Рецензент: Ш. Ш. Уәлиханов атындағы кму м.ғ. к,Турлубеков К. К. Кайникенова Г. Кбет6/11
Дата18.02.2018
өлшемі3.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Оқыту түрі: күндізгі

Көкшетау 2014 ж.

Әдістемелік нұсқаулар «Әлеуметтік геронтология» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сәйкес құрылған және курс практикалық сабақтарға арналған талаптарын орындауға барлық қажетті мәліметтерді қамтиды.

«Педагогика, психология және әлеуметтік жұмыс» кафедрасының отырысында қарастырылған«17» ___06__ 2014 ж. хаттама № _11_


Кафедра меңгерушісі С.А. Мурзина

Жаратылыстану-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған

«19» __06__ 2014 ж. хаттама № _10_ОӘК төрағасы Б.Р.Сыздыкова«Әлеуметтік геронтология» пәнінен жүргізілетін практикалық сабақтардың негізгі міндеттері:


 1. Студенттердің лекция барысында алған білімдерін бекіту, тереңдету және кеңейту.

 2. Студенттерде ғылыми-педагогикалық әдебиеттермен, анықтамалықтармен өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.

 3. Студенттерді негізгі педагогикалық іскерліктермен қаруландыру.

 4. Студенттердің шығармашылық қабілеттері мен педагогикалық бағытта ойлауын дамыту.

 5. Студенттердің болашақ мұғалім ретінде педагогика ғылымына, педагогикалық қызметке деген қызығушылықтарын тәрбиелеу.

Практикалық сабақтарда барысында студенттерде әлеуметтік-педагогикалық құбылыстарға деген өзіндік көзқарастары қалыптасады, оқыту мен тәрбиелеудің нақты теориялық міндеттерін шешудің жолдары мен құралдарын табуды үйренеді.

Практикалық сабақтарда теориялық сұрақтарды талқылау ұйымдастырылады, студенттердің дайындаған рефераттары, баяндамалары мен хабарламалары тыңдалып, талқыланады, сонымен бірге студенттердің зерттеу жұмыстарының орындалу нәтижелері тыңдалады. Әртүрлі педагогикалық әдебиеттердегі негізгі, жалпы теориялық білімдер нақтыланады.

Кейбір практикалық тапсырмалар педагогикалық практика өтілетін мектепте орындалады. Онда студенттер белгілі бір педагогикалық процесті бақылап, оған талдау жасайды. Мектеп тәжірибесін жан-жақты және мақсатты түрде зерттеп үйрену ұйымдастырылады.

Практикалық сабақтарда әртүрлі педагогикалық жағдайларды шешу ұсынылады, іскерлік ойындары ұйымдастырылады, педагогикалық міндеттер шешіледі, оқу-тәрбиелік шараларды ұйымдастырудың әртүрлі варианттары талқыланады. Студенттер оқыту мен тәрбиелеудің түрлі әдіс-тәсілдерін, формаларын қолдануды, оқу-тәрбие жұмысын жоспарлауды үйренеді, өздігінен іздену жұмыстарына машықтанады.Практикалық сабақтарға дайындалу барысында әр студент:

 • ұсынылған әдебиеттерді оқып-үйренуге;

 • реферат, баяндама дайындауға;

 • практикалық тапсырманы орындауға;

 • тәжірибелік жұмысты (мектепте қатысқан сабақтың, тәрбие жұмысының барысын жазу және оған талдау жасау) орындауға міндетті.


Тақырып №1. Геронтология ғылымының ғылым ретінде даму тарихы

Практикалық тапсырмалар:

 1. Геронтология сөзі грек тілінен аударғанда не мағына білдіреді?

  1. Қоғам

  2. Шал

  3. Әке

  4. Ғылым

  5. жасөспірім

 2. Заңды түрде соңғы қадамбасатын кезең, жас ерекшелік қалай аталады

  1. Отогенез

  2. Мегогенез

  3. Мезогенез

  4. Микрогенез

  5. Потогенез

 3. Қартаю процесі дегеніміз

  1. тірі клеткасы қайшы дамиды, сол кездегі туа біткен өмірді тоқтату

  2. тірі клеткалар өте тез дамиды

  3. тірі клеткалар дамымайды, сол кезде өмір тоқтатылады

  4. өлі клеткасы қайшы дамиды, сол кездегі туа біткен өмірді тоқтату

  5. өлі клеткалар қайшы дамиды, туа біткен өмірді тоқтату

 4. Кәрілік жас қандай мінез-құлыққа қайшы келеді

  1. Флегматик

  2. Халерик

  3. Меланхолик

  4. Сангвиник

  5. Осылардың барлығы

 5. Кәрілік пен қартаюды зерттейтін ғылым

  1. Биология

  2. Геронтология

  3. Гендерология

  4. Анатомия

  5. Конфликтология

 6. Әлеуметтік геронтология ғылымының дәстүрлі туған жері

  1. Германия

  2. Швеция

  3. Ресей

  4. АҚШ

  5. Қазақстан

 7. Ең алғаш геронтология ғылымын қандай институтта пән ретінде енгізілді

  1. Гарвард

  2. Вашингтон

  3. Оксфорд

  4. Мичуган

  5. Евразия

 8. Қартаюдың әлеуметтік гигиеналық аспектілерін зерттеген ағартушы

  1. Файоль

  2. З.Фрейд

  3. А. Богоморец

  4. А. Комфорт

  5. М. Бергер

 9. «Сенека» қандай мағынаны білдіреді

  1. Кәрілікті анықтайтын ауру

  2. Кәрілік

  3. Қартаю процессі

  4. Жұқпалы ауру

  5. Қартаю процесінің ауруы

 10. Жас шамасына қарай өзгеру қалай аталады

  1. Қартаю

  2. Сенека

  3. Гомероз

  4. Физиология

  5. Антогенез

4. Геронтология ғылымының пайда болғанына талдау жасаңыз, олардың ғылым мен практика үшін маңыздылығын түсіндіріңіз.

Әдебиеттер:

 1. Основы социальной работы: учебник под. Ред. ПД Павленок 3-е изд., испр. и доп. М., 2006

 2. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

 3. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000

 4. Молодежь и общество на рубеже веков. // ред. И.М.Ильинской-М.. 1999

 5. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003


Тақырып №2. Қартаю процесін зерттеудің теориялық негіздерінің сипаттамасы
Практикалық тапсырмалар:

 1. Әлеуметтік геронтологиялық процестердің мәні неде?

 2. Әлеуметтік геронтология теориясының негіздері.

І. Мына бақылаулардың қайсысы геронтологиялық зерттеу әдісіне жатады? Қалғандарының неліктен жатпайтынын түсіндіріңіз.

А) Қарттармен қарым қатынас жасау.

В) Ұжым алдындағы жауапкершілік.

С) Ұжымның тәртібін бақылайды.

Д) Клиентпен қарым қатынасының іс-әрекетін бақылайды.

Е) Жас маманының тәжірибелі маманның қиын бағдарлама материалын қалай баяндағанын бақылайды.ІІ. Мына әңгімелердің қайсысы геронтологиялық зерттеу әдісіне жатады? Қалғандарының неліктен жатпайтынын түсіндіріңіз.

А) Әлеуметтік қызметкердің қарттармен жұмыс жөніндегі әңгімесі.

В) Қарттардың өзара әңгімесі әңгімесі.

С) Мекеме жетекшісінің қызметкерлермен әңгімесі барысында олардың қауіпсіздік техникасы ережелерін қалай білетіні анықталады.

Д) Мекеме жетекшісінің қызметкерлермен әңгіме барысында қызметкерлерді жұмысқа қызықтырудың тиімді жолдары анықталады.

F) Ұжымның клиент алдында орында өзін ұстау туралы әңгіме.

G) Мекеме жетекшісінің қызметкерлермен жұмыс құқы мен міндеті жайлы әңгімесі.
Әдебиеттер:


 1. Альперович В.Л. Геронтология. Старость: социокультурный портрет – М., 1998

 2. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

 3. Социальная работа / под ред. В.И.Курбатова. Ростов-на-Дону, 1999

 4. Технология социальной работы. / под общей ред. Е.И.Холостовой-М. 2001

 5. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000

Тақырып №3. Кәрілік проблемалары және оларды шешудегі геронтология ғылымының орны
Практикалық тапсырмалар:

І. Әлеуметтік геронтологияның негізігі функцияларын талдау

ІІ. Схеманы толтырыңыз:

Әдебиеттер:


 1. Альперович В.Л. Геронтология. Старость: социокультурный портрет – М., 1998

 2. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

 3. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000


Тақырып №4. Қартаюдың жас шамалары, нормалары мен потологиясы

Практикалық тапсырмалар:

І. Дәрістің мазмұнын зерттей отырып төмендегі кестені толтыр:
Әдебиеттер:

 1. Альперович В.Л. Геронтология. Старость: социокультурный портрет – М., 1998

 2. Хрисанова Е.Н. Основы геронтологии.-М.:ВЛАДОС, 1999

 3. Социальная работа / под ред. В.И.Курбатова. Ростов-на-Дону, 1999

 4. Технология социальной работы. / под общей ред. Е.И.Холостовой-М. 2001

 5. Г.П. Медведева. Введение в социальную геронтологию -М. 2000


Тақырып №5. Геронтологиядағы қартаюдың болжаулары

Практикалық тапсырмалар:

геронтологиялық болжаулар мен жоспарларІІ. Схеманы қолдана отырып, әлеуметтік геонтологиялық болжаулар мен жобалауларды толтырыңыз:Каталог: Книги
Книги -> 3. ҚАбдолов әдебиет теория – сының негіздері жоғары оқу орындарына арналған оқУ ҚҰралы мазмұНЫ
Книги -> “Қош,махаббат” Алматы 1988 жыл Ақынның жыр жинақтары
Книги -> Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Книги -> Көкшетау 2011 Құрастырғандар
Книги -> АҚША, несие, банктер
Книги -> А. А. Букаева 5В090200 Туризм мамандығына арналаған КӘсіби қазақ тілі
Книги -> М а 3 м ұ н ы қазақ тілі леқсикологиясына кіріспе қазақ лексикологиясының мақсаты мен зерттеу объекгісі лексика
Книги -> Қ а з а қ тіліні ң грамматикас ы 1 т о м Алматы, 1967
Книги -> Сүлейменова Зәуре Екпінқызы Қошанова Мараш Төлегенқызы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет