Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤Pdf көрінісі
бет1/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сыныпД. АЙТ БА ЕВ, Г. АЙТ БА Е ВА, М. ТЕМIРБА Е ВА
ЈАЗАЈ ТIЛI
ЖАЛПЫ ОРТА БIЛIМ БЕРЕТIН МЕКТЕПТЕРДI¤
7 - СЫ НЫБЫНА АР НАЛўАН ОЈУЛЫЈ
4-
шi басылым
Ґзбекстан Республикасы Халы³³а
бiлiм беру министрлiгi бекiткен
«SHARQ» БАСПА-ПОЛИГРАФИЯ
АКЦИОНЕРЛIК КОМПАНИЯСЫНЫ¤
БАС РЕДАКЦИЯСЫ
ТАШ КЕНТ — 2017


ЈоІам ды³ негiзде ар на у лы ре дак то ры — 
Јѕдай бер ген Жи де ба ев, 
фи ло ло гия Іылы мы ныґ кан ди да ты, про фес сор.
ШАРТТЫ БЕЛГIЛЕР
– ¼й ж¾мысы
– с¾ра³тар мен тапсырмалар
Айтбаев Д. ж±не бас³.
Јаза³ тёлё. 7-сынып³а арналІан о³улы³. / Д. Айтбаев, 
Г. Айтбаева, М. Темёрбаева —Т.: «Sharq», 2017. — 160 б.
ISBN 978-9943-26-652-0
Б¾л «Јаза³ тiлi» о³улыІы Јаза³стан Ре с пуб ли ка сы Бiлiм ж±не ўылым ми нистрлiгi 
бекiткен С. Аман жо лов, А.Ўбiлiаев, А.Аман жо лов, И.Єйы³ба ев
«Јаза³ тiлi» 7-сы нып³а ар налІан о³у ³¾ра лы на (Ал ма ты, «Ра у ан» 1997) 
негiзде ле оты рып жа зыл ды. 
UO‘К 811.512.122(075)
 
 
КBК 74.26я72.
Республикалы³ ма³сатты кiтап ³орыныœ 
³аржысы есебiнен басылды.
 
Д. Айт ба ев, Г. Айт ба е ва, М. Темiрба е ва.
 
«Sharq» Баспа-полиграфия акционерлiк компаниясыныґ
Бас редакциясы, 2009, 2013, 2017.
UO‘К 811.122(075)
КBК 74.26я72.
А – 38
ISBN 978-9943-26-652-0
А–38


3
ЈЫРКЇЙЕК АЙЫНЫ¤ БIРI – ТЎУЕЛСIЗДIК 
КЇНI
МЕНI¤ ОТАНЫМ
Ташкент – тектi – тїптi жер,
Јамысы да тїктi жер.
Д±уiрi мен с±уiрi,
Г±уiлi де мы³ты жер.
Ата-бабам туІан соґ,
Јайда м¾ндай ³¾тты жер?!
(
М. Омаров
)
ЕЛ¨М БАРДА
Не сыйлайды, не бередi келер к¼н?!
Неде болса тiрi тºрсам кµрермiн.
Желiдегi ³ºлынымын мен елдiґ,
Кµгендегi ³озысымын мен елдiґ.
Не сыйласын, несiн берсiн ел маІан?!
Тºрса³ екен елiм де аман, мен де аман.
Таулар – менiґ таусылмайтын ба³ытым,
Ал ырысым – ºланІайыр кеґ далам.
(
М. Ма³атаев
)
Тапсырмалар:
1. ЖоІарыда екi а³ынныґ шыІармашылыІынан келтiрiлген 
µлеґдердi м±нерлеп о³ып шыІыґдар.
2. Мекембай Омарºлыныґ «Менiґ Отаным» деп атала-
тын µлеґiнен жер-су аттарын тауып, олардыґ ³ай жерде 
жайлас³анын ºІып алыґдар.
3. Мº³аІали Ма³атаевтыґ «Елiм барда» деп аталатын 
µлеґiнен ба³ытты туІан елiн бейнелейтiн сµздер мен 
сµз тiркестерiн табыґдар.
4. Отан туралы ма³ал-м±телдердi еске т¼сiрiґдер.


4


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет