5В060100 «Музыкалық білім» мамандығы бойыншабет5/5
Дата12.10.2020
өлшемі123,5 Kb.
1   2   3   4   5
-Пән пререквизиттер:

  • жоқ-Пән постреквизиттер:

Педагогикалық практика,хоровой класс.2 Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың реттелуі

Кесте 1


№ п/п

Название темы

Часы

Литература

ЛК

ЛБ

СПЗ

СРОП

СРО
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ән айту қалпы, тыныс алу түрлері.Ән айту қалпы, тыныс алу түрлері.
3
1

2

Безбородова Л.А. Дирижирование: Учебное пособие.-М.,2000 с.3

2

Дауыс аппараттарын қыздыру жаттығулары.
3
1

2

УколоваИ.

Дирижирование:Учеб.пособие.-М.,2010
3

Legato. non legatoлық жаттығулар.
3
1

2

Безбородова Л.А. Дирижирование: Учебное пособие.-М.,2000 1. с.3

4

Стаккаттолық, моркатталық жаттығулар.
3
1

2

Ольхов К. А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров.- Л., 2005с.16-25


5

Гармониялық жаттығулар аккордтары.
3
1

6

Хрестоматия по дирижированию хором :Средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках:Вып.3: Без сопровождения и в

сопровождении фортепиано /сост.: Е.А.Красотина, К.Р.Рюмина, Ю.Левит.-М.:Музыка,2005\\с.112-135

6

Унисондық дыбыс шығаруға жаттығу.
3
1

2

Зарубежная хоровая литература 1-3вып.,С Лаппо, Д. Локшин,И. Лицвенко м., 1964.

с.23-56

7

Студенттерді қазақ және шетел сазгерлерінің озық шығармаларымен сондай-ақ халық әндері мен халық сазгерлерінің шығармаларымен таныстыру.
2
1

2

Произведения для хора, составители: А. Молодов, Г.Ахметова, А.,Онер, 2005 ж.

с.58-63

8

а сарреllалық шығарманы талдау.
2
1

2

Хрестоматия по дирижированию хором :Средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках:Вып.3: Без сопровождения и в

сопровождении фортепиано /сост.: Е.А.Красотина, К.Р.Рюмина, Ю.Левит.-М.:Музыка,2005\\с.23-65

9

Орындаушылық дағдылар: орындаушылық стиль, орындау қарқын мәнері, штрихтар мен нюанстарды қалыптастыру әрекеті.
2
1

6

Хрестоматия по дирижированию хором :Средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках:Вып.3: Без сопровождения и в

сопровождении фортепиано /сост.: Е.А.Красотина, К.Р.Рюмина, Ю.Левит.-М.:Музыка,2005\\
10

Шығарманың жанрлық және стильдік ерекшеліктерін ескере отырып, көркемдік жағын ашатын дағдыларды жетілдіру.
2
2

6

Хрестоматия по дирижированию хором :Средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках:Вып.3: Без сопровождения и в

сопровождении фортепиано /сост.: Е.А.Красотина, К.Р.Рюмина, Ю.Левит.-М.:Музыка,2005\\
11

Көркемдік бейнені беру үшін музыкалық мәнерліліктіңбарлық құралдарын пайдалануға дағдылану.
2
2

6

Хрестоматия по дирижированию хором :Средние музыкальные учебные заведения: В 4-х выпусках:Вып.3: Без сопровождения и в

сопровождении фортепиано /сост.: Е.А.Красотина, К.Р.Рюмина, Ю.Левит.-М.:Музыка,2005\\
12

Шығарманың қиын фразаларымен жұмыс.
2
2

2

Ольхов К. А. Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров.- Л., 2005с.51-56

Барлығы
30
15

45


3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұскаулықтар.

3.1а)пәнді оқытудағы негізгі кеңестер: Музыкалық шығармаларды, мектеп репертуарын, білім беру әдіснамасы қоғамдық құбылыс ретінде музыкалық тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық өмірдегі музыкалық тәрбиенің мәні мен ролін анықтайды.ә ) пәнді оқытудағы студенттердің іскерлігі: Музыкалық шығармалардың талдау негізін оқу – студенттердің тарихи-теориялық, музыкалық-орындаушылық, психология-педагогикалық циклындағы пәндерден, музыкалық білімнің теориясы мен практикасы курсынан алған білім, іскерлік және дағдыларына сүйенеді. Сүйемелдеу дәрежедегі педагогикалық болмыстың құбылстары мен заңдылықтарын, оларды түсіндіру тәсілдерін ұғыну, логикалық ойлауды меңгеру, әртүрлі мамандықтағы оқытушының шығармашлық өсуінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады.

б) Тәжірбиелік сабақтарды дайындаудағы нұсқау: Сонымен бірге тұлғаны білім арқылы дамуы, тұлғаның танымдылық қабілеттерін және танымдық жүйені: ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамытуға, сондай – ақ тұлғаның қауіпсіздігін, өзін - өзі өзектілендіру, өзін - өзі бекіту, қарым – қатынас, ойын, танымдық және шығармашылық қажеттіліктерін қанағаттандыруға, белсенді сөздік қорын молайту, студенттерге мектептегі музыка мұғалімнің күнделікті тәжірбиелік жұмысында кездесетін және өте қажет нақты да жүйелі музыка тарихынан, музыка-теория сыннан білім беру, осы алған білімдерін музыкалық оқу-үрдісіне кеңінен дұрыс пайдалана білуге үйрету, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру. в) оқу-әдістемелік кешеннің қолданудағы нұсқаулар кредиттік оқу жүйесінде СӨЖ жұмыстары студенттердің екі есеге ұлғаяды, бұл білім жоғарлатуға үлкен талаптар қояды. г) экзаменге дайындалудағы кеңестер: қыстық және жаздық сессияға дайын болу үшін ең алдымен берілген тапсырмаларды тәжірбиелік, СӨЖ уақытында өткізілсе, сонда ғана адал еңбек сіңірген студен қандай да болсада қиындықтан өтеді, білімі сонда жоғары бағаланады.4.Пәннің тұрі (форматы)

-тәжірибелік сабағы –интерактивтік тақтаны интернет желісі мен презентациялық сабақ улгілерін қолдана отырып өткізіледі;

-ОБСОЖ және СОЖ тапсырмаларын ақпараттық технологиясы қолдану арқылы және ауызша тұрде орындауды қарастырады.
5.Пән саясаты.

Курстың саясаты пәнді меңгеру процесі кезінде студенттер алдына мынадай администратиялық шарттар қойылады:

Сабаққа кешігу – минус 0,5 балл

Сабақты босату – минус 2 балл

Жұмысты уақытында тапсырмау – минус 1 балл
6.Баға қою саясаты.

Баға қою әдісі

Тәжірбиелік сағатты 75 балл 1 аттестацияда и 75 балл 2 аттестацияда .

ОӨЖ 45 балл 1 аттестацияда и 45 балл 2 аттестацияда

Бақылау жұмысы 7 және 15 апталарда қойылады, қорытынды нәтижесінде 1-2 аттестация бойынша пәннен жалпы1000 балл, ал семестр бойынша әр рейтинг аттестация бойынша 300 балл

Апта және бакылау түрлері бойынша баллардын реттелуі кестеде келтірілген«Хор сыныбы және хормен жұмыс істеу практикумы»пән бойынша баллдардын реттелуі
Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Жалпы балл

Ескерту

1

2

3

4

1-7

Сабаққа қатысу1-7апталықтары

451-7

Сабақтағы жұмыстар

75
3,5,6

ОӨЖ

45
4,7

ӨЖ

135
Барлық қорытынды балл 1-7 апталықтарында

300
8-15

Сабаққа қатысу 8-15 апталықтары

30
8-15

Сабақтығы жұмытар

75


10,12,13

ОӨЖ

45

СРСП

11,14

ӨЖ

60

тәжірбиелік

15

Бақылау жұмысы 2

90

тәжірбиелік
Барлық қорытынды балл 8-15 апталықтарында

300
Экзаменнің қорытынды баллы

400

экзамен

Барлық академиялық уақыттағы балл

1000

7.Әдебиет

7.1Негізгі тізімі:1

7.1.1Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М.,2002.

7.1.2Тевлина Б.Г. Работа в хоре. Методика, опыт. М., Профиздат, 2005.

7.1.3Уколова Л.И. Дирижирование. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003

7.1.4 Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория (методика). М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.

7.1.5 Чесноков П.Г. Хор и управление им. М., 2010.


    1. Қосымша тізімі:

7.2.1Зимняя И.А. Педагогикалық психология: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Екінші рет толықт., түзет. және қайта өңд. бас./орыс тілінен аударған Құсаинова М.А. М.: Логос, Алматы: ТSТ‑company, 2005.

7.2.2Абдибекова О., Мангбаева Р. Дирижирование как процесс управления коллективным исполнением. //В мире музыки. 2006 №4, с 10‑11.

7.2.3Ақхожин С. Балалар хорымен жұмыс істеу ерекшеліктері. //Тәрбие құралы. 2006 №2, с 54‑55.

7.2.4 Әбішева Б. Музыкалық тәрбие туралы. //Музыка әлемінде. 2004 №6, с 22

7.2.5 Бобровская О. Музыкальное воспитание. //В мире музыки. 2006 №4, с 20‑25.

7.2.6 Қыдырбаева К. Орындаушылық топпен жұмыс. //Қазақстан мектебі. 2005 №3, с 31­‑33.

7.2.7 Қыдырбаева К. Хор ұжымындағы дауыс жаттығулары. //Қазақстан мектебі. 2004 №7, с40-43.

7.2.8 Музыка оқыту әдістемесі. 5 сынып. А.,Атамұра, 2001.

7.2.9 Музыка оқыту әдістемесі. 6 сынып. А.,Атамұра, 2002.7.2.10 Мукашева А.Б. Развитие музыкального образования в Казахстане. А., 2002.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет