Лекция: 15 СӨЖ: 15 обсөЖ 15 Барлық сағат саны: 45 сағбет5/5
Дата01.06.2017
өлшемі0,98 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5

Жетісай-2005 жОБС¤Ж таќырыптары.

Р/

С


ОБС¤Ж таќырыптары.

Саѓ

саны


Баќылау т‰рі.

1

Қазақстан Республикасындағы жоғарғы білімнің міндеттері мазмұны құрылымы

1.Болашақ мұғалімнің қалыптасуы.

2. Жоғары оқу орындарында оқитын жастарды іріктелуі

3. Оқу орнының баптары.


1


Тестілік сауалнама

2

Университет құрылымы, дамуы кезеңдері.

1. Жоғарғы оқу орнының құрылымы

2. Жоғарғы оқу орнының даму кезеңдері.

1


Жазба бақылау жұмысы

3

4

Студенттердің құқығы мен міндеттері


1.Студенттердің құқығы

2.Атқаратын міндеттері

3.Лекция, семинар

4.Лабороториялық практика жұмысы


5.Курстық және диплом жұмыстары.

2


Жазба бақылау жұмысы


5

050114 тарих мамандығының оқу стандарты.

Типтік оқу жоспары

1.Қолдану саласы

2.Жеке оқу жоспары

3.жұмыс оқу жоспары1

Тестілік сауалнама

6

Студенттердің оқу еңбегінің мәдениеті.

1.Оқу еңбегінің мәдениетінің ұғымы

2.Жұмыс қабілеттілігіне не ықпал етеді

3.Жеке жұмыс техникасы.1

Жазба бақылау жұмысы

7

Педогогикалық практиканың міндеттері

1.Педагогикалық практиканың міндеттері

2.Педагогикалық практика мазмұнының ерекшеліктері


1

Тестілік сауалнама

8

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру.

1.Студенттің қабілеттілігі

2.Ғылыми зерттеу жұмыстары

3.Конференциялардың ұйымдастыруы1

Жазба бақылау жұмысы

9

Кәсіби қызметінің ортасы

1.050114 “Тарих ”мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

2.Пәндердің түрлері


1

Жазба бақылау жұмысы

10

Тарих пәндерін оқытуда пәрменді оқыту әдістерін қолдану.

1.Білімнің негізгі жалпы ұлттық мақсаттары


2.Оқу пәндері мен топтама пәндер бойынша мақсаттары

1

Жазба бақылау жұмысы

11

Педогогикалық практиканың міндеттері

1.Педагогикалық практиканың міндеттері

2.Педагогикалық практика мазмұнының ерекшеліктері


1

Тестілік сауалнама

12

Археологиялық практика

1.Практиканың мақсаты

2. практиканың міндеттері


1

Жазба бақылау жұмысы

13

Археологиялық іс-тәжірибе кезіндегі төмен ережелер

 1. Жол жүру ережесі

 2. Техника қауіпсіздігі

1

Тестілік сауалнама

14

Тарихи этнографиялық іс тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері.

1.Тарихи этнографиялық іс тәжірибенің ұйымдастыру тәсілі

2. Студент практикантың міндеттері.


1

Жазба бақылау жұмысы

15

Тарихи этнографиялық іс тәжірибенің мазмұны.

1.Информаторларға қойылатын тақырыптары мен сұрақтардың негізі

А) Егіншілік мәдениеті

б) Тоқымашылық өнері

в) Той томалақ

г)Халық медецина

д) Білім және мәдениет

е)Ұлттық ойындар қару жарақ1

Тестілік сауалнама

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті

“Филология -тарих” факультеті

“ Тарих ” кафедрасы

“ Мамандыққа кіріспе ” пәні бойынша

“Тарих” мамандықтарының студенттері үшін


Тестілік сауалнамалар сұрақтары.

Жетісай 2005ж


Мамандыққа кіріспе пәнінен тест сұрақтары.

1.Ауыл мектептері үшін мүғалімдер даярлаудың ерекшелігі неде

А)Өзін өзі тәрбиелеуге жақсы әзірлікте болуы тиіс

В)Ол едәуір білімді адам болуы тиіс

С) Ауылық мектеп жағдайында мамандығын жетілдіру

Д) Мұғалім өз білімін көтеруі

Е) Жауаптың бәрі дұрыс
2.Педогогикалық жоғарғы орнында оқу жұмысында міндетті түрлеріне нелер жатады.

А) Семинарлар

В) Лекциялар

С) зачоттар

Д) Емтихандар

Е) Жауаптың барлығы дұрыс


3.Жоғары оқу орындарында ең бірінші орнында.
А) Семинар

В) Лекция

С) Емтихан

Д) Атистатция

Е) Зачоттар
4.Алматыда 1991ж “Мамандыққа кіріспе”кімнін еңбегі

А) Рувинский

В) Сейіталиев

С) Коменский


5. Студенттерді курстан курсқа көшіруге кімнің правасы бар

А) Мұғалімнің

В) студенттің

С) деканның

Д) куратордың

Е) ректордың6.Тарих шифры қанша

А) 050114

В) 031015

С) 041219

Д) 050215

Е) 050316
7.Лекция оқитын оқытушы

А) декан


В) ректор

С) тютер 1. 4 курстағы педогогикалық практиканың уақыты

А) 1-апта

В) 4-апта

С) 3-апта

Д) 2-апта

Е) 2-ай
8.Практиканың неше түрі бар

А) Археологиялық,этнографиялық педогогикалық

В) лекция,семинар, лабароториялық

9. Оқытылатын келесі пәндерді игеру үшін білімді білікті әдісті қашан пәндер

А) пост реквиттер

В) пререквизиттер

С) семинар
10.Сырдария университетінің президенті кім

А) Тілесов Айтбай

В) Оңалбай Аяшев

С) Құндыз Мадыханова

Д) Мамыраймов Серік

Е) Есенкүл Аяшева


11.Арнайы сабақтарды академиялық кеңесші рөлін атқаратын кім

А) Тьютер

В) куратор

С) Декан


Д) ректор

Е) проректор


12.Семинар өткізудің неше факторы бар.

А) 2


В) 3

С) 4


Д) 5

Е) 7
13.Курстан –курсқа өткізу емтиханға жіберу степендия дайындау кімнің міндеті

А) ж.о.о. президенті

В) ж.о.о.ректоры

С) проректор

Д) декан


Е) куратор


 1. Лекцияның неше түрі бар

А) 2

В) 3


С) 4

Д) 5


Е) 6
15.Әр пәннің бағдарламасы,мақсаты міндеті қысқаша мазмұны

А) жоспар

В) силлабус

С) әдебиет

Д) шығарма

Е) мазмұндама баяндама


16.Арнайы сабақтарды,академиялық кеңесші рөлін атқаратын кім

А) декан


В) куратор

С) тьютер

Д) ректор

Е) проректор

17. 10 томдық педогогика кітабын жазған ғалым.

А) Я.А. Каменский

В) Крупская

С) Ш.Уәлиханов

Д) К.Д.Ушинский

Е) Горький

18.Педогогика не үшін қажет

А) практиканы дұрыс жүргізу

В) оқу әдістемелік үшін

С) жоғары білімді үшін

Д) жоспар үшін

19. Æî¹àð¹û îºó îðíûíû» áàñøûñû?

À) ðåêòîð

Á)äåêàí


Â)ïðîôåññîð

Ã)äîöåíò


20.Äåêàíäû ºàëàé ñàéëàéäû?

À) àøûº äàóûñïåí

Á)æàáûº äàéûñïåí

Â)àðíàéû æèíàëûñ àðºûëû

Ã)¼çií-¼çi ½ñûíó

21.Ïðîôåññîð ìåí äîöåíòòi æàáûº äàóûñïåí íåøå æûë¹à ñàéëàéäû?

À) 2

Á) 3


Â) 4

Ã) 5


22.òàïñûðìàíû äåðáåñ îðûíäàé ä¸ðåæåñiíå ºàðàé íåøåãå á¼ëiíåäi?

À) 2- ãå


Á) 3-êå

Â) 4-êå


Ã) 5-êå

23. Êóðñòûº æ½ìûñòû» ê¼ëåìi?

À) 10-15

Á) 30-40


Â) 20-25

Ã) 30-35


24. Äèïëîìäûº æ½ìûñ ºàé æåðäå ºîð¹àëàäû?

À) êàôåäðàäà

Á) äåêàí àëäûíäà

Â) åìòèõàí êàôåäðàñû àëäûíäà

Ã) ðåêòîð àëäûíäà

25.Ðåôåðàò ºàíøà áåòòåí ò½ðàäû?

À) 10-15

Á) 14-18


Â) 16-20

Ã) 11-10


26. Òàíûñó ïðàêòèêàñûíà íåшiíøi êóðñòà øû¹àäû?

À) 3


Á) 1

Â) 2


Ã) 4

27. êóðñòûº æ½ìûñòû ºîð¹àó ºàíøà ìèíóò áåðiëåäi?

À) 15 ìèíóò

Á) 16 ìèíóò

Â) 8 ìèíóò

Ã) 10 ìèíóò

28. Äèïëîì æ½ìûñûíû» ê¼ëåìi íåøå áåò?

À) 40-50


Á) 50-60

Â) 51-52


Ã) 63-64

29. Êàôåäðà ºàíäàé æ½ìûñ àòºàðàäû?

À) êiðiñïå òàºûðûïòû

Á) êóðñòûº æ½ìûñòû

Â) äèïëîìäûº æ½ìûñòû

Ã) 1-íåí 1-íåøå øåêòåñ ¹ûëûìè ï¸ííåí ìåòîäèêà ¹ûëûìè çåðòòåó

æ½ìûñòàðûí æ¾çåãå àñàäû

30. Ïåäàãîãèêàëûº æî¹àð¹û îºó îðíûíû» áàñøûñûí íå äåï

àòàéìûç?

À) ïðîðåêòîð

Á) ðåêòîð

Â) êîìïîíåíò

Ã) Ìàðêñòiê, Ëåíèíäiê

31. Ëàáîðîòîðèÿëûº ñàáຠæ¸íå äåíå øûíûºòûðó ñàáà¹û ñîíäàé-ຠáið êîíòàêòûëû ñàáàººà ºàíøà óàºûò áåëãiëåíãåí?

À) 40 ìèíóò

Á) 55 ìèíóò

Â) 50 ìèíóò

Ã) 100 ìèíóò

32. κó ñàáàºòàðûí æ¾ðãiçòií æ¸íå ñòóäåíòòåðäi» àðíàéû ï¸íäåði èãåðóäåãi àêàäåìèÿëûº ðîëií àòºàðóøû îºûòóøû?

À) òüþòîð

Á) äåêàí

Â) êóðàòîð

Ã) ðåêòîð

Å) îºûòóøû

33.Îñûäàí íåøå æûë á½ðûí ê¼ðíåêòi ïåäàãîã À. Êàìåíñêèé îºóøûëàð ¼çi îºûï ê¼ï áiëåòií äèäàêòèêà ¸äiñií òàáóäû àðìàíäà¹àí áîëàòûí?

À) 250 æ.

Á) 350 æ.

Â) 300 æ.

Ã) 310 æ.

Å) 310 æ.

34. Áåñ êîíòàêòûëûº ñà¹àòºà íåøå ìèíóò?

À) 300 ìèíóò

Á) 130 ìèíóò

Â) 150 ìèíóò

Ã) 230 ìèíóò

Å) 250 ìèíóò

35. Íåøå æûë ìåçãiëäå íîðìàòèâòiê áiëiì áà¹äàðëàìàñûí èãåðãåí áàêàëàâð àêàäåìèÿëûº àòà¹ûí àëàäû?

À) 4 æ.


Á) 5 æ.

Â) 6 æ.


Ã) 3 æ.

Å) 2 æ.


36. Å» ºèûí êëàñòàðäà áiðêåëêi îéäà¹ûäàé æ½ìûñ iñòåãåí ì½¹àëiìäåðäi ¸ð àëóàí ò¾ðäå æàºñû ñèïàòòàï æàç¹àí êiì?

À) Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé

Á) Äàðâèí

Â) Êàðëü Ìàðêñ

Ã) Àíòîí Ñåìåíîâè÷ Ìàêàðåíêî

Å) Ôðèäðèõ Ýíãåëüñ.

37. Ìåêòåï îºóøûëàðûíû» åðåêøåëiêòåðií, îºóøûëàð êîëåêòèâiíi» åðåêøåëiêòåðií çåðòòåï, ò¾ñiíóãå ºàíäàé êóðñû æ¸ðäåìäåñåäi?

À) ïåäàãîãèêà

Á) ìàòåìàòèêà

Â) ïñèõîëîãèÿ

Ã) ôèçèîëîãèÿ

Å) àðõåîëîãèÿ

38. “Æà»àëûº àøó” äåìåê á¸ðiìiç ê¼ðiï æ¾ðãåíäi ê¼ðå áiëó- äåãåí êiì?

À) Äåðäè


Á) Ìàðêñ

Â) Ýíãåëüñ

Ã) Ëåíèí

Å) Äàðâèí

39. Ïåäàãîãèêàëûº ïðàêòèêà ºàé êåçäåí áàñòàëàäû?

À) 2 êóðñòà 2-ñåìåñòðiíäå

Á) 3 êóðñòà

Â) 1 êóðñòû» 2- ñåìåñòðiíäå

Ã) 4 êóðñòà

Å) 3-êóðñòû» 1-ñåìåñòðiíäå.

40. Пререквизиттер

À)оқытылатын пәнді игеру үшін білімді пәндер

Á) оқытылатын келесі пәнді игеру үшін білікті,білімді әдісті қам-н пәндер

Â) кредит түрінде білім алу

Ã) силлабус кітабы

Е) академиялық сабақтар.Мамандыққа пәнінен бақылау сұрақтары.


 1. Қазақстан Республикасындағы жоғарғы білімнің міндеттері.

 2. Қазақстан Республикасындағы жоғарғы білімнің мазмұны .

 3. Қазақстан Республикасындағы жоғарғы білімнің құрылымы

 4. Болашақ мұғалімнің қалыптасуы.

 5. Жоғары оқу орындарында оқитын жастарды іріктелуі

 6. Оқу орнының баптары.

 7. Университет құрылымы

 8. Университеттің дамуы кезеңдері.

 9. Жоғарғы оқу орнының құрылымы

 10. Жоғарғы оқу орнының даму кезеңдері

 11. Студенттердің құқығы

 12. Студенттің міндеттері

 13. 050114 тарих мамандығының оқу стандарты.

 14. Типтік оқу жоспары

 15. Қолдану саласы

 16. Жеке оқу жоспары

 17. Жұмыс оқу жоспары

 18. Студенттердің құқығы

 19. Атқаратын міндеттері

 20. Лекция.

 21. Семинар

 22. Лабороториялық практика жұмысы

 23. Курстық жұмыс.

 24. Диплом жұмыстары

 25. Студенттердің оқу еңбегінің мәдениеті.

 26. Оқу еңбегінің мәдениетінің ұғымы

 27. Жұмыс қабілеттілігіне не ықпал етеді

 28. Жеке жұмыс техникасы

 29. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру

 30. Студенттің қабілеттілігі

 31. Ғылыми зерттеу жұмыстары

 32. Конференциялардың ұйымдастыруы

 33. Педогогикалық практиканың міндеттері

 34. Педагогикалық практиканың міндеттері

 35. Педагогикалық практика мазмұнының ерекшеліктері

 36. Тарих пәндерін оқытуда пәрменді оқыту әдістерін қолдану.
 37. Білімнің негізгі жалпы ұлттық мақсаттары


 38. Оқу пәндері мен топтама пәндер бойынша мақсаттары

 39. Кәсіби қызметінің ортасы

 40. 050114 “Тарих ”мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы

 41. Пәндердің түрлері.Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі
Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.
Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.
Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау жүйесі Sillabus /оқыту бағдарламасына/ міндетті элемент болып кіреді.


Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:


Бағалаудың әріптік жүйесі


Баллдары

Бағалаудың %-тік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100


Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89


Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз

Пәннен F – деген баға алған студент деканат белгілеген мерзімде оны қайта тапсыру керек.

Бұл градация GPA-ді /студенттің жалпы академиялық білімін орташа бағалау/ айқындауы қажет.
Мамандыққа кіріспе” курсы бойынша оқу процесінің картасы
Ата улар

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

Ұпай саны
Бақылау түрі

1-3

6-10

13-17

20-24

27-1

4-

8

11-15

18-

22

25-29

1-5

8-12

15-19

22-26

29-3

6-10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
І

Кіріспе бақылау

Кб
7

ІІ

Ағымда ғы бақылау

КР1

КР2

КР3

33

1

Тесті лік бақылау

Т1

Т2

Т3

15

2

СӨЖ тапсырмаларыС1С2С3С4
С5
10

3

Реферат тар

Р1

Р2

Р3

15

ІІІ

Аралық бақылау


РБ1
РБ2
20
Барлығы


100

Ең жоғары ұпай көрсетілген

КР – (1,2,3,) – кредит 1,2,3.....РБ – рейтинг – бақылауДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет