Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200 «Машина жасау» мамандығындағы студенттерге арналғанДата11.02.2018
өлшемі305,91 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

М ж КФ деканы

_____________ М.В. Дудкин

«____» _______________2014 ж.


ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Силлабус
МАШИНА ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Силлабус

Мамандық: 5В071200 – Машина жасау

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3


Семестр: 5

Кредит саны: 4

Сағат саны: 180 сағат

Дәрістер: 45 сағат

Зертханалық сабақтар: 15 сағат

СОӨЖ: 30 сағат

СӨЖ: 90 сағат

Емтихан: 5 семестр


Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200 - «Машина жасау» мамандығындағы студенттерге арналған.

«Машина жасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі К.Комбаев
№____ хаттама ____________________ж.

Машина жасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды


Төраға А.Вавилов
№____ хаттама ____________________ж.
Дайындады М. Капкенова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасы, МжК факультеті ауд. Г1-429

Пән жүргізетін оқытушы: М. Капкенова.

Жұмыс телефоны: 541476

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәнге сипаттама
«Машина жасау технологиясы негіздері» курсы машина жасау саласында қолданылатын негізгі ұстанымдар, ережедермен түсініктерде жалпы техникалық пәндермен бірге студенттерге қажетті жалпы жоғары білімдік даярлықты береді, өндірістегі, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарындағы жұмыстарға қажетті біліммен қамтамасыз етеді.
1.2 Пәнді оқудағы мақсат
«Машина жасау технологиясы негіздері» пәнін оқудың мақсаты машина жасау негізі және олардың қолданысы арасындағы байланысты білу. Орнықтар мен әдіптердің қасиеттерін экономика, эргономика, пайдалану талаптарына сай тиімді өзгерту үшін механикалық, термиялық өңдеу теорияларын игеріп, тәжірибе жүзінде пайдалана білуге үйрену.
1.3 Пәнді меңгеру барысындағы нәтижелер
Білімі:

Оқушылар білуі міндетті: • бұйым, оның сапасы, өндіріс түрі, өндіріс бұйымының дайындығы;

 • механикалық өңдеу қателігі, оның дәлдігін қамтамасыз ету;

 • СПИД ( білдек, айлабұйым, құрал, тетік ) жүйесі, оның қатаңдығы мен икемділігі;

 • тетік бетінің жағдайы мен оның эксплуатациялық қасиетіне механикалық өңдеудің ықпалы;

 • әдіптің механикалық өңделуі, материалдың нормалық шығыны;

 • механикалық өңдеу кезінде тетіктің негіздері мен негіздеуі;

 • механикалық өңдеу операциясының уақыт нормасы, бұйымның еңбек сыйымдылығы, еңбек сыйымдылығы төмендету жолдары;

 • бұйым мен тетік технологиясы;

 • технологиялық процесстерді жасау ережесі;

Дағдысы:

- орнықты таңдау принциптерін білу;

- технологиялық негізді анықтау және таңдау;

- білдек, айлабұйым, құрал-жабдықтар және тетік жүйесінің қасиеттерін анықтайтын принциптерін білу, сынақ жүргізу;

- механикалық өңдеу режімдерін тағайындай білу;

- МПК және МШМ таңбалау принциптерін жетік білу;

- технологиялық үдері жобалау үшін атқаратын жұмыстарды білу;

- өңдеу қателігін есептеу;

- механикалық өңдеу операциясының уақыт нормасын анықтай білу.

Компетенциялары:

Шешуші компетенцияларына келесілер жатады:

- пәннің негізгі ережелерін өзі жұмыс атқаратын бағытына сәйкестеу;

-машина жасау технологиясындағы негіздерді және технологиялық қасиеттерін талдауға қабілетті;

-машина жасау саласында пайдаланатын қазіргі заманғы технологиялық жаңалықтарды игеруге қабілетті;

- қойылған талаптарға сәйкес технологиялық есептерді шешудің тиімді жолдарын табу;

- өндірістік жағдайларда туындайтын мәселелерге өзінің кәсіби тұрғысынан шешім таба білу.
1.4 Пререквизиттер
Пәнді толығымен игеру үшін студенттер «Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен білімдері болу керек.

1.5 Постреквизиттар
Пәнді оқудағы студенттердің алған білімі «Жабдықты жобалау технологиясы», «Өндірістік машина технологиясы», «Дипломдық жобалау» пәндерін игеруіне қажет.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Көп еңбек қажет ететін пән, сағат

Ұсыныл-ған әдебиет-тер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Еліміздің дамуында машина жасаудың орны және оның өндірістегі салалары. “Машина жасау технологиясы” туралы түсінік және оның тарихи дамуы, машина жасау технологиясы пәнінің құрамы, оның есебі және білім процесіндегі орны, жұмысқа орналасу жолдамасы

3

1;4

Тақырып 2. Дәлдік пен өнімділікке технологиялық жүйенің ықпалы. СПИД жүйесінің қатаңдығы мен икемділігі, статикалық және өндірістік әдіспен қатаңдықты анықтау. Кесу құралының тозуының, қаттылықтың, әдіп көлемінің, айлабұйым құрылымының серпімділік СПИД деформациясына ықпалы, СПИД қатаңдығының жоғарлау мөлшері, автотербеліс пен мәжбүр тербеліс (діріл), оның пайда болу себебі мен алдын алу шаралары.

3

4;8

Тақырып 3. Машина жасаудағы орнық дайындаманы орнықтыру, құрылымдылық, технологиялық және өлшемдік орнық, оның анықтамалары. Орнықтыру әдісі мен технологиялық есебіне қарай еркіндік дәрежесінің айыру мөлшеріне байланысты технологиялық орнықтың түрлері. Байланыс, жасырын, қосылу, тексеру, жасанды технологиялық орнық және оның анықтамалары. Бағытталған қыспақтың орнықтырудағы рөлі. Бастапқы орнықты таңдау ережесі, машина жасауда орнықтыру принціпі.


5

7;2

1

2

3

Тақырып 4. Механикалық өңдеудің қателігі және оны есептеу әдісі. Машина жасаудағы дәлдік, оған жету әдісі, оның пайда болуы, кемшіліктері мен пайдасы. Жүйелік қателікті өңдеу түрлері және кездейсоқ қателік. Өлшемнің шашырау заңы, оны тәжірибеде қолдану. Өңдеу қателігін есептеу

3

9;6

Тақырып 5. Құрылымдылық пен технологиялық өлшем тізбегі және оны есептеу, құрылымдылық пен технологиялық өлшем тізбегінің түрлері, оны есептеуге қолдану. Өлшем тізбегін есептеу теориясы туралы түсінік және анықтамасы. “ Максимум-минимум ” әдісі және мүмкіндік әдісі бойынша өлшем тізбегін есептеу

3

4;2

Тақырып 6. Әдіптің механикалық өңделуі. Дайындаманың өлшемін, операция аралық әдіпті, материалдың нормалық шығыны және материалды қолдану коэффицентін есептеу. Әдіп туралы түсінік және оның қолданылуы. Әдіптің орналасу сұлбасы және операция аралық шақтама, дайындама өлшемін есептеу формуласы және операция аралық өлшем, жалпы әдіпті есептеу тәртібі. Материалдың нормалық шығыны туралы түсінік, нормалық қор, дайындаманың түріне қарай материалдың нормалық шығынының құрылымы. Материалдың қалдығы мен шығыны. Машина жасауда материалдың экономикалық жолдамасы

5

4;7

Тақырып 7. Тетіктің бетін механикалық өңдеудің әсері және машина тетігінің пайдалану сапасы. Пайдалану қасиетін жоғарлату әдісі. Беттесу, қалдық кернеу, кедір-бұдырлық және беттің толқындылығы, материалдың құрылымының өзгеруі және фазалық жағдайы. Олардың тетіктің эксплуатациялық қасиетіне ықпалы

3

5;4

Тақырып 8. Механикалық өңдеудің дәлдігін қамтамасыз ету. Өңдеу дәлдігін басқаруға жолдама. Білдектің қосылу әдісі, оның негізі, сипаттамасы және қолдану аумағы. Кесу режимін есептеу, керек дәлдікке жетуін және өнімділігін қамтамасыз ету. Білдектің қосылуы


3

4;2

1

2

3

Тақырып 9. Өндірістік бұйым. Өндіріс обьектілері: бұйым, машина, тетік, жинақтау бірлігі, жинақ, комплекс; олардың түрлері мен сипаттамасы. Бұйымның эксплуатациялық өндірісті-технологиялық қасиетінің көрсеткіші, оның мәні. Өндірістік процесстің мазмұны және өндірістің техникалық дайындықтар құрамы

3

3;6

Тақырып 10. Тетік дайындауда техпроцессті ( ТП ) жобалау негізі ( ЕСТД (единая система технологической документации); ТП жіктеу, алғашқы берілісі,құрылманың технологиялық өңдеуі, ТП өңдеу концепциясы ). Технологиялық процесс, жұмыс орны, техникалық құрамның жабдықтары туралы түсінік. Техникалық операция және оның құрылымы. Машина жасау өндірісінің түрлері және олардың сипаттамасы. Техпроцесс классификациясы тетікті қабылдау мөлшеріне, жіктелуіне, өндіріс әрекетіне, тетіктеуші дәрежесіне байланысты, оның сипаттамасы және қолдану ауқымы. Техпроцесс өңдеуінің алғашқы берілісі мен тәртібі. Бұйымның технологиялық құрылымы, технологиялық талдау, техпроцессті өңдеуге қабылданған концепция, техпроцесстің ұйымдастыру түрі, техпроцессті жобалау және оны безендіру

5

2;3

Тақырып 11. Жалпылама өндіріс үшін, және де ЧПУ,ОЦ, ГПМ, ГПС станоктарын өңдеу кезіндегі сериялық өндіріс үшін техпроцесті жобалаудың ерекшеліктері. Технологиялық орнықты таңдау мен сызбаның өлшемдерін қою. Операцияның концентрациясы мен деформациясы

4

3;4

Тақырып 12. Еңбекті нормалау, өндірісті өңдеу, ТП нұсқасын таңдасудағы экономикалық анықтама. Уақыт нормасы, есебі және еңбекті нормалау әдісі туралы түсінік. Уақыт нормасының құрылымы, оның элементтерінің сипаттамасы, негізгі уақытты есептеу, кесу ұзындығының құрылымы, кесу ұзындығын есептеу, жеке және жеке-калькуляциялық норма уақыты. Еңбек ақыны есептеу. Көп құралды өңдеудің нормалық ерекшеліктері. Өңдеудің өнімділігі пен өзқұндылығы, өңделген беттің дәлдігі

5

1;4

1

2

3

мен кедір-бұдырлығына, жабдықтың түріне, кесу режиміне олардың әсері. Технологиялық операцияның өндірісін жоғарлату әдістері


Машықтану сабақтарМашықтану жұмыс 1

Орнықтың сұлбасын таңдау, өңдеу қателігін есептеу. Технологиялық өлшеу тізбегін есептеу және шығару. Берілген орнық сұлбасын өзара орналасу бойынша шақтама мен өлшем есептеуінің орындалуын тексеру, олардың берген ұсыныстарын қамтамасыз ету, есептелген қателіктер мен ыңғайлы нұсқаны таңдау арқылы талдау жасау, жоғарыда көрсеткен есептеулер мен түсіндірме ұсынысы арқылы операциялық жобаны безендіру4

2; 3; 4

Машықтану жұмыс 2

Дайындаманы таңдау, әдіпті есептеу, материалдың нормалық шығыны, операция аралық өлшемдерді есептеу, дайындама өлшемі. Дайындама таңдауының түсіндірмесі, дайындама жобасын безендіру. Оларға техникалық міндеттемелер қою, беттің керек кедір-бұдырлығын алуға сөздік және графикалық сұлба құрау, дайындаманың бастапқы өлшемін есептеуге формула құрау, технологиялық негізбен тетіктің технологиялық өңдеуіне жоспар құру, операциялық эскизде безендірілген тетікті бекітуге арналған технологиялық жабдық, өңдеу қателігін есептеу және қою, әдіп есептеуі, дайындама өлшемі, материалдың нормалық шығыны және материалдың қолдану коэффиценті.42

2; 3; 4

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы


2.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Техноло-гиялық үдеріс-терде тетіктер-ді орнық-тыру (машық-тану жұмысы)

Білу:Технологиялық үдерісте тетіктерді орнықтыру ережелерін меңгергенін тексеру, Нақтылы технологиялық мысалда орнықтыру қателіктерін есептеп табу және технологиялық орнықты дұрыс таңдай алу.

1,

2,

4,9,

16,


17

Бір апта

Ауыз-ша сұрау

7-і апта

Электлі химиялы өлшемді өңдеу үдерісі (ЭХРО)

Үдерістің негізін, қолданатын жабдықтарды қарастыру және реферат жазу.

2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

3- і апта

Тетіктерді және құрасты-ру бірлігін теңгеру (статика-лық, динами-калық)

Үдерістің негізін, қолданатын жабдықтарды қарастыру және реферат жазу.

2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

4- і апта

Білдек-терде өңдеген-де діріл-ден құтылу әдістері және дірілді өңдеген-де пайда-лану

Дірілді пайдалануда әдістердің негізін, бағытын қарастыру және реферат жазу.

3

4

5

6

Әдіптерді, операция аралық өлшемдерді, дайындаманың өлшемдерін МШН (НРМ) және МҚК (КИМ) есептеу.

МЖ2 машықтану жұмысы

Тақырып бойынша нақтылы мысалға есептеу машықтарын үйрену және өздік тапсырманы орындау.
2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

5- і апта

Технологиялық үдерістің өлшемдік шынжыры (сұлбасын сызу және сызу)

Технологиялық өлшемдік шынжырды МЖ2 технологиялық үдерісі арқылы есептеуді үйрену.

2, 6

Бір апта

Ауызша сұрау

6,7- ы апталар

Технологиялық өлшемдерге шақтама қою.

Шақтаманы қою шарттарын үйрену және реферат жазу.

2, 6

Бір апта

Тестілеу

8-9 і апталар

Өлшемдердің шашылу (ауытқу) заңын өндірісте қолдану бағыттары.

Реферат жазу арқылы өлшемдердің шашылу заңының практикада қолдануын үйрену.

2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

10-11- і апталар

Өңдеу орталықтарында (ОЦ) тетіктерді өңдеу технологиялық үдерісін құрастыру ерекшеліктері.

Реферат жазу арқылы өңдеу орталықтарында (ОЦ) тетіктерді өңдеу технологиялық үдерісін құрастыру негізін оқу.

2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

12,13-і апталар

Жинау кезінде технологиялық құрылымға қойылатын талаптар.

Рефератта талаптардың тізімін көрсету және оларды негіздеу.

2, 6

Бір апта

Карточкамен сұрау

14-і апта

Баспада бар әдебиеттер тізімімен танысу (журналдар)

Студеттердің ғылыми техникалық конференциясына хабарлама дайындау.

2, 6

Бір апта

Ауызша сұрау

15- і апта  1. Пән тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Машықтану жұмысты қорғау
*


*
Аралық тестілеу*


*

Барлығы

2

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады


3 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


  1. Негізгі әдебиеттер

1 Лебедев Л.В. Технология машиностроения. – М.: Академия, 2006.


2 Справочник технолога-машиностроителя - /Под ред. Дальского А.М., Косиловой А.Г., Мещерякова Р.К., Суслова А.Г. в 2-х томах. - М.: Машиностроение, 2003.
3 Мачульский А.Г. Основы технологии машиностроения. Методические указания по выполнению практических работ. – ВКГТУ, 2008.

3.2 Қосымша әдебиеттер
4 Маталин А.А. Технология машиностроения. - Л.: Машиностроение, 1985.
5 Основы технологии машиностроения.//Под ред. В.С. Корсакова. – М.: Машиностроение, 1977.
6 Данилевский Н.Е. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 1984.
7 Ковшов Ю.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987.
8 Егоров М.Е., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. – М.: Высшая школа, 1976.
9 Технология машиностроения. Т.1//Под ред. Дальского А.М.- М.: МГТУ им. Баумана, 1999.
10 Справочник технолога-машиностроителя - /Под ред. Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. в 2-х томах. - М.: Машиностроение, 1985.
11 Обработка металлов резанием. Справочник технолога.//Под ред. Панова А.А. – М.: Машиностроение, 2004.
12 Мурашкин С.Л. Технология машиностроения. Том 1. – М.: Высшая школа, 2005.
13 Радкевич Я.М. и др. Расчет припусков и межоперационных размеров в машиностроении. – М.: Высшая школа, 2004.
14 Баспақова Ш. Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік; механика және машинатану.№4. А., «Рауан», 2000.
15 Нүсіпбай Т. Орысша-қазақша сөздік.А., «Дайк-Пресс», 2002.
16 Тоқтамысов И. Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сөздік;механика және машинатану.№7. А., «Рауан», 2000
3.3 Нормативтік негіз
17 ГОСТ 3.1107-81. Обозначение опор, зажимов.
18 ГОСТ 3.1121-84. Типовые технологические процессы и групповые процессы.
19 ГОСТ 14.201-83. Обеспечение технологичности конструкции.
20 ГОСТ 14.206-73. Технологический контроль конструкторской документации.
21 ГОСТ14.322-83. Нормирование расхода материалов.

22 ГОСТ16.319-80. Конструкторские размерные цепи.


23 ГОСТ 16.320-80. Технологические размерные цепи.
24 ГОСТ 21495-76. Базирование и базы в машиностроении.
22 СТП164-08-98. Работы учебные. Общие требования к оформлению текстового и графического материала. – КазНТУ, 19997.
4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және машықтану сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %


Сабаққ қатысу

Зертханалық жұмыс

Карточкамен сұрау

Ауызша сұрау

Тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1


5

40

10

5

40

100

Рейтинг 2


5

40

10

5

40

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет