Типтік оқу бағдарлама типовая учебная программа typical curriculumбет1/7
Дата14.01.2022
өлшемі66,07 Kb.
#129334
түріУчебная программа
  1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Тиовой
Муз онер, Педагогикадагы статистика сурактары, Педагогикадагы статистика сурактары, Лекция ЦС каз , Жүрінов Ғ., AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, Аннотация, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Таубай.Б 5.4, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, оқу бағдарлама, Дефектология силлабус, Силлабус Мінез-құлық психологиясы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМА ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА TYPICAL CURRICULUM


KBShT 3207 Кəсіби бағытталған шетел тілі POIYa 3207 Профессионально - ориентированный иностранный язык POFL 3207 Professionally oriented foreign language


5В010300 – Педагогика и психология


2 кредит


Алматы, 2016

Алғы сөз1. Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің РОƏК «Білім» тобы мамандықтары бойынша Оқу-əдістемелік бірлестігінде ДАЙЫНДАЛҒАН жəне ҰСЫНЫЛҒАН

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігімен БЕКІТІЛГЕН жəне ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН

3. Типтік оқу бағдарлама 2016 жылғы ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сəйкес дайындалған. (Типтік оқу бағдарлама ҚР БҒМ 30.06.2016 ж., № 2 хаттамасымен бекітілген)

4. Пікір берушілер: Ибраимова Ж. – п. ғ. к., доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ Бейсембаева А.А. – п. ғ. к., профессор, Абылайхан атындағы ҚазХҚжƏТУ

5. ҚР БҒМ Републикалық Оқу-əдістемелік Кеңесі мəжілісінде ҚАРАСТЫРЫЛҒАН 30.06.2016 ж., Хаттама № 2.

Осы типтік бағдарламаны Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БҒМ РОƏК «Білім» тобындағы мамандықтары бойынша ОƏБ рұқсатынсыз көбейтуге жəне таратуға болмайды.


Предисловие

1. Разработана и внесена УМО по группе специальностей «Образование» РУМС МОН РК при КазНПУ имени Абая

2. Утверждена и введена в действие приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан

3. Типовая учебная программа разработана в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования РК 2016 года (Типовой учебный план, утвержденный протоколом № 2 заседания РУМС МОН РК от 30.06.2016 г.)

4. Рецензенты Ибраимова Ж - к. п. н., доцент КазНПУ им. Абая Бейсембаева А.А. – к. п. н., профессор КазУМОиМЯ имени Абылайхана

5. РАССМОТРЕНА на заседании Республиканского Учебнометодического Совета от 30.06.2016 года. Протокол № 2

Настоящие типовые программы не могут быть тиражированы и распространены без разрешения УМО по специальностям группы «Образование» РУМС высшего и послевузовского образования МОН РК на базе КазНПУ имени Абая

Introduction

1. THE CURRICULUM DESIGNED AND RECOMMENDED by education and methodical union of the group of specialties “Education” REMB of MES RK within Abay Kazakh National Pedagogical University

2. APPROVED AND LAUNCHED by The Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

3. The Curriculum was designed in accordance with The Government Compulsory Standard of Education of Kazakhstan of 2016 (Model Curriculum, approved by minute of the meeting REMB of MES RK of 30/06/2016)

4. Peer-reviews Zh.Ibrayimova - Candidate of pedagogical sciences, Docent, Abai Kazakh national pedagogical university A.Beisembayeva - Candidate of pedagogical sciences, Professor, Ablaikhan Kazakh university of International Relations and World Languages

5. REVIEWED in the meeting of Republic Education Board’s Section Education on 30 June 2016. Minute № 2
All rights reserved. These curricula or parts thereof may not be reproduced in any form, stored in any retrieval system, or transmitted in any form by any means—electronic, mechanical, photocopy, recording, or otherwise— without prior written permission of the education and methodical union of the group of specialties “Education” REMB of MES RK within Abay Kazakh National Pedagogical University.

Түсінік хат


«Кəсіби бағытталған шетел тілі» жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі маңызды пəндердің бірі болып саналады. Республикамызда үш тілді жүйенің енгізілуіне байланысты болашақ мұғалімдерін кəсіби тұрғыдан даярлау ісі негізгі педагогикалық жəне психологиялық басты ұғымтүсініктерін шет тілінде білуді қамтиды. «Кəсіби бағытталған шетел тілі» жоғары педагогикалық білім беру ісіне шет тіліндегі (ағылшын) категориялық-түсінік аппаратын игеруге мүмкіндік береді. Студенттер үшін педагогика жəне психология ғылымдарының негіздерін ағылшын тілінде игерудің ерекше маңызы бар. Педагогика жəне психология ғылымдарының бел ортасында түрлі концепциялар мен əдіснамалық тұрғыдан жаңа форматтағы кəсіби мұғалімдер даярлау мəселесі тұрады. Кəсіби шет тілін игеру барысында студенттер ағылшын тіліндегі мəтіндерді игеруге, педагогикалық жəне психологиялық материалдардың кəсіби мазмұнын жеке-дара баяндауға байланысты дайындық бағдарын алады. Бағдарламада педагогика, психология мен ағылшын тілінің өзара байланысына ерекше мəн берілген. «Кəсіби бағытталған шет тілі» пəні педагогикалық жəне психологиялық білімдерінің ағылшын тіліндегі лингвистикалық-терминологиялық дамуын айқындайды. «Кəсіби бағытталған шетел тілі» пəнінің мазмұнын таңдап алу педагогика жəне психология салалары бойынша түлекті дайындау бағытына сəйкестеліп, əлеуметтік-педагогикалық факторларын талдау негізінде жүзеге асырылады. «Кəсіби бағытталған шетел тілі» пəнін оқытудың мақсаты – ағылшын тіліндегі арнайы əдебиеттер арқылы студенттер бойында өткендегі жəне қазіргі тəжірибеге негізделген педагогикалық жəне психологиялық білімдерге қатысты кəсіби коммуникативті шет тілі құзыреттілігінің қалыптастыру. Курсты игеру нəтижесінде студенттердің:

ТҮСІНІКТЕРІ БОЛУЫ КЕРЕК: - педагогика жəне психология ғылымдарының ағылшын тіліндегі ең негізгі əрі маңызды терминдері мен ұғымдары туралы; - кəсіби қызметте ауызша жəне жазбаша коммуникацияның түрлері, рөлі, орны туралы; - шет тіліндегі кəсіби ақпараттардың негізгі көздері туралы; - мамандарды дайындаудың педагогика жəне психология бағыттары бойынша ғылым дамуының қазіргі парадигмалар туралы; білуі керек:

• оқытылған бөлімдердің тақырыптарына байланысты жəне кəсібиіскерлік коммуникациялар жағдаятына сəйкес терминдерді;

• кəсіби-іскерлік коммуникацияда қабылданған құжаттарды рəсімдеу жəне жүргізу талаптарын; істей алуы (қабілетті болуы) керек:

• бағдарлама шегіндегі кəсіби шетел тіліне тəн грамматиканы сенімді пайдалануды;

• сөйлеу кезінде оқылған терминологиялық бірліктерді пайдалануды;

• символдарды, формулаларды, схемаларды жəне диаграммаларды вербалдауды;

• оқытылған тақырыптар шегінде кəсіби-іскерлік сипаттағы ақпаратты түсінуді, мəтіннің мəнін жəне кейбір жерлерін жете түсінуді, басты жəне екінші кезектегіні (ауызша жəне жазбаша) айыруды;

• кəсіби-іскерлік сипаттағы (ауызша жəне жазбаша) мəтіннен ақпаратты шығарып алуды;

• кəсіби сипаттағы мəтінді аннотациялауды;

• оқытылған тақырыптар шегінде кəсіби сипаттағы мəтіндерді шет тілінен қазақшаға (орысшаға) аударуды; • берілген тақырып бойынша дайындалуды жəне презентациямен шығып сөйлеуді (бағдарлама шегінде); тəжірибесі болу керек:

• ағылшын тіліндегі арнайы əдебиеттердегі педагогикалық жəне психологиялық білім берудің дамуына қатысты өзекті мəселелерді даралай білу;

• «Кəсіби шет тілі» курсын игеру негізінде педагогикалық жəне психологиялық білім мəселелері төңірегінде өз пікірлері мен ойларын ағылшын тілінде айтуға дағдылану.

• сөздікті қолдану, оның ішінде терминологиялық;

• дайындалу жəне презентациямен шығып сөйлеу;

• кəсіби қызметке байланысты тақырыптарға пікір талас жүргізу (бағдарлама шегінде);

• кəсіби-іскерлік жағдаяттарға тəн коммуникативті стратегияны тиімді қолдану
Білім беру бағдарламасының құрылымында пəннің алатын орны

Пререквизиттер: «Шетел тілі - B1», «Шетел тілі – В2», «Педагогика», «Психология» «Педагогика -2» «Педагогика-3», «Психология тарихы», «Педагогика тарихы», «Психологиялық тренингтің əдістемесі». Постреквизиттер: «Педагогиканы оқыту əдістемесі», «Психологияны оқыту əдістемесі», «Тəрбие жұмысының технологиясы», «Педагогикалық шеберлік».

Пояснительная записка
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» является одним из важнейших курсов в системе высшего психолого-педагогического образования. В связи с введением в Республике Казахстан трехъязычного обучения, профессиональная подготовка студентов – будущих педагоговпсихологов включает в себя овладение важнейшими понятиями педагогики и психологии на английском языке. ««Профессионально-ориентированный иностранный язык» позволяет овладеть категориально-понятийным аппаратом принятых в системе высшего психолого-педагогического образования на английском языке, необходимым в дальнейшем развитии и подготовке будущих педагоговпсихологов для их работы с литературой на английском языке. В центре психолого-педагогической науки находятся проблемы профессиональной подготовки педагогов и психологов новой формации с позиций различных концепций и методологических подходов. В процессе изучения профессионального иностранного языка студенты получают необходимую подготовку для ориентации в текстах на английском языке, монологического высказывания профессионального содержания психолого-педагогического материала на английском языке и т.д. В программе особое внимание уделяется взаимодействию педагогики и психологии с английским языком. Предмет ««Профессиональноориентированный иностранный язык» отражает развитие психологопедагогического образования в контексте с лингвистическим развитием его терминологии и фразеологии на английском языке. Отбор содержания дисциплины «Профессионально – ориентированный иностранный язык» осуществляется на основе анализа социальнопедагогических факторов в соответствии с направлением подготовки выпускника в области педагогики и психологии. Цель преподавания курса - формирование профессиональной коммуникативной иноязычной компетенции на основе комплекса психологопедагогических знаний, опирающихся на достижения педагогического опыта прошлого и современности через специальную литературу на английском языке. - дать студентам основы психолого-педагогического образования через категориально-понятийный аппарат на иностранном языке; - показать студентам связь профессионального иностранного языка с психолого-педагогическими дисциплинами, детерминировавшуюся в результате развития психолого-педагогической науки в целом; - познакомить студентов с содержанием основных психологопедагогических концепций на иностранном языке. В результате изучения дисциплины студенты должны: иметь представление:

- об основных и важнейших терминах и понятиях психолого-педагогической науки на английском языке; - о ключевых проблемах развития психолого-педагогического образования в англоязычной специальной литературе - о месте, роли, видах устной и письменной коммуникации в профессиональной психолого-педагогической деятельности; - об основных источниках иноязычной профессиональной информации; - о мировых тенденциях развития науки и практики по направлению психолого-педагогической подготовки;


В результате изучения данного курса студенты должны: знать: - термины, связанные с соответствующими ситуациями профессионально-деловой коммуникации; - основные международные символы и обозначения, принятые в психолого-педагогической науке; - требования к оформлению и ведению документации в пределах программы, принятые в профессионально-деловой коммуникации; - правила коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионально-делового общения в пределах программы; уметь: - использовать грамматику, характерную для профессионального иностранного языка; - оперировать изученными терминологическими единицами в речи; - вербализовывать символы, формулы, схемы и диаграммы; - понимать информацию, различать главное и второстепенное, сущность и детали в текстах (устных и письменных) профессионально-делового характера в рамках изученных тем; - извлекать информацию из текстов (письменных и устных) профессионально-делового характера; - порождать дискурс (монолог, диалог), используя коммуникативные стратегии, адекватные изученным профессионально-ориентированным ситуациям (телефонные переговоры, интервью, презентация и др.); - аннотировать тексты профессионального характера; - переводить с иностранного языка на казахский (русский) тексты профессионального характера в рамках изученных тем; - готовить и выступать с презентациями на заданные темы; - уметь высказывать свои суждения по проблемам психологопедагогического образования на английском языке. иметь опыт: - использования словарей, в том числе терминологических; - подготовки и выступлений с презентациями;

38
- ведения дискуссий на темы, связанные с профессиональной деятельностью; - работы с письменными и устными текстами изученных жанров и форматов; - эффективного использования коммуникативных стратегий, специфичных для профессионально-деловых ситуаций. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Пререквизиты: «Иностранный язык – B1», «Иностранный язык – B2», «Педагогика», «Психология», «Педагогика -2», «Педагогика -3», «История психологии», «История педагогики», «Методика психологического тренинга» Постреквизиты: «Методика преподавания педагогики», «Методика преподавания психологии», «Технология воспитательной работы», «Педагогическое мастерство».

39
THE EXPLANATORY NOTE
The discipline «Professional oriented foreign language», provided by the curriculum for third-year students, is a component of three-cyclic preparation of the graduate speaking another language. «Professional oriented foreign language » forms base and motivation for the further studying and active use of a professional foreign language. Content of discipline is structured in the form of interconnected on a principle of hierarchy and integrative three modules. Selection of the content of discipline «Professional oriented foreign language is carried out on the basis of the analysis of socially -pedagogical factors according to a direction of preparation of the graduate in area of pedagogy and psychology. Training basis are innovative educational technologies. The discipline program is constructed on a basis of competent, contextually-active and communicative approaches. THE PURPOSE OF DISCIPLINE «Professional oriented foreign language» is formation of a basic level of the professional communicative competence speaking another language. As a result of studying of discipline students should: have a overview: about a place, a role, kinds of the oral and written communications in professional fieldabout the basic sources of the professional information in foreign languageabout world tendencies of development of a pedagogical and psychological sciences and techniques in these directions of preparation; know: the terms connected with subjects of studied sections and corresponding situations of is professional-business communications; the basic international symbols and designations the requirements to registration and documentation conducting (within the program), accepted in professional-business communications;

• rules of communicative behavior in situations of the international and professional-business dialogue (within the program);


be able (be capable): to operate with confidence with grammar, characteristic for professional foreign language (within the program);

• to operate with studied terminological units in speech;

• to explain symbols, formulas, schemes and diagrams in verbal form

• to understand the information, to distinguish main and minor, essence and details in texts (oral and written) is professional-business character within the limits of the studied themes;

• to take the information from professional texts (written and oral)

• to generate a discourse (a monologue, dialogue), using the communicative strategy adequate to professional-focused situations (telephone conversations, interview, presentation, etc.);

• to produce written texts of the studied genres and formats;

• to annotate texts of professional character;

• to translate from a foreign language to Kazakh (Russian) texts of professional character within the limits of the studied themes;

• to prepare presentations on the set themes (within the program); have experience:

• using dictionaries, including terminological;

• preparing and performing presentations;

• conducting discussions on the themes connected with professional work (within the program);

• working with written and oral texts of the studied genres and formats;

• using an effective utilization of the specific communicative strategy to professional-business situations.
Pre-requisites of discipline. "Foreign language - B1», «Foreign language - B2», «Pedagogy», "Psychology", " Pedagogy -2", " Pedagogy-3", "History of Psychology", "History of Education", "Methods of psychological training"

The post-requisites of disciplines. "Methods of teaching pedagogy", "Methods of Teaching Psychology", "Technology of educational work", "Teaching mastership."


ПƏННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ I.

Педагог жəне психолог мамандығына кіріспе 1.1. Менің болашақ мамандығым 1.2 Жұмысқа орналасу 2. Педагогика – тəрбие, білім беру жəне оқыту туралы ғылым 2.1.Қазақстан Республикасындағы қазіргі білім беру парадигмалары 2.2 Қазақстанда жəне шетелде педагог-психологтарды кəсіби даярлаудын ерекшеліктері 3. Психология ғылымының негіздері 3.1 Психологиялық зерттеу əдістері 3.2 Оқытудын психологиялық аспектілері
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет