«Сандық әдістер» пәнінің оқу-әдістемелік кешенібет40/40
Дата08.06.2018
өлшемі1.3 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   401. Орнықтылықты анықтаудың қандай әдістері бар және олардың мағынасын қалай түсіндіреміз.

2. Айырымдық схеманың орнықтылығының жеткілікті шартын

қалай анықтауға болады.

3. Орнықтылықтың қажетті шарты орындалса, онда айырымдық

схеманың шешуі берілген есептің шешуіне жинақталады деп кесіп

айтуға бола ма?

4. айырымдық схемасы белгілеуі арқылы түріне келтірілген. теңдеуінің шешулері матрицасының меншікті санына тең екенін дәлелдеңіз.

5. айырымдық теңдеуінің болғанда теңдеуіне дәлдікпен жуықтайтынын және орнықтылық шартын көрсетіңіз.

6.

айырымдық схеманың қандай теңдеуді жуықтайтынын және орнықтылығын анықтаңыз.

13- жұмыс. Айырымдық есептің жинақталуы .1.Айырымдық схеманың шешуінің берілген есептің шешуіне жинақталуы таңдап алынған нормаға тікелей байланысты болуының себебі неде.

2.Айырымдық схеманың жуықтау дәлдігі мен орнықтылығы бірдей орындалатындай норманы табу кейбір жағдайда мүмкін еместігінің себебі неде.

14-15 жұмыс. Екінші ретті жай дифференциалдық теңдеулердің шекаралық есебін шешу әдістері1.

есебіне айырымдық схема құр және оны зертте.

2.

есебін тор әдісімен шешудің программасын құр.

Білім алушылардың білімін (пәндік біліктілігінің қалыптасу деңгейін) мониторингілеуге және бақылауға арналған материалдар:

  • тестілік тапсырмалар,

1 Егер х=2 болғанда функция мәнi неге тең болады?

A) 3 B) 2 C) -2 D) 1 E) 4
2 . Бұл

A) n-ші ретті ақырлы айырымдар; B) n-ретті болінген айырымдар

C) i+n-ретті бөлінген айырымдар; D) интерполяцияның қателігі

E) функцияныњ осімшесі
3 [1; 2] интегралдау кесіндісі 10 бµлікке бµлінген. Қадамды табыњыздар.

A) h=0.2; B) h=0.1; C) h=1; D) h=0.4

E) дұрыс жауабы жоқ.
4 Квадраттық интерполяциялау формуласы Ньютонның I –ші интерполяциялық формуласынан қай жағдайда шығады?

A) n=1; B) n=2 ; C) n=3; D) n=4

E) д±рыс жауабы жоқ
5. 90/11=8.18 теңдігінің абсолюттік қателігін табыңыз.

A) 0.0019 4 ; B) 0.0; C) 2.4%; D) 8.18

E) дұрыс жауабы жоқ.
6 анықталѓан интегралдың мєнін [0;1] аралыѓында 0,5 қадаммен оң жақты тіктµртбұрыш формуласымен есептеңіз.

A) 5/8 ; B) 0,3333 ; C) 1/4 ; D) 1/8 ; E) 0
7 векторының нормасын есептеу керек.

A) ; B) ; C) ; D)

E) дұрыс жауабы жоқ
8 формуласы бойынша А матрицасының бірінші нормасын есепте.A) 11 ; B) 12 ; C) 13 ; D) 5 ; E) 8
9 анықталған интегралдың мєнін (0; 1) кесіндісінде 0,5 қадаммен трапециялар формуласын қолданып есепте.A) 3/ 8; B) 0,3125 ; C) 1/8; D) 1,2125; E) 1/4
10 Гаусс әдісінің есептеу алгоритмі қанша бағыттан тұрады?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 10
11 Келесі жуйе ушін

| 11 21 31 | 11 |

| 10 40 15 |-15 |

|-12 12 -13| 22 |

бас элементтер әдісі бойынша 1-ші қадамда шешуші элемент ретінде қай элементi алынады?

A) -11; B) 22; C) -13 ; D) 12; E) 40
12 Егер а<в

f (A) *f (в) <0

f (в)*f (C) >0

f (C) *f (D) <0

f (D) *f (e ) >0

болса, онда f (x) функциясының [a,e] аралығында неше тубірі болғаны ?

A) 4; B) 3; C) 2 ; D) 5; E) тубірлері жоқ
13 матрицасының меншікті мәндерін тап.

A) =0; 2=-9; B) =0; 2=5; C) =0; 2=9

D) =-3; 2=3; E) =9; 2=1
14 Сызықтық емес y=x3 –2x2+6 теңдеуі берілген. Осы теңдеудің тубірі бар [a,b] аралығын анықта.

A) [-3,-2]; B) [-2,-1] ; C) [–1,0] ; D) [0,1]; E) [1,2]
15 А операторы озіне туйіндес, егер

A) А=А-1 B) A=(A-1)-1 C) A=A* D) A=(A-1)*

E) дурыс жауабы жоқ
16 Хорда әдісі

A) алгебралық теңдеудің түбірлерін бөлу үшін;

B) матрицаның анықтауышын табу үшін;

C) матрицаның келісімділік санын табу үшін;

D) матрицалардың көбейтіндісін есептеу үшін

E) басқа жағдайларда

қолданылады.
17 Келесі формулалардың қайсысы Лагранж интерполяциялық кµпм‰шесі болады?

A)

B)

C)

D)

E)
18 Ньютон әдісінде x алғашқы шартын мынандай шарттан аламыз

A) ; B) ; C) ;

D) ; E)
19 Жуық санның шектік салыстырмалы қателігін (% бойынша) анықтау керек: a=35,178+0,0001.

A) 0,00028% B) 0,178% C) 0,1779% D) 0,01% E) 0,02%


20 Кестедегі функцияның мәнін х=1.210 болғанда Ньютон формуласы бойынша есептеу ушін (алға интерполяциялау) Х0 неге тең деп алынады?


x

1.215

1.220

1.225

1.230

1.235

y

0.106

0.113

0.119

0.125

0.13

A) 1.225 B) 1.215 C) 1.220 D) 1.235 E) 1.230


ағымдық, рубеждік және аралық бақылауға арналған тапсырмалар

РК№ 1

1. Лагранж интерполяциялық полиномы:

A) B) C)

D) E)
2. Егер х=2 болғанда функция мәнi неге тең болады?

A) 3 B) 2 C) -2 D) 1 E) 4

3.Лагранж интерполяциялық көпмүшесін табыңыз:

A)
B) C)

D) E)

4. Берiлген САТЖ үшін Гаусс әдісінің бірінші қадамында қандай формула алынады?
A) B) C)

D) E)

5. Гаусс әдісінің есептеу алгоритмі қанша бағыттан тұрады?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 10
6. Гаусс әдісінің есептеу алгоритмінің бағыттары қалай аталады?

A) Тура жол және кері жол B) Сызықты және сызықты емес

C) Алгебралық, дискретті және резидентті

D) Гаусс, матрица және тіктөртбұрыштар E) Оң жол және сол жол
7.Белгісіздерді біртіндеп жоя отырып, матрицаны үшбұрыш түрге келтіру бағыты қалай аталады?

A) Гаусс әдісінің тура жолы B) Гаусс әдісінің кері жолы

C) Гаусс әдісінің қысқаша жолы

D) Зейдель бағыты E) Крамер бағыты
8. Егер САТЖ-ның анықтауышы нөлден өзгеше болса, онда САТЖ-ның қанша шешімі бар?

A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 E) Шексіз көп
9.Қандай жағдайда бірінші теңдеуді - дің коэфициенті нөлден өзгеше болатын басқа теңдеуге алмастырамыз?

A) B) C) D)

E)

10.Интерполяциялық көпмүшенің максимальды дәрежесі қандай?

A) m=n B) m > n C) m > n +1 D) m < n+1 E) m < n
РК №2

1.Трапециялар әдiсiнде жалпы қателiк қай формуламен есептеледі?

A) B) C) D) E)
2. Симпсон әдісіндегі жалпы қателiк қай формуламен есептеледі?

A) B) C) D)

E)
3. Анықталған интегралды тіктөртбұрыштар әдісімен есептегендегі кесіндінің ұзындығының формуласы қандай?

A) B) C) D) E)
4. Жанамалар әдiсiнiң теңдеуi қайсысы?

A) B)

C) D)

E)
5. Анықталған интегралды есептеудің Симпсон әдiсiндегі парабола ұзындығы қай формуламен анықталады?

A) B) C) D) E)

6. Эйлер әдісі нешінші деңгейлі Рунге-Кутта әдісі болады?

A) екiншi деңгейлi B) бiрiншi деңгейлi C) төртiншi деңгейлi

D) үшiншi деңгейлi E) болмайды
7. Рунге-Кутта тәсiлiн қолданып қандай теңдеулердi шешуге болады?

A) Екiншi реттi дифференциалдық теңдеулердi ; B) Транценденттiк теңдеулердi

C) Алгебралық теңдеулердi; D) Квадрат теңдеулердi; E) Анықталған интегралды

8. Эйлер әдiсi не үшiн қолданылады?

A) Дифференциалдық теңдеулердi шешу үшін; B) Жарықтың жылдамдығын өлшеу үшін

C) Алгебралық сызықтық теңдеулердi шешу үшін; D) Транценденттiк теңдеулердi шешу үшін

E) Интегралдарды есептеу үшін
9. Анықталған интегрелды есептеудiң Ньютон-Котес формуласы:

A) B)
C) D) ; E)
10. Кесіндіні тең екіге бөлу әдісі арқылы қандай теңдеулерді шешуге болады?

A) Транценденттік теңдеулерді шешу

B) Дифференциалдық теңдеулерді шешуде

C) Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешуде

D) Анықталған интегралды есептеуде

E) Жарықтың жылдамдығын есептеуде
Глоссари


Интерполяциялау -жуықтау
Аппроксимациялау-жуықтау
Экстраполяциялау-жуықтау
Норма- норма, мөлшер
Спектр-спектр, шоғыр

Сплайн- сплайн, дәнекер
Схема-схема, сүлбе


Итерация- қайталама


Оқу әдебиеттері және/немесе электрондық тасуыштардағы материалдар

  1. А.А.Самарский,Н.В.Гулина «Численные методы», М.Наука,1989.-429с.

  2. Н.И. Данилина «Численные методы», М.:ВШ,1976.-368с.

  3. А.А.Самарский « Введение в численные методы», М.Наука,1987.-248с

  4. Г.И.Марчук «Методы вычислительной математики» , М.:Наука,1980.-535с.

  5. А.А.Самарский «Тероия разностных схем», М.:Наука,1977.-656с.

  6. Ө.М.Султанғазин,С.А.Атанбаев Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы.Оқу құралы.Алматы,Білім,1995.-272б.

  7. С.А.Атанбаев Сандық әдістері алгоритмі / Оқу құралы/.Алматы,Уиверситет Каинар,1998.-148б.

8.Е.Ы.Бидайбеков «Лабораторные работы по вычислительной математике» , А,1989

Қосымша әдебиеттер


(10-15 әдебиеттен артық емес)

1. Н.С.Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.Кобельков «Численные методы» М.:Лаборатория базавых знаний, 2002.-632с

2. Е.А. Волков «Численные методы», М.Наука,1982.-248с.

3.В.И.Киреев,А.В.Пантелеев «численные методы в примерах изадачах», М.: «Высшая математика»,2004.-480с.

4.А.И.Плисс,Н.А.Сливина «Лабораторный практикум по вычислительной математике», М.,1994.-240с.

Анықтамалық әдебиеттер


(5 анықтамалық әдебиеттерден және энцеклопедиядан артық емес)

1.Корн Г.,Корн Т. Справочник по математике. М., Наука,1997

2.Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.М.,Физматиз,1961

3.Цыпкин А.Г.Справочник по математике. М.,Наука,2004

Нормативті әдебиеттер


(пәннің ерекшелігіне сәйкес)

1.ҚР Мемлекеттік жалпыға бірдей стандарты

2. Оқу жоспары

Интернет-көздері


1.http://www.aport.ru

2. http://www.googlt.kz

3. http://www.toroid.ru

4. http://www.kaznu.kz

5. http://www.kaznpu.kz


Ф ҚазҰПУ 0703-12-09 Білім алушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені


Каталог: ld
ld -> Шпаргалка на казахском языке по истории Казахстана 100 м қашықтыққа ұшатын, орақ тәрәздә құрал-бумеранг
ld -> Қош келдіңіздер!
ld -> Қазақ әдебиет пәніне тест сұрақтары
ld -> Сабақ: ана тілі Тақырыбы: Ахмет Байтұрсынұлы «Әліпенің атасы»
ld -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
ld -> Ақтқбе облысы Байғанин ауданы №3 Қарауылкелді орта мектебі
ld -> Сабақтың тақырыбы: Ы. Алтынсарин "Өзен" Мұғалімі: 3 "
ld -> Әнші- ақындар шығармашылығы
ld -> Есмағамбет Ысмайлов Баласы Қожағұлдың Біржан салмын, Адамға зияным жоқ жүрген жанмын
ld -> Өмірбаяны Хронология Қорытынды пайдаланған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет