ОҚу курсының каталогы 050205 Филология: өзбек тілібет1/4
Дата15.09.2017
өлшемі2,2 Mb.
  1   2   3   4
Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК Қазақстан МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
КАФЕДРА «Қазақ тіл білімі»

ОҚУ КУРСЫНЫҢ КАТАЛОГЫ
050205 Филология: өзбек тілі

Шымкент, 2010

Құрметті студенттер!
Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компоненттерінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарынан 128 кредит көлемінде қалыптастырып, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндердің оқу каталогында барлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны жетік меңгергеннен кейінгі дағдысымен анықталады. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерге:

1 курс студенттері үшін – 25 тамыз бен 31 тамыз аралығында

2,3,4 курс студенттері үшін – 15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылады.050205 Филология: өзбек тілі


1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7

семестр


8

семестр

Қазақстан тарихы

2 лек.


1 практика

3 кредит


Информатика

1 лек


2 прак

3 кредит


Философия

2 лек.


1 практика

3 кредит


1.Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

2. жеке басының Интелектуалды меншікті қорғау

3. Электронды үкімет

1 пр.

1 кредит

Мұхтартану

 1. М. Әуезов және әлем әдебиеті

Мұхтартанудың өзекті мәселелері

1 лек.


1 пр.

2 кредит
Шет тілі

3 пр.


3 кредит

Шет тілі

3 пр.


3 кредит

Әлеуметтану

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Экология және тұрақты даму

1 лек.


1 пр.

2 кредит


ХХ ғасыр Өзбек әдебиеті

2 лек.


1 пр.

3 кредит


Ұлы Отан соғысы және кейінгі, қазіргі әдебиет

2 лек.


1 пр.

3 кредит
Орыс тілі

3 пр.


3 кредит

Орыс тілі

3 пр.


3 кредит

Экономика теориясы негіздері

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Саясаттану

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілі:жайсөйлем

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілі құрмалас сөйлем

2 лек.


1 пр.

3 кредит
Халық ауыз әдебиеті

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Әдебиеттануға кіріспе

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Құқық негіздері

1 лек.


1 пр.

2 кредит


ХІХ ғ. Өзбек әдебиетінің тарихы

2 лек.


1 пр.

3 кредит


Көркем текст лингвистикалық талдау

1Мәтіндерге талдау жасау

2Фонетикалық, грамм, талдау

1 лек.


1 пр.

2 кредит


1. Абайтану

2.М.Әуезовтің шығармашылық кезеңі

3.Әлем әдебиетінен алатын орны

1 лек.

1 пр.

2 кредитТіл біліміне кіріспе

1 лек.


1 пр.

2 кредитӘлем әдебиетінің тарихы

2 лек.


1 пр.

3 кредит


ХV - ХV ІІІғ. Өзбек әдебиет

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілі Морфология

2 лек.


1 пр.

3 кредит


Әдебиет теориясы

1 лек.


1 пр.

2 кредит


1.Өзбек әдеби сынының тарихы

Шығыс әдебиетінің тарихы

1 лек.

1 пр.

2 кредитЛатын тілі

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Ежелгі дәуір әдебиеті

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілі Сөзжасам

1 лек.


1 пр.

2 кредитШешендік өнер 1. Шешендік өнердегі негізгі қағидалар

2. шешендік сөйлеу мәненері

2 лек


2пр

4 кредит


Жалпы тіл білімі

2 лек.


1 пр.

3 кредит


Өзбек тілінің тарихи грамматикасы

2 лек.


1 пр.

3 кредит
Түркі филологиясына кіріспе

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілі: фонетика

1 лек.


1 пр.

2 кредит


1.Өзбек диалектологиясы

2. Өзбек тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерін тексеру

3. Өзбек диалектісіндегі тілдік ерекшеліктердің түрлері

1 лек.

1 пр.

2 кредит

1.Өзбек диалектологиясы

2. Өзбек тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерін тексеру

3. Өзбек диалектісіндегі тілдік ерекшеліктердің түрлері

2 лек.

1 пр.

3кредит

Тіл мәдениеті

1. Өзбектың халық ұлт тілдерінің жасалуы

2. Тарихи лексикология, фонетика, синтаксис

2 лек.

2 пр.

4 кредит


Өзбек әдебиетін оқыту әдістемесі

1 лек.


1 пр.

2 кредит


Қазіргі өзбек тілінің лексико-фразеологиясы

2 лек.


1 пр.

3 кредит

Практикалық өзбек тілі

1. Өзбек тілінің емле ережелері

2. Қаз тілінің фонетика, лексика, грамм.

3 пр.

3 кредитҚазіргі өзбек тілінің орфографиясы мен орфоэписы

1. Өзбек тілінің пунктуация жүйесі

2. Өзбек тіліндегі жаңа қолданыстар

2 пр.


2 кредит

фольклорлық тәжірбиесі есеп

1 апта


2 кредит
Диалектологиялық тәжірбиесі

1 апта


19 кредит

18 кредит

18 кредит

20 кредит

17 кредит

17 кредит

18 кредит

Қорытынды:

127 кредит

8 емтихан

1 МЕ,

6 емтихан
7 емтихан


7 емтихан


7 емтихан

1 курстық жұмыс7 емтихан

1 курстық жұмыс
8 емтихан


1курс

1 семестр

Пәннің атауы

Шетел тілдері

Қысқартылған атауы

Sht 1103

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1,2

Оқытушының Т.А.Ә.Доцент / оқытушы:

Кафедра

Жұмыс тілі

Шетел тілі / казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖБП мндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық – 45, ӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135/135

Кредиттер / сынақ бірліктері

3/3

Модуль аясындағы оқытуға қабылдау жағдайлары

-

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жоғары оқу орнында белгіленген бағытта жалпы білім беретін блоктың пәні ретіде шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты шетел тілін ауызекі және тұрмыстық тіл ретінде меңгеру және шетел тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста да белсенді қолдану үшін мамандық тілі ретінде меңгеру болып табылады.

Мазмұны

Шетел тілдерін меңгерудің жалпыеуропалық хабардарлығы бойынша (2001 ж.) шетел тілін оқып-білудің бастапқы және жетілген деңгейлерін игеру (А1, А2 және В1). Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері. Тілдің орфоэпиялық нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі. Орфографиялық: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасамдық моделдер; базалық тілдің 3500 бірлік көлеміндегі лексикалық минимумы, сонымен қатар мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы. Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары.

Сөйлеу қызметінің түрлері мен формалары.

Оқу. А 1. Таныс есімдерді, сөздерді, сондай-ақ жай сөйлемдерді хабарландырудан, каталогтан, плакаттардан түсіну.

А 2. Күнделікте тұрмыста қолданылатын қарапайым мәтіндер: жарнамалар, проспектілер, мәзірлер, кестелерден қысқа және жеңіл мәтіндерді, айтып бере алатын нақты мәліметтерді таба білу. Өзіндік жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.

В 1. Жиі кездесетін сөздері мен конструкциялары бар күнделікті және кіші кәсіптік саладағы мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.

Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі қолданыстағы мағынаны түсіну.

А 2. Адам мен оны қоршаған ортаға қатысты (мысалы, отбасы, сатып алу, жақын араласатын орта, жұмыс) жиі пайдаланылатын сөздер мен мағыналарды түсіну. Жалпы сипаттығы қысқа анонс пен жеңіл хабарларды түсіну.

В 1. Тұрмыстық тақырыптағы (жұмыс, оқу, демалыс және т.б.) түсінікті және әдеби нормаларды сақтап құрастырылған мағыналарды түсіну. Егер сөйлеу анық және баяу болса, радио және телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың көпшілігін түсіну.

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып беру.

А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.

В 1. Күрделі емес сөйлемдерді пайдалана, отырып өзінің көзқарастарын қысқаша баяндау және дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.

Сұхбат. А. 1 Егер әнгімелесуші сіздің өтінішіңіз бойынша өз сөздерін ақырындап қайталап немесе өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.

В 1. Оқып жүрген тілге қатысты мемлекеттердің біріне сапар шеккен кезде пайда болуы мүмкін қарапайым жағдайлардың көпшілігінде сөйлесе білу. Әр түрлі тақырыптағы сұхбаттарға дайындықсыз – ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).

Хат. А 1. Қарапайым сәлемдемелерді жаза (мысалы, құттықтау), бланкті толтыра және қонақ үйге тіркеле білу.

А 2. Қарапайым қысқа сәлемдемелер мен хабарламаларды, сонымен бірге жеке хаттарды жаза білу (мысалы, бір нәрсе үшін алғыс білдіру).

В 1. Таныс немесе қызықтыратын тақырыптарға жеңіл байланыстырылған мәтінді, сонымен бірге толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

ЕмтиханНазвание дисциплины

Русский язык

Сокращенное название

ОТ 1104апта 8 кредитіс-ітімі табиғаты шығармашылық сипаты

Учебные мероприятия / курсы учебных дисциплин (если есть)

Практические, СРСП, СРС

Семестр

Семестр 1,2

Ф.И.О. преподавателя

А.А. Джунисова

Доцент/ ст. преп.

аға оқыт.

Рабочий язык

орыс тілі

Соотнесение с учебным планом

ЖБП міндетті компонент

Форма обучения/ кол-во академических часов

Практические - 45, СРСП-45, СРС-45

Трудоемкость

Всего – 135/135

Кредиты/зачетные единицы

3/3

Условия приема на обучение в рамках модуля

Пререквизиты: вузовский курс русского языка на казахских отделениях выполняет общеобразовательную функцию, являясь активным средством получения научной информации на русском языке.

Курс русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла рассчитан на студентов казахских отделений университета (бакалавриат). Курс содержит общие рекомендации, реализация которых необходима в лингвистическом образовании студентов любой специальности и составлен в соответствии с требованиями кредитной технологии.

За исходный уровень владения русским языком принимаются конечные требования, предъявляемые к выпускникам школ с казахским языком обучения, знакомых с системой русского языка и особенностями к реализации языковых единиц в различных ситуациях словесного общения. Содержание программы определяется коммуникативными потребностями студентов в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому языку как средству научной деятельности.


Образовательные цели/ компетентности

Сформировать навыки и развить умения использования научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции. Научить понимать, как развивается информация текста, видеть и строить его логико-композиционную основу, выработать соответствующую систему коммуникативных умений. Способствовать развитию логики мышления на основе научных текстов по специальности. Научить извлекать из текста необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе учебно-профессионального общения. Сформировать систему знаний языковых форм выражения различных типов информации научного текста. Научить использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-профессионального общения.

Содержание

Лекции: (не предусмотрены)
Практические занятия:

1. Входное занятие. Входной контроль.

2-3. Тема текста. Структура и смысл текста. Тема как предмет или явление, которые рассматриваются в тексте. Обозначение темы в тексте существительным, встречающимся в различных падежах.

4-5. Определение предмета (дефиниция) – что есть что; что – это что; что называется чем; что называют чем. Введение термина – что носит название чего; что получило название чего; что имеет название чего.

6-9. Микротемы текста. Микротема как часть общей темы, состоящей из одного или нескольких предложений, объединенных по смыслу и раскрывающих с разных сторон КЗ текста.

10-11. Научный стиль речи, его основные особенности. Общее понятие о научном стиле речи, его отличие от других функциональных стилей. Жанры научного стиля.

12-13. Знакомство с жанрами научной речи. Деление текста на смысловые части, беседа по содержанию текста

14-15. Лексика научного стиля речи. Основные пласты лексики научной речи: общеупотребительные слова, общенаучная и терминологическая лексика.

16-17. Дифференциация основных пластов лексики научной речи. Работа со словами с обобщенным и отвлеченным значением. Разграничение терминологических и нетерминологических значений слов.

18-19. Терминологическая лексика русского языка. Понятие о терминах, их особенностях. Терминология как основной признак научного стиля по специальности

20. Работа над интернациональными словообразовательными элементами, входящими в состав терминов. Нахождение в тексте и анализ общенаучных и узкоспециальных терминов.


 1. Проведение научной конференции. Обсуждение докладов и сообщений.

22-23. Глагол в форме настоящего времени совершенного вида со значением постоянного действия.

 1. Транспозиция как средство связи предложений в тексте (вычислить- вычисление, умножить- умножение)

25. Составные подчинительные союзы со значением обусловленности в научной речи: вследствие того, что, несмотря на то что, ввиду того что, в связи с тем что, тогда между тем как. Слова и словосочетания в качестве средств связи предложений и части текста: рассмотрим, необходимо подчеркнуть, что.

26-27. Составление предложений с использованием вводных слов и словосочетаний и других специальных средств для связи. Анализ сложных предложений с составными подчинительными союзами.

28. Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами.

29-30. Наблюдение над языковыми средствами подстилей в учебниках и учебных пособиях по специальности. Определение частотности научной лексики в разных подстилях, определение их соотношения с общеупотребительной лексикой. Выявление языковых средств, обозначающих адресаты речи в разных подстилях. Характеристика структуры текста учебников по специальности.Результаты учебной деятельности/формы итогового контроля

экзаменПәннің аталуы

Өзбек халық ауыз әдебиеті

Қысқартылған атауы

К (О)НА

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр1

Оқытушының Т.А.Ә.

Мадалиев Ж.

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

өзбекша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, семинар-15,ОСӨЖ-30,СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек халық ауыз әдебиетінің тарихы мен теориясы.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Өзбек халық ауыз әдебиетінің басты ерекшеліктерімен танысу.

Нәтижесінде: Өзбек халық ауыз әдебиетін оқу, танысу.
МазмұныДәрістер: Халық әдебиетінің тарихы мен теориясы туралы түсінік. Халық лирикасының жанрлық ерекшеліктері және оның түрлері. Тұрмыс-салт өлеңдері. Мақал-мәтелдердің жанрлық белгілері және оларды жіктеу ұстанымдары. Жұмбақ, жаңылтпаш жанрларының табиғаты. Шешендік сөздердің поэтикасы. Аңыздың баяндау құрылымы. Миф және ертегі. Ертегінің түрлері. Көне эпос, батырлық эпос, лиро-эпос, тарихи эпос және олардың жиналуы мен зерттелуі. Мифтер, аңыз-әңгімелермен байланысы. Эпос және этнос. Тарихи жырдың басты ерекшеліктері. Сюжет типологиясы. Лиро-эпостың жанрлық сипаты. Ғашықтық жырлардағы этнографиялық құндылықтар. Халық поэзиясы мен әдеби шығарманың жүйелі байланысы. Фольклористиканың тарихнамасы. Фольклордағы академиялық мектептер. Қазіргі өзбек және әлем фольклорындағы бағыттар мен үрдістер. Фольклорды жинау, жүйелеу, зерттеу және поэтикалық мұраны жариялау мәселесі. Өзбек фольклорының жанрлық жүйесі. Жанрлардың тектік байланысы. Өзбек фольклорының құрамы және жіктемесі. Фольклор жанрларының поэтикасы – көркемдік жүйе.Тұрмыс – салт жырлары. Ертегіден тыс проза: аңыз, әпсана, хикаят. Батырлық эпос. Тарихи жырлар және балладалар. Лирикалық жырлар. Частушкалар. Балалар фольклоры. Әдебиет және фольклор. Мифопоэтика және фольклористика мен әдебиеттану мәселелері. Әдеби ертегі. Әдеби мұраны сақтау тұжырымдамасы және фольклор мәселесі.

Семинар сабақтар: Әдебиет және фольклор. Фольклористиканың тарихнамасы. Фольклордағы академиялық мектептер. Қазіргі өзбек және әлем фольклорындағы бағыттар мен үрдістер. Фольклорды жинау, жүйелеу, зерттеу және поэтикалық мұраны жариялау мәселесі. Өзбек фольклорының жанрлық жүйесі. Жанрлардың тектік байланысы. Өзбек фольклорының құрамы және жіктемесі. Фольклор жанрларының поэтикасы – көркемдік жүйе.Тұрмыс – салт жырлары. Ғұрыпқа қатыссыз поэзия. Ертегіден тыс проза: аңыз, әпсана, хикаят. Батырлық эпос. Тарихи жырлар және балладалар. Лирикалық жырлар. Балалар фольклоры. Әдебиет және фольклор. Мифопоэтика және фольклористика мен әдебиеттану мәселелері. Әдеби ертегі.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ауыз әдебиетімен танысу.


2

1

Пәннің аталуы

Тіл біліміне кіріспеҚысқартылған атауы

TВК 1203Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

1Оқытушының Т.А.Ә.

Ә.ӘЛІМКУЛОВДоцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі


Оқу жоспарымен сәйкестігі


Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәрістер 15, практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері


Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: « Тіл біліміне кіріспе»
2

Білім беру мақсаттары

Тіл білімі курсының басты мақсаты – студенттерді тіл туралы ғылымның негізімен таныстырады. Тіл туралы ғылымның алғашқы кіріспесі, бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын атап айтқанда тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функциональдық және құрылымдық баламалармен байланысы және т.б. мәселелер қарастырылады. Студенттің кәсіби дайындығының, филолог мамандығын алудың алғашқы кірпішін қалайды.

Курстың міндеттері – студенттер аталмыш курста лингвистикалық терминдермен танысып, оларды ғылыми тұрғыдан пайдалануға үйренуі қажет. Тіл білімінің негізгі нысаны тіл болғандықтан, оның табиғаты, қоғамдық мәні, тілдің пайда болу теориялары, оның құрылымдық және жүйелік сипаттары, құрылымдық элементтердің бір-бірімен байланысы, арақатынастары, тілдер дамуындағы ортақ қасиеттер мен ерекшеліктер жалпыхалықтық тіл мен оның өмір сүру формалары, тілдердің типологиялық және генеологиялық топтастырылулары, жазудың пайда болуы мен даму үрдістері, тіл білімінің зерттеу әдістері мен методологиясы, басқа ғылымдар жүйесімен байланысы және т.б. мәселелер тұрғысынан студенттердің өзіндік ойы мен тұжырымдары болуы қажет.

Мазмұны

Тіл – адамзат қоғамында ғана өмір сүретін, адамдардың бір-бірімен қатынас жасайтын құралы. Лингвистика ғылымының негізгі нысаны да осы адамзат тілі болып табылады. Тіл адамзат қоғамына ортақ құрал болғандықтан, лингвистиканың негізгі қағидалары мен ғылыми тұжырымдары да бәріне ортақ болуы заңды құбылыс.Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

емтиханНазвание дисциплины

Латинский язык

Сокращенное название

ТҒК 1204

Учебные мероприятия / курсы учебных дисциплин (если есть)

Практические - 15, СРСП - 30, СРС - 30

Семестр:

Семестр 1

Ф.И.О. преподавателя:

Алимжанова Фатима Баймановна

Доцент / преподаватель:

Алимжанова Фатима Баймановна

Рабочий язык

Латинский язык / русский

Соотнесение с учебным планом

Базовая дисциплина

Форма обучения / количество академических часов

Практические – 15, СРСП- 30, СРС - 15

Трудоемкость

Всего - 90

Кредиты / зачетные единицы

2

Условия приема на обучение в рамках модуля
Образовательные цели / компетентности

Целью преподавания латинского языка является усвоение студентами специфики и закономерности фольклорного процесса, идейно-эстетической и художественной сущности произведений устного народного поэтического искусства, их своеобразия и связей с литературой.

Содержание

Главным задачам курса является: приобретения навыков теоретического и конкурентно-исторического изучение фольклора, комплекса знаний о научных направлениях, умений выделить и прокомментировать фольклорный образ, сюжет или поэтический прием в авторских литературных произведении.

Значения дисциплины детерминировано многими факторами, прежде всего глубокой связью устно-поэтической традиции с профессиональным литературным творчеством, с древними формами мифологического сознания, с культурно-эстетическим контекстом разных эпох, определяя своеобразно и вектор развития литературы, философии, эстетики, культурологи и других сфер социогуманитарного знания.Результаты учебной деятельности / формы итогового контроля

экзамен4

1

Пән аталуы

Түркі филологиясына кіріспеҚысқартылған атауы

ААТ 1206Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

5Оқытушының Т.А.Ә.

Боранбаев С.Доцент/ оқытушы:

ф.ғ.д., доцентЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндеттіОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Түркі филологиясына кіріспеБілім беру мақсаттары

Тарихи грамматика қазіргі қазақ тілінің лексикасы, фонетикасы, грамматикасы пәндері бойынша алынған біліміді тереңдете жүйелей келіп, болашақ маман иесіне тілдегі барлық деректерді, заңдылықтарды, тілдің жүйелі құбылыстарды дұрыс танып, оның тарихи қалпын, тарихи даму жолын саралауға мүмкіндік береді.

Қазіргі қазақ тілі бойынша алынатын білімді тереңдете отырып, қазақ тілінің тарихи лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, тіл тарихының қалыптасу, кемелдену жолындағы фонетикалық өзгерістердің рөлін, этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесі мен оның теориялық номинациялық қисындарын, грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік, мағыналық өзгерістердің себебі мен салдарын, сөз және сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б. ғылыми негіздеп, кешенді түрде оқыту.

Мазмұны

Қазақ тілінің шығуын дәуірге бөліп қарастыру керек. Оның жалпы түркі семьясындағы тілдердің даму, қалыптасу жолдармен тектес еркіндігін студенттерге түсіндіре білу керек. Қазақ тілінің тарихын оқытуда студенттерге көне түркі алфавитінен бастап қазіргі күнге дейінгі жазудың даму барысы, ондағы алфавиттер мен қазіргі кезеңдегі жазу таңбаларының айырмашылығы, дыбыстық өзгерістер, кірме сөздердің қалыптасуы – бәрі нақты түрде көрсетілуі тиіс. Сондай-ақ тіл даму барысында түбір сөздердің қалыптасуы, олардың қазіргі күнде көсемшелерден көп болғандығы, олардың көбінің қолданыстан түсіп қалғандығына назар аударту қажет.1

1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің лексико-фразеологиясыҚысқартылған атауы

ОКТLF 1213Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

2Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті компонентОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 30, Практикалық 15, ОСӨЖ45, СӨЖ45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 135Кредиттер/ сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің лексико-фразеологиясыМазмұны

Өзбектің байырғы тума лексикасы,оның бірнеше қабаттан тұратыныөзбектілі сөздік құрамының толығу, даму жолдары: а) байырғы тума сөздер негізінде,ә) кірме сөздер негізінде іске асатындығы.өзбектілі сөздік құрамының қолдану сипатына қарай бөлінетін түрлері Сөздердің стильдік қызметіне қарай түрлері. Бейтарап лексика. Сөйлеу тілінің лексикасы.өзбектілі сөздік құрамының актив және пассив қабаттары. Фразеология, оның зерттеу нысаны, мақсаты.өзбектілінің біртұтас лексикалық жүйесіне фразеоло- гияның қатысы. Тұрақты тіркестердің басты белгілері. Фразеологизмдердің мақал-мәтелдерге қатысы. Фразеологизм- дердің сөз табына қатысы. Лексикография.өзбеклексикография сының қалыптасуы мен зерттелу тарихына шолу жасау.өзбектіліне қатысты түркологиялық сөздіктер Этимологияның лексикология ғылымы үшін мәні. Этимологияның негізгі обьектісі, зерттеу әдістері, өзіндік ерекшеліктері мен принциптері.Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

емтихан5

1

Пәннің аталуы

Қазіргі өзбек тілінің орфографиясы мен орфоэпиясыҚысқартылған атауы

КОТОО 3311Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 30, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Қазіргі өзбек тілінің орфографиясы мен орфоэпиясы
2

Білім беру мақсаттары

Студенттердің сөздік қорын байыту, мақал-мәтел, тұрақты тіркестерді орынды қолдана білуге дағдыландыру, сөз мағынасын терең түсіне білуге үйрету, сөз тіркесі мен сөйлем қолданыстарын меңгертумен қатар, сауатты жазу, әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге жаттықтыру. Студенттердің тілін дамыту мәселесі курстың барлық саласымен байланысты үздіксіз жүргізіліп отырады. Проблемалық оқыту әдістері негізінде студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру.

 • Әр студенттен белсенділікті талап ету.

 • Үйге берілген тапсырмаларды: жаттығу жұмыстары конспектілерінің дер кезінде орындалуын талап ету.

 • Талдаудың барлық түрін меңгерулерін бақылау.

Қазақ тілі курсында фонетика, лексика және грамматика салаларын қарастырады. Фонетика саласында - дыбыс, буын, үндестік заңы т.б. салаларын толық қамтып, лексика саласында – этимология, семасиология, ономасиология, фразеология т.б. мәселелерді қамтиды.Грамматика саласында – морфология жіне ситаксис тақырыптарын қарастырып, талдау жұмыстарын практика жүзінде іске асырылуы тиіс.

3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Студенттермен осы бағытта сөздіктер пайдаланатындай практикалық жұмыстар жүргізіледі.

Лексика саласы бойынша студенттің тіл байлығын, ой-өрісін кеңейтуге тікелей қатысы бар тақырыптар, атап айтқанда, сөздің тура және ауыспалы мағыналары, көп мағыналық, омоним, синоним, антоним, тұрақты тіркестер сияқты тақырыптар алынған.

Грамматиканың морфология бөлімінде әр сөз табының грамматикалық категорияларымен қатар олардың мағынасы, қызметі, тұлғалық ерекшеліктері айтылып, сөзжасам мәселесі әр сөз табы құрамында беріледі.

Синтаксис саласы бойынша сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері, сөз тіркесі, сөз тіркесінің құрылысы мен түрлері, мәселелері және жай сөйлем, құрмалас сөйлем мәселелері жан-жақты қамтылған. Қорыта айтсақ, студенттерді тілдік нормаларды сақтап сауатты жаза білуге, әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге дағдыландыру болып табылады.
Пән бойынша барлық материалдарды толық меңгеру

мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындауЕмтихан, бақылау тапсырмалары5

1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің пунктуация жүйесіҚысқартылған атауы

КОТОО 3311Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 30, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің пунктуация жүйесі
2

Білім беру мақсаттары

Өзбек тілінің пунктуация жүйесін толық білу мақсатында жүргізіледі. Курс бүгінгі күні қолданылып жүрген ана тіліміздің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйесін ғылыми теориялық негізде тануды міндет етеді. Студенттер сонымен қатар оқу процесінде қазіргі заманғы лингвистиканың өзекті (актуальды) мәселелерінен де хабардар болуы тиіс.
3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Орфоэпиялық, орфографиялық нормаларды толық өту. Фонетикамен дыбыс жүйесі, орфоэпиялық қателерді жібермеу; лексикалогия – сөз, сөздік қор, сөздердің мағыналық реңктерін ажырату, сөзді дұрыс таңдай білу; грамматика сөздің құрамы, сөз тіркесі, сөйлемді тілдік единицалардыжазу,сөйлеу барысында дұрыс қолдана білу.
5

1

Пәннің аталуы

Өзбек тіліндегі жаңа қолданыстарҚысқартылған атауы

КОТОО 3311Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 30, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тіліндегі жаңа қолданыстар
2

Білім беру мақсаттары

Өзбек тілі курсында фонетика, лексика және грамматика салаларын қарастырады. Фонетика саласында - дыбыс, буын, үндестік заңы т.б. салаларын толық қамтып, лексика саласында – этимология, семасиология, ономасиология, фразеология т.б. мәселелерді қамтиды. Грамматика саласында – морфология жіне ситаксис тақырыптарын қарастырып, талдау жұмыстарын практика жүзінде іске асырылуы тиіс.
3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Фонетика, орфография, орфоэпия. өзбек тілінің дыбыстық жүйесі, дыбыстардың айтылуы мен жазылуы туралы жалпы мағлұмат. Алфавит, оның құрамы. Алфавит тәртібін білудің практикалық кажеттілігі. Өзбек тіліндегі дыбыстардың дауысты, дауыссыз болып жіктелуі туралы түсінік. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстардың жуан-жіңішке, ашық-қысаң, еріндік-езулік болып жіктелуі. Дауысты дыбыстар, олардың емлесі. Дауыссыз дыбыстар. Лексика. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы, сөз мағынасын ауыстырып қолдану жолдары, олардың стильдік ерекшеліктері. Сөздің көп мағыналығы және омоним. Омоним сөздер мен көп мағыналы сөздердің белгілері, айырмашылықтары, оларды ажыратудағы контекстің рөлі, Көркем шығармада омоним мен көп мағыналы сөздердің қолданылу әдісі. Омограф, омофондар жайында түсінік. Синоним, оның ойды көріктендірудегі ролі. Синонимдік қатарлар, олардың қолданылу ерекшеліктері: бірыңғай мүше түрінде, кос сөз түрінде қолданылуы. Синонимдердің белгілі бір контексте бірінің орнына бірі ешбір өзгеріссіз қолданыла беруі мен сөз талғап қолданылатындығы. Антоним, оның коркем шығармада қолданылудағы ерекшеліктері. Мақал мен мәтелдер, афоризмдер. Тұрақты сөз тіркестерінің стильге қатысы. Морфология. Сөз құрамы. Сөздің түбір мен қосымшадан тұратыны. Қосымшалардың түрлері. Жалғау, жалғаудың түрлері (көптік, септік, тәуелдік, жіктік), әр жалғаудың мағынасы, жалғаулардың сөзде алатын орны, жалғанатын сөз таптары, ондағы ерекшеліктері. Жұрнақ, жұрнақтың түрлері. Олардың сөз таптарына қатысы, сөзде алатын орны, атқаратын қызметі, жұрнақтардың құрамы. Жұрнақтардың мағыналары және колданылу ерекшеліктері. Жұрнақтардың ішінде дыбысталуы (айтылуы) мен таңбалануы (жазылуы) бірдей болғанымен, негізгі мағыналары да, туынды мағыналары да бір бірімен байланыспайтын жұрнақтардың бар екендігі. Яғни, омоним жұрнақтардың қолданылу ерекшеліктері. Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік. Синтаксис грамматиканың бір саласы. Синтаксистің негізгі обьектілері. Сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері. Сөздердің қиыса, матаса, меңгеріле, қабыса және жанаса байланыстатындығы Сөздердің жалғау арқылы, орын тәртібі, интонация және шылаулар арқылы бір-бірімен тіркесу кабілеттілігі. Сөз тіркесі туралы түсінік. Сөз тіркесінің түрлері. Есімді және етістікті сөз тіркестерінің ерекшеліктері. Сөз тіркесінің құрылысы. Олардың тұрақты тіркестер мен күрделі сөздерден негізгі айырмашылықтары


Пән бойынша барлық материалдарды толық меңгеру

мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындау

Емтихан, бақылау тапсырмалары
1 курс

2 семестр


Пән атауы

Қазақстан тарихы

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралар/ оқу пәндерінің курсы

Лекция, практикалық, СӨЖ, ОСӨЖ

Семестр

І Семестр 050726, 050733, 050727, 050728

Оқытушының аты-жөні

Шакаева Мариям Жаңбырбайқызы

Доцент/ оқытушы

аға оқытушы

Жұмыс тілі

орысша

Оқу жоспарына сәйкестігі

Жалпыға бірдей білім беретін пәндер циклі, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағат саны

Лекция-30, практика-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбеккөлемі

135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль көлімінде оқуға қабылдау шарттары

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы

Білім беру мақсаты:

Курстың мақсаты: Халықтық тарихи сананың қайта жаңғыруының негізгі болып табылатын еліміздің өткен тарихын кеңестік идеологиялық қасаңнан арылта отырып шындық тұрғысынан зерттеу және оқып-үйрену.

Курстың міндеттері: Болашақ мамандарды азаматтық пен патриотизмге тәрбиелеу. Тарихи білім жас ұрпақты халқымыздың тарихы мен мәдениетінің бастауларымен сусындата отырып, оларды отансүйгіштік рухта тәрбиелеу.

Бұл курсты оқыту барысында студенттерге нақтылы тарихи материалдарға методикалық талдауды игеруге және тарихи процестердің объективті заңдылығын ашуға көмектесу.«Қазақстан тарихы» пәнінде болып жатқан коннцептуалды өзгерістер және оның маңызын түсіндіру. Деректік материалдармен жұмыс жасау әдісін үйрету. Тарихи сананы қалыптастыру.Курсты оқуда студенттердің таным дүниесін оятып, қалыптастыру.

Курстың құрылымы: Қазақстан тарихын оқу нәтижесінде студенттер меңгеруге тиісті материалдар: қазақ халқының қалыптасуының негізгі кезеңдері; Қазақстан аумағындағы этникалық үрдістер; қазақ хандығының құрылуы; қазақ хандығының әлеуметтік-саяси тарихы; Қазақстан Ресей империясының құрамында; Қазақстан азаматтық қарсыласық жылдарында; Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан; тәуелсіз Қазақстанның көп векторлық сыртқы саясатының негізгі басымдықтары мен бағыттары.Мазмұны

Лекциялар: «Қазақстан тарихына» кіріспе. Ерте замандағы Қазақстан.

Қазақстанның ежелгі тарихы. Палеолит (ерте тас ғасыры). Мезолит (орта тас ғасыры). Неолит (жаңа тас ғасыры). Энолит (мыстытас ғасыры). Қола дәуірі (б.з.б. ХVIII-IХ ғғ.). Ерте мемлекеттік құрылымдар.Сақтар (Б.з.б. VII-III ғғ.). Үйсіндер және қаңлылар (Б.з.б. ІІ- б.з.V ғ.ғ.). Ғұндар. Ерте орта ғасырлардағы мемлекеттер (VІ-Х ғғ.). Түрік қағанаты (552-603 жж.). Түркеш қағанаты (704-756 жж.). Қарлұқ мемлекеті (776-940 жж.). Оғыздар. Оғыз мемлекеті (IX ғ. соңы - XI ғ. басы). Қимақ қағанаты (ІХғ. соңы -ХІғ. басы). VІ-Х ғ. Қазақстанның экономикалық және мәдени өмірі Дамыған ортағасырлардағы мемлекеттер (XI ғ. басы - XIII ғғ.).Қарақан мемлекеті (942-1210 жж.). Қарақытай (1128-1213 жж.).

Найман мен кереит ұлыстары (ХПғ. басы - ХІПғ.). Қыпшақ хандығы (XI ғ. басы - 1224). XI ғ. басы мен XII ғ. Қазақстанның экономикасы мен медениетінің дамуы. Қазақстан монғол жаулаушылығы дәуірінде (ХШ ғ.) Алтын Орда (1243 - XV ғ. ортасы). ХIV-ХVғғ. Ортағасырлық мемлекеттер. Көк Орда және Ақ Орда мемлекеттері. Моғолстан (XIV ғ. ортасы - XVI ғ. басы). Кешпелі өзбектер мемлекеті (1428-1468жж.) Ноғай ордасы (Манғыт үйі) - XIV ғ. соңы - XV ғ. Сібір хандығы (XV ғ. соңы - XVI ғ.). Қазақ халқының құралуы. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері ХV-ХVIII ғғ. Қазақ хандығы Қазақстанның XIV ғасырмен XVIII ғғ. бас кезіндегі мәдениеті.

Жаңа замандағы Қазақстан (ХVIII-ХХғғ.).Қазақстан және Ресей жаңа заман жағдайында. Қазақстан және Ресей жаңа заман жағдайында Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы. Қазақстанда отаршылдық кезеңінің басталуы

Қазақстан мәдениеті. (XVIII ғасыр - XX ғасырдың басы) .

ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН.1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алғышарттары. Азамат соғысы (1918-1920 жж.). халық трагедиясы. Қазақ кеңестік мемлекеттілігінің құрылуы. Қазақстандағы «Соғыс коммунизм» саясаты (1918-1921 ж. наурыз). Қазақстандағы ЖЭС Өлкедегі Кеңестік мемлекет құрылысы ЖЭС-тің әлеуметтік-экономикалық қорытындылары.Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру - Қазақстан шаруаларының трагедиясы. Индустрализациялау: сипаты, қарқыны, масштабы.

Қоғамдық-саяси ситуация. Қазақстан 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы дәуірінде. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жж.) Қазақстан «Хрущев декадасы» жылдарында (1953-1964 жж.). Қазақстан 1960 ж. екінші жартысы мен 1980 жылдар – бірінші жартысында Қазақстандағы «қайта құру» саясаты (1985-1991 жж.)

ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН. Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы. Тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру (ТМД). Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы. Экономикалық даму. Қоғамдық-саяси даму. Рухани даму. ҚР сыртқы саясаты.

Практикалық сабақ: Қазақстан тарихына кіріспе. Ерте замандағы Қазақстан. Қазақстан территориясындағы тас ғасыры. Қола дәуірі және ерте көшпенділер. Қазақстан территориясындағы сақтар мен савроматтар. Қазақстан орта ғасырларда. Қазақстанның ҮІ - ХІІ ғасырлардағы экономикасы мен мәдениетінің дамуы. Қазақстан монғол жаулаушылығы дәуірінде. Жаңа замандағы Қазақстан. Қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілістері. Қазіргі замандағы Қазақстан. Қазақстан өміріндегі социализм. Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан территориясында мемлекеттік эволюция. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік өркендеуі. Қазақстан Республикасының суверенитеттік-этаптық даму. Қазіргі Қазақстанның негізгі даму ерекшеліктері. Қазақстанның ішкі экономикалық және ішкі саяси инициативасы және байланысы. Қазақстанның қазіргі этаптағы ішкі және сыртқы саясаты. Қазақстандағы ұлттық қауіпсіздік мәселелері.


Оқу процесінің нәтижесі

Қолдағы ақпараттармен салыстыра отырып өз халқының тарихында болған оқиғаларға анализ жасай білу, басты бағыттарды жіктеп, саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы, тарихтың барлық кезеңдері Қазақстанның өзге мемлекеттердің сыртқы саясатында алатын орны және өзара қалыптасып отырған қатынастары.

Тарихи білімін шығармашылық түрде қолдана білу, құндылықтары мен сенімін, гуманизмін көрсете білу, қазақ халқының және біздің республикада өмір сүретін барлық халықтардың тарихи мұраларын құрметтеу.

Пәннің атауы

Шетел тілдері

Қысқартылған атауы

Sht 1103

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1,2

Оқытушының Т.А.Ә.Доцент / оқытушы:

Кафедра

Жұмыс тілі

Шетел тілі / казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖБП мндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практикалық – 45, ӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135/135

Кредиттер / сынақ бірліктері

3/3

Модуль аясындағы оқытуға қабылдау жағдайлары

-

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Жоғары оқу орнында белгіленген бағытта жалпы білім беретін блоктың пәні ретіде шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты шетел тілін ауызекі және тұрмыстық тіл ретінде меңгеру және шетел тілін күнделікті, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынаста да белсенді қолдану үшін мамандық тілі ретінде меңгеру болып табылады.

Мазмұны

Шетел тілдерін меңгерудің жалпыеуропалық хабардарлығы бойынша (2001 ж.) шетел тілін оқып-білудің бастапқы және жетілген деңгейлерін игеру (А1, А2 және В1). Сөйлеу қызметінің басты түрлері мен формаларын игеру үшін фонетикалық және лексика-грамматикалық минимумдарын меңгеру. Фонетика: әріп және әріп тіркесін оқу мен айтудың негізгі ережелері. Тілдің орфоэпиялық нормалары. Сөйлеудің интонациялық-ырғақтығы бейнесі. Орфографиялық: тілдің дыбыс-әріптік жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасамдық моделдер; базалық тілдің 3500 бірлік көлеміндегі лексикалық минимумы, сонымен қатар мамандық саласына сәйкес терминдер; қолданылу саласы бойынша лексиканың дифференциациясы. Грамматика: базалық тілдің негізгі грамматикалық жәнен мамандыққа жақын тілдің неғұрлым жиі кездесетін құбылыстары.

Сөйлеу қызметінің түрлері мен формалары.

Оқу. А 1. Таныс есімдерді, сөздерді, сондай-ақ жай сөйлемдерді хабарландырудан, каталогтан, плакаттардан түсіну.

А 2. Күнделікте тұрмыста қолданылатын қарапайым мәтіндер: жарнамалар, проспектілер, мәзірлер, кестелерден қысқа және жеңіл мәтіндерді, айтып бере алатын нақты мәліметтерді таба білу. Өзіндік жеке сипаттағы қарапайым жазбаны түсіну.

В 1. Жиі кездесетін сөздері мен конструкциялары бар күнделікті және кіші кәсіптік саладағы мәтіндерді түсіну. Өзіндік жеке сипаттығы жазбадан оқиға, сезім, ниет қалыбын түсіну.

Аудиториялау. А 1. Адамға, оның отбасына, тікелей қоршаған ортаға қатысты таныс сөздер мен жиі қолданыстағы мағынаны түсіну.

А 2. Адам мен оны қоршаған ортаға қатысты (мысалы, отбасы, сатып алу, жақын араласатын орта, жұмыс) жиі пайдаланылатын сөздер мен мағыналарды түсіну. Жалпы сипаттығы қысқа анонс пен жеңіл хабарларды түсіну.

В 1. Тұрмыстық тақырыптағы (жұмыс, оқу, демалыс және т.б.) түсінікті және әдеби нормаларды сақтап құрастырылған мағыналарды түсіну. Егер сөйлеу анық және баяу болса, радио және телехабардың, сондай-ақ өзіндік жекеге немесе кәсіптік қызығушылыққа қатысты бағдарламалардың көпшілігін түсіну.

Айту, Монолог. А 1. Тұрып жатқан жері мен таныстары туралы мәліметті жеңіл сөйлемдермен айтып беру.

А 2. Өзінің отбасы, өмірі оқуы, жұмысы және әр түрлі адамдар туралы айта білу.

В 1. Күрделі емес сөйлемдерді пайдалана, отырып өзінің көзқарастарын қысқаша баяндау және дәлелдей білу; өз пікірін айта от ырып, кітаптар мен фильмдердің мазмұнын бере білу.

Сұхбат. А. 1 Егер әнгімелесуші сіздің өтінішіңіз бойынша өз сөздерін ақырындап қайталап немесе өзінің ойын қайта түсіндіріп берсе, онда сұхбатқа қатысу. Қарапайым сұрақтар қоя білу және оларға оқып жатқан тақырып шеңберінде жауап беру.

А 2. Белгілі бір тақырып немесе қызмет түрі шеңберінде тікелей ақпарат айырбасын талап ететін жай және күнделікті жағдайларда сөйлесе білу.

В 1. Оқып жүрген тілге қатысты мемлекеттердің біріне сапар шеккен кезде пайда болуы мүмкін қарапайым жағдайлардың көпшілігінде сөйлесе білу. Әр түрлі тақырыптағы сұхбаттарға дайындықсыз – ақ қатыса білу (мысалы, отбасы , бос уақыт, жұмыс, саяхат, т.б.).

Хат. А 1. Қарапайым сәлемдемелерді жаза (мысалы, құттықтау), бланкті толтыра және қонақ үйге тіркеле білу.

А 2. Қарапайым қысқа сәлемдемелер мен хабарламаларды, сонымен бірге жеке хаттарды жаза білу (мысалы, бір нәрсе үшін алғыс білдіру).

В 1. Таныс немесе қызықтыратын тақырыптарға жеңіл байланыстырылған мәтінді, сонымен бірге толғаныс пен әсерлері туралы жеке хаттарды жаза білу.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Емтихан


Название дисциплины

Русский язык

Сокращенное название

ОТ 1104апта 8 кредитіс-ітімі табиғаты шығармашылық сипаты

Учебные мероприятия / курсы учебных дисциплин (если есть)

Практические, СРСП, СРС

Семестр

Семестр 1,2

Ф.И.О. преподавателя

А.А. Джунисова

Доцент/ ст. преп.

аға оқыт.

Рабочий язык

орыс тілі

Соотнесение с учебным планом

ЖБП міндетті компонент

Форма обучения/ кол-во академических часов

Практические - 45, СРСП-45, СРС-45

Трудоемкость

Всего – 135/135

Кредиты/зачетные единицы

3/3

Условия приема на обучение в рамках модуля

Пререквизиты: вузовский курс русского языка на казахских отделениях выполняет общеобразовательную функцию, являясь активным средством получения научной информации на русском языке.

Курс русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла рассчитан на студентов казахских отделений университета (бакалавриат). Курс содержит общие рекомендации, реализация которых необходима в лингвистическом образовании студентов любой специальности и составлен в соответствии с требованиями кредитной технологии.

За исходный уровень владения русским языком принимаются конечные требования, предъявляемые к выпускникам школ с казахским языком обучения, знакомых с системой русского языка и особенностями к реализации языковых единиц в различных ситуациях словесного общения. Содержание программы определяется коммуникативными потребностями студентов в научно-профессиональной сфере, целями и задачами обучения русскому языку как средству научной деятельности.


Образовательные цели/ компетентности

Сформировать навыки и развить умения использования научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции. Научить понимать, как развивается информация текста, видеть и строить его логико-композиционную основу, выработать соответствующую систему коммуникативных умений. Способствовать развитию логики мышления на основе научных текстов по специальности. Научить извлекать из текста необходимую информацию, описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе учебно-профессионального общения. Сформировать систему знаний языковых форм выражения различных типов информации научного текста. Научить использовать систему предметных и языковых знаний для решения задач учебно-профессионального общения.

Содержание

Лекции: (не предусмотрены)
Практические занятия:

1. Входное занятие. Входной контроль.

2-3. Тема текста. Структура и смысл текста. Тема как предмет или явление, которые рассматриваются в тексте. Обозначение темы в тексте существительным, встречающимся в различных падежах.

4-5. Определение предмета (дефиниция) – что есть что; что – это что; что называется чем; что называют чем. Введение термина – что носит название чего; что получило название чего; что имеет название чего.

6-9. Микротемы текста. Микротема как часть общей темы, состоящей из одного или нескольких предложений, объединенных по смыслу и раскрывающих с разных сторон КЗ текста.

10-11. Научный стиль речи, его основные особенности. Общее понятие о научном стиле речи, его отличие от других функциональных стилей. Жанры научного стиля.

12-13. Знакомство с жанрами научной речи. Деление текста на смысловые части, беседа по содержанию текста

14-15. Лексика научного стиля речи. Основные пласты лексики научной речи: общеупотребительные слова, общенаучная и терминологическая лексика.

16-17. Дифференциация основных пластов лексики научной речи. Работа со словами с обобщенным и отвлеченным значением. Разграничение терминологических и нетерминологических значений слов.

18-19. Терминологическая лексика русского языка. Понятие о терминах, их особенностях. Терминология как основной признак научного стиля по специальности

20. Работа над интернациональными словообразовательными элементами, входящими в состав терминов. Нахождение в тексте и анализ общенаучных и узкоспециальных терминов.


 1. Проведение научной конференции. Обсуждение докладов и сообщений.

22-23. Глагол в форме настоящего времени совершенного вида со значением постоянного действия.

 1. Транспозиция как средство связи предложений в тексте (вычислить- вычисление, умножить- умножение)

25. Составные подчинительные союзы со значением обусловленности в научной речи: вследствие того, что, несмотря на то что, ввиду того что, в связи с тем что, тогда между тем как. Слова и словосочетания в качестве средств связи предложений и части текста: рассмотрим, необходимо подчеркнуть, что.

26-27. Составление предложений с использованием вводных слов и словосочетаний и других специальных средств для связи. Анализ сложных предложений с составными подчинительными союзами.

28. Замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами.

29-30. Наблюдение над языковыми средствами подстилей в учебниках и учебных пособиях по специальности. Определение частотности научной лексики в разных подстилях, определение их соотношения с общеупотребительной лексикой. Выявление языковых средств, обозначающих адресаты речи в разных подстилях. Характеристика структуры текста учебников по специальности.Результаты учебной деятельности/формы итогового контроля

экзаменПәннің аталуы

Әдебиеттануға кіріспе

Қысқартылған атауы

АК 3301

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Мадалиев Ж.

Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15 семинар-15, ОСӨЖ-30,СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредитМодуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әдебиет теориясы және эстетика. Әдеби даму дың тарихи заңдылықтары.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Әдебиет теориясына кіріспе. Жанрлар теориясы мен поэтикасын меңгеру. Көркемдік әдіс, әдеби бағыттар мен ағымдарды ажырата алуға үйрену. Көркем шығарманы талдап үйрену.

Нәтижесінде: Әдеби жанрларды танып білу. Шығарманы композициялық, сюжеттік, көркемдік жағынан талдауға үйрену.Мазмұны

Дәрістер: Әдебиет теориясы және эстетика. Әдебиет-танудағы ғылыми мектептер және олардың тұжырымдамалары. Әдебиеттанудың әдістанымы. Көркем мәтін және көркем шығарма. Архетип және символ. Әдебиеттің предметтік-бейнелеу жүйесі. Көркемдік мекеншақ.

Семинар сабақтар: Мәтін және оны қабылдау мәселелері. Әдеби даму дың тарихи заңдылықтары. Әдеби үдеріс мәселелері мен оны зерттеу әдістері. Әдебиеттің ұлттық ерекшелігі. Жанрлар теориясы мен поэтикасы. Көркемдік әдіс, әдеби бағыттар мен ағымдар. Көркем шығармашылық табиғаты. Көркемдік өлшемдері мен модустары. Әдебиеттің тарихилығы және псиологизм. Көркем шығармадағы дәстүр мен жаңашылдық. Әдеби байланыстардың теориялық мәселелері.Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Әдебиет теориясын білу.

Көркем шығармаларды талдауға үйрену.


Пәннің аталуы

Әлем әдебиетінің тарихы

Қысқартылған атауы

ААТ 1206

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

өзбекша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30. семинар-15,ОСӨЖ-45,СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -135 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Әлем әдебиетінің тарихы, кезеңдері, өкілдері

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты шетел әдебиетіне түсінік бере отырып, әлем әдебиеттің ерекшеліктері мен даму заңдылықтарына тоқталып, көркемдік әдіс, стиль, жанр мәселелеріне түсінік беру. Әлем әдебиеттің қоғамдық маңызын, танымдық, тәрбиелік мәнін таныту. Нәтижесінде: Әлем әдебиетінің тарихын меңгере отырып, әдеби шығармаларға талдау жүргізу дағдысын қалыптастыру.

МазмұныДәрістер: Антикалық әдебиеттің өзіндік қырлары. Грек әдебиеті: кезеңдестірілуі. Рим әдебиеті: кезеңдестірілуі. Ерте және кейінгі орта ғасырлар әдебиеті: батырлық эпостар, рыцарлық (куртуаздық) әдебиет, клерикалық әдебиет. Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті. Данте шығармашылығы. Бокаччо. Ренессанстық гуманизм. «Жоғары» итальяндық Қайта өрлеу. Итальян новеллистикасы. ХV-XVI ғасырлардағы Франция. Франсуа Рабле. Испан рыцарлық романы. Сервантес. Ағылшын әдебиетіндегі қайта өрлеу. «Елизаветалық» театр. ХVІІ ғасырдағы әдебиет. Франциядағы прециоздық әдебиет. Корнел мен Расиннің шығармашылығы. Лафонтен сатирасы. Буало. Мольер шығармашылығы. Ағылшын әдебиеті: Дефо, Свифта, Филдинг шығармашылығы. ХVIII ғасырдағы әдебиет. Волтер, Дидро, Руссо, Бомарше. Германиядағы классицизм. Гете шығармашылығы. Шиллер шығармашылығының Штюрмескілік кезеңі. Неміс романтизмі. Гофман. Генрих Гейне. Англиядағы лейкист ақындар. Байрон және «байронизм». Шелли және В. Скотт. Француз романтизмі. В.Гюго, Ж.Санд. Француз реализмі. Стендаль. Бальзак. Мериме. Флобер шығармашылығы. В.Гюго. Англиядағы реализм (Диккенс, Теккерей). ХХ ғасыр әдебиеті. Декаданс. Реализм мен модернизм. «Көпшіліктік» және «ақсүйектік» әдебиет. Постмодернизм эстетикасы. Ежелгі әлем әдебиеті (Шығыс). Египет мифологиясы. Ежелгі түркі тіліндегі әдебиет. Араб әдебиеті. ІХ-ХІІ ғасырлардағы парсы-тәжік әдебиеті.

Семинар сабақтар: Антикалық әдебиеттің өзіндік қырлары. Грек әдебиеті: кезеңдестірілуі. Рим әдебиеті: кезеңдестірілуі. Ерте және кейінгі орта ғасырлар әдебиеті: батырлық эпостар, рыцарлық (куртуаздық) әдебиет, клерикалық әдебиет. Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті. Данте шығармашылығы. Бокаччо. Ренессанстық гуманизм. «Жоғары» итальяндық Қайта өрлеу. Итальян новеллистикасы. ХV-XVI ғасырлардағы Франция. Франсуа Рабле. Испан рыцарлық романы. Сервантес. Ағылшын әдебиетіндегі қайта өрлеу. «Елизаветалық» театр. ХVІІ ғасырдағы әдебиет. Франциядағы прециоздық әдебиет. Корнел мен Расиннің шығармашылығы. Лафонтен сатирасы. Буало. Мольер шығармашылығы. Ағылшын әдебиеті: Дефо, Свифта, Филдинг шығармашылығы. ХVIII ғасырдағы әдебиет. Волтер, Дидро, Руссо, Бомарше. Германиядағы классицизм. Гете шығармашылығы. Шиллер шығармашылығының Штюрмескілік кезеңі. Неміс романтизмі. Гофман. Генрих Гейне. Англиядағы лейкист ақындар. Байрон және «байронизм». Шелли және В. Скотт. Француз романтизмі. В.Гюго, Ж.Санд. Француз реализмі. Стендаль. Бальзак. Мериме. Флобер шығармашылығы. В.Гюго. Англиядағы реализм (Диккенс, Теккерей). ХХ ғасыр әдебиеті. Декаданс. Реализм мен модернизм. «Көпшіліктік» және «ақсүйектік» әдебиет. Постмодернизм эстетикасы. Ежелгі әлем әдебиеті (Шығыс). Египет мифологиясы. Ежелгі түркі тіліндегі әдебиет. Араб әдебиеті. ІХ-ХІІ ғасырлардағы парсы-тәжік әдебиеті.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Әлем әдебиеті тарихымен танысу.Пәннің аталуы

Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихы

Қысқартылған атауы

ЕDOGK A 1207

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Оразбаев Қ.

Доцент/оқытушы:

ф.ғ.к., доцент

Жұмыс тілі

өзбекша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

дәрістер -15 семинар-15,ОСӨЖ-30,СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы -90 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихы, өкілдері.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихын білу.

Нәтижесінде: Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы өзбек әдебиетімен танысу.МазмұныДәрістер: Б.з.б. VІІ ғасырдан бастап заманымыздың V ғасырына дейінгі кезеңдегі ежелгі түркі жазба жәдігерліктері мен әдебиеті. Тарихи құжаттар мен шежірелердегі, мифологиялық аңыз әңгімелердегі сақтардың, ғұндардың, үйсіндердің мәдениеті мен өнері. Түркі қағанатының әдебиеті. Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері: жанрлық ерекшеліктері, руникалық жазбалардың поэтикасы. Х – ХІV ғасырлардағы мәдениет пен әдебиет. Қайта өрлеу кезеңіндегі әдебиет. Алтын Орда дәуіріндегі мәдениет пен әдебиет: нәзира жанры және оның өзбек әдебиеті дамуындағы орны. Стилі, жанры, поэтикасы. Ежелгі және көне дәуірлердегі өзбек әдебиетін зерттеуге байланысты жаңалықтар. Аударма мен мәтін тану мәселелері. Ежелгі орыс әдебиетінің хронологиялық шекаралары, жазба ескерткіштердің топтастырылуы (классификациялануы). Көркем әдіс мәселелері, жанрлар жүйесі, ежелгі орыс әдебиетінің негізгі кезеңдері. Әдебиет пен фольклор.

Семинар сабақтар: Б.з.б. VІІ ғасырдан бастап заманымыздың V ғасырына дейінгі кезеңдегі ежелгі түркі жазба жәдігерліктері мен әдебиеті. Тарихи құжаттар мен шежірелердегі, мифологиялық аңыз әңгімелердегі сақтардың, ғұндардың, үйсіндердің мәдениеті мен өнері. Түркі қағанатының әдебиеті. Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері: жанрлық ерекшеліктері, руникалық жазбалардың поэтикасы. Х – ХІV ғасырлардағы мәдениет пен әдебиет. Қайта өрлеу кезеңіндегі әдебиет. Алтын Орда дәуіріндегі мәдениет пен әдебиет: нәзира жанры және оның өзбек әдебиеті дамуындағы орны. Стилі, жанры, поэтикасы. Ежелгі және көне дәуірлердегі өзбек әдебиетін зерттеуге байланысты жаңалықтар. Аударма мен мәтін тану мәселелері. Ежелгі орыс әдебиетінің хронологиялық шекаралары, жазба ескерткіштердің топтастырылуы (классификациялануы). Көркем әдіс мәселелері, жанрлар жүйесі, ежелгі орыс әдебиетінің негізгі кезеңдері. Әдебиет пен фольклор.


Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

Ежелгі дәуір және Орта ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихын меңгеру5

1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің фонетикасыҚысқартылған атауы

ККТҒ 1214Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндеттіОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің фонетикасы
2

Білім беру мақсаттары

Өзбек тілі курсында фонетика, лексика және грамматика салаларын қарастырады. Фонетика саласында - дыбыс, буын, үндестік заңы т.б. салаларын толық қамтып, лексика саласында – этимология, семасиология, ономасиология, фразеология т.б. мәселелерді қамтиды. Грамматика саласында – морфология жіне ситаксис тақырыптарын қарастырып, талдау жұмыстарын практика жүзінде іске асырылуы тиіс.
3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Фонетика. өзбек тілінің дыбыстық жүйесі, дыбыстардың айтылуы мен жазылуы туралы жалпы мағлұмат. Алфавит, оның құрамы. Алфавит тәртібін білудің практикалық кажеттілігі. Өзбек тіліндегі дыбыстардың дауысты, дауыссыз болып жіктелуі туралы түсінік. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстардың жуан-жіңішке, ашық-қысаң, еріндік-езулік болып жіктелуі. Дауысты дыбыстар, олардың емлесі. Дауыссыз дыбыстар. Лексика. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы, сөз мағынасын ауыстырып қолдану жолдары, олардың стильдік ерекшеліктері. Сөздің көп мағыналығы және омоним. Омоним сөздер мен көп мағыналы сөздердің белгілері, айырмашылықтары, оларды ажыратудағы контекстің рөлі, Көркем шығармада омоним мен көп мағыналы сөздердің қолданылу әдісі. Омограф, омофондар жайында түсінік. Синоним, оның ойды көріктендірудегі ролі. Синонимдік қатарлар, олардың қолданылу ерекшеліктері: бірыңғай мүше түрінде, кос сөз түрінде қолданылуы. Синонимдердің белгілі бір контексте бірінің орнына бірі ешбір өзгеріссіз қолданыла беруі мен сөз талғап қолданылатындығы. Антоним, оның коркем шығармада қолданылудағы ерекшеліктері. Мақал мен мәтелдер, афоризмдер. Тұрақты сөз тіркестерінің стильге қатысы. Морфология. Сөз құрамы. Сөздің түбір мен қосымшадан тұратыны. Қосымшалардың түрлері. Жалғау, жалғаудың түрлері (көптік, септік, тәуелдік, жіктік), әр жалғаудың мағынасы, жалғаулардың сөзде алатын орны, жалғанатын сөз таптары, ондағы ерекшеліктері. Жұрнақ, жұрнақтың түрлері. Олардың сөз таптарына қатысы, сөзде алатын орны, атқаратын қызметі, жұрнақтардың құрамы. Жұрнақтардың мағыналары және колданылу ерекшеліктері. Жұрнақтардың ішінде дыбысталуы (айтылуы) мен таңбалануы (жазылуы) бірдей болғанымен, негізгі мағыналары да, туынды мағыналары да бір бірімен байланыспайтын жұрнақтардың бар екендігі. Яғни, омоним жұрнақтардың қолданылу ерекшеліктері. Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік. Синтаксис грамматиканың бір саласы. Синтаксистің негізгі обьектілері. Сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері. Сөздердің қиыса, матаса, меңгеріле, қабыса және жанаса байланыстатындығы Сөздердің жалғау арқылы, орын тәртібі, интонация және шылаулар арқылы бір-бірімен тіркесу кабілеттілігі. Сөз тіркесі туралы түсінік. Сөз тіркесінің түрлері. Есімді және етістікті сөз тіркестерінің ерекшеліктері. Сөз тіркесінің құрылысы. Олардың тұрақты тіркестер мен күрделі сөздерден негізгі айырмашылықтары


Пән бойынша барлық материалдарды толық меңгеру

мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындауЕмтихан, бақылау тапсырмалары


2 курс

3 семестр


Пәннің аталуы

Информатика

Қысқартылған атауы

ІNҒ 1105

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинарлық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Спабекова Г.М.

Доцент / оқытушы:

ф-м.ғ.к.,доцент

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пәндер.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семннарлық–30, ОСӨЖ–45, СӨЖ–45


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: математика , физика

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

XXI ғасыр адамзат дамуының жаңа сатысы – ақпаратты қоғамға өтумен сипатталады. Бұл қоғамда ең қажеттісі – информатика мен компьютерлік техниканы терең меңгеру. “Информатика” пәнінің негізгі мақсаты студенттерге жаңа ақпараттық технологияларды игеруді және оны нақтылы пайдалана білуді үйрету, информатиканың басты идеялары мен дербес компьютердің жұмыс істеу принциптерін үйрету.

Мазмұны

Дәріс: Информатка пәні, объектілері және оның құрамдас бөліктері. Дискретизация түсінігі, тілдер – объектілерді және процесстерді бейнелеу әдістері. Суреттерді форматизациялау. Компьютерлік графика түсінігі. Информатиканың геометриялық түсінігі. Компьютерде акпаратты бейнелеу. Буль алгебрасы және компьютердің логикалық схемасы. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері. Процессордың архитектуралық ұйымдастырылуы. Компьютедің жадысын ұйымдастыру. Командалар және адрестер жүйесін жүйесін ұйымдастыру. Ақпаратты сақтаудың техникалық құралдары. Жадыны басқару, мильтипроцессорлық есептеу жүйелері: есептеу процесі ажырату, программаларды ажырату, қабатты-параллельдік формалар, гипераудандар өрісі. Қазіргі замандағы программалық құралдар. Программалау жүйесінің программалық, тілдік және информациялық жабдықталуы. Компиляторлар және интерпретаторлар. Стандартты программалар. Операциялық жүйелер. MS DOS, Windows операциялық жүйелері. Архиваторлар, антивирустық программалар, утилиттер. Алгоритмдер (типтері, қасиеті, бейнелеу әдістері). Алгоритмдік құрылымдар. Программалауды үйрететін тілдерді шолу, жалпы бағыттағы программалау тілдері. Негізгі алгоритмдер. Есеп шығарудың негізгі программалық нәтижелі схема. Массивтерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. Деректердің ақпарттық құрылымдары туралы жалпы мағлұмат. Есепті тиімділеу. Программаларды өңдеу және тестілеу әдістері. Модульдік және құрылымдық программалаудың концепциясы. Объектіге бағыталған программаларды шолу. Мәтіндік редакторлар. MS Word программасында мәтіндік құжат даярлау . MS Word-та кестелермен жұмыс. Графикалық объектілерді пайдалану. Windows жүйесіндегі EXCEL программасы (программаны іске қосу, ұяшықтарға мәліметтер, мәтін енгізу және т.б.). MS Excel-де функциялар мәнін кестелеу. Ұяшықтар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстармалы және аралас түрде жазу. Excel-де функциялармен жұмыс. Excel-де диаграмма тұрғызу.

Деректер қорын басқару жүйесі. ДҚБЖ-нің негізгі объектілері. Кестеаралық байланыс. Кесте құру режімдері. Сұраныс. Қалып түрлері. Есеп. MS Access-те беттермен жұмыс. Макрос және модульдер. Презентация даярлау құралы - MS POWER POINT. Power Point құжатының құрылымы. Слайд құру режімдері. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Желілік туралы жалпы мағлұмат, алдын-ала жағдай және компьютердің желілік әрекеттестік қажеттігілі. Ақпараттық және сәйкес программалық қамсыздандыру. Ауқымды және жергілікті желілер. Негізгі технологияларды, деректер тасымалдау әдістерін шолу. Жергіліті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау, антивирустық қорғаныс. Жасанды интелект жүйелері. Интернет және электрондық пошта. . Ақпараттық сақтандару және оның құрамдастыру. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және олардың топталуы. Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі және де басқа ақпаратты сақтау әдістері. Жергіліті компьютерлік желілерде ақпаратты қорғау, антивирустық қорғаныс. Жасанды интелект жүйелері. Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей тілдері: қысқа мінездеме, негізгі түсініктер. Объектіге бағытталған программалау технологиясы.Семинарлық сабақтар Санау жүйелері. Бүтін және бөлшек сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне аудару. Есептерді алгоритмизациялау. Сызықты, тармақты және циклдік алгоритмдер. Жүйелі программалық алгоритмдер. Архиваторлар, антивирустық программалар, утилиттер.Windows ОЖ орнату. Жұмыс үстелінде объектілерді құру, жою және қалпына келтіру. Мәтіндік редакторлар.MS Word программасында мәтіндік құжат даярлау. MS Word-та кестелермен жұмыс. Графикалық объектілерді пайдалану. MS Word-та диаграммаларды орнату. MS Word программасында формулаларымен жұмыс. Windows жүйесіндегі EXCEL программасы (программаны іске қосу, ұяшықтарға мәліметтер, мәтін енгізу және т.б.). MS Excel-де функциялар мәнін кестелеу. Ұяшықтар мен блоктардың адрестерін абсолютті, салыстармалы және аралас түрде жазуды қолдану. Windows жүйесіндегі EXCEL программасында диаграмма тұрғызу мүмкіндіктері. EXCEL программасының математикалық қосымшалары. Деректер қорын басқару жүйесі. ДҚБЖ-нің негізгі объектілеріндегі кестеаралық байланыс. Кесте құру, сұраныс. Қалып түрлерін қолдану. Есеп беру. MS Access-те беттермен,макрос және модульдер құру. Презентация даярлау құралы - MS POWER POINT. Power Point-та слайдтар құру. Компьютерлік желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. Желілік әрекеттестік қажеттігілі. Ақпараттық және сәйкес программалық қамсыздандыру. Ауқымды және жергілікті желілер. Интернет және электрондық пошта. Негізгі технологияларды қолданып, деректер тасымалдау әдістері.Ақпараттық сақтандару және оның құрамдастыру. Ақпарат қауіпсіздігіне қауіптер және олардың топталуы. Ақпараттық процеске рұқсатсыз кірісуден сақтану. Ұйымдастыру шаралары, инженерлі және де басқа ақпаратты сақтау әдістері. Қазіргі замандағы жоғарғы деңгей тілдері: мінездеме және негізгі түсініктер. Объектіге бағытталған программалау.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Ақпараттардың құрылымы мен қасиеттерін білу, оны іздеп табу, ақпаратты алу, жинақтау, сақтау, өңдеу, тарату және бұл жұмыстарды автоматтандыра отырып күнделікті тіршілікте керегінше пайдалана білу өркениет өріне бет бұрудың негізі.


Пәннің аталуы

Әлеуметтану

Қысқартылған атауы

SOС 2108

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинарлық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Қорғанова С.С.

Доцент / оқытушы:

Ф.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖБП міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семннарлық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың мақсаты мен міндеті: Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері

Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде.Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. Ақпараттарды өңдеу әдісі және олардың нәтижелерін талдау.Қоғам - әлеуметтік жүйе ретінде Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификацияӘлеуметтік институттар мен әлеуметтік процесстер.Отбасы әлеуметтануы.Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары.Тұлғаның әлеуметтануылық сипаттары Девиация және әлеуметтік бақылауСаяси әлеуметтануМәдениет әлеуметтануы.Экономикалық әлеуметтану.Білім әлеуметтануы.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.


Семинарлық сабақтар Әлеуметтану ғылымы туралы түсінік, пәннің мазмұны, міндеттері мен мақсаттары, қағидалары, зерттеу объектісі мен субъектілері1)М.Вебердің социологиялық тұжырымы 2) А. Құнанбаев, Ә. Бөкейханов т.б қазақ ағартушыларының әлеуметтік көзқарастары. Әлеуметтану ғылымының негізгі салалары. 1)Девиациялық мінез құлық және әлеуметтік бақылау2) Діни экстремизм құндылықтық қайшылық ретінде3) Қақтығыстар әлеуметтануы

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студент әлеуметтің объектісі мен субъектісінің ұғымын, әлеуметтанудың алатын орнын анықтау қажет. Мәдениет пен идеологияның қарым-қатынасын әлеуметтанулық талдау. Қазақ мәдениетінің ерекшеліктерін, қазіргі жағдайдағы дәстүрлі қазақ құндылықтарының өзгеруін әлеуметтанулық талдау. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация: ұқсастықтары мен айырмашылықтарын білу. Қазіргі жағдайдағы Қазақстанның әлеуметтік құрылымының даму перспективаларын білу. әлеуметтік институттардың типтерін және әлеуметтік функцияналды ролін түсіндіру.Мінез құлықты ретке келтіруші институттар отбасы және отбасылық туысқандық байланыстар . Студент тақырыпты толық игеру үшін ҚР-дағы білім жүйесін және жастар әлеуметтануын оның құрамдас бөліктерін толық меңгеруі керек.


Пәннің аталуы

Экономиқалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ЕТД 1106

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Мауленбердиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

ЖБП міндетті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Студент әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Мақсаты- болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыруға белсене қатынасу қабiлеттiгiн дамыту. Нәтижесінде студенттерге нақты бiлiм беру және экономикалық заңдар мен категориялардың iс-әрекетiн нарықтық проблемаларын шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай бiлетiн өз еркiмен шешiмдер қабылдай алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау.

Мазмұны

Дәрістер: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Практикалық сабақтар: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйретуПәннің аталуы

Құқық негіздері

Қысқартылған атауы

КN 2110

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Қозыбакова С. .,Шеримкулова Г.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пәндер, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, семинар–15,ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Құқық негіздері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Құқық негіздері» пәнің оқыту мақсаттары: Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттілікті жетілдірудің қажетті шарты ретіндегі қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, окушылардың әлемдік танымын қалыптастыру, қоғамдық және құқықтық мәдениет және жеке құқық танымын жоғарылату. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің дамыуның алғышартымен және мәселелерімен таныстыру,

Мазмұны

Дәрістер: Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған білімін тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік- құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студеттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасына шешу.

Семинар сабақтар: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын. Алған білімнің негізінде студент ажырата білуі қажет: құқықтық институттарды оларды қамтамасыз ететін нормаларды; құқықтық нағидаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді. Сонымен қатар, студент алған білімін тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік- құқықтық құбылыстарды параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе студеттерге заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық – құқықтық көзқарас пайдасына шешу.Аталған курсты оқығанға дейін оқушылар орта және жалпы білім беру мектептерінде алған құқықтық және тарихи білімдері қажет.

Құқық негіздері әлеуметтік- гуманитарлық пәндер циклінің басқа пәндерімен тығыз байланысты. Олардың құқық негіздерімен өзара байланысы оқудың негізгі объектісі- әртүрлі қоғамдық қатынастар.Құқық негіздері қоғамдық қатынастарды мемелекттік- құқықтық әсер етудің нәтижесі ретінде, құқықтық нормаларды әлеуметтік норманың түрі ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымы ретінде қарастырады. Аралас пәндер қоғамдық құқық пен мемлекеттің пайда болуының және дамуының саяси, тарихи, философиялық, әлеуметтік шарттары мен алғышарттарын қарастырады және ол Қазақстан Республикасында және әлемде болып жатқан саяси-құқықтық құбылыстарды кешенді түсінуге мүмкіндік береді.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Оқу курсын оқу барысында студент кем дегенде мынадай білімді алуы қажет: Қазақстан Республикасының Конституциясының нормаларының жүйесін; мемлекет және құқық теориясының негізгі анықтамалары мен категорияларын, азамат пен адамның құқықтары мен еркіндіктерін жүзеге асыратын салалық заң шығарушылықтың қажетті нормаларын.Пәннің аталуы

ХҮ-ХҮІІІ ғасыр өзбек әдебиеті

Қысқартылған атауы

ОАТ 2208

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, семинар,ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Мадалиев Ж.

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

өзбекше

Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндетті

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер-15 семинар-15,ОСӨЖ-30,СӨЖ-30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы - 90 сағат.

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: ХҮ-ХҮІІІ ғасыр өзбек әдебиеті кезеңдерімен танысу.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

ХҮ-ХҮІІІ ғасыр әдебиеті – үлгісі, түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Сондықтан бұл курстың негізгі міндеті филолог студенттерді ғасыр әдебиетіне байланысты жалпы қазақ әдебиеті тарихына қатысты бұрын-соңды жасалған, тиянақталған зерттеу нәтижелерін меңгере отырып, ХҮ-ХҮІІІ ғасыр әдебиет үлгілерінің көркемдік табиғаты, әлеуметтік негіздері жөнін әрі қарай зерделеуге тарту.

Мазмұны

Дәрістер: ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихы. Алпамыс жырау. Лайлі Мажнүн, Софа Алаяр жыраудың толғаулары. Шалкиіз жырау толғаулары. Жиембет Борторғашұлының толғаулары. Марғасқа жыраудың адалдықты, достықты жырлауы. ХҮІІІ ғасырдағы өзбек әдебиетінің сипаттары. Бабарахым Машраб жырау толғауларының басты сарыны. Тәттіқара ақын- жауінгер ақын. Үмбетей Тілеуұлының толғаулары. Турду Фарағий толғауларындағы Субхонкулохон хадвияси бейнесі. Махмуд-Махмур ақынның ел қорғауға арналған толғаулары. Гулханий - жаңа типтегі ақын.

Практикалық сабақтар: ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы өзбек әдебиетінің тарихы құрылуы қарсаңындағы тарихи, қоғамдық- әлеуметтік жағдай және оның өзбек әдебиетінің дамуына әсері.ХҮ-ХҮІІІ ғасырдағы өзбек әдебиетінің әдебиетінің көркемдік-идеялық ерекшеліктері. Жыраулар поэзиясының даму бағыттары және зерттелу жайы. Лайлі Мажнүн, және Софа Алаяр шығармашылығы. Махмур жырау шығармашылығы. Софа Алаяр шығармашылығы. Турду Фарағий және Надры жыраулар шығармашылығы. ХҮІІІ ғ. жыраулар поэзиясының даму ерекшеліктері. Гулханий ақын шығармашылығы. Махмурдин жырау шығармашылығы. Огахий шығармашылығы. Хоразми және Увасий ақындар шығармашылығы.

Оқу жұмысының нәтижелері/ Қорытынды бақылау түрлері

ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы өзбек әдебиетінің тарихын білу.
1

1

Пәннің аталуы

Қазіргі өзбек тілі (сөзжасам)Қысқартылған атауы

КОТS 2215Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі


Оқу жоспарымен сәйкестігі

БП міндеттіОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Қазіргі өзбек тілі (сөзжасам)Білім беру мақсаттары

Қазіргі өзбек тілі сөзжасам пәні - өзбек тіл білімінің өзекті саласының бірі-сөзжасам жайлы, оның негізгі теориялық және практикалық мәселелері жайлы білім беретін пән. Сөзжасам тіліміздегі сөздердің жасалу үдерісін, сөзжасам терминдерін, оны жасауға қатысатын сөзжасамдық негізгі тәсілдерін, күрделі сөздерді, олардың түрлерін, сөзжасам терминдерін, сөз таптарын жасаудағы синтетикалық , аналитикалық, лексика-семантикалық тәсілдердің қызметін, сөз таптары сөзжасамын зерттейтін ғылым.

Пәнді оқытудағы мақсатымыз бен міндетіміз- тілдің сөзжасамдық құрылымын меңгерту. Сөзжасам пәні тіл білімінің фонетика, лексикология, синтаксис, морфология сынды салаларымен тығыз байланысты.Курстың мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады:

сөзжасам тіл білімінің жеке саласы;

өзбек тілінің сөзжасам жүйесі;

сөзжасам тәсілдері, оның түрлері;

туынды сөздің түрлері;

сөзжасамдық талдаудың өзіндік ерекшелігі;

есім сөздердің сөзжасамы, олардың өзіндік ерекшеліктері;етістіктің сөзжасамы мен оларға сөзжасам тәсілдерінің қатысы, ерекшеліктері.
Мазмұны

Сўз ясалиши курси ва унинг фан сифатида ўқитилиши“Сўз ясалиши” курсига кириш, курснинг мақсад ва вазифалари Сўз ясалиши. Ҳозирги ва тарихий сўз яса лиши. Сўз ясаш усуллари. Фонетик усул билан сўз ясаш. Синтетик – лексик усул билн сўз ясаш Аффиксация усули билан сўз ясаш Сўз ясалиш структураси Сўз туркумларида сўз яса лиши. От ясалиши Композиция усули орқали от ясалиши Сифат ясалиши Композиция усули орали сифат сўз туркумининг ҳосил булиши Феъл ясалиши Композиция усули орқали феъл сўз туркумининг ясалиши Равиш ясалиши Композиция усули орқали равиш сўз туркумининг ясалиши.

Практикалық сабақ:Сўз ясалиши курсиниг тилшуносликнинг алоҳида бир бўлими, унинг ўрганилиш сабабларини тушиниш Синхрон ва диахрон усулда ясалган сўзлар ва уларнинг бир – бирларидан фарқини ўрганиш. Ҳозирги ўзбек тиладаги сўз ясалиш усуллари. Семантик усул, унинг ясалиш формаси. Фонетик усул билан сўз ясаш ҳақидаги фикрлар, унинг пайдо билиш йўллари. Синтетик – лексик усул билан сўз ясаш, унинг пайдо билиш йўллари, сўз ясашда унинг асосий хизмати. Аффиксация усул билан сўз ясаш, унинг пайдо билиш йўллари, сўз ясашда унинг асосий хизмати. Сўз ясалиши таҳлилида ясама сўзларнинг қандай ясовчи комплементлардан ташкил топ гани ва шу компонентлар асосида ясама сўз маъносининг ифодаланиши Аффиксация Композиция усули орқали от сўз туркумининг ясалиши, от ҳосил қилувчи қўшимчалар. усули орали от сўз туркумининг ясалиши, от ҳосил қилувчи қўшимчалар. Аффиксация усули орқали сифат сўз туркумининг ясалиши, сифат ҳосил қилувчи қўшимчалар. Композиция усули орқали сифат сўз туркумининг ясалиши, сифат ҳосил қилувчи қўшимчалар. Уларнинг бир биридан фарқи Аффиксация усули орқали феъл сўз туркумининг ясалиши, феъл ҳосил қилувчи қўшимчалар. Композиция усули орқали феъл сўз туркумининг ясалиши, феъл ҳосил қилувчи қўшимчалар. Аффиксация усули орқали равиш сўз туркумининг ясалиши, равиш ҳосил қилувчи қўшимчалар. Композиция усули орқали равиш сўз туркумининг ясалиши, равиш ҳосил қилувчи қўшимчалар.1

Пән аталуы

Өзбек диалектологиясыҚысқартылған атауы

ОД 2225Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3-4Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек диалектологиясыБілім беру мақсаттары

Халық не ұлт тілдерінің жалпыға бірдей түсінікті жақтарымен қатар, белгілі бір аймақтарда қолданылатын ерекшеліктері болады. Бұл ерекшеліктері болады. Бұл ерекшеліктер шағын аймақтарда немесе бірнеше аймаққа ортақ болып келуі мүмкін. Сол ерекшеліктер қолданыс аймағына қарай ауыспалы сөйлестік, сөйлестік немес диалект, наречиелер болып аталуы мүмкін. Ерекшеліктердің қандай түрі болса да жалпы халықтық тілдің тармағы болып саналады.

Пәнді оқыту барысында студенттер осылардан түсінік болады және өздерінің оқыған көркем шығармаларынан, өзінің жасап тұрған орталарынан курста айтылған мәселелерді байқап отырады да оларды ауызекі сөйлеу тілінде қолданбауға дағдыланады. Солай етіп оларды әдеби тілде сөйлеуге үйретеді.

Курсты үйрену барысында студенттер қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерінің түр-түсімен танысады және олардың келіп шығу себептерінен хабардар болады. Сол ерекшеліктердің тарихымен танса отырып, қазақ тілінің өзге туыс тілдермен жақындығында ашып алады.

Курс өзбек диалектологиясының зерттелу тарихынан және оны ерттеушілер туралы түсінік берумен қатар өзбек тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің түрлері туралы мағлұмат береді. Курсты оқу барысында жергілікті ерекшеліктердің топтарымен танысады. Диалектологиялық сөздік және айтылыс жасаудың әдіс-тәсілдерімен танысады. Студенттер І куста өткен тіл білімне кіріспе пәнінен алған диалектология туралы түсінік алған. Оның фонетика, лексика, грамматика тараулары бойынша теориялық түсініктерін пәнді үйрену барысында қолдана біледі. Курсты үйрену барысында өзбек тілінің жергілікті ерекшеліктері туралы кең түсінік алып, оның келіп шығу себептерін түсінеді. Курсты оқығаннан кейін диалектологиялық атлас сөздік жасау мүмкіншілігіне ие болады.


Мазмұны

Дәріс. Ўзбек шевашунослиги фан сифатида. Шева, лаҳжа ва діалект. Лингвистик геграфия. Шеваларнинг бошқа тил категорияларига муносабати. Маҳаллий лаҳжалар ва ижтимоий жаргонлар. Транскрипция ва тасниф.В. В. Решитов транскрипцияси Фонетика. Унлилар таркиби.

Фонетик жараёнлар. Чўзиқ ва қўш унлилар. Ундошлар таркиби. Метатеза, спирантизация. Қўш ундошлилик. Морфологик хусусиятлар. Бош келишик , қаратқич ва тушум келишиги. Жўналиш, ўрин – пайт ва чиниш келишиги. Эгалик категоряси. Кўплик категорияси. Олмош. Кишилик олмоши.Кўрсатиш олмоши.Феъл Феълларда замон. Феълнинг вазифадош шакллари. Бошқа сўз туркумлари ҳақида маълумот. Лексика

Кўп маъноли сўзлар Эски ва янги сўзлар Табу ва эвфемизмлар.Фразеология

Практикалық сабақ: Ўзбек шевашунослиги фан сифатида ўқитилишини , унинг мақсад ва вазифаларини. Лингвистик геграфиянинг ўрганилиш тарихи. Транскрипция ҳақида умимий маълумот. Транскрипциянинг турларини ўрганиш.

Транскрипция ва имлонинг узаро фарқларини , ўзбек шевалари таснифлари ҳақида бир неча сўз билишлари. Фонетика ҳақида маълумот. Унли ва ундош товушлар уларнинг таснифи ўзбек лаҳжа ва шеваларида уларнинг хусусиятларини. Фонетика ҳақида маълумот. Фонетик жараёнларнинг ўзбек лаҳжа ва шеваларида учраши ва уларнинг хусусиятларини. Морфология ҳақида маълумот. Морфологик хусусиятлар. Келишик категорияси. Ўзбек адабий тили ва унинг лаҳжа ва шеваларида келишик қўшимчаларининг қўлланишини ўрганиш. Олмош тўғрисида маълумот. Кишилик, кўрсатиш олмошларининг ўзбек халқ шевалари учун хос булган фонетика, граматика ва лексика соҳасидаги хилма хилликлар билан изоҳланишини билини. Феъл ҳақида маълумот.

Феъл замонлари уларнинг шеваларда қўлланишини ўрганиш. Феъл ҳақида маълумот.

Феъл майллари уларнинг шеваларда қўлланишини

Сифатдош, равишдош ва ҳаракат номи уларнинг бир бирларидан фарқи. Сифат, сон, равиш в.б сўз туркумларининг ўзбек халқ шеваларида қўлланиши ясалиш йуллари ва вазифалари ҳақида.

Лексика ҳақида маълумот. маънодош, шаклдош ва зид маъноли сўзлар уларнинг лаҳжа ва шеваларда учрашини. Ўзбек шеваларидан чиқиб кетган қадимий сўз уларнинг ҳозирги вақтда муомаладан чиқиб кетиши урини янги сўзлар эгаллаганини.Ўзбек лаҳжа ва шеваларида фразеологик ибораларнинг учрашини, уларнинг тузилишини ва қўлланишини ўрганиш.1

Пән аталуы

Жергілікті тіл ерекшеліктерін тексеруҚысқартылған атауы

ОД 2225Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3-4Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жергілікті тіл ерекшеліктерін тексеруБілім беру мақсаттары

Пәнді оқыту барысында студенттер осылардан түсінік болады және өздерінің оқыған көркем шығармалары- нан, өзінің жасап тұрған орталарынан курста айтылған мәселелерді байқап отырады да оларды ауызекі сөйлеу тілінде қолданбауға дағдыланады. Солай етіп оларды әдеби тілде сөйлеуге үйретеді. Курсты үйрену барысын да студенттер қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерінің түр-түсімен танысады және олардың келіп шығу себеп терінен хабардар болады. Сол ерекшеліктердің тарихы мен танса отырып, қазақ тілінің өзге туыс тілдермен жақындығында ашып алады.
Мазмұны

Лексикалық ерекшеліктер

Лексика саласындағы жергілікті ерекшеліктердің сипаты Диалектік синонимдер мен лексика-фонетикалық дублеттер, олардың жасалу жолы мен түрлері.

Морфологиялық ерекшеліктер. Етістік. Бұйрық райлы етістіктің жекеше II жағының( -ғын, -гін, -ың, -ің қалау-тілек мағыналы етістіктің көпше жағының (-лы,-лі) жасалуындағы ерекшелік.Көсемшелік -ғайы, -гейі, -кейі формалары. Етістік тұлғаларында сақталып қалған қосымшалар мен қысқару элементі

Синтаксистік ерекшеліктер. Септік жалғауының қолданылуына байланысты ерекшеліктер. Шығыс пен барыс, жатыс пен барыс, көмектес пен шығыс, табыс пен көмектес септіктерінің қызметін дегі ауысушылық. Бұлардың көне түркі тілдері фактілерінен де белгілі екендігі1

Пән аталуы

Өзбек диалектісіндегі тілдік ерекшеліктердің түрлеріҚысқартылған атауы

ОД 2225Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3-4Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

БП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Дәріс 15, Практикалық 15, ОСӨЖ30, СӨЖ30Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90Кредиттер/ сынақ бірліктері

2Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек диалектісіндегі тілдік ерекшеліктердің түрлері

2

Білім беру мақсаттары

Курсты үйрену барысын да студенттер қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерінің түр-түсімен танысады және олардың келіп шығу себеп терінен хабардар болады. Сол ерекшеліктердің тарихы мен танса отырып, қазақ тілінің өзге туыс тілдермен жақындығында ашып алады.

3

Мазмұны

Дауысты дыбыстардың алмасуы.Дауыссыз дыбыстар дың алмасуы, ауысуы Метатезалық құбылыстар.

Есімдік. Жіктік есімдігінің бізің, сізің, бізікілер, сізікі лер формалары . Кейбір сұрау, сілтеу есімдіктерінің тұлғалық ерекшеліктері (қайшан, қанда, былайшаң, солайшаң, тона, тонау т.б. )Үстеу. Сөйленістердегі үстеу түрлеріне байланысты ерекшеліктер шаққа, ілкі, азда-аз Ш ы л а у. Шылау түрлсріне байланысты ерекшеліктер(шекейін, сияқты,(сиқатты, жөмесе ).Сөйленістердегі сөз тудырушы жұрнақтардың сипаты Біріккен сөздердің жасалуындағы ерекшеліктер.

1

Пәннің аталуы

Практикалық өзбек тіліҚысқартылған атауы

РОТ 2309Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 45, ОСӨЖ45, СӨЖ45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 135Кредиттер/ сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Практикалық өзбек тілі
2

Білім беру мақсаттары

Практикалық өзбек тілі курсы тіл мен әдебиет мамандарын дайындау үшін оқытылатын лингвистикалық пәндерге негізгі кіріспе курсы болып есептелінеді. Курс бүгінгі күні қолданылып жүрген ана тіліміздің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйесін ғылыми теориялық негізде тануды міндет етеді. Студенттер сонымен қатар оқу процесінде қазіргі заманғы лингвистиканың өзекті (актуальды) мәселелерінен де хабардар болуы тиіс.

ІІрактикалық өзбек тілін оқытудың негізгі мақсаты – студенттердің мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындау.

Студенттердің сөздік қорын байыту, мақал-мәтел, тұрақты тіркестерді орынды қолдана білуге дағдыландыру, сөз мағынасын терең түсіне білуге үйрету, сөз тіркесі мен сөйлем қолданыстарын меңгертумен қатар, сауатты жазу, әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге жаттықтыру. Студенттердің тілін дамыту мәселесі курстың барлық саласымен байланысты үздіксіз жүргізіліп отырады. Проблемалық оқыту әдістері негізінде студенттерде шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру.


 • Әр студенттен белсенділікті талап ету.

 • Үйге берілген тапсырмаларды: жаттығу жұмыстары конспектілерінің дер кезінде орындалуын талап ету.

 • Талдаудың барлық түрін меңгерулерін бақылау.

Қазақ тілі курсында фонетика, лексика және грамматика салаларын қарастырады. Фонетика саласында - дыбыс, буын, үндестік заңы т.б. салаларын толық қамтып, лексика саласында – этимология, семасиология, ономасиология, фразеология т.б. мәселелерді қамтиды.Грамматика саласында – морфология жіне ситаксис тақырыптарын қарастырып, талдау жұмыстарын практика жүзінде іске асырылуы тиіс.

3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Бағдарлама бойынша тіл материалдарын өтудің дәстүрлі тәртібі сақталып, ғылыми, жүйелік принциптерімен берілген. Әр бөлімдегі материалдар іштей екшеленіп, іріктеліп, ыңғайына қарай топтастырылып ұсынылған. Мысалы, фонетика, орфография, орфоэпиямен ұштастырылса, синтаксис тыныс белгілерін дұрыс қолданумен қатар берілген.

Тіл дыбыстарының ішінде айтылуы мен жазылуының ерекшеліктері барларына жеке тьоқталған. Мұның ішінде ә, и, ы, і, ю, я сияқты дыбыс әріптерінің дұрыс қолданылу ерекшеліктеріне баса назар аударылған. Алфавиттің тәртібін білу – тізім жасау, әртүрлі сөздіктер пайдалануға үйретуі тиіс. Студенттермен осы бағытта сөздіктер пайдаланатындай практикалық жұмыстар жүргізіледі.

Лексика саласы бойынша студенттің тіл байлығын, ой-өрісін кеңейтуге тікелей қатысы бар тақырыптар, атап айтқанда, сөздің тура және ауыспалы мағыналары, көп мағыналық, омоним, синоним, антоним, тұрақты тіркестер сияқты тақырыптар алынған.

Грамматиканың морфология бөлімінде әр сөз табының грамматикалық категорияларымен қатар олардың мағынасы, қызметі, тұлғалық ерекшеліктері айтылып, сөзжасам мәселесі әр сөз табы құрамында беріледі.

Синтаксис саласы бойынша сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері, сөз тіркесі, сөз тіркесінің құрылысы мен түрлері, мәселелері және жай сөйлем, құрмалас сөйлем мәселелері жан-жақты қамтылған. Қорыта айтсақ, студенттерді тілдік нормаларды сақтап сауатты жаза білуге, әдеби тілде мәдениетті сөйлей білуге дағдыландыру болып табылады.Пән бойынша барлық материалдарды толық меңгеру

мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындауЕмтихан, бақылау тапсырмалары

1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің еміле ережесі.Қысқартылған атауы

ОТЕЕ 2309Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 45, ОСӨЖ45, СӨЖ45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 135Кредиттер/ сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің еміле ережесі.
2

Білім беру мақсаттары

өзбек тіліндегі еміле ережелерді толық білу мақсатында жүргізіледі. Курс бүгінгі күні қолданылып жүрген ана тіліміздің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйесін ғылыми теориялық негізде тануды міндет етеді. Студенттер сонымен қатар оқу процесінде қазіргі заманғы лингвистиканың өзекті (актуальды) мәселелерінен де хабардар болуы тиіс.
3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Орфоэпиялық, орфографиялық нормаларды толық өту. Фонетикамен дыбыс жүйесі, орфоэпиялық қателерді жібермеу; лексикалогия – сөз, сөздік қор, сөздердің мағыналық реңктерін ажырату, сөзді дұрыс таңдай білу; грамматика сөздің құрамы, сөз тіркесі, сөйлемді тілдік единицалардыжазу,сөйлеу барысында дұрыс қолдана білу.
1

Пәннің аталуы

Өзбек тілінің фонетикасы, лексикасы, грамматикасыҚысқартылған атауы

ОТҒLG 2309Оқу іс-шаралары

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Абатаева Г.Доцент/ оқытушы:

аға оқытушыЖұмыс тілі

өзбекОқу жоспарымен сәйкестігі

КП таңдауОқу түрі/ академиялық сағаттардың саны

Практикалық 45, ОСӨЖ45, СӨЖ45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 135Кредиттер/ сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Өзбек тілінің фонетикасы, лексикасы, грамматикасы
2

Білім беру мақсаттары

Өзбек тілі курсында фонетика, лексика және грамматика салаларын қарастырады. Фонетика саласында - дыбыс, буын, үндестік заңы т.б. салаларын толық қамтып, лексика саласында – этимология, семасиология, ономасиология, фразеология т.б. мәселелерді қамтиды. Грамматика саласында – морфология жіне ситаксис тақырыптарын қарастырып, талдау жұмыстарын практика жүзінде іске асырылуы тиіс.
3

Мазмұны

Практикалық сабақ: Фонетика, орфография, орфоэпия. өзбек тілінің дыбыстық жүйесі, дыбыстардың айтылуы мен жазылуы туралы жалпы мағлұмат. Алфавит, оның құрамы. Алфавит тәртібін білудің практикалық кажеттілігі. Өзбек тіліндегі дыбыстардың дауысты, дауыссыз болып жіктелуі туралы түсінік. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстардың жуан-жіңішке, ашық-қысаң, еріндік-езулік болып жіктелуі. Дауысты дыбыстар, олардың емлесі. Дауыссыз дыбыстар. Лексика. Сөздің тура және ауыспалы мағынасы, сөз мағынасын ауыстырып қолдану жолдары, олардың стильдік ерекшеліктері. Сөздің көп мағыналығы және омоним. Омоним сөздер мен көп мағыналы сөздердің белгілері, айырмашылықтары, оларды ажыратудағы контекстің рөлі, Көркем шығармада омоним мен көп мағыналы сөздердің қолданылу әдісі. Омограф, омофондар жайында түсінік. Синоним, оның ойды көріктендірудегі ролі. Синонимдік қатарлар, олардың қолданылу ерекшеліктері: бірыңғай мүше түрінде, кос сөз түрінде қолданылуы. Синонимдердің белгілі бір контексте бірінің орнына бірі ешбір өзгеріссіз қолданыла беруі мен сөз талғап қолданылатындығы. Антоним, оның коркем шығармада қолданылудағы ерекшеліктері. Мақал мен мәтелдер, афоризмдер. Тұрақты сөз тіркестерінің стильге қатысы. Морфология. Сөз құрамы. Сөздің түбір мен қосымшадан тұратыны. Қосымшалардың түрлері. Жалғау, жалғаудың түрлері (көптік, септік, тәуелдік, жіктік), әр жалғаудың мағынасы, жалғаулардың сөзде алатын орны, жалғанатын сөз таптары, ондағы ерекшеліктері. Жұрнақ, жұрнақтың түрлері. Олардың сөз таптарына қатысы, сөзде алатын орны, атқаратын қызметі, жұрнақтардың құрамы. Жұрнақтардың мағыналары және колданылу ерекшеліктері. Жұрнақтардың ішінде дыбысталуы (айтылуы) мен таңбалануы (жазылуы) бірдей болғанымен, негізгі мағыналары да, туынды мағыналары да бір бірімен байланыспайтын жұрнақтардың бар екендігі. Яғни, омоним жұрнақтардың қолданылу ерекшеліктері. Синтаксис. Синтаксис туралы жалпы түсінік. Синтаксис грамматиканың бір саласы. Синтаксистің негізгі обьектілері. Сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері. Сөздердің қиыса, матаса, меңгеріле, қабыса және жанаса байланыстатындығы Сөздердің жалғау арқылы, орын тәртібі, интонация және шылаулар арқылы бір-бірімен тіркесу кабілеттілігі. Сөз тіркесі туралы түсінік. Сөз тіркесінің түрлері. Есімді және етістікті сөз тіркестерінің ерекшеліктері. Сөз тіркесінің құрылысы. Олардың тұрақты тіркестер мен күрделі сөздерден негізгі айырмашылықтары


Пән бойынша барлық материалдарды толық меңгеру

мектеп бағдарламасы көлемінде қазақ тілінен меңгерілген білім, білік дәрежелерін жүйелі түрде тиянақтап, жазу сауаттылығын, ауызша сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, алдағы уақытта өтілетін қазіргі қазақ тілінің теориялық курсын жоғары деңгейде меңгертуге дайындауЕмтихан, бақылау тапсырмалары

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

енгізу | тіркеу
    Басты бет


материалдарды жүктеу