ПОӘҚ 042-18-31 70/01-2014 Баспа №2 11. 09. 2014 жДата04.07.2018
өлшемі148.5 Kb.

ПОӘҚ 042-18-31.1.70/01-2014

Баспа №2 11.09.2014 ж.

беттің -сі

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Педагогикалық психология»

мамандық үшін 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: ___________ 30.08.2015 ж. Джумажанова Г.К., псх.ғ.к., доценті, кафедра «Педагогикалық психология»


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра мәжілісінде «Педагогикалық психология»

Хаттама № 1 «03» 09. 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Джумажанова Г.К.


2.2 Факультеттің педагогика оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 «05» 09. 2015 ж.


Төрайымы _________________ Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «11» 09. 2015 ж.


Төрайымы ________________ Искакова Г.К.
4 №2 БАСПА 11.09.2015 ж.

Мазмұны: 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің (модульдің)мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстарының тізімі

 6. Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

 7. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ
Пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Педагогикалық психология» бағдарламасы 5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша оқитын.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Педагогикалық психология» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы «08» тамыз №349 бұйрығымен бекітілген, ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;

- 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

Педагогикалық психология пәні студенттердің алған білімдерін мейлінше дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін профилдік пән болып табылады. Педагогикалық психология пәні психологиялық қатынастардың ажырамас бөлігі ретіндегі қатынас болып табылады. «Педагогикалық психология » оқу курсының сызбасы және оның құрылымы оқу процесін мейлінше жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Педагогикалық психологияның негізгі мақсаты болып – болашақ мамандарды адамның жеке басының дамуы мен қалыптасу заңдылықтары жайындағы біліммен қаруландыру, өзіндік талдау жасауға және зерттеуге берілген тапсырмалар болып табылады. Ол тізімдер саны студенттердің қалауы бойынша өзгертіліп отырылады. Олар студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарының тақырыптары бола алады.

Курсты оқыту әдістері, психологиялық оқулықтарға арналған отандық және шетелдік әдебиеттер тізбелері берілген. Ресми материалдар мен нормативтік актілерден, оқулықтар мен оқу құралдарынан тұратын әдебиеттер тізімі енгізілген.

3.2 Пәнді оқу мақсаты: • студенттерді педагогикалық психологияның негізгі ұғымдарымен, мәселелерімен және заңдылықтарымен таныстыру;

 • педагогикалық психологияның алуан түрлі ғылыми бағыттары бойынша студенттердің білімдерін жүйелеу;

 • психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

 • білім беру тұжырымдамаларындағы негізгі бағытты жүзеге асыру

 • өсіп келе жатқан ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу үрдісін жаңаша іске асыру;

 • барлық ұғымдардың өзара байланысын, олардың ішкі мазмұнын ашу.

  1. Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

 • педагогикалық психология пәнінің мазмұнын білу;

 • әртүрлі оқу-тәрбие жағдайларын шешу кезінде психологиялық және педагогикалық талдау жасай алу және оны біріктіре алу;

 • оқыту және тәрбиелеу мәселесін шешу, зерттеу сферасын кеңейту;

 • студенттердің өздігінен психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізуіне мүмкіндік беретін білім, іскерлік және дағдыларын қалыптастыру.

3.4. Білімді алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

білу:


 • теориядағы және практикадағы психологиялық байланыстың негізгі бағытын;

 • мектептегі жұмыстын құрылымын;

 • интерпретациялық нәтиженің өңделуі және зерттеудің жүргізілу ережесін;

 • педагогикалық психологияның танымал әдістемелердің көптілігін;

 • педагог-психологтың этикалық мәдениеттілігін.

игеру:

 • педагогикалық психология курста алған білімді сапасын бағалау;

 • нақты әдістемелерді таңдау барысында психолгиялық дамудың жеке оқытылуын;

ұғып алу:

 • педагогикалық психологияның негізін түсіну;

 • әдістерді орынды қолдану іскерлігін.

 • ғылыми теориялар және сөздіктермен жұмыс.

түсіну:

 • педагогикалық психологияның даму сатысын;

 • педагогикалық психологияның кәсіби этикалық түсініктемесін;

 • оқыту, тәрбиелеу және дамудың өзара байланыстылығын;

 • тәрбиелеу психологиясын, оқыту психологиясын.

3.5. Пән пререквизиттері:

әлеуметтану;

мәдениеттану;

педагогика;

философия.

3.6. Пән постреквизиттері:

Балалар психологиясы

Жас ерекшелік психологиясы

Әлеуметтік психология

Этнопсихология

Психодиагностика

Психокоррекция және кеңес беру.

3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:
1 кесте

Курс

Семестр

Кредит


Дәріс

сағ.


Практ.

сағ


Зертх.

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Жалпы сағат

Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

7

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте
Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

1 Модуль. «Педагогикалық психология пәніне кіріспе»

Тақырып 1. Педагогикалық психологияның мақсаты, міндеттері, мазмұны


Педагогикалық психологияның пәнін анықтаудағы әр түрлі пікірлер.

Педагогиканың, психологиясымен, педагогикалық психологиясының жас ерекшелігі психологиясымени байланысы. Педагогикалық психология проблемалары.2

Тақырып 2. Педагогикалық психологияның зерттеу пәні,обьектісі, құрылымы, зерттеу әдістері

Педагогикалық психологияның зерттеу пәні, обьектісі, құрылымы.

Педагогикалық психологияны зерттеу әдістерінің негізгі – ақпарат көздері. Әдістерді жүйелеу


2

Тақырып 3. Педагогикалық психологияның әдіснамалық негіздері

Оқыту процесіндегі адамның психикалық дамуының әлеуметтік –методологиялық негізі. Психикалық дамуда оқыту мен тәрбиенің алатын орны. Іс-әрекет пен оқытудың өзара байланысы. Іс-әрекет пен сананың өзара байланысы. Тұлғаның дамуын басқарудағы тәрбие және оқыту. Негізгі категориялар: психика, оқыту, тәрбие, іс-әрекет, сана, тұлға. Оқушылардың ақыл-ой және жеке тұлғасының дамуының жас ерекшеліктері2

2 Модуль. «Білім беру – педагогикалық

психологияның ғаламды объектісі»
Тақырып 4. Қазіргі кездегі білім беру

Ғылым, білім түсініктері. Білім көп аспектілі феномен ретінде. Қазіргі кездегі оқытудың негізгі бағыттары. Қазіргі замандағы білім берудің негізгі бағыттарының тәжірибеде қолдану ерекшеліктері2

Тақырып 5. Оқу іс -әрекетінің қалыптасуы және құрылымы

Оқыту: жалпы сипаттама. Педагогикалық психологияда, педагогикада, жалпы дидактикада міндетті түрде білім беру процесінің екі, өзара байланысты жақтары. Оқу іс-әрекетінің пэндік мазмұны. Оқу іс-әрекетінің құрылымында оқу әрекеттері. Оқыту, оқу үйрену ұғымдарының айырмашылығы.2

Тақырып 6. Оқыту және дамыту арақатынасы

«Үйрету», «оқу», және «оқу әрекеті» деген ұғымдар арасында айырмашылықтар. Оқыту және дамудың арақатынасы. Дамытудың ортақ сипаттамасы. Дамудың қозғаушы күштері туралы теориялары.2

Тақырып 7. Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі

Оқу іс-әрекетін меңгеруден, ал меңгеруді – дағдылар қалыптасуы. Дағдының «жасалу» термині,«даму» термині. Үйренудің негізгі факторлары.2

3 Модуль. «Педагог және оқушылар –

білім беру процесіндегі қарым-қатынасы»
Тақырып 8. Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы анықтамасы. Қарым-қатынастың мәні. Қарым-қатынастың атқаратын функциялары. Қарым-қатынастың өзара байланысқан жақтары.2

Тақырып 9. Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым–қатынастың психологиялық-педагогикалық негіздері

Қарым-қатынастың ақпараттық моделі мен оқытудың субъект-объектік схемасы арасындағы байланыс. Мұғалім үшін қарым-қатынастың репрезентативтік функциясы. Педагогикалық қарым-қатынастың жалпы сипаттамасы мен өзгешелігі2

Тақырып 10. Қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

Құбылыс күрделілігі (процесс) және оларды жеңу ауырлығы түсініктерінің арасындағы айырмашылық. Қарым-қатынас қиындықтарының қарастырылған аймақтарының қайсысы тікелей сырттық, ал қайсысы ішкі факторларға жатады. Қарым-қатынастың үш жақтары - ақпараттық, перцептивтік, интерактивтік-педагогикалық өзара әрекеттесуі.2

Тақырып 11. Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың себептері. Педагогикалық қарым-қатынастағы қиындықтардың педагогқа әсері. Педагогикалық қарым-қатынастағы қиындықтарды жеңудің қандай жолдары.2

Тақырып 12. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің психологиясы

Педагогикалық іс-әрекет пәні (заты) іс-әрекеттің кез-келген басқа пән

түрінен . Педагогикалық іс-әрекеттің ішкі жэәне сыртқы түрткілерінің құрылымы. Билік түрткісінің педагогикалық іс-әрекет мотивациясының құрылымы.


2

Тақырып 13. Мұғалімнің кәсіби және жеке тұлғалық дамуы

«Адам-Адам» типіндегі мамандықты басқа типтегі мамандықтар. Даралық сапалар (нышандар) адамның педагогикалық іс-әрекетке бейімділігі, оған дайындығы мен кірісуін қамтамасыз етуі.

Н.В. Кузьминаның педагогикалық қабілеттер түсінікгемесі.


2

Тақырып 14. Педагогикалық ұжым психологиясы

Ұжымды басқару стильдерін бағалаудың аспектілері. Басқару стильдері және әдістерінің байланысытылығы. Әр бір басқару стильдерінің жақсы жақтарымен кемшіліктері.2

Тақырып 15. Мектеп және жоғарғы оқу орындарындағы психологиялық қызмет

Мектептегі психологиялық қызмет жүйесінің мазмұны. Психолог жұмысының негізгі бағыттары және олардың ерекшеліктері. Білім беру саласындағы психологиялық қызмет жүйесі туралы.2

Барлығы

30

Зертханалық сабақтары
-

-

Тәжірибелік/семинар сабақтары
1 Семинар. Педагогикалық психологияның мақсаты, міндеттері, мазмұны

1. Педагогикалық психологияның пәнін анықтаудағы әр түрлі пікірлер.

2. Педагогикалық психологиясының жас ерекшелігі психологиясымен байланысы.

3. Педагогикалық психология проблемалары.1

2 Семинар. Педагогикалық психологияның зерттеу пәні, құрылымы, зерттеу әдістері

1. Педагогикалық психологияның зерттеу пәні, обьектісі, құрылымы.

2. Педагогикалық психологияны зерттеу әдістерінің негізгі – ақпарат көздері.

3. Әдістерді жүйелеу.1

3-семинар. Оқушылардың ақыл-ой және жеке тұлғасының дамуының жас ерекшеліктері

1. Мектеп оқушысы –оқу іс -әрекетінің субъектісі ретінде.

2. Жеткіншек және жоғары сынып оқушысы оқу іс-әрекеті субьектісі ретінде.

3. Студент – оқу іс-әрекетінің субьектісі ретінде.
1

4-семинар. Оқу іс -әрекетінің қалыптасуы және құрылымы

1. Оқыту, үйрену, үйрету ұғымдарына жалпы түсінік.

2. Оқудың жалпы сипаттамасы.

3. Оқу іс -әрекеті – іс-әрекеттің ерекше түрі.1

5 семинар. Оқыту және дамыту арақатынасы

1. Оқыту және дамытудың арақатынасы

2. Ақыл-ой дамуы.

3. Тұлғаның дамуы.1

6 семинар. Білімді іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі

1. Меңгеру теориясының проблемалары.

2. Білім, іскерлік, дағды ұғымдарының өзара байланысы.

3. Меңгерудің негізгі формалары.

4. Дағдының қалыптасу заңдылықтары, дағдының қалыптасу кезеңдері


1

7 Педагогикалық қарым-қатынас

1. Педагогикалық қарым-қатынас анықтамасы.

2. Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі.


1

8 семинар. Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым–қатынастың психологиялық-педагогикалық негіздері

1. Педагогикалық қарым-қатынас бірліктері.

2. Педагогикалық қарым-қатынас стилі туралы жалпы түсінік.

3. Қарым-қатынастың деңгейлік құрылымы.1

9-семинар. Қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

1. Қиындықтар функциясы.

2. Қиындықтардың жас ерекшеліктер саласы.

3. Даралық психологиялық қиындықтар аймағы.1

10-семинар. Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы

1. Педагогикалық іс-әрекет қиындықтар саласы ретінде.

2. Тұлғаралық қатынастар қиындықтар саласы ретінде.

3. Педагогикалық қиындықтардың педагогқа әсері.1

11-семинар. Педагогикалық ұжым психологиясы

1. Педагогикалық ұжымды басқару әдістері және стильдері.

2. Педагогикалық ұжымның жұмысын ұйымдастыру.

3. Педагогикалық ұжымның іс-әрекетін жетілдіру жолдары.1

12-семинар. Мектеп және жоғарғы оқу орындарындағы психологиялық қызмет

1. Мектептегі психологиялық қызмет жүйесінің мазмұны.

2. Мектептегі психологиялық қызмет жүйесінің құрылымы.

3. Мектеп психологының диагностикалық , түзету-дамыту және кеңес беру жұмысының ерекшеліктері.1

13-семинар. Мұғалімнің кәсіби және жеке тұлғалық дамуы

 1. «Адам-Адам» типіндегі мамандықты басқа типтегі мамандықтар.

 2. Даралық сапалар (нышандар) адамның педагогикалық іс-әрекетке бейімділігі, оған дайындығы мен кірісуін қамтамасыз етуі.

 3. Н.В. Кузьминаның педагогикалық қабілеттер түсінікгемесі

1

14-семинар. Педагогикалық ұжым психологиясы

 1. Ұжымды басқару стильдерін бағалаудың аспектілері.

 2. Басқару стильдері және әдістерінің байланысытылығы.

 3. Әрбір басқару стильдерінің жақсы жақтарымен кемшіліктері.
1

15-семинар. Мектеп және жоғарғы оқу орындарындағы психологиялық қызмет

 1. Мектептегі психологиялық қызмет жүйесінің мазмұны.

 2. Психолог жұмысының негізгі бағыттары және олардың ерекшеліктері.

 3. Білім беру саласындағы психологиялық қызмет жүйесі туралы.

1

Барлығы

15


5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

  1. Қазіргі замандағы білім беру (слайд)

  2. Оқушы (үйренуші) (оқушы, студент) оқу іс-әрекетінің субъекті (жоспар, студент пен оқушының оқу іс-әрекеті субъекттері ретіндегі ажыратушы ерекшеліктері қандай, ажыратып көрсету)

  3. Оқу мотивациясы (конспект)

  4. Педагогикалық іс-әрекет стилі (эссе)

  5. Сабақтың (дәрістің) психологиялық талдауы педагогтың проективті-рефлексивті іскерліктерінің бірлігі ретінде (Сабақты психологиялық талдауының схемасы)

  6. Білім беру процесіндегі қарым-қатынас (Баяндама)

  7. Педагогикалық өзара әрекеттесудегі, қарым-қатынастағы және оқу-педагогикалық іс-әрекеттегі «кедергілер» (Слайд)


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кесте
Әдебиеттер және оқу-әдістемелік құжаттар

Экземплярлар саны

Студенттердің саны

Қамтамасыздық пайыз

1

2

3

4

Зимняя И.А.

Педагогикалық психология: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Екінш., толықт., түзет. және қайта өңд. бас./ Орыс тілінен аударған М.А.Құсаинова. - М.: Логос; Алматы: TST-company, 2005. – 368 б.10

6

100%

Выготский Л.С.

Педагогическая психология. М., 1991.5

6

100%

Крутецкий В.А. Основы психологической психологии. М., 1972.

7

6

100%

Талызина Н.Ф.

Педагогическая психология. М., 1998.4

6

100%

Сластенин В.А.,

Филиппенко Н.И.

Профессиональная культура учителя. М., 1993.


6

6

100%


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1. Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. – М., 1990.

7.1.2 Грейсон С. Десять условий преуспевания. – М., 1994

7.1.3. Донцов А.И. Психология коллектива. – М.,1994

7.1.4. Зимбардо Ф. Психология влияния. – С-Петербург, 2002

7.1.5. Зимняя И.А. Педагогикалық психология: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Екінш., толықт., түзет. және қайта өңд. бас./ Орыс тілінен аударған М.А.Құсаинова. - М.: Логос; Алматы: TST-company, 2005. – 368 б.

7.1.6. Чалдини Р. Психология влияния. – С-Петербург, 2002

7.2. Қосымша әдебиеттер:

7.2.1. Андреева Г.А. Социальная психология. – М.: Наука, 1994.

7.2.2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Наука, 1990.

7.2.3. Битянова М.Р. Социальная психология. – М.: Наука, 1994.7.2.4. Козлов А.В. Деловая психология. – М.: Наука, 2002.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет