I el к. Кдбылова, Ш. А. Доспалинова


) оларды 6ipiKTipeTiH жинацтаушы шоттардыц цайPdf көрінісі
бет40/184
Дата19.11.2022
өлшемі9,16 Mb.
#158985
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   184
Байланысты:
БУХГАЛТЕР Н.Қ.Қабылова
808935.pptx, ÐÓÁÅÆ 3, Жанулька органикаа
1) оларды 6ipiKTipeTiH жинацтаушы шоттардыц цай 
жагына (дебетке жене кредитке) жазылса, талдау шот­
тардыц сол жагына жазылады;
2) ep6ip талдау шотына жеке сома, цорытынды сомасы 
жинацтау шотына жазылады;
3) ацшалай жене заттай елш епштермен жазылады.
Жинацтау шоттарыныц кейб1реулер1 будан epi бел1м- 
шелерге болуд1 талап етпейтш шаруашылыц цуралдары 
мен олардыц цурылу кездерш керсетед1. Мундай шоттар­
дыц талдау шоттары болмайды. Оларга: "Есеп айырысу 
шотындагы ацша", "Кассадагыацша", "Ж аргылы цкапи­
тал" шоттары жене т.б. шоттар жатады.
Жогарыда жеке есептеу кестелершде жинацтау жене 
талдау шоттарын ж урп зу ед1стер1 керсетьлдь
Алайда, талдау ece6i басца да едштермен журпзшу1 
мумкш. Атап айтцанда, жинацтау жене талдау шоттары­
на жазбаларды цатар 6ip мезплде жазуды 6ip гана кестеде 
оларды 6ipiKTipin керсету ж олы мен ж узеге асыруга 
мумкшдш бередь
4.5. Агымдагы бухгалтерлш есеп мэл1меттерш 
цорытындылау
Ш аруашылыц цызметт1 басцару жене бухгалтерлш
ecenTi 
ж ур п зу дурыстыгын тексеру упин жинацталган 
мел1меттер цажет. Осындай мел1меттер шаруашылыц
83


куралдарынын; жеке турлерк олардын, куры лу кездер1 
мен шаруашылык процестер1 бойынша шоттарда ep6ip 
айдын, соцында алынады. А л айда, ep6ip шотта есептщ 6ip 
гана объектдош сипаттайтын керсетюштер болады. Бар- 
лы к объект!лердщ жалпы сипаттамасы 6ip гана жерде 
жеке керсетк1штерд16ipiKTipy жолымен алынуы мумкш.
Агымдагы есеп мвл1меттерш оныц 
Heri3ri 
максатта- 
рымен 
6ipre 
жинау, кесшорынныц шаруашылык кыз- 
метшщ жалпы 
KepiHiciH 
беру - есеп жазбаларын бакылау 
мен тексерудщ мацызды эдштершщ 
6ipi 
болып табылады.
Ж еке шоттарда байкалмайтын кептеген кателер жаз- 
баларды ж алпы ж и н ак тау к езш д е аны кталы нады . 
Мысалы, шоттардьщ мел1меттер1 бойынша куры лган 
баланста актив пен пассивтщ жалпы жиындары 6ip-6ipi- 
не тец болмауы мумкш, онда бул ж1бер1лген кателжтер- 
дщ бар екещцгш растайды.
BipaK 
ж инактау шоттары бойынша мэл1меттердщ 
жалпы жиыны соцгы баланс бойынша жеткиикшз болып 
табылады. Ол талдау шоттарынын, мэл1меттерш мулдем 
камтымайды, ал жинактау шоттарына катысты айна- 
лымдарды камтымай, 6ip гана калдыктарын жалпылау- 
мен шектеледь Сондьщтан теж1рибе жузшде жинактау 
ж ене талдау есебш щ мэл1меттерш ж а лп ы ла у ж эне 
салыстыру упин негурлым толыгырак жинак айналым 
ведомостарыныц кемепмен ж урп зы ед ь
Айналым ведомосы
белгьтп 6ip мерз1мге айналымдар 
мен шоттар калдыктарынын, жиынтыгын биццредь
О л ар:
а) жинактау шоттары бойынша айналым ведомосына;
б) талдау шоттары бойынша айналым ведомосына 
белш едь
Ж инактау шоттары бойынша айналым ведомосы бы- 
лай курылады. Ж инактау шоттары бойынша айналым 
ведомосыныц у л п сызбасын усынамыз (7-кесте):
84


7-кесте
Дазан айына ж инацтау ш оттары бойынш а 
ай н алы м ведомосы
Ш о т т а р д ы н
а т а у ы
1 к а за н г а
б а с т а п к ы к а л л ы к
К а з а н а й ы н а
а й н а л ы м д а р
1 к а р а ш а г а с о н г ы
к а л д ы к
дебет
к р ед и т
д ебет
к р е д и т
д еб ет
к р е д и т
Hcri3ri куралдар
650 000
-
-
650 000
Шнюзат пен 
мате риал дар
50 000
200 000
120 000
130 000
Ессп айырысу 
шотындагы акша
200 000
-
160 000
40 000
Жаргылык
капитал
850 000
-
-
850 000
Жабды ктау шылар 
мен мерд1герлср
50 000
160 000
200 000
90 000
Нспзп omiipic
.
120 000
-
120 000
Жпыны
900 000
900 000
480 000
480 000
940 000
940 000
Айналым ведомосын жасау уппн мел1меттер тш елей 
жинадтау шоттарынан алынады. Ол уппн шоттарда дебет 
жене кредит бойынша айналымдар дорытындыланып, 
жаца далдыдтар шыгарылады. Шоттардан мел1меттерд1 
айналым ведомосына 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   184
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет