- 
дылар - бастапцы цалдыцтар, айналымдар мен соцгы 
цалдыцтар есептелшш шыгарылады. Алынган жиындар- 
ды сызьщтан кешн астына жазамыз.
Б1здщ мысалымыз бойынша келт1р1лген жинацтау 
шоттары бойынша жазбалардыц нег1зшде цуры лган 
айналым ведомосы 7-кестеде бер1лген.
А й н алы м ведомосы шоттар бойынша ж азбаларды 
тексеру жене бацылау жасау цуралдарыныц iiuiHfleri 
мацыздыларыныц 6ipi болып саналады.
Жинацтау шоттары бойынша айналым ведомосы- 
ныц ерекшелш - тец жиынтыгы. бар цосарланган цш ба- 
ганныц болуы.
Bipimui цосарланган тецеуде:
дебеттш бастапцы цал- 
ды цты ц ж иы ны кредитт1к бастапцы ц алд ы ц ты ц
жиынына тец болуы керек;
ЕкЫшЬ цосарланган тецеуде:
барлыц шоттар бой­
ынша дебеттш айналымдардыц жиыны кредиттш айна- 
лымдардыц жиынына тец болуы керек;
У
uiiiuui цосарланган тецеуде:
дебеттш соцгы цалдыц- 
тыц жиыны кредиток соцгы цалдыцтыц жиынына тец 
болады.
Жиындардыц керсет1лген тецдштер1 баланста шаруа- 
шылыц цуралдарыныц ею жацты керсетглушен жене 
шаруашылыц ерекеттерш щ
екх
жацты ж азу едшшен 
к елш шыгады. Жиынтыцтардыц 6ipiHini цосарланган 
тецеу1 бастапцы баланс болып табылады жене 6ip гана 
ш аруаш ы лы ц цуралдары ны ц ек1 топтасты ры луы на 
актив (шаруашылыц цуралдары) пен пассивтщ (шаруа­
ш ы лы ц цуралдарыныц ц уры лу кездер1) тецеуш е тец 
болады.
Е кш пп цосарланган тецеу барлы ц ш аруаш ы лы ц 
ерекеттершщ, ягни 6ip рет шоттардыц дебетше жене 
екшпп рет шоттардыц кредитше жене 6ip гана соманыц 
eKi жиыны ретшде е ю жацты ж азулары ны ц жалпы 
жиындары болып саналады.
86
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   184
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет