Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы Cтуденттің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өндеу Пән: физиология Пән коды


Қосымша № 1 СӨЖ-дің орындау және бағалау критерийлерібет4/4
Дата11.02.2018
өлшемі0,79 Mb.
1   2   3   4

Қосымша № 1
СӨЖ-дің орындау және бағалау критерийлері

Бақылау түрі

Орындау критерийлері

Баға

Бағалау критерийлері

1.Рефе-ратты дайындау және қорғау


1)әдебиеттердің саны – 5-тен кем емес, оларды жалпы стандарт бойынша реферат соңында міндетті түрде көрсету;

2)рефераттың көлемі – 10 ком-пьютерлік парақ-тан кем емес, А4 форматында, қа-тарлар арасы 1 жол интервал, 14-ші шрифті;

3)рефератты дайындауға ар-налған толық ашылған жоспа-ры болуы;

4)рефератта сыз-балар, кестелер мен суреттер бо-луы;

5)рефератты

дайындаудың ұқыптылығы бо-луы;

6)рефераттың мазмұнын қысқа-ша және түсінікті айтып беру;

7)рефераттың та-қырыбы бойынша сұрақтарға қате-сіз жауаптар бе-ру.Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты рефератты дайындады, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқымай, айтып берді, берілген сұрақтарға сенімді және қате-сіз жауап берді.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты рефератты дайындады, көлемі 10 ком-пьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен сурет-тер келтірді, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқымай, айтып берді, сұрақтарға жауап бергенде принци-пиалды емес қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес рефератты дайындады, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, 5 әдебиеттерден кем, толық ашылмаған жоспары бар, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқыды, сұрақтарға сенімсіз жауап берді, принципиалды қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес рефератты дайындаған жоқ немесе уақытында дайындады, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 10 компьютерлік парақтан кем, А4 форматында, қатарлар ара-сы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, әдебиеттер көрсетілген жоқ, жоспары жоқ, рефератты қорғау кезінде мәтінді оқыды, сұрақтарға жауап бергенде маңызды қателерді жіберді немесе сұрақтарға жауап бере алмады және рефератты қорғай алмады.

2.Крос-сворд құрастыру


1)кроссвордтың көлемі – тақырып бойынша 20 сөз-ден кем емес;

2)кроссвордты қатесіз құрасты-ру;

3)түсініктерді дұ-рыс құрастыру;

4) кроссвордты

дайындаудың ұқыптылығы бо-луы.


Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты, қателерсіз кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды, кроссворд құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес кроссворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, кроссворд құ-растырғанда принципиалды қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес кроссворд құрастырмады не-месе оны уақытында құрастырды, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 сөзден кем, кроссворд құрастырғанда маңызды қателерді жіберді.

3.Тест тапсыр-маларын құрастыру


1)тест тапсырма-ларының саны – 10-нан кем емес;

2)тест тапсырма-ларының маңыз-ды негізі болуы;

3)тест тапсырма-ларының анықты, ұқыпты, дәл құ-растыру;

4)жауаптардың алгоритмімен бір түрді және адек-ватты вариантта-ры болуы;

5)дұрыс жауапта-рын нақты белгі-леу.


Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырмаларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, тест тапсырмаларын маңызды негізімен анықты, ұқыпты, дәл құрастырды, жауаптарды алгоритмі-мен бір түрді және адекватты варианттарды берді, дұрыс жауаптарын нақты белгіледі.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырма-ларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, тест тапсырмаларын маңызды негізімен анықты, ұқыпты, дәл құрастырды, жауаптарды алгоритмімен бір түрді емес варианттарды берді, дұрыс жауаптарын нақты белгіледі.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен тест тапсырма-ларын құрастырды, саны 10-нан кем емес, кейбір тест тапсырмаларын маңызды негізімен, бірақ анықты емес, ұқыпты емес, дәл емес құрастырды, жауаптарын варианттардың алгоритмімен бірдей емес берді, дұрыс жауаптардың барлығын емес нақты белгіледі.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес тест тапсырмаларын құрас-тырмады немесе оларды құрастыр-ды, бірақ өз ойымен емес, саны 10-нан кем, маңызды емес негізімен, анықты емес, ұқыпты емес, дәл емес құрастырды, жауаптарын варианттарды алгоритмсіз бір түрде емес берді, дұрыс жауаптардың 50%-дан төмен нақты белгіледі.

4.Пре-зента-цияны дайындау және қорғау


1)әдебиеттердің саны – 5-тен кем емес, оларды жалпы стандарт бойынша презен-тация соңында міндетті түрде көрсету;

2)презентация-ның көлемі – 20 слайдтан кем емес;

3)презентация дайындауға ар-налған толық ашылған жоспа-ры болуы;

4)слайдтар қыс-қаша және маңыз-ды болуы;

5)презентацияда сызбалар, кесте-лер мен суреттер болуы;

6)презентацияныдайындаудың ұқыптылығы бо-луы;

7)презентация-ның мазмұнын қысқаша және тү-сінікті айтып бе-ру;

8)презентация-ның тақырыбы бойынша сұрақ-тарға қатесіз жауаптар беру.

Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты презен-тацияны дайындады, көлемі 20 қыс-қаша және маңызды слайдтан кем емес, 5 әдебиеттерден кем емес, то-лық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, қорғау кезінде терең білімін көрсетті және барлық қойған сұрақтарға қатесіз жауап берді.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты презен-тацияны дайындады, көлемі 20 қыс-қаша және маңызды слайдтан кем емес, 5 әдебиеттерден кем емес, толық ашылған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер келтірді, қорғау кезінде жақсы білімін көрсетті және сұрақ-тар қойғанда принципиалды емес қателер жіберді.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес презентацияны дайындады, көлемі 20 слайдтан кем емес, слайдтар маңызды емес, 5 әдебиеттерден кем, толық ашылмаған жоспары бар, тақырыбына сәйкес сызбалар, кестелер мен суреттер аз келтірді, қорғау кезінде сұрақтарға сенімді жауап берді, принципиалды қателер жіберді.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес презентацияны дайындаған жоқ немесе уақытында дайындады, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 слайдтан кем, слайдтар маңызды емес, әдебиеттер көрсетілген жоқ, жоспары жоқ, сұрақтарға жауап бергенде маңызды қателерді жіберді немесе сұрақтарға жауап бере алмады және презентацияны қорғай алмады.

5.Глос-сарий құрастыру


1)глоссарийдың көлемі – тақырып бойынша 20 сөз-ден кем емес;

2)глоссарийды қатесіз құрасты-ру;

3)түсініктерді дұ-рыс құрастыру;

4) глоссарийды

дайындаудың ұқыптылығы бо-луы.


Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты, қателерсіз глоссарий құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, ұқыпты крос-сворд құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, түсініктерді дұрыс құрастырды, глоссарий құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен, бірақ ұқыпты емес глоссарий құрастырды, көлемі 20 сөзден кем емес, глоссарий құ-растырғанда принципиалды қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес глоссарий құрастырмады не-месе оны уақытында құрастырды, бірақ өз ойымен емес, ұқыпты емес, көлемі 20 сөзден кем, глоссарий құ-растырғанда маңызды қателерді жіберді.

6.Жағ-дайлық есепті құрастыру (кейс-стади).

1)жағдайлық есептің көлемі, сұрақтары және жауаптармен бір-ге – 1 компью-терлік парақтан кем емес, А4 фор-матында, қатар-лар арасы 1 жол интервал, 14-ші шрифті;

2)жағдайдың нақ-тылығы болуы;

3)есептің маңыз-ды негізі болуы;

4) есептің толық ашылған сипатта-масы болуы;

5)жағдайдың маз-мұнын анықты, ұқыпты, дәл айтып беру;

6)есепке сұрақта-рының саны – дұ-рыс құрастырыл-ған 3-тен кем емес сұрақтар;

7)есепке барлық сұрақтарына то-лық жауаптарын беру.


Өте жақсы

95-100


90-94

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен және толық ашылған сипаттамасымен анықты, ұқыпты, дәл нақты жағдайды айтты, есепке 3-тен кем емес толық жауаптары мен сұрақтарын құрастырды.

Жақсы

85-89


80-84

75-79


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен және толық ашылған сипаттамасымен нақты жағдайды анықты, ұқыпты, дәл айтты, есепке 3-тен кем емес толық жауаптары мен сұрақтарын құрастырды, жағдайлық есепті құрастырғанда принципиалды емес қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лық

70-74


65-69

60-64


50-54

баллға сәйкесСтудент уақытында, тақырыбына сәйкес, өз ойымен жағдайлық есепті құрастырды, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем емес, А4 форматында, қатарлар арасы 1 жол интервалмен, 14-ші шрифтпен, маңызды негізімен нақты жағдайды қыскаша, анықты емес, ұқыпты емес және дәл емес айтты, есепке 3-тен кем толық емес жауаптары мен сұрақтарын құрастырды, жағдайлық есепті құрастырғанда принципиалды қателерді жіберді.

Қанағат-танар-лықсыз

0-49


баллға сәйкес

Студент уақытында, тақырыбына сәйкес жағдайлық есепті құрастыр-мады немесе оны уақытында құ-растырды, бірақ өз ойымен емес, көлемі 1 компьютерлік парақтан кем, А4 форматында, қатарлар ара-сы әр түрлі интервалмен және шрифтпен, маңызды емес негізімен нақты жағдайды қыскаша, анықты емес, ұқыпты емес және дәл емес айтты, есепке құрастырмады немесе 3-тен кем толық емес жауаптары мен дұрыс емес сұрақтарын құрастырды.

Тест тапсырмаларын орындауБақылау формасы

Баға

Бағалау критерийлері

Тест тапсырмаларын орындау.

Өте жаксы

95-100 балл

90-94 балл


90-100 % дұрыс жауап берілген.

Жақсы

85-89 балл

80-84 балл

75-79 балл75-89 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлық

70-74 балл

65-69 балл

60-64 балл

50-54 балл


50-74 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлықсыз

0-49 балл50 % -дан кем дұрыс жауап берілген.

Жағдайлық есептерді шешу, шағын топтарда жұмыс істеуБақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Жағдайлық есептерді шешу, ша-ғын топтарда жұмыс істеу

Өте жақсы
95-100;

90-94


баллға сәйкес

Жұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде ерекше ой-пікірін көрсеткенде, білімінің тереңдігін байқатып, тақырыпты басқа да салалардағы ғылыми жетістіктермен ұштастыра білгенде қойылады.

Жақсы


85-89;

80-84;


75-79

баллға сәйкесЖұмысқа белсенді түрде қатысып, жауап беруде қателіктер жібермей, жұмысқа белсенді араласып, білімінің жақсы екендігін көрсеткенде қойылады.

Қанағаттанарлық

70-74;


65-69;

60-64;


50-54

баллға сәйкесСабаққа баяу түрде қатысып, бағдарлама материалдарын жүйелеуде едәуір қателіктер жібергенде қойылады.

Қанағаттанарлық-сыз

0-49


баллға сәйкес

Топпен жұмыс істеуге қатыспады, оқытушы сұрақтарына жауап беруде көп қателіктер жіберіп, жауап беруде ғылыми терминологияны пайдаланбады.Аралық бақылаудың орындау және бағалау критерийлері

А) тест тапсырмалары шешу

1. Тапсырма бойынша ұсынылған варианттардан бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарын таңдау.

2. Дұрыс жауаптар саны 100-ге көбейтіледі және тапсырманың жалпы санына бөледі

3. Алынған «%» қойылатын баллдың көрсеткіші болып табылады.

Б) практикалық машықтарын көрсету

1. Студент сұраққа ауызша жауаап береді.

2. Сұраққа жауап беру үшін қолданылатын, аспапты таңдайды.

3. Аспаппен жұмыс істеу дағдысын корсетеді.

4. Нәтижесін айтады және қорытынды шығарады.
Әріптік жүйедегі бағалар

Сандық жүйедегі эквивалент балл

Пайыздық көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


өте жақсы


В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

жақсы

С+

С

С-Д+

Д


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

қанағаттанарлық

F

0

0-49

қанағаттандырылмайды

Тест тапсырмаларын орындауБақылау формасы

Баға

Бағалау критерийлері

Тест тапсырмаларын орындау.

Өте жаксы

95-100 балл

90-94 балл


90-100 % дұрыс жауап берілген.

Жақсы

85-89 балл

80-84 балл

75-79 балл75-89 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлық

70-74 балл

65-69 балл

60-64 балл

50-54 балл


50-74 % дұрыс жауап берілген.

Қанағаттанарлықсыз

0-49 балл50 % -дан кем дұрыс жауап берілген.

Тәжірибелік машықтар бойынша сұрақтарға ауызша жауап беру.Бақылау формасы

Баға

Бағалау китерийлері

Ауызша жауап, тәжірибелік машықтарды көрсету.

Өте жақсы

95-100


90-94 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде қате жіберілмеген жағдайда қойылады. Аппаратты дұрыс таңдай біліп, онымен жұмыс істей алады. Өз бетінше нәтиже және қортынды жасайды, шығарады.

Жаксы

85-89


80-84

75-79 баллға сәйкесЖауап беру кезінде дөрекі қате жіберілмеді, принципиальды емес немесе принципиальды қателер жіберілгенде, бірақ оны студент өзі түзеген жағдайда, аппаратты көрсете алғанда қойылады. Өз бетінше нәтиже шығарады және қорытынды жасайды.

Қанағаттанарлықсыз

70-74


65-69

60-64


50-54 баллға сәйкес

Жауап беру кезінде қателіктер мен принципиальды емес қателіктер жібергенде, аппаратты қолданғанда қиындықтары болғанда, және қорытынды жасай алмағанда қойылады.

Қанағаттанарлықсыз

0-49 баллға сәйкесЖауап беру кезінде студент принципиальды қателіктер жібергенде, аппаратпен жұмыс істей алмағанда, қорытынды жасамағанда, стилистикалық және логикалық қателіктер жібергенде қойылады.

СӨЖ-дың барлық түрлері электронды және жазба түрінде тапсырылады (файлды папкада)

Қосымша №2.

Әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Сәтбаева, Х. Қ. Адам физиологиясы: оқулық. – 2 бас. түзетілген және толықтырылған. – Алматы: Эверо,2005, 2007, 2010.

2. Миндубаева, Ф.А. Физиология пәнінен практикалық сабақтарға арналған нұсқау: оқу-әдістемелік құрал . – Алматы : Эверо, 2012. – 186.

3. Дүйсембин Қ. Жасқа сай физиология және валеология: оқулық.- А., 2007. Қалыпты физиологияның лабораториялық жұмыстары: студенттер үшін.-Шымкент, 1993.қосымша:

1. Атлас анатомия және физиология: оқу құралы/Т. Ә. Ізмұхамбетов [ж.б.] –Алматы, 2007. -170 бет.

2. Нұрмұхамбетұлы Ғ. Орсыша – қазақша медициналық (физиологиялық) сөздік: словарь = Русско –казахский медицинский (физиологический) словарь: сөздік. – А., 2007..

Орыс тілінде

негізгі:

1. Физиология человека. Compendium: учеб. пособие / под ред. Б. И. Ткаченко. -3-е изд. испр. и доп. –М.: - Медиа, 2010. -496 с.

2. Агаджанян, Н.А. Нормальная физиология: учеб. Для студентов мед. вузов. –М.: ООО “ Изд-во медицинское информ . агентство”, 2009. – 520 с.

3. Миндубаева, Ф.А. Руководство к практическим занятиям пофизиологии по физиологии: учеб.- методическое пособие.- Алматы: Эверо, 2012. – 194 с.

4. Нормальная физиология: Практикум: учеб. Пособие / под ред. К.В. Судакова. – М.: МИА, 2008.

5. Чеснокова, С.А. Атлас по нормальной физиологии: учеб, пособие.- 2-е изд., испр. и доп. –М.: МИА, 2007.-496 с.

6. Нормальная физиология человека: учеб. / под ред. Б. И. Ткаченко.- М., 2005.

7. Руководство к практическим занятиям по норьмальной физиолигии: учеб. Пособие/под ред. С. М. Будылиной.-М., 2005.

8. Физиология человека: учебник. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф.1,2 том Коротко. -2-е изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1998, 2001, 2003.- 656 с.

9. Основы физиологии человека. Т. 1,2: учеб./ под ред. Б.И. Ткаченко.- СПб., 1994.қосымша:

1. Физиология человека:учебник / Н.А. Агаджанян [и др.] ; под ред. Н. А. Агаджаняна. –М., Медицинская книга; Н. Новгород: Изд – во НГМА, 2005. – 526 с.

2. Пушкарев Ю. П. Трудные вопросы физиологии: учебное пособие / Ю.П. Пушкарев, Г. И. Лобов. – СПб., 2007.

3. Физиология в рисунках и таблицах: вопросы и ответы: учебное пособие / под ред. В. М. Смирнова.- М., 2007.

4. Нормальная физиология. В 3 т. Т. 1, 2. Общая физиология: учеб. пособия для вузов / под / ред. В.Н.Яковлева. – М., 2006.

5. Жакипбекова Г. С. Физиология высшей нервной деятельностеи. Условный рефлекс его нейрофизиологические механизмы: учеб. пособие. – А., 2006.

6. Кузина С.И. Нормальная физиология: конспект лекций.- М., 2006.

7. Методические указания для студентов к лабораторным занятиям по курсу нормальной физиолгии: Физиология дыхания: лечебный педиатрический фак. 1-2 курс / сост. Н. М. Мурина. – Ш., 2006. – 23 с. + эл. опт. диск (CD­ROM).

8. Мозговая К . В. Шпаргалка по возрастной анатомии, физиологии и гигиене: ответы на экзаменационные билеты. – М., 2006.

9. Орлов Р. С. Нормальная физиология: учеб. – М., 2005.

10. Основы физиологии человека: учеб. / Н. А. Агаджанян [и др.].-М., 2005.

11. Лот К. Основы физиологии почек: пер. с англ./науч. ред. Ю.Г. Аляев- 4-е изд.-М., 2005.

12. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии: учеб. пособие / под ред . К. В. Судакова. – М., 2002.

14. Физиология: Основы и функциональные системы: курс лекций / под ред . К. В. Судакова.- М., 2000.Ағылшын тілінде:

1. Sperelakis, Nikolas Essentials of Physiologi = Основы физиологии: монография / Nikolas Sperelakis . – Boston: New York: Toronto, London, 1996. -722 c.

2. Bullock Barbara L. Pathophisiology: adaptations and Alterations in Function.- Fourth Edition.- Neue York, 1996.+1=эл. гиб. дис. – Перевод заглавия: Патофизиология. Адаптация и повреждение функций.

3. West J. B. Respiratory Physiologi – the essentials: моногр.- 5 th ed.- Baltimore, 1995.- Перевод заглавия: Респираторная физиология.

4. Willms Janice L. Physical Diagnosis: bedside Evaluation of diagnosis and Function.- Baltimore, 1994.- Перевод заглавия: Физиологическая диагностика.

5. Plaut D. C. Connectionist Modelling in Cognitive Neuropsychology: a Case Study.- Lawrenge Erlbaum Associates, Publichere. - [S. I.] : Hove (UK), 1994.- Перевод заглавия: Моделирование связи в познавательной нейрофизиологии (исследование).Электронды ресурстар:

1. Методические указания для студентов к лабораторным занятиям по курсу нормальной физиологии. Физиология дыхания. [Электонный ресурс]: лечебный педиатрический фак. 1-2 курс / сост. Н.М. Мурина. – Электрон.текстовые дан. (150 Кб).- Шымкент: Б. и., 2006.

2. Агаджанян Н.А. Основы физиолгоии человека[Электонный ресурс]: учеб. -2-е изд., испр.-М., 2001.-1 эл. опт. диск (CD­ROM).

3. Основы физиолог человека. В 2 т. Т.1 [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

4.. Основы физиолог человека. В 2 т. Т.2 [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

5. Физиология высшей нервной деятельности [Электонный ресурс]: методические рек. для студентов мед. фак./сост. Д.А. Адильбекова.- Электрон. текстовые дан. (388 Кб)7- Шымкент:Б. и., Б. г.- эл. опт. диск. (CD-ROM).

6. Физиология пәнінен электронды оқу құралы [ Электронный ресурс] : медициналық колледждерге арнлған оқу құралы. – Электрон. текстовые дан. (22,3Мб). –Түркістан: ОҚО, 2012. –эл. опт. Диск (CD-ROM).

7. Сәтбаева Х. Қ. Адам физиологиясы [Электонный ресурс]: оқулық.- А., 1995.- эл. опт. диск. (CD-ROM).

8. Дүйсембин Қ. Орталық жүйке жүйесі және жоғарғы жүйке әрекетінің физиологиясы [Электонный ресурс]: моногр.- А., 2001.- эл. опт. диск. (CD-ROM).-

9. Анатомия и физиология человека. В 4 вып. [ Видеозапись, кинофильм, микроформа]: видиоэнцикл. Для народного образования.- М., Б. г.- 1 вк.

12. Лехак В. А. Ключ к пониманию физиологии [Электонный ресурс]: моногр.- М., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).- Всего 2 экз.

14. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология [Электонный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Федюкович. – Ростов н/Д., 2002.- 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

15. Шульговский,В.В.Основы нейрофизиологии [Электонный ресурс]: учеб. пособие-Электрон. текстовые дан.(5,96 Мб) .-М.:Б. и., 2003. - 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).

16. Дубынин, В.А. Регуляторные системы организма человека [Электонный ресурс]: учебное пособие.- Электрон. текстовые дан.(12,9 Мб) .-М.: Дрофа, 2003. - 1 эл. опт. диск. (CD-ROM).Оңтүстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет