Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы


Оқушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптарбет16/76
Дата23.10.2016
өлшемі12,18 Mb.
#77
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76

6. Оқушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптар

      44. Оқушылардың дайындық деңгейлері пәндік, тұлғалық, жүйелік-әрекеттік нәтижелер бойынша бағаланады.


      45. Пәндік нәтижелер екі аспектіде айқындалады: білуі/түсінуі тиіс және меңгере білуі тиіс.
      46. 1-4-сыныпты бітіруші оқушылар:
      1) салауатты өмір салтын қалыптастырудағы дене тәрбиесі мен спорттың рөлін;
      2) қимыл-қозғалыс әрекеттерін қалыптастыру және қимыл-қозғалыс сапаларын дамытудың негіздерін;
      3) ағзаны шынықтыру тәсілдерін;
      4) күн тәртібіндегі дене жаттығуларының рөлін білуі/түсінуі тиіс.
      47. 1-4-сыныпты бітіруші оқушылар:
      1) негізгі дене сапаларын дамытатын жалпы дамыту жаттығуларының кешенін, таңертеңгілік гимнастика жаттығуларының кешенін орындауды;
      2) гимнастикалық, акробатикалық, жеңіл атлетикалық жаттығулар кешенін, спорт ойындарының техникалық-тактикалық әрекеттерін орындауды;
      3) дене жаттығуларын орындау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды меңгере білуі тиіс.
      48. 2-сынып оқушылары дене қимылдарының мына қасиеттерін көрсетуі тиіс:
13 кесте

Дене сапалары

Дене жаттығулары

Ұлдар

Қыздар

Жылдамдық

Жоғарғы сөреден 30 м жүгіру, (с)

7,3

7,3

Күш

Бір орыннан ұзындыққа секіру (см)

109

100

Нығыздалған допты екі қолмен бастан асыра лақтыру

170

135

Төзімділік (ұсынылып отырған жаттығулардың бірін таңдау)

1 шқ дала жарысы (кросс)

уақыт есептелмейді

Шаңғымен 1 шқ қашықтықты өту

уақыт есептелмейді

1000 м жүгіру

уақыт есептелмейді

Қимыл-қозғалыс үйлесімділігі

3х10 м қайталап жүгіру (с)

11,4

12,0

      49. 3-сынып оқушылары дене қимылдарының мына қасиеттерін көрсетуі тиіс:
14 кесте

Дене сапалары

Дене жаттығулары

Ұлдар

Қыздар

Жылдамдық

Төменгі сөреден 30 м жүгіру (с)

7,0

7,0

Күш

Бір орыннан ұзындыққа секіру (см)

117

105

Нығыздалған допты екі қолмен бастан асыра лақтыру

175

150

Төзімділік (ұсынылып отырған жаттығулардың бірін таңдау)

1,5 шқ дала жарысы

уақыт есептелмейді

Шаңғымен 2 шқ қашықтықты өту

уақыт есептелмейді

1500 м жүгіру

уақыт есептелмейді

Қимыл-қозғалыс үйлесімділігі

Алға бірізділікпен домалау, аунау (рет)

2

2

3х10 м қайталап жүгіру (с)

11,0

11,5

      50. 4-сынып оқушылары дене қимылдарының мына қасиеттерін көрсетуі тиіс:
15 кесте

Дене сапалары

Дене жаттығулары

Ұлдар

Қыздар

Жылдамдық

Төменгі сөреден 30 м жүгіру (с)

7,0

7,0

Жылдам қарқында секіргішпен секіру (с)

уақыт есептелмейді

Күш

Бір орыннан ұзындыққа секіру (см)

117

105

Нығыздалған допты екі қолмен бастан асыра лақтыру

175

150

Төзімділік (ұсынылып отырған жаттығулардың бірін таңдау)

2 шқ дала жарысы

уақыт есептелмейді

Шаңғымен 2 шқ қашықтықты өту

9.00

9.30

2000 м жүгіру

уақыт есептелмейді

Қимыл-қозғалыс үйлесімділігі

Алға бірізділікпен домалау, аунау (рет)

3

3

3х10 м қайталап жүгіру (с)

10,3

10,5

      51. Тұлғалық нәтижелер, 1-4-сынып оқушылары:
      1) патриотизмді, өз Отанына, көпұлттық Қазақстан Республикасының өткені мен келешегіне деген құрметті тәрбиелеу; жауапкершілік және Отан алдындағы борышты сезінуді;
      2) оқу-үйренуге жауапкершілікпен қарау, оқушылардың үйрену мен танымға деген қызығушылықтарын ояту арқылы дербес дамуға және өз беттерімен білім деңгейлерін көтеруді қалыптастыру, сонымен қатар еңбекке деген құрметті қалыптастыру арқылы әлеуметтік маңызы бар жұмыстарға белсенді ат салысуды;
      3) өз құрбыларымен, өзінен кіші және үлкендермен қарым-қатынас орнатуда, ересектерден білім алуда, қоғамдық маңызы бар жұмыстарды орындауда, ғылыми, шығармашылық және өзге де іс-әрекеттерді орындау кезіндегі құзіреттілікті қалыптастыруды;
      4) қауіпсіз және салауатты өмір салтының құндылықтарын қалыптастыру; адамдардың өміріне және денсаулығына нұқсан келтіретін төтенше жағдайларда жеке және ұжым болып әрекет ету ережелерін, көлікке мінгенде және жолда жол ережелерін сақтауды айқындауы керек.
      52. Жүйелік-әрекеттік нәтижелер, 1-4-сынып оқушылары:
      1) жұмыс істеу қабілетін жоғарылату, денсаулықты сақтау мен нығайтуды;
      2) жеке, ұжымдық және отбасылық демалысты ұйымдастыру және өткізу, бұқаралық-спорттық көпшілікке арналған жарыстарға қатысуды;
      3) белсенді шығармашылық жұмыстар, салауатты өмір салтын таңдау және қалыптастыруды;
      4) өзінің оқуға деген мақсатын дербес анықтап, оқу және танымдық іс-әрекеттер кезінде жаңа міндеттер жүктей және құра білу, өзінің танымдық қызығушылықтарын дамытуды айқындауы керек.

Қазақстан Республикасы    


Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі   
№ 115 бұйрығына      
13-қосымша         

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-сынып үшін
«Сауат ашу (оқу, жазу)» пәнінен типтік оқу бағдарламасы
(оқыту орыс тілінде)


1. Пояснительная записка

      1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начальное, основное среднее, общее среднее образование), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.


      2. «Грамота» – учебный предмет, интегрированный по своему содержанию, который относится к образовательной области «Язык и литература» и представляет собой целостную систему первоначального обучения видам речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо), ориентированную на личностные, системно-деятельностные и предметные результаты обучения.
      3. Целью обучения предмету «Грамота» является сформировать высоконравственную личность школьника, развить его индивидуальные творческие способности, обучить осознанному чтению, письму, правильной и выразительной связной речи. В результате обучения необходимо сформировать функциональную грамотность, позволяющую использовать приобретенные знания, умения и навыки по чтению и письму в различных жизненных ситуациях, в реальном общении.
      4. Задачами обучения предмету являются:
      1) формирование основных способов учебной деятельности: развитие устойчивого произвольного внимания и памяти, логического и образного мышления, интереса к учебным задачам урока, умения рационально использовать учебное время, самостоятельность в постановке и решении учебных задач;
      2) формирование личностных качеств: нравственных, патриотических, эстетических качеств личности, ориентированных на национальные казахстанские ценности; развитие познавательного интереса, пробуждение творческой активности, самостоятельной деятельности обучаемых.
      5. Учебный предмет «Грамота» изучается на протяжении всего учебного года и традиционно делится на три периода: добукварный (подготовительный), букварный и послебукварный. Каждый период обучения имеет свои цели и задачи.
      6. Добукварный (подготовительный) период. Цель:
      1) подготовить к обучению чтению и письму;
      2) развить связную речь.
      7. Задачи периода:
      1) приобщение учащихся к учебной деятельности; овладение основными способами учебной деятельности (умение внимательно слушать, понимать, запоминать, воспроизводить учебный материал);
      2) подготовка к чтению (развитие фонематического слуха, фонемной ориентировки в слове, звуковой анализ слова, «чтение» слова по звуковым схемам);
      3) подготовка к письму (развитие мелкой мускулатуры руки, рисование, штриховка, обводка с соблюдением рабочей строки, письмо основных элементов букв);
      4) обогащение словарного запаса, связной речи на материале текстов, имеющих возможности нравственного и патриотического воспитания.
      8. Букварный период. Цель:
      1) овладеть видами речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).
      9. Задачи:
      1) освоение 33 букв русского алфавита (печатных и письменных, строчных и заглавных), умение соотносить звук и букву, фиксировать данное соответствие / несоответствие в звукобуквенной схеме;
      2) слоговое плавное чтение слогов, слов с переходом на чтение целого слова, чтение предложений, небольших связных текстов;
      3) каллиграфическое письмо букв, слогов и слов с данными буквами; письмо предложений;
      4) развитие связной речи на материале читаемых текстов, воспитание нравственных и духовных ценностей.
      10. Послебукварный период. Цель:
      1) развить навыки речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).
      11. Задачи:
      1) совершенствование навыков чтения и письма;
      2) формирование элементарных представлений об единицах языка (звук, слог, слово, предложение);
      3) овладение элементарными нормами орфографии;
      4) развитие связной речи и личностных нравственных и гражданских качеств на материале читаемых текстов и собственного сочинительства.
      12. Объем учебной нагрузки по учебному предмету составляет 7 часов. Годовой объем учебной нагрузки: 231 учебных часов, которые распределяется по периодам обучения:
      1) 1 полугодие: подготовительный период – 28 ч.; букварный период – 112 ч.;
      2) 2 полугодие: послебукварный период – 91 ч.
      13. В процессе изучения содержания учебного материала учитываются межпредметные связи (по горизонтали):
      1) русский язык и литературное чтение. Учебный предмет «Грамота» является по своему содержанию интегрированным предметом: обучение чтению и письму, элементарной грамматики осуществляется на основе литературных текстов. Достижение личностных результатов зависит от качества отбора произведений, на базе которых осуществляется формирование нравственной системы ценностных ориентиров школьников, формирование их гражданской и нравственной позиции;
      2) познание мира. Уроки грамоты – это расширение познавательных интересов учащихся об окружающем мире, природе. Обучение чтению осуществляется на текстах, посвященных явлениям природы, жизни животного мира, тайнам растений лесов и полей;
      3) математика. Проведение звукового анализа требует определения количества звуков в слове, их последовательности, сравнения (больше/ меньше) звуко-буквенного состава слов;
      4) изобразительное искусство. На уроках грамоты широко используются произведения живописи, рисунка: учащиеся рисуют, раскрашивают, штрихуют, пополняют свой словарный запас, составляя устные рассказы по картинам;
      5) музыка. Использование музыкальных произведений во время уроков грамоты создает положительную мотивация к усвоению нового материала;
      6) физическая культура. Во время динамической паузы учащиеся выполняют различные физические упражнения, сопровождаемые речевками.
      14. Межпредметные связи (по вертикали): учебный предмет «Грамота» готовит учащихся к учебным предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» во 2 классе.

2. Базовое содержание учебного предмета для 1 класса

      15. Подготовительный период (28 часов):


      1) основные единицы речи: речь. Речь - средство общения. Речь устная и письменная;
      предложение. Распознавание в звучащей речи предложений. Графическое обозначение предложений (схема предложения);
      слово. Распознавание в предложении слов. Порядок и количество слов в предложении. Графическое обозначение слова (схема слова);
      слог, ударение. Деление слов на слоги (устно, по количеству гласных звуков), выделение силой голоса ударного слога при произношении слова. Графическое обозначение слогов в схеме слова, обозначение знаком ударения ударного слога в схеме;
      звук. Различение и выделение из слова звуков: гласных и согласных, твердых и мягких. Графическое их обозначение (гласный - красная клеточка, твердый согласный – синяя, мягкий - зеленая клеточка). Звукослоговой анализ слова: определение количества слогов в слове, количества звуков, их последовательности в слове; качественная характеристика звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие).
      2) виды речевой деятельности: слушание (аудирование), развитие речевого слуха, различение в речи основных единиц (слово, предложение), распознавание в слове звуков речи, их соотнесение с буквами; слушание диалогической и монологической речи, чтения текстов учителем, учащимися;
      говорение. Работа над звуковой культурой речи: «произносительные разминки» со скороговорками, загадками, потешками с целью дифференциации смешиваемых детьми звуков: Л-Р, З-С, С-Ш, Ш-Ж, З-Ж, П-Б. Участие в учебных диалогах, монологических рассказах о себе, о своей семье, товарищах; пересказ рассказов, сказок, разыгрывание их по ролям, чтение наизусть стихотворений. Словарная работа по обогащению активного словарного запаса слов по лексическим темам: «Расскажи о себе», «Я и мои друзья», «Моя семья», «Город (село), где я родился»; «Что где растет», «Кто где живет»; «Кем быть?» и др. Составление устных сочинений, придумывание начала и конца сказки: «Чем могла закончиться сказка?», «А с чего все началось?» и др.; сочинение рассказов и сказок по картинке и личным впечатлениям; описание природы («Мое любимое время года», «Золотая осень», «Как мы ходили в лес » и др.);
      3) подготовка к чтению. Составление звуковой схемы слова (трех-, четырех-звуковых с открытым (СГ) и закрытым (ГС) слогом, со стечением согласных (ССГ) «Чтение» звуковых схем с ориентировкой на гласный звук (обозначенный красным квадратом), на твердые и мягкие согласные (синие и зеленые квадратики) и количество звуков в схеме слова. Подбор к звуковой схеме слов, соответствующих по звуковому составу и «прочтение» схемы;
      4) подготовка к письму. Правильная осанка. Наклонное расположение тетради, умение держать ручку при письме. Формирование пространственной ориентировки в странице тетради (верхняя и нижняя строчка, справа, слева); зрительное восприятие: расположение на странице тетради рисунков. Понятие рабочей (узкой) и нерабочей (широкой) строки; соблюдение рабочей строки при выполнении письменных заданий. Рисование, штриховка, обводка контуров, соединение линий и фигур, раскрашивание узоров, бордюров, письмо элементов букв, вычерчивание прямых, ломаных, волнистых линий; рисование знакомых предметов в пределах рабочей строки. Письмо 8 элементов строчных букв. Специальные упражнения для развития глазомера, физические упражнения для развития кисти рук, мелких мышц пальцев, сопровождаемые речевыми упражнениями, скороговорками, стихотворениями.
      16. Букварный период (112 часов):
      1) чтение и письмо. Основные языковые единицы: буквы печатные и письменные, заглавные, строчные: 33 буквы русского алфавита, их правильное называние и письмо в соответствии с нормами каллиграфии; обозначение буквами гласных и согласных, твердых и мягких согласных звуков. Перевод звуковой схемы в звуко-буквенную в целях обозначения звука буквой и соотнесения звука и буквы: при совпадении со звуком буква вписывается в звуковую схему, в случае несовпадения со звуком буква надписывается над словом (е, е, ю, я) или пишется за словом (ь);
      последовательность введения букв определена принципами доступности, частотности, методической целесообразности буквы в целях увеличения слов и предложений для чтения: 1 группа – а, у, и, о, ы; 2 группа – м, т, н, л, с, р, ш; 3 группа – к, п, б, г, д, з, ж; 4 группа – е, е, в, й, ь, э, я, ю, х, ц, ч, щ, ф, ъ, ь (разделительный);
      письмо букв алфавита в соответствии;
      2) слог. Ударение. Определение слогов в слове по количеству гласных букв. Графическое обозначение слогов для чтения (дефис или лита). Чтение слога с ориентировкой на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слогов разной структуры: СГ (согласный + гласный), ГС (гласный + согласный); ССГ (согласный + согласный + гласный), СГС (согласный + гласный + согласный) и др. Ударный слог. Постановка знака ударения в слове; выделение голосом при чтении ударного слога. Письмо слогов; правильное соединение букв в слоге;
      3) слово. Осознанное, правильное, плавное чтение и письмо слов различной структуры: односложные слова закрытой структуры (кот, дом); двусложные слова с открытыми слогами (ма-ма, мы-ло), с открытым и закрытым слогом (ма-лыш); двусложные слова с первым обратным слогом (Ан-тон); односложные и двусложные слова со стечением согласных (мост, со-сна); пары слов с мягкими и твердыми согласными (лук- люк, мышка-мишка); глухими и звонкими согласными (палка-балка, суп-зуб); слова с йотированными гласными в начале и середине слова (ель, мель; еж, клен); слова с мягким знаком на конце и в середине слова (конь, коньки); слова с разделительным твердым и мягким знаком (объявление, листья);
      4) списывание слов и предложений с печатного и рукописного текста; письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением;
      5) письмо слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу;
      6) предложение. Различение границ предложения. Осознанное, правильное, выразительное чтение предложений, состоящих из 2-5 слов. Списывание предложений с образцов рукописного и печатного текста. Большая буква в начале первого слова предложения; точка в конце предложения. Письмо под диктовку предложений, состоящих из 2-3 слов;
      7) текст. Осознанное, выразительное чтение текста (слоговое чтение и целыми словами), состоящего из 5-10 предложений. Комментированное, выборочное чтение текста (по вопросам). Творческий пересказ букварного текста: дополнение содержания текста. Письмо связного текста под диктовку (3-4 предложения) со словами, написание которых не расходится с произношением;
      8) обогащение словарного запаса. Развитие связной речи;
      9) звуковая культура речи. Разучивание и произнесение чистоговорок, скороговорок, стихотворений, загадок и др.; различение на слух и произнесение смешиваемых звуков (л-р, с-з, щ-ж, п-б, с-ш и др.);
      10) работа над словом. Словарная работа: обогащение, уточнение, активизация в речи словарного запаса детей, использование слов для названия предметов, действий, признаков предмета. Классификация слов по лексическим темам («Дикие и домашние животные», «Овощи и фрукты», «Одежда и обувь» и др.). Воспитание языкового чутья к смысловым оттенкам слов, восстановление деформированных предложений текста, пропущенными словами. Подбор синонимов, антонимов (без использования терминов). Умение использовать в своей речи эмоционально-оценочные слова для выражения чувств, оценки прочитанного;
      11) работа над предложением и текстом. Составление предложений, текста по опорным словам. Пересказ связного текста, составление диалогов на материале букварных текстов; ответы на вопросы по прочитанному, восстановление текста по данному началу или концу; творческий пересказ, словесное рисование, составление рассказов по аналогии, по личным впечатлениям; составление рассказов по картинкам букваря, по серии картинок, объединенных общей темой, развернутое объяснение содержания букварного текста;
      12) внеклассное чтение: чтение небольших художественных произведений (1-2 страницы) детской литературы; умение узнавать книгу, рассматривать иллюстрации, рассказывать содержание сюжета, описывать героев произведения.
      17. Послебукварный период (91 часов):
      1) чтение. Письмо. Чистописание. Развитие речи. Чтение художественных и научно-популярных рассказов, стихотворений известных детских писателей русской, казахской и зарубежной литературы (объем – 0,5-1,5 страницы): А.С.Пушкин, К.И.Чуковский, С.Маршак, М.Алимбаев, А.Дуйсенбиев, Б.Заходер, Г.Скребицкий, Бр.Гримм, Э.Успенский, В.Бианки, К.Г.Паустовский и др. Чтение текстов (примерная тематика): Вот пришли морозы. Мир и природа вокруг нас. Наши добрые дела. Друг в беде не бросит. Смешные истории. На дворе звенит капель. Наша Родина – Казахстан. Чтение и разучивание наизусть стихотворений и рассказов, посвященных праздникам 8 Марта, 9 Мая;
      2) внеклассное чтение: самостоятельный выбор книг для внеклассного чтения (сказки, рассказы, стихотворения, произведения устного народного творчества); при работе с книгой различать основные ее элементы (переплет, обложку, страницы); ориентироваться в содержании, иллюстративном материале, назвать автора; отвечать на вопросы по содержанию, давать оценку героям, событию, которому посвящена книга. Умение сравнивать прочитанную книгу с другими книгами, оценивать ее; организация книжных выставок, различных игр, конкурсов на лучшего чтеца, знатока детских книг. Знание наизусть стихотворений, загадок, пословиц (не менее 8-10). Чтение и пересказ прочитанного близко к тексту (не менее 3-5);
      3) письмо. Общее понятие об основных единицах языка, их использовании в речи: звук, буква, слово, слог, предложение, текст. Гласные звуки и буквы Ударение. Согласные звуки и буквы Парные глухие и звонкие согласные. Алфавит. Слово – часть нашей речи. Слово называет предмет. Слово называет действие. Слово называет признак предмета. Слово – имя собственное. Предлог. Письмо в соответствии с орфографическими правилами правописания: Перенос слов. Заглавная буква в начале предложения. Безударные гласные. Мягкий знак на конце и в середине слова. Гласные после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу) Парные глухие и звонкие согласные в конце слова. Правописание предлогов со словами. Пунктуационные правила: знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в соответствии с интонацией. Чистописание. Закрепление каллиграфических навыков: письмо букв, правильное соединение букв в слогах;
      4) развитие связной речи, навыков общения: Работа по обогащению словарного запаса и связной речи: пересказ прочитанного, ответы на вопросы по содержанию текста; творческая перестройка текста (придумать, добавить содержание прочитанного по картинам, опорным словам, по данному началу; использовать при сочинительстве изобразительно-выразительные средства языка (сравнения, эпитеты); разыграть диалог на материале текста, прочитать текст по ролям; деление текста на части, озаглавливание частей; собственная оценка прочитанного, устное словесное рисование картинок к тексту. Развитие навыков общения в соответствии с коммуникативной целью, мотивом высказывания.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   76
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет