1. Қасқасу шатқалының орналасуы мен табиғат жағдайы


Cyperaceae Juss - Осоковые -бет3/7
Дата29.01.2018
өлшемі2,21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Cyperaceae Juss - Осоковые - Өлең тұқымдасы.
100. Pycreus globosus Reichenb - Ситовник шаровидный - домалақ қоғашық. Бір жылдық немесе көп жылдық. Өзен, жылға, арық жағаларында, ылғалды жерлерде өседі, егістікте арамшөп болып кездеседі.

VI-VIII гүлдейді.

101. Cyperus fuscus L - Сыть черно-бурая - Қара-қоңыр сәлемшөп. Бір жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VIII - гүлдейді.

102. С. longus L - С. длинная - Ұзын сәлемшөп. Көп жылдық. Өзен, көл жағалауларында, ылғал шалғындықта өседі.

VI-IX гүлдейді.

103. Carex diviso Huds - Осако скученная - Қияқ өлең. Көп жылдық. Сортаң шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

104. С. pochystylis J.Gray. - О. Толстостолбиковая. Көп жылдық. 1500-2000 м тау бөктерінде, шалшықты шөлейтті жерлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Ерте көктемгі, жайылымдық жем шөп.

105. С. Turkestanica Regel - О. туркестанская - Түркістан өлеңі.

Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде және тасты, далалы беткейлерде өседі.

V гүлдейді.


Araceae Juss - Аронниковые - Шаянот тұқымдасы.
106. Arum korolkowii Regel - Аронник Королькова - Карольков шаяноты Көп жылдық. Сай-салада, бұталардың арасында өседі.

V-VI гүлдейді.

107. Eminium lehmannii (Bunge) O.kuntze (E.regelii Vved) - Эминиум Леманика ~ Леман күшаласы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінде, тау бөктерінде және құмды, шөлейтті жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Түйнектерінің құрамында улы алкалоидтар бар.
Juncaceae Juss - Ситниковые - Елекшөп тұқымдасы.
108. Juncus bufonius L. (Juncus erythropodus v.krecz) - Ситник красноногий - қызғылт елекшөп. Бір жылдық. Жағалауларда, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

109. J. turkestanicus V.krecz, et Contsch. - С. Туркестанский - Түркістан елекшөбі.

Көп жылдық. Бұлактарда және ылғалды шалғындықтарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

110. J. Brachytepalus V.krecz, et Contsch- С. Короткоцветновый. Көп жылдық. Шалшықтанған жерлерде, өзен мен жылға жағалауларында өседі.

VIII-X жеміс салады.
Alliaceae j - Луковые - Жуа тұқымдасы.
111. Allium drobovii Vved - Лук Дробова. Көп жылдық. Таудың тасты — ұсақ тасты, далалы бөктерінде кездеседі.

V-VII гүлдейді.

112. A.orescordum Vved - Л. горночесночный - Тау сарымсақ. Көп жылдық. Таудың тасты - ұсақ тасты далалы бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

113. A.scabriscapum Boiss - Л. Шероховатостебельный. Көп жылды. Таудың оңтүстік бөлігінің шөлейтті, тасты, далалы бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

114. A. inconspiceum Vved - Л. Незаметный. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

VI-V гүлдейді.

115. A. lutescens Vved - Л. Желтоватый. Көп жылдық. Ұсақ тасты - тасты далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

116. A. longiradiatum (Regel) Vved - Л. Длиннолучевой. Көп жылдық. Тау бөктерінің орманды жерлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

117. A. oreoprasum Schrenk - Л. Горный. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

V-VII гүлдейді.

118. A. talassieum Regel - Л. Таласский. Көп жылдық. Тасты тау бөктерінде, жартастарда өседі.

VII-VIII гүлдейді.

119. A. caesium Schrenk - Л. Голубой. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі шөлейтті, далалы жерлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: витаминдік, азықтық.
Lileiaceae Juss - Лилейные
120. Colchicum luteum Baker - Безвременник желтый. Көп жылдық. Биік таулы аймақтарда, қарда, сайларда өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Малға улы өсімдік.

121. Eremuras regelii Vved - Эремурус Регеля - Регель шырышы. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінде және биік тау бөктерінде, топырақты, тасты жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

122. Е. turkestanicus Regel - Э. туркестанский - Түркістан шырышы. Көп жылдық. Субальпі шалғындығында және жартастарда өседі. Сай-саламен тау бөктеріне дейін түседі.

V-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: тамыры декстринге бай.

123. Е. tianschanicus Patijet Vved - Э. тянынаньский - Тяньшань шырышы.

Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің оңтүстік тасты беткейлерінде және орманды тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық өсімдік.

124. Е. rabustus Regel - Э. мощный - Ірі шырыш. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейінгі шалғындықты тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Тамыры декстринге бай, сәндік, азықтық.

125. Е. lactiflorus O.Fedtsch - Э. молочноцветный. Көп жылдық. Субальпі белдеуіне дейін ұсақ тасты-тасты беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

126. Е. hilariae M.Pop, et Vved - Э. Иларии Көп жылдық. Шалшықты және тасты бөктерде өседі.

IV-V гүлдейді.

127. Gagea ckamutovae (Pach) Pasch - Гусиный лук Хомутовой -Хомутова казжуасы. Көп жылдық. Биік емес тау бөктерінде, жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

128. G. gageoides (zuce) Vved - Т.Л. гусятниковый – Қазжуа. Көп жылдық. Шөлейтті тау бөктерінде, жиі жазықтықта өседі.

IV-V гүлдейді.

129. G. minutiflora Regel - Т.Л. мелкоцветный – Қазжуа. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде тасты, орманды беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

130. Korolkowia sewerzowii (Regel) Regel. - Корольковия Северцова -Северцов алғасы, тау алғасы. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуіне дейінгі тасты, орманды беткейлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, құрамында крахмалы бар, улы, жуа.

131. Rhinopetalum stenantherum Regel - Ринопеталюм узкопыльниковый - У шөп.

Көп жылдық. Шөпті, тасты тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

132. Tulipa korolkowii Regel - Тюльпан королькова - Корольков қызғалдағы. Көп жылдық. Аласа тауларда және тау бөктерінде, құмды, тасты беткейлерде өседі.

III-IV гүлдейді.

133. Т. kayfmanniana Regel - Т. кауфмановский. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуіне дейінгі тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

134. Т. dasystemonoides Vved - Т. Ложноволосистычиносный. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

135. Schilla puschkinioides Regel - Пролеска пушкиниевидная - Супияз Көп жылдық. Аласа тау бөктерінің шыңдарында, қар дақтарының айналасында өседі.

VI-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

136. Polygonatum sewerzowii Regel - Кукена Северцова. Көп жылдық. Орманды және бұталы, ірішөпті тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.


Amaryllidaceae Jaume - Амариллисовые тұқымдасы.
137. Ixiolirion tataricum herb (Pall) - Инсиолирион татарский - Татар шөпжияры. Көп жылдьщ. Таудың төменгі белдеуінің шөлейтті, далалы беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

138. Ungernia sewerzowii В. Fedtsch - Унгерния Северцова - Северцов әсиясы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бұталы, ірі шөпті-тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.


Jridaceae Juss - Касатиковые тұқымдасы.
139. Crocus korolhowii Mawet Regel - Шафран Королькова - Каролькова запраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

140. С. alatavicus Regel et Semen - Ш. Ааатауский - Алатау запыраны. Көп жылдық. Орманды тау бөктерінде өседі.

141. Iridodictyum kolpokhowskionumi Radionenko - Иридодинтин шпаковского. Көп жылдық. Тасты және орманды тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

142. Iris sogdana Bunge - Косатин согдийский - Соғды құртқашашы. Көп жылдық. Ылғал шалғындықта, тау өзендердің, көлдердің, жылғалардың жағалауларында өседі.

VI-VII гүлдейді.

143.1. korolkowii Regel - К. королькова - Королькова құртқашашы. Көп жылдық. Тау бөктерінің бойымен өседі.

V-VI гүлдейді.

144. Juno subdecolorata Vued - Юнона обецвечанная - Түссіз шиқылдақ. Көп жылдық. Су ағатын арналарда, орман адырларында, ұсақ тасты жерлерде өседі.

IV-V гүлдейді.

145. J. magnifica Vued - Ю. великолепная – Шиқылдақ. Көп жылдық. Жартас сызықтарында немес жартастың май да топырақты жерлерінде өседі.

ІV - гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.


Salicaceae Mirb - Ивовые - Тал тұқымдасы.
146. Salix alba L - Ива белая - Ақ тал. Ағаш. Су қоймаларының жағалауларында және өзен арналарында өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

147. S. niedzwieckii Goerz - И. Недзвецкого Бұталы. Тау өзендерінің жағалауларында өседі.

IV-V гүлдейді.

148. S. pycnostachya Andress - И. Мелкосережчатая Биік бұталы. Тау бөктерінің өзен жағалауларында өседі.

V гүлдейді.

149. Populus bachofeni Wierzb - Тополь Бахофена - Терек Биік ағаш. Тау өзенінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

ІV гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени өсімдік, жасылдандырудың негізгі объектісі.

150. P. talassica Kom - Т. Таласский - Талас терегі. Ағаш. Тау өзендерінің арналарында және тау бөктерінде өседі.

IV-V гүлдейді.
Betulaceae S. F. Gray - Березовые - Қайың тұқымдасы.
151. Betula pendula Roth - Береза повислая, бородовчатая - Қотыр қайың Ағаш. Таудың батыс бөлігінің аралды ормандарында, таудың етектерінде өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: техникалық, дәрілік, бояу ретінде қолданылады.

152. В. tianschanica Rupr - Б. тяныпаньская - Тяньшань қайыңы. Ағаш. Өзен арналарында, тау бөктерінде аз ғана топ болып өседі.

V гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Мәдени отырғызуға пайдаланады.


Fagasceae Dumort - Буковые - Бук тұқымдасы.
153. Quercus robur L - Дуб черешчатый - Емен Ағаш. Өзен алқаптарында, сай-салада өседі.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, жем шөптік.
Celtideceae Link - Каркасовые - Таудаған тұқымдасы.
154. Celtis caucasica Willd - Каркас кавказский - Кавказ таудағысы Пәс ағаш. Оңтүстік тасты беткейлерде, жыраларда, жартастарда өседі.

IV-V гүлдейді, IX жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Мәдени, техникалық, тау ормандарының дамуына ұсынылады.
Moraceae Link - Тутовые - Тұт тұқымдасы.
155. Moras alba L. - Шелковица белая - Ақ тұт Ағаш. Мәдени өсімдік.

IV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, азықтық, техникалық, бояғыш
Cannabiaceae Enoll - Канаплевые тұқымдасы.
156. Cannabis ruderalis Janisch - Конопля сорная. Бір жылдық. арамшөп болып өседі.

V-VII гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық, азықтық, дәрілік.
Urticaceae juss - Крапивные - Қалакай тұқымдасы.
157. Urtico dioico L - Кропива двудомная - Қос үйлі қалақай. Көп жылдық. Өзен жағалауларында, ормандарда, жыраларда өседі, сондай-ақ жабайы түрде кездеседі.

VI-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.


Santalaceae R. Br - Санталовые тұқымдасы.
158. Thesimum minkwitzianum В. Fedtsch - Ленец минквиц – Кендірше. Көп жылдық. Таудың етегінің тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді және жеміс салады.

159. Тһ. arvense Horvatovszky - Л. полевой – Кендірше. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің солтүстік беткейлерінде өседі.

VI-VII гүлдейді және жеміс салады.


Polygonaceae Linde - Гречишные - Самалдық тұқымдасы.
160. Oxyria elatior R.Br, ex Meissn - Кисличник высокий – Биік саумалшық. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінде өседі, сондай-ақ жылға жағалауларында, дымқыл жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді, VIII жеміс салады.

161. Rumex ocetosa L. - Щавель обыкновенный - Кәдімгі қымыздық. Көп жылдық. Альпі шалғындығында, орманда, шөпті беткейлерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

162. R. crispus L - Щ. курчовый - Бұйра қымыздық. Көп жылдық. Шалғындықта, егістіктің жағаларында жабайы түрінде өседі.

VI-VII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: жабайы шөп.

163. Reum wittrockii Lundstr - Ревень виттрока - Виттрок рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және орманды тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

164. R. Maximowiczii Losinsk - Р. Максимовича - Максимович рауғашы. Көп жылдық. Шөпті және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

165. Atraphoxis spinosa L - Курчавка шиповатая - Тікенді түйесіңір. Бұта. Ұсақ тасты беткейлерде, шалшықты далаларда және шөл-шөлейтті құмды жерлерде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

166. A. pyrifolia Bunge - К. грушелистая - Алмұрт жапырақты түйсіңір Бұта. Ұсақ тасты және құрғақ далалы беткейлерде өседі.

V-VI гүлдейді.

167. A. seravschanica Pavl - К. зеравшанская – Түйесіңір. Бұта. Тасты және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.


Chenopodiaceal Vent - Маревые - Алабота тұқымдасы
144. Polygonum thymifolium jaub et spach - Горец тимьянолистый –Таран. Бұта. Аласа таудың тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді. VII-IX жеміс салады.

P. Hydropiper L - Г. перечный - Бұрыш самалдық. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, шалғындық шығанақтарында өседі.

VII-IX гүлдейді.

145. P. Minus Huds - Г. малый – Таран. Бір жылдық. Жылға жағалауларында, ылғалды жерлерде, арықтарда өседі.

VII-IX гүлдейді.

146. Chenopodium botys L. - Марь душистая - Хош иісті алабота. Бір жылдық. Құмды топырақта, тасты беткейлерде және құрғақ өзен арналараында өседі.

VII-VІІІ гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Дәрілік, құрамында эфир майы бар.

147. Atriplex сапа С.А.Меу. - Лебеда седая - Көкпек. Жартылай бұта. Тұзды, шалшықты топырақта өседі.

VII-IX гүлдейді және жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Отын ретінде және азық ретінде қолданылады.

148. Rhaphidophyton regelii Bunge - Рафидофитон Регеля - Регель тарбақайы. Бұта. Таудың тасты және ұсақ тасты бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.


Coryophyllaceae juss - Гвоздичные - Қалампыр тұқымдасы.
149. Mesestemma karatavica Vved - Мезостема каратовская. Көп жылдық. Таудың тасты бөктерінде өседі.

V гүлдейді.

150. Stellaria media Vill - Звездчатка мокрица - Дымқыл жұлдызшөп. Бір жылдық. Орманда және шалшықты өзендерде өседі.

ПІ-VI гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: Азықтық.

151. S. turkestanica Schischk - 3. туркестанская - Түркістан жұлдызшөбі. Көп жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

152. Cerastium pauciflomm Stev exser - Ясколко малоцветковая -Кішкене жапырақты мүйізшөп. Көп жылдық. Сирек кылқан жапырақты және аралас орманды өседі.

VI-VII гүлдейді.

153. С. bugeanum Vued - Я. бунгея - Бунга мүйізшөбі. Көп жылдық. Таудың шөпті беткейлерінде, шалғындықта өседі.

V-VII гүлдейді.

154. С. arvense L - Я. полевая - Дала мүйізшөбі. Көп жылдық. Шалғындықта, сиректеу орманның шөпті беткейлерінде өседі.

V-VIII гүлдейді.

155. Holosteum umbellatum L - Костенец зонтичный - Қалампыршөп. Бір жылдық. далалы тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

156. Sagina saginoides Karst - Мшанка маховидная - Майлышөп. Көп жылдық. Таудың альпі және өзен шалшықтарында өседі.

V-VII гүлдейді.

157. Lepyrodiclis holosteoides Fisch, et Mey- Пашенник костенецовидный – Манай. Бір жылдық. Өзен жағалауларында, тау бөктерінде жабайы түрде өседі.

IV-VII гүлдейді.

158. L. stellorioides Schrenk - П. звездчатковидный - Манай шөп. Бір жылдық. Тау бөктерінде бұталардың арасында өседі.

V-VIII гүлдейді.

159. Minuartia kryloviana Schischk - Минуарция крыловская - Крылов егеуоты. Бір жылдық. Тасты бөктерде өседі.

VI-VII гүлдейді.

160. Arenaria ratundrfolia Bieb - Песчанка туркестанская - Түркістан құндақшөбі. Көп жылдық. Альпі белдеуінің ұсақ тасты бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

161. Silene longicalycina Kom - Смолевка длинночашечная -Сылдыршөп, ешкімия. Көп жылдық. Таудың тасты беткейлерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

162. S. baldschuanica - С. бальджунская - Сылдыршөп. Көп жылдық. Тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

163. S. korshinskyi Schischk - С. Коржинского - Коржинский сылдыршөбі. Көп жылдық. Таудың альпі белдеуінің тасты бетейлерінде өседі.

164. S. turkestanica Regel - С. туркестанский - Түрікстан сылдыршөбі. Көп жылдық. Бұталы тау бөктерінде және жартастарда өседі.

VI-VII гүлдейді.

165. Coronaria coriacea Schischk - Горицвет кожистый – Жанаргүл. Көп жылдық. Құрғақ тау бөктерінде өседі.

VI-VII гүлдейді.

166. Gipsophila paniculata - Качим метальчатый - Шашақ бас қаңбақ. Көп жылдық. Дал алы аудандарда, өзен аңғарларында өседі.

VII-VI гүлдейді.

167. Allochrusa gypsophiloides Schischk — Алохруза качимовидная. Көп жылдық. Шөлейтті, орманды далалы және ұсақ тасты тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

168. Dianthus attenuatus L - Гвоздика оттянутая - Қалампыр. Көп жылдық- Биік таудың ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VII-VIII гүлдейді.

169. D. tianschanicus Schischk - Г. тяньшаньская - Тяныпань қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты бөктерінде және шалшықты өзен жағалауларында өседі.

VII гүлдейді.

170. D. karataviensis Paul - Г. каратовская - Қаратау қалампыры. Көп жылдық. Тасты, шалшықты және құрғақ дала бөктерінде өседі.

VІ гүлдейді.

171. D. ugamicus Vued — Г. угамская — Угам қалампыры. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуінің тасты және шалшықты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

172. D. helenae Vued - Г. Елены - Елена қалампыры. Көп жылдық. Майда топырақты тау бөктерінде өседі. VI-VII гүлдейді.
Paeoniaceae Rudolphi - Пионовые - Шұғылық тұқымдасы.
173. Paeonia anomala L - Пион марьин корень – Шұғынық. Көп жылдық. Орманда, орманды шалғындықта және тау бөктерінде өседі.

V-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: сәндік, дәрілік, тағамдық.

174. P. hybrida Pall - П. степной - Дала шұғылығы. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: сәндік, тағамдық және дәрілік өсімдік.


Ranunculaceae juss - Лютиковые - Сарғалдақ тұқымдасы.
175. Trollius dschungaricus Regel - Купольница джунгарская – Жонғар күнгелдісі. Көп жылдық. 3800 м биіктік альпі шалғындығында және қылқанды, жапырақты ормандарда өседі.

VІ гүлдейді. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

176. Т. altaicus С.А.Меу - К. алтайская - Алтай күнгелдісі. Көп жылдық. Субальпі және альпі шалғындығында және орманды белдеудің жоғарғы жағында өседі. VI-VII гүлдейді.

177. Delphinium dosyanthum Kar. et kiz - Живокость пушистоцветковая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

178. D. Oreophilum Hudh - Ж. Горолюбивая – Тегеурінгүл. Көп жылдық. Тасты биік таулы шалғындықта өседі.

VII-VIII гүлдейді.

179. D. bitematum Huth - Ж. дваждытройчатая. Көп жылдық. Тау бөктерінде, бұталы тоғайда және өзен арналарында өседі.

VI-VIII гүлдейді.

180. Aconitum rotundifalium var - Борец круглолистый - Дөңгелек жапырақ уқорғасын. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуінің тасты беткейлерінде және альпі, субальпі шалғындығында өседі.

VII-VIII гүлдейді.

181. A. talassicum М.Рор - Б. таласский - Талас уқорғасын. Көп жылдық. Тау өзені арналарында, ылғалды жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді.

182. Anrmone petiolulusa Jus - Ветреница черешочковая - Сағақты желайдар. Көп жылдық. Таудың төменгі белдеуінің тасты, далалы және шалғындықта тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

183. Ranunculus palyanthemus L. - Лютик многоцветковый - Аютабан. Көп жылдық. Таудың ортаңғы белдеуіне дейінгі ылғалданған жерлерде өседі.

V-VII гүлдейді, VI-VIII жеміс салады.

184. R. laetus Regel - Л. красивый - Әдемі сарғалдақ. Көп жылдық. Өзен, арық жағалауларында, бұталы тоғайда және ылғалданған жерлерде өседі.

VI-VIII гүлдейді, VII-VIII жеміс салады.

185. R. arvensis L. - Л. полевой - Дала сарғалдағы. Бір жылдық. Ылғалданған тасты жерлерде, жылғаларда өседі, ашық жерлерде жабайы түрінде кездеседі. V-VI гүлдейді.

186. R. sewerzowii Regel - Л. Северцова - Северцов сарғалдағы. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтарда, тасты - ұсақ тасты тау бөктерінде, көшеде өседі.

187. Thalictrum isopyroides L - Василистник изопироидный - Маралоты Көп жылдық. Шөл далалы аймақтарда, таудың төменгі белдеуінде, жартастарда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.

188. Т. collinum Walter - В. холмовой – Маралоты. Көп жылдық. Таудың жоғарғы белдеуіне дейінгі беткейлерде, шалғындықта, суқоймаларының жағалауларында өседі. VI-VIII гүлдейді, VII-IX жеміс салады.

189. Adonis parvifloram Fisch, ex DC - Златоцвет мелкоцветный - Уақ гүлді жанаргүл. Бір жылдық. Тұзды және құмды топырақта, жартастарда, ылғалды шалғындықта, бұталы тоғайда өседі.

V-VI гүлдейді, VI-VII жеміс салады.


Berberidaceae Juss - Барбарисовые - Бөріқарақат тұқымдасы.
190. Leontice ewersmannii Bunge - Леонтица эверемана - Торсылдақ. Көп жылдық. Шөлейтті аймақтардың шалшықты және құмды топырақта, тау бөктерінде өседі.

III-IV гүлдейді IV-V жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: Тағамдық және дәрілік.

191. Gymnospermium Albertii Regel - Гимноспермизм Альберта. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің жапырақты ағаштар беткейлерінде өседі.

III-IV гүлдейді.

192. Berberis integerrima Bunge - Барбарис цельнокрастный - Бөріқарақат. Бұта. Тасты тау бөктерінде өседі.

V-VI гүлдейді.

144. В. kummularia Bunge - Б. монетный Бұта. Жартасты, тасты тау бөктерінде, балшық бойымен өседі.

IV-V гүлдейді.
Papaveraceae juss - Маковые - Көкнәр тұқымдасы.
194. Chelidonicum mojus L. - Чистотель большой - Үлкен сүйелшөп.

V-VIII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: дәрілік.

195. Glaucium corniculatum L. - Глауцлум ротатый - Мүйізді сымыр. Бір жылдық. Егісжайда, жолда және алаңда жабайы түрде өседі.

IV-VI гүлдейді.

196. G. fimbrilligerum Boiss - Г. бакрамчатый - Жалбыр сымыр. Екі жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің тасты, шалшықты беткейлерінде өседі.

IV-VI гүлдейді, V-VII жеміс салады.

Шаруашылық маңызы: техникалық.

197. Raemeria refracta L. - Ремерия отогнутая - Имек қызылтаңдай. Бір жылдық. Шалшықты топырақта, шөлейтті аймақтарда және тау бөктерінде өседі, ашық жерде жабайы түрде кездеседі.

IIV-V гүлдейді, V-VI жеміс салады. Шаруашылық маңызы: сәндік өсімдік.

144. Papaver litwinowii Fe4de ex Bornm - Мак Литвикова – Литвиков көкнәрі. Бір жылдық. Тасты және ұсақ тасты беткейлерде өседі.

IV-VI гүлдейді.

199. P. povonimun Schrenk - М. павлиний - Жабайы көкнәр. Бір жылдық. Шалшықты және құмды топырақта өседі, тасты және ұсақ тасты шөлейтті беткейлерде өседі.

IV-VII гүлдейді.

Шаруашылық маңызы: ландшафт түзуші.

200. P. tianschanicum М.Рор - М. тяныпаньский - Тяньшань көкнәрі. Көп жылдық. Шалғындықта, альпі белдеуінің тасты және ұсақ тасты беткейлерінде өседі.

VI-VIII гүлдейді.
Fumariaceae - Дымянковые - Көгілдір тұқымдасы.
201. Corydalis darwasica Regel - Хохлатка дарбазская - Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың субальпі белдеуінде өседі, кейде жартаста өседі.

III-IV гүлдейді.

202. С. ledebouriana Kar. etkir - X. Ледебуровская - Айдаршөп. Көп жылдық. Таудың ортаңғы және төменгі белдеуінің шалшықты және тасты беткейлерінде өседі.

IV-V гүлдейді.

203. С. sewerzowii Regel - X. Северцова- Северцов айдаршөбі. Көп жылдық. Шалшықты тау бөктерінде өседі.

III-V гүлдейді.

204. С. nudicaulis Regel - X. Голостебельная - Жалаң сабақты айдаршөп. Көп жылдық. Тауда және жартастарда өседі.

IV-VI гүлдейді.Capparidaceae juss - каперсовые -
Geraniaceae juss - гераниевые
Verbenaceae juss -

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ф 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
2013 -> Мазмұны Кіріспе–––––––––––––––––––––––– 3-9
2013 -> Мазмұны Кіріспе Тарау -I. Кеңестік шығармашылық интеллигенциясы калыптасуының бастапқы кезеңІ
2013 -> Жанғабыл Қабақбаев, Қазақстан Республикасы журналистер Одағының
2013 -> Әл Фараби дүние жүзілік мәдениет пен білімнің Аристотельден кейінгі екінші ұстазы атанған. Ол данышпан философ, энциклопедист ғалым, әдебиетші ақын, математик. Әл Фараби 870 ж
2013 -> Өмірбаяны ІІ негізгі бөлім
2013 -> Ф 15-07 Қазақстан Республикасының білім ЖӘне ғылым министрлігі
2013 -> Кіріспе. Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Дипломдық жұмысының өзектілігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет