Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет18/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
e M i p
e c i r i H
ещи гана 
ашкан бебек тэрбиесш бес1ктен бастаган. Жусш Баласагун езшщ 
«Кутты бш к» ецбепнде:
“Ак сутпен 6ipre сщген жаксылык,
Айнымайды еш, алганша ажал капсырып.
Ет суйекпен 6ipre бггкен кылыгыц,
Озгермейд1 салганша ажал курыгын,” - деп ана супмен 
дарыган касиетп дэстурлер халыктыц салт-санасынан 
6 e p i K
орын 
алатындыгын айтса, б1рде:
“Кейш езщ калмау ушш табага,
Женге салып, ие болгын балага,”-д е п , б1рде:
35


“Ьуатты тэртш корсе бала кушнде,
0нер1мен куантады тубшде.
Бала нен1 бшсе жастан, уядан -
0ле-елгенше соны таныр киядан.
© нер-бшм берем десен басынан,
Бер окуга балаларды жасынан,
Ата-анадан ecin урпак; тараган,
Жаксы-жаман болса, бала - соларда,” - деп ата-аналарга 
ос нет айтады.
Казактын улы акыны Абай да отбасындагы баланы тэрбиелеуде 
ата-аналар тарапынан жол бершетш кемшшжтерд1 ескерте отырып, 
отбасы тэрбиесш уйымдастыруда кецестер бередг Нактырак айта- 
тын болсак, Абай езш щ 10-сезшде: «Эуел
1
баланды оз1н алдайсьщ: 
эне, оны берем, мше, муны берем деп, баста баланды алдаганыца 
мэз боласыц. Соцыра балан алдамшы болса, юмнен коресщ?» деп 
багталарына 
T e p i c
тэрбие беретш ата-аналарды сынайды. Ондай-ак 
«Адамньщ адамшылыгы - акыл, гылым, жаксы ата, жаксы ана, 
жаксы курбы, жаксы устаздан болады» деп коргенджпен ой тушп
бала 
OMipiHe 
кажегп тэгпм-тэрбиенщ 1ргетасы ата-ана аркылы от­
басында каланатындыгын айтады.
«Балага бершген 
6 i p i H m i
тэрбие - ата-анасын, туган туысын, 
жолдасын сыйлауга уйретуден басталады» дейд1 улы агартушы 
Ыбырай Алтынсарин.
К,азак агартушыларынан С. Кобеев те отбасы тэрбиес1 мэселе- 
лер1не аса улкен мэн берген. С. Кебеевтщ 1955 жылы «Коммунизм 
жолы» газет1нде «Баланы семьяда тэрбиелеу» атты макаласы жа- 
рияланды. Бул 
е ц б е п н д е
бала тэрбиесшщ кыр-сырына токталган. 
Отбасындагы тэрбиеде усак-туйек есеб1нде кецш аудара бермейт1н 
жайларга окытушы терец мэн бер in, п е д а г о т к тургыдан талдаулар 
жасайды. Ата-аналардыц балалары алдындагы бедел1 отбасындагы 
тэрбие нэтижес1 екенд1г1н атап керсетедг
«Отбасы» деген соз элеуметтж ом1р1м1зде ертеден орын алса да 
«семья», «жануя», «уйелмен» деген сездер оныц орнын алмасты- 
рып жур. 0йткен1 олардыц тупк1 магынасы - эке мен шешенщ 
жэне кандас адамдардын т1рш1л1к ету кез1ндег1 б1рл1п, одагы. Ойтсе 
де «отбасы» деген терминнщ озшд1к магынасы бар. Ce6e6i адам 
т1рш1л1к барысында кажеттш1г1не байланысты от жагып, уй салады, 
жуптасып отбасын курады, урпак 
c y f t i n , ©Mi p i H 
урпактан-урпакка


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет