Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет36/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

70-жатты²у.
Сµйлемдердiґ ³¾рамындаІы есiмдiктерге 
с¾ра³ ³ойып, олар ³ай мїшенiґ ³ызметiн ат³арып т¾рІанын 
ажыратыґдар.
Ї л г i : кiмнiґ µз балалары? – 
оныґ µз балалары
– 
аны³тауыш.
1. Осы кезде ол ±рдайым хал³ыныґ ³асынан табылып, 
кµк найзаныґ ¾шымен де, ³ызыл тiлдiґ кїшiмен де 
туІан даласын жат-ж¾рттыґ бас³ыншылардан ³орІауІа 
белсене ³атыс³ан. 2. Ел арасында Тµле би айтты дейтiн 
шешендiк сµз їлгiлерiнiґ бiр тµркiнi былай болып 
келедi. 3. Осы т¾ста Кїлтµбенiґ басында їлкен жиын 
ашылып, о²ан елбасылары тїгел жиналады. 4. Ўрине, ±р 
мезгiлдiґ µзiне т±н ³азiргi бiзге ³исынсыздау, ерсiлеу 
кµрiнетiн м±урiтi: ±дет, ¾Іым мен заґдылы³тары болІан. 
5. Оныґ µз балалары бiрнеше м±рте жау ордасында 
болып, жапа шектi. (
«Їш пайІамбар» кiтабынан
)
71-жатты²у.
Берiлген сµйлемдерге синтаксистiк талдау 
жасап, есiмдiктердiґ ³андай ³ызмет ат³арып т¾рІанын 
д±лелдеґдер.
Ї л г i : Ермек еш³айсысына жауап ³айыр²ан жо³
Айтылу ма³сатына ³арай – хабарлы сµйлем. 
Жауап 
³айырІан жо³
– баяндауыш, кiмге жауап ³айыр²ан 
жо³? – 
еш³айсысына
– барыс септiгiнде т¾рІан жанама 
толы³тауыш.


55
1. Ермек еш³айсысына жауап ³айырІан жо³. (
ў. Мѕс -
тафин.
) 2. Мен ешкiмнiґ малын тїгендеп жїр 
генiм 
жо³... 3. Јар тїнде Іана жауІан, еш³андай iз кµрiнбейдi. 
(
М. МаІауин
). 4. Бiрнеше кїн тµпеп ³ар аралас б¾рша³ 
жауды. 5. Екi ала ³арІа шµп арасынан ±лде³андай 
аґды ³албала³тап ³уып жїр. (
С. Мѕ³анов.
) 6. Бїкiл 
ауыл Јазыныґ тµрт ³анат киiз їйiне жиналды, б±рi де 
굴iлдi. 7. Бiреу кiрiп, бiреу шыІып, сапырылысып жа-
тыр. (
М. МаІауин.
)


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет