Педагогикасы казакстан республикасы


Отбасы - туыскандык байланыста болатын  ( K y f t e y iPdf көрінісі
бет21/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
Отбасы
- туыскандык байланыста болатын 
( K y f t e y i ,
эйелй ата-анасы, эжеЫ жэне т.б.) б1рлесш элеуметпк-турмыстык 
©Mip 
сурет1н адамдар», ал 
отбасындагы тэрбие -
кажетп нэтижеге 
жету максатындагы ата-аналар жэне отбасындагы баска да му­
шелершщ балаларга эсер етушщ аталуы. Отбасы тэрбиесшщ 
мазмуны демократиялык когамньщ басты максатымен аныкталады, 
ягни жан-жакты жэне уйлес1мд1 дамыган тулганы калыптастыру» 
деген аныктамалар бершген.
1998 жылгы 17 желтоксандагы Казакстан Республикасынын 
«Неке жэне отбасы туралы» Зацында «
Отбасы
- некеден, туыс- 
тыктан, бала асырап алудан немесе балаларды тэрбиеге алудьщ озге 
де нысандарынан туындайтын мул1кпк жэне мул1ктж емес жеке 
кукыктар мен мшдеттерге байланысты жэне отбасы катынастарын 
ныгайту мен дамытуга жэрдемдесуге тш сп адамдар тобы» деп 
аныктама бершген.
38


Осы айтылган аньжтамаларга суйене отырып, отбасыныц 
мынадай белплерш айкындауга болады:
• 
Отбасы езара туыскандык катынасы бар, эр турл1 жастагы 
жэне эр турл1 кукылы адамдардан б1ржкен ужым;
• 
Отбасын ерльзайыптылык, ата-аналык, балалардыц ата-ана- 
ларына, ересектердщ юшшерге жэне 6ip-6ipiHe деген карым-каты­
нас жасау мшдеттер1 байланыстырып турады;
Ата-аналар мен балалар 
6ip-6ipiHeH 6ipi 
- отбасын баскару- 
мен, eKiHiuuiepi - сол отбасында тэрбиеленумен ерекшеленедк
Отбасы 
e M i p i
эр турл1 материалдык жэне рухани удерютер- 
мен сипатталады.
3.2 Отбасы элеуметтж институт 
р етш де.
Отбасынын тэрбиелеу 
м у м к ш д ж г е р
1
Отбасы жеке адамныц, топтыц, когамныц талаптарын кана- 
гаттандыруымен мацызды. Когамныц ipreTacbi болгандыгынан да, 
оныц когам мушелер1мен узджс1з толыктырып отыратын, адамзат 
урпагын OMipre экелетш ешмпаздык кызметш баска ешкандай ор- 
талык болш аткара алмайды. Сондыктан отбасы езш щ аткаратын 
аукымды кызмет1 бар элеуметтж институт. Казак отбасы казак 
халкыньщ, Кдзакстан Республикасыныц мацызды талаптарын 
орындауга, оныц ш ш де халыктыц санын ocipyre TnicTi когамньщ 
элеуметтж ошагы бола тура, жалпы отбасылык мудде мен жеке 
мушелершщ де талабын орындайды.
Казак халкыньщ ом1ршдеп кай кезец болмасын Heri3ri тэрбие 
коз1 - отбасы болган. Бул туралы педагог галым Е. Сагындыкулы: 
«Отбасы адамныц туган ошагы, юмге болса да кымбат угым. От­
басы гасырлар бойы калыптаскан адам баласыныц ец жакын 
топтарыныц б!рлесш OMip суретш мекеш». Онда адам алгашкы 
тэрбиеш кабылдап, алгаш рет 
OMi p
туралы, ужым туралы угым 
калыптасады. Сондыктан отбасы адам ушш ец жакын «элеуметпк 
орта» деп корсеткен.
Отбасы - адам ушш ец жакын элеуметтж орта. Отбасы белгйгп 
дэстурлердщ, жагымды онегелердщ, муралар мен салт-дэстурлер­
дщ сактаушысы. Отбасында бала алгаш рет ом1рмен, коршаган 
ортамен танысып, мшез-кулык нормаларын игередг Отбасы бала- 
ныц азамат болып есушщ Heri3i болып табылады.
39


Отбасыньщ бiрлiгi оньщ мушелершщ 6ip-6ipiHe адамгерпплж, 
экономикалык,, кукьжтык, т.с.с. езара жауапкерпплжтерше, тусшж- 
TepiHe, 
сонымен катар эмоцианалдык (сез1мдж) жакындыктарына 
непзделедг Bip жагынан отбасы - адамдардын езш щ in m ©MipiH, 
купияларын, сырларын, карсы турган сырткы эсерлерден кызга- 
нышпен коргайтын туйык б1рлестж. Егер отбасыньщ iuiKi ©Mipin 
когамга ашык етсе, онда ол б1рден ыдырап, куйзелюке ушырауы 
мумюн, ал eKiHmi жагынан, отбасы адамдардын коршаган ортага, 
когамга ашык, айкын б1рлест1п. Мундай отбасыда ез мэселелер1 ко­
гам мэселелер1мен катар карастырылып, memiMi де ыдырамайды. 
KepiciHnre, 
отбасыныц дамуына кауш аздж жэне сактану сез1мдерш 
камтамасыз ететш мумкшдж тугызады.
Кандай да туйык, жабык отбасы болганымен ол когамсыз eMip 
суре алмайды. Ойткеш оныц мушелер1 жан-жакты элеуметтж топ- 
тарга, ягни енд1рютж, оку ужымдарына, балалар уйымдарына, ко- 
гамдьж уйымдарга, сонымен катар сауда, денсаульж орындарына 
катысты, ондагы адамдармен тыгыз байланыста болады.
Кдз1р когамдагы отбасы Kimi элеуметтж топ кана емес, ол сон- 
дай-ак кукьжтык институт та болып табылады. Kimi элеуметтж 
топ ретшде отбасы 6ipKarap мшдеттерд1 icKe асырады. Кукьжтык 
институт ретшде отбасы - туыскандык жэне некелж катынастар 
аркылы езара байланысты адамдар тобы. Оларга тиклт кукыктык 
нормаларга сэйкес белгЫ 6ip кукьжтар мен мшдеттер бершген.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет