Жалпы орта бiлiм беретiн мектептердi¤


Ї–ЇI СЫНЫПТАРДА ҐТКЕНДI ЈАЙТАЛАУPdf көрінісі
бет5/111
Дата20.11.2022
өлшемі0,7 Mb.
#159007
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
Байланысты:
Қазақ тілі 7сынып

Ї–ЇI СЫНЫПТАРДА ҐТКЕНДI ЈАЙТАЛАУ
5-жатты²у.
 Ґлеґдi м±нерлеп о³ып шыІып, мазмºнын ºІып 
алыґдар.
ҐЗБЕК БАУЫРЛАРЫМА
Туыс³ан, бауыр-µзбегiм,
Арнадым жыр мен сµз кенiн.
Тынысым бiр – ауам бiр
Є³сайды саІан µз демiм.
Жырын о³ып Науаидыґ,
Ўнiн тыґдап Абайдыґ,
Iшiне ендiк си³ырлы,
Ґлеґ деген сарайдыґ.
Он жылдыІыґ б¾л кїнде,
Татиды он ІасырІа.
Табыстарыґ молайып,
Жеґiстiґ бол басында.
(
Ј. Сейданов
)
Тапсырмалар:
1. Ґлеґдi м±нерлеп о³ып, ³андай та³ы-
рыпта жазылІандыІын ¾Іып алыґдар. 2. Ґлеґдегi «бауы-
рым», «сµз кенi», «µлеґ сарайы», «³айма³» сия³ты сµз-
дердiґ маІына сын тїсiнiп алыґдар. 3. Ґлеґдi о³ып шыІып, 


9
берiлген сµздердегi дыбыс їндестiгi мен буын їндестiгiне 
м±н берiґдер. 4. Ґлеґнiґ мазм¾нын ¾Іып, берiлген 
сµздерге морфологиялы³ талдау жїргiзiґдер. 5. Їйде дос-
ты³ та³ыры бына арнап шыІарма жазып келiґдер.
6-жатты²у.
Сµйлемдердi кµшiрiп жазыґдар да олардыґ 
³¾рамын ажыратыґдар.
Ї л г i : Н±ргїл – 
Н±р
– тїбiр сµз, сын есiм; 
гїл
– 
тїбiр сµз, зат есiм. Екi тїбiрден жасалІан сµз.
Н±ргїл кеудесiн кере дем алды да, сонау тау бµк-
терiнде жайылып жїрген ³ойлар мен ³озы, ла³, ешкi, 
сиырларІа мейiрлене назар аударды. Б±рiне ³ызыІа да, 
³ызІана да ³арап, бiр с±т т¾рды. Шiркiн, кµктемнiґ 
굴iл кµтерер шуа³ты кїнi емес пе?.. Јандай тамаша! 
Жан-жануарларды µзiне ынты³тыра тартып, µз бауыры-
на ерiксiз елiттiрiп, їйiре тїскен. Кµкпеґбек шалІынды 
оттап жїрген жануарлар Н±ргїл ойын он са³³а бµлiп 
жiбердi. (
Ј. Сейд.
)
7-жатты²у.
Сµздердi о³ып, олардыґ ³¾рамын ауызша 
ажыратыґдар.
Ї л г i : балы³шы: 
балы³
– тїбiр сµз, зат есiм; – 
шы
ж¾рнаІы жалƒанƒанда, к±сiп иесiн, яІни балы³ аулайтын 
адамды бiлдiредi.
Балы³шы, ба³ташы, аспаз, µнерпаз, малшы, а³ылды, 
сенiмдi, бiлгiш, ынталы, жїгiргiш, сат³ын, жазушы, 
о³ытушы, белдiк, тартпа.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет