ОҚУ Әдістемелік кешен «Жас ерекшелік және әлеуметтік психология»бет1/8
Дата20.11.2016
өлшемі1,52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң ниверситеті

Гуманитарлық факультеті

Педагогика және психология кафедрасы


ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
«Жас ерекшелік және әлеуметтік психология» пәні бойынша

Мамандық:5В050300 «Психология»

2 курс

3 семестрКредит саны: 3

Жас ерекшелік және әлеуметтік психология пәнінен оқу-әдістемелік кешенді құрастырған: аға оқытушы

Педагогика және психология кафедрасының отырысында қарастырылып, бекітілді.

Хаттама №


Кафедра меңгерушісі

Гуманитарлық факультет оқу-әдістемелік комиссиясында мақұлданды

Хаттама№

ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ

ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН»___________ Құрманбаева Ш.А.

Университет ректоры

«______» ________2015 жыл

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Жас ерекшелік және әлеуметтік психология» пәні бойынша

5В050300 «Психология»мамандығы


Кредит саны: 3

ІІ курс


3семестр

Дәріс – 30 сағат

Тәжірибелік сабақ – 15сағат

Барлық дәрісханалық сағат саны – 45 сағат

МОЖ – 22.5сағат

МӨЖ – 67,5 сағат

Емтихан - ІІІ семестр


Семей – 2015

Оқу-жұмыс бағдарламасы __________________________негізінде жасалды.


Құрстырған:
Педагогика және психология кафедрасы отырысында талқыланып, бекітілді.

№ 2 хаттама «25 » 092015ж.

Кафедра меңгерушісі:
Гуманитарлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

№ 1 хаттама. «23»09 2015 ж.

Факультет ОӘК төрайымы:
Университеттің оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданды.

24.09.2015ж. № 1 хаттама


Төрайым:

1.Пәннің мақсаты мен міндеті және оның оқу процесінде алатын орны
1.1 Пәннің мақсаты:«Жас ерекшелік және әлеуметтік психология» курсы студенттердің жас ерекшелік кезеңдердің даму ерекшеліктері мен әлеуметтік психологиямен байланысы туралы білімдерін кеңейтеді, олардың болашақ кәсіби іс әрекеттерінде жеке тұлғамен жұмыс атқаруда жас ерекшеліктеріне сай психологиялық талдау жасауына және де әлеуметтік психологияның негізгі бағыттары бойынша жұмыс атқара білу дағдыларын қалыптастырады.
1.2.Пәннің міндеті:

  • жас ерекшелік және әлеуметтік психологияны зерттеуші ғалымдардың еңбектерне толықтай талдау жасау

  • жас ерекшелікпсихологиятуралытүсініктіқалыптастыружәнеоныңәлеуметтікпсихологиядағыорны

  • жас ерекшелік психологиясынындағы даму кезеңдерін қарастыру

  • психикалық дамудағы әр жас кезенің әлеуметтік ортадағы рөлімн таныстыру

  • балалар мінез-құлқындағы әртүрлі ерекшеліктерді талдау мен интерпретациялау, алған білімді тәжірбиеде қолдана негізгіәдістеріментаныстыру

1.3 Оқыту процесінде пәннің алатын орны:

«Жас ерекшелік және әлеуметтік психология» курсы студенттердің психологиялық даярлығы жүйесінде маңызды орынды алады. Психика дамуымым механизмдері және зандылықтарын, адамның онтогенстикалық дамуының психологиялық теориялары және тұжырымдамаларын білу білім беру жүйесіндегі психологтың, практикалық іс-әрекетінің негізі болып табылады.

Психология - өзінің даму тарихы, пәні мен зерттеу әдістері бар психоло­гиялық ғылымдардың негізгі пәндерінің бірі. Әлі күнге дейін жас психологиясының пәні туралы жалпы қабылданған түсініктер қалыптаспаған. Бұл психология­лық феномендердің, фактілер мен заңдылыктардың жүйелі және интегралды табиғатының күрделілігімен байланысты. Алайда отандық психологиядағы іс-әрекеттік мекетптің шенбсрінде жас ерекшелік психологияның мен әлеуметтік психология пәні ретінде мінез-құлық механизмдері мен зандылықтары, фактілері. жекелеген адамдар іс-әрскеті мен олардың қарым-қатынас фактілерін оқып үйрену қарастырылады.

2.Пәннің мазмұны

2.1 ДәрістерДәріс тақырыптары

ның атауы

Дәрістің мақсаты және мазмұны

Оқыту формасы

Көлемі (сағаттар)

1

Жасерекшелік және әлеуметтік психологиясы ғылымының пәні және міндеттері, зерттеу әдістері

Дәріс тақырыбының мақсаты: Жасерекшелік және әлеуметтік психологиясы ғылымының пәні және міндеттері, зерттеу әдістері туралы жайлы толықтай түсіндіру және білімдерін кеңейту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Жас ерекшелік психологиясының теориялық және практикалық міндеттері.

Жас ерекшелік психологиясының пайда болу тарихы.

Жас ерекшелік психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Қазіргі жас ерекшелік психологиясының мәселелері.


күндізгі

1

2

Тұлғаның даму теориялары. Психикалық дамудың заңдылықтары.

Дәріс тақырыбының мақсаты:Тұлға және психъология ғылымы туралы білім бере отырып олардың даму заңдылықтары ткралы көзқарастырын қалыптастыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Психикалық дамудың жылжымалы күштері және қайнар көздері. Дамудың табиғи шарттары.Психикалықдамудатәрбиелеу мен оқытудыңбастырөлі.

Сензитивтіккезеңніңжәнежетекшііс-әрекеттіңәлеуметтікжағдайының даму түсінігі.

күндізгі

1

3

Даму психологиясының тарихи пайда болуы.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттердің ғылыми түсініктерін дамыту және даму психологиясын зерттеушілердің теорияларымен таныстыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Л.С.Выготскийдіңжұмыстарындағы периодизация мәселесі. ”Жасдамуыныңәлеуметтікжағдайы” ұғымдары. Баланың психикалық дамуын дағы дағдарыстардың мәнін түсіну. Жетекшііс-әрекеттүсінігі.Жетекшііс -әрекет және жастағы негізгі психологиялық жаңа құрылулар. Онтогенездегі жетекші іс -әрекеттердің ауысуы.


күндізгі

1

4

Нәрестелік кезеңдегі тұлғаның онтогенездегі психикалық дамуы мен қалыптасуы.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Нәрестелік кезеңдегі даму заңдылықтарын түсіндіру және білім беру барысында студенттердің тақырыпқа деген қызығушылығын ояту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Психика мен мінез-құлықтың туа берілетін формалары.Нәрестенің рефлекторлы, генетикалық шарттанған қимылдары. Өмірге келгеннен кейінгі негізгі сезім органдарының – көру, есту, сипап сезу, қозғалыс анализаторларының, дәм рецепторларының автоматты түрде қосылуы. Нәрестелердің қабылдау мен ес, сөйлеу және ойлау процестерінің дамуы.


күндізгі

2

5

«Ерте балалық шақ

(1-3 жас)».Дәріс тақырыбының мақсаты: «Ерте балалық шақ туралы білімдерін кеңейту, студенттердің ой-пікірімен алмаса келе түсініктерін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: 1-3 жас аралығындағы бала дамуының жалпы сипаты.Ерте балалық шақтағы заттық іс-әрекеттің мақсаты, оның даму сатылары.Ерте балалық шақтағы заттық іс-әрекеттің қалыптасу механизмі. Сөйлеудің қалыптасуы. Пассивті және активті сөйлеу.

күндізгі

1

6

Мектепке дейінгі бала психикасы мен танымдық процестерінің дамуы.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Мектепке дейінгі бала психикасы мен танымдық процестерінің дамуы жайлы толықтай сипаттама беру және білімдерін бақылау.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Мектепке дейінгі кезеңдегі психикалық дамудың жалпы сипаттамасы. Іс -әрекеттің әртүрлі формаларының және мектепке дейінгілердің ересектермен, құрбыларымен қарым- қатынас формаларының даму ерекшеліктері.

Ойын функциясының, генезисінің, құрылымының, шығуының әлеуметтік-тарихи сипаты.күндізгі

2

7

Бастауыш мектеп жасындағы баланың ақыл-ойы мен мінез-құлқының дамуы

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттерге бастауыш мектеп жасындағы баланың ақыл-ойы мен мінез-құлқының дамуындағы негізгі бағыттарды түсіндіру және олрдың қызығушылығын ояту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Бастауыш мектеп жасындағылардың дамуының жалпы шарты. Оқу іс- әрекеті кіші мектептегілердің жетекші іс-әрекеті ретінде. Оқу іс-әрекетінің жалпы құрылымы, қалыптасу заңдылықтары. Мектептегі алғашқы теориялық ойлаудың қалыптасуы (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Ақыл -ой әрекеті мен ұғымдарды сатылап қалыптастыру (П.Я.Гальперин).

күндізгі

2

8

Жеткіншектік кезеңдегі психикалық даму ерекшеліктері.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Жеткіншектік кезеңді толықтай сипаттай келе студенттердің білімін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Жеткіншек жасының дағдарысы мәселесін шетел және кеңес психологиясында зерттеу. Жеткіншек жаста өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғы шарттары. Жеткіншектердің физикалық, ақыл-ой, әлеуметтік дамуындағы индивидуалды және жыныстық айырмашылықтар. ”Есею сезімі” жеткіншек жасының негізгі психологиялық құрылымы, оның түрлері.

күндізгі

2

9

Жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық даму және темперамент типтері мен нерв жүйесінің ерекшеліктері.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Жасөспірімдік кезеңдегі психологиялық даму және темперамент типтері мен нерв жүйесінің ерекшеліктеріне байланысты толықтай білім бере келе олардың ғылыми көзқарастарын дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктері. Жасөспірімдік кезеңіндегі дағдарыс. И.П. Павлов пен Гиппократ бойынша темперамент және нерв жүйесінің типтері. Н.И. Красногорский бойынша темперамент сипаттамалары. Меланхолиг, сангвиник, флегматик, холерик типтерінің сипаттамалары. Бала темпераментін іс-әрекеті мен мінез-құлқына қарап анықтау. Жасөспірім кезеңдегі мінездің акцентуациясы

күндізгі

2

10

Ертежастықшақпсихологиясы.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Ерте жастық шақ психологиясын сипаттай келе, студенттердің ой-пікірлерін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Жасөспірім кезеңнен ерте жастық шаққа өту, оны шетел және кеңес психологиясында зерттеу. Жетекші іс-әрекет мәселесі. Акселерация мәселесі.

Кәсіби бағдарлану ерте жастық шақтың жетекші жаңа құрылымдары ретінде.

Мамандықтаңдаудыңпсихологиялықерекшеліктері.


күндізгі

2

11

Кемелдену жасы. Кемелденуге өтудің жалпы шарттары.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Кемелдену кезеңін психологиялық тұрғыда түсіндіру, дәріс барысында студенттердің білімдерін бағалау.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Кемелденуге өтудің жалпы шарттары. Кемелдену кезеңінің әлеуметтік мәні.

Әлеуметтік белсенділіктің ерекшеліктері. Кемелдену жасының периодизациясы. "Акме" және акмеология ұғымы. Ересектердің даму заңдылықтары. Кемелдену жасыныңдағы дарысы.күндізгі

2

13

Әлеуметтік психологияның тарихи қалыптасуы.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттерге әлеуметтік психологияның тарихи қалыптасуы жайлы білім беру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Әлеуметтік психологияның пайда болуы.

Әлеуметтік психологияның өзіндік ғылым ретінде бөлініп шығуы.Әлеуметтік психологияның теориялары.күндізгі

2

14

Әлеуметтік психологияның методологиялық негіздері.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттергеәлеуметтік психологияның методологиялық негіздерін түсіндіре келе білімдерін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Методологиялық проблемалардың қазіргі ғылымда алатын орны. Әлеуметтік психологияда специфика ғылымын зерттеу. Әлеуметтік психологияның зерттеу әдістеріне сипаттама.

күндізгі

2

15

Қарым-қатынастың әлеуметтік субъектілердің өзара әрекеті.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Қарым-қатынас туралы түсініктермен таныстыру, білім беру, көзқарастарын қалыптастыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Қарым-қатынас туралы түсінік. Қарым-қатынастың техникасы мен тәсілдері.

Қатынас процесіндегі өзара түсінушілік механизмдері.күндізгі

2

16

Жеке қатынас және әлеуметтік қатынас.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Жеке қатынас және әлеуметтік қатынас жайлы сипаттай келе, білімдерін дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Әлеуметтік психологияда жеке қатынас. Әлеуметтік психологияда әлеуметтік қатынас. Қарым-қатынас жүйесіндегі жеке өзара қатынас және әлеуметтік қатынас.

күндізгі

1

17

Топтар арасындағы қарым-қатынас. Топтағы жеке адамның рөлі.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Топтар арасындағы қарым-қатынас және топтағы жеке адамның рөлі туралы білім беру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Топтар арасындағы психологиялық феномен ретінде.

Топтар мен ұжым, жеке адамды қалыптастырудың негізі ретінде. Әлеуметтік психологияда топтар классификациясы.күндізгі

2

18

Әлеуметтік бірлік және әлеуметтік байланыстар.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттергеәлеуметтік бірлік және әлеуметтік байланыстар жайлы білімдерін дәріс барысында дамыту.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Әлеуметтік бірлік туралы түсінік. Әлеуметтік заңдар. Әлеуметтік байланыстар мен іс-әрекеттер.Әлеуметтік ұйымдар.

күндізгі

1

19

Әлеуметтік психологияның негізгі бағыттары.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Әлеуметтік психологияның негізгі бағыттары жайлы білім беру және оны тәжірибеде қолдана алуға дағдыландыру.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Практикалық әлеуметтік психология кәсіби әрекет аймағында.Практикалық әлеуметтік психологияның әдістері.Диагностикалық процедуралары.Психокоррекция түрлері.

күндізгі

1

20

Жасерекшелік және әлеуметтік психология арасындағы байланыс.

Дәріс тақырыбының мақсаты: Студенттердің жасерекшелік және әлеуметтік психология арасындағы байланыс туралы көзқарастарын тыңдау, олардың алған білімдерін қорытындылай келе толықтырулары жасау.

Қарастырылатын негізгі сұрақтар: Жас ерекшелік мәселесі мен әлеуметтік психологияның ондағы ролі. Жас ерекшелігіне қарай әлеуметтік ортада тұлғаның қалыптасу

күндізгі

1

2.2 Практикалық сабақ

1

Жас ерекшелік психологиясы пәні, міндеттері және әдістері

Жас ерекшелік психологиясының даму тарихы. Жас ерекшелік психологиясының басқа ғылымдармен байланысы. Жас ерекшелік психологиясыының тармақтары.

күндізгі

1

2

Нәрестелік шақтағы баланың психикалық дамуы

Нәресте психологиясы. Нәрестелік кезеңдегі танымдық даму. Нәрестенің эмоционалды өрісінің дамуы.

күндізгі

1

3

Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуы

Сәбилік шақта баланың ақыл-ойының жетілуі. Сәбилік шақта жеке адам қалыптасуының алғышарттары. Мінез құлықтың дамуы.

күндізгі

1

4

Мектепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы

Мектепке дейінгі шақтағы бала психологиясы. Ойын іс әрекетіне жалпы сипаттма. Оқу іс әрекетін дамыту жолдары мен әдістері. Жеке басының даму шарттары.

күндізгі

1

5

Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психологиялық ерекшеліктер

Кіші мектеп оқушысының әлеуметтік ортадағы ролі мен қарым қатынасы. Ойлау мен сөйлеудің дамуы. Оқу іс әрекеті мен кіші мектеп оқушысының жеке басының дамуы.

күндізгі
6

Жеткіншек жастың психологиялық ерекшеліктері

Жеткіншектің психофизиологиялық дамуы. Жеке тұлға ретінде даму. Жеткіншектің әлеуметтік ортадағы ролі. Жеткіншкетің оқу іс әрекеті мен еңбекке бағытталуы.

күндізгі

1

7

Жасөспірімдік жастың психологиялық ерекшеліктері

Жасөспірімдердің психикалық дамуы. Жасөспірімдерді құрбыларының арасындағы орны мен қарым қатынасы. Жасөспірімдік кезеңдегі дағдарыс.

күндізгі

1

8

Ересектік кезеңге психологиялық сипаттама

Ересек психологиясы. Ересек іс әрекеті. Ересектердің әлеуметтік ортадағы ролі.

күндізгі

1

9

Кемелдену кезеңіне сипаттама

Кемелдену кезеңінде адам әрекетіндегі өзгерістердің психологиялық жағдайына әсері. Геронтология.

күндізгі

1

10

Әлеуметтік психологиялық көзқарастардың қалыптасуы

Әлеуметтік психология пәні мен міндеттері. Әлеуметтік психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы. Әлеуметтік психологияның зерттеу әдістері.

күндізгі

1

11

Адам арасындағы қарым-қатынас

Қарым қатынас психологиясы. Қарым қатынастың коммуникативті жағы. Қарым қатынастың интерактивті, перцептивті жағы.

күндізгі

2

12

Жеке қатынас және әлеуметтік қатынас.

Әлеуметтік психологияда жеке қатынас. Әлеуметтік психологияда әлеуметтік қатынас.Қарым-қатынас жүйесіндегі жеке өзара қатынас және әлеуметтік қатынас.

күндізгі

1

13

Топ арасындағы психологиялық феномен ретінде.

Топтар арасындағы психологиялық феномен ретінде.Топтар мен ұжым, жеке адамды қалыптастырудың негізі ретінде. Әлеуметтік психологияда топтар классификациясы.

күндізгі

1

14

Әлеуметтік бірлік және әлеуметтік байланыстар.

Әлеуметтік бірлік туралы түсінік. Әлеуметтік заңдар. Әлеуметтік байланыстар мен іс-әрекеттер. Әлеуметтік ұйымдар.

күндізгі

1


Пәннің мазмұны
Студенттердің білімін бағалау жүйесі:
Зейін, ес, қиялдың дамуы.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет