«Бекітемін» Жаратылыстану және математика факультетінің деканы Медешова А. Б. 2010 ж. Жаратылыстану және математика факультеті Физика, математика және информатика кафедрасы «Кванттық механика»бет3/22
Дата31.01.2018
өлшемі2,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Дәрістің мазмұны


Гелий атомы. Атомдар, молекулалар.. Күйлердің мультиплеттігі. Ауысу энергиясы. Орто- парагелий,

СОБӨЖ мазмұны: өзара байланысқан өріс әдісі.

СӨЖ мазмұны: көп дене есебі

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №13


Спин. Атомның магниттік қасиеттері.

СОБӨЖ мазмұны: Коллоквиум 2

СӨЖ мазмұны: Коллоквиум 2

14 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №14

Дәрістің мазмұны


Д.И. Менделееевтің элементтердің периодтық жүйесі.

Электронның атомдағы күйлерінің классификациясы.

Химиялық байланыс табиғаты.

Электрондық қабықшаларСОБӨЖ мазмұны: Физикалық вакуум теориясы.

СӨЖ мазмұны: Кванттық корреляциялар.

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №14


Элементтердің периодтық жүйесі.

Кванттық садармен сипаттау

Кванттық межаника тұрғысынан периодтық жүйені талдау

СОБӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы

СӨЖ мазмұны: Бақылау жұмысы
15 апта

Кредиттік сағат саны 1 Дәріс №15

Дәрістің мазмұны


Сәуле шығару теориясының элементтері.

Сәуле шығару және жұту үшін сұрыптау ережесі.

Уақыт пен энергия үшін анықталмағандық принципі.

Спектрлік сызықтың қалыңдығы.Кванттық генератор.Қазіргі жетістіктер мен зеттеулер.

СОБӨЖ мазмұны: Реферат тапсыру

СӨЖ мазмұны: Реферат тапсыру

Кредиттік сағат саны 2 Практикалық сабақ №15


Атомдағы электронның күйін сипаттау.

СОБӨЖ мазмұны: Реферат қорғау

СӨЖ мазмұны: рейтинг шығару
3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі.
Жұмыс түрлері

Орындау уақыты

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

Баллдары

Макси-мум

Айып

1

Бақылау жұмысы: «Бор постулаттары», «анықталмағандық қатынас», «Шредингер теңдеуі», «бірөлшемді қозғалыс» тақырыбы бойынша есептерді шығару

50 мин

Жазбаша жұмыс

6 апта

100% үшін 5

Уақытымен тапсырмағаны үшін -1


2

2.Бақылау жұмысы: «Шредингер теңдеуі», «бірөлшемді қозғалыс», «Математикалық аппарат», «Кванттық сандар» тақырыбы бойынша есептерді шығару

50 мин

Жазбаша жұмыс

14 апта

100% үшін 5

Уақытымен тапсырмағаны үшін -1


3

Коллоквиум I. Тақырыбы: «1-6 апта тақырыптары ».

6 апта

Ауызша

7 апта

5

-

4

Коллоквиум II. Тақырыбы: 8-15 апта

14 апта

Ауызша

15 апта

5

-


5

Шығармашылық реферат (І кезең):


1-7 апта

Жазбаша

7 апта

2

Уақытымен тапсырмағаны үшін 0

7

Шығармашылық реферат (ІІ кезең):


8-14 апта

Жазбаша

15 апта

2

Уақытымен тапсырмағаны үшін «-4»


ПӘН БОЙЫНША ГЛОССАРИЙҚазақ тілінде

Орыс тілінде

Ағылшын тіліндеЖарық

Свет

The LightФотон

Фотон

The PhotonБайланыс энергиясы

Энергия связи

The Energy relationship(communication)Атом

Атом

The AtomЭлектрон

Электрон

The ElectronПротон

Протон

The ProtronНейтрон

Нейтрон

The NeutronНейтрино

Нейтрино


Элементар бөлшектер

Элементарные частицы

The Elementary particles(grains)Постулат

Постулат

The PostulateСерия

Серия

The SeriesКвант

Квант

The QuantumСпектр

Спектр

The Spectrumэлектрон Спині

Спин электрона

The Backs of the electronФермионы

Фермионы

FermionyБозоны

Бозоны

BozonyЭнергетикалық деңгейі

Энергетический уровень

The Energy level
Масса дефектісі

Дефект массы

The Defect of the massРадиоактивтілік

Радиоактивность

RadioactivityЯдроның моделі

Модель ядра

The Model kernel(nucleus)Ыдырау

Распад

The DisinterationСәулелену

Излучение

The RadiationРеакция

Реакция

The ReactionПозитрон

Позитрон

The PositronҮлкен жарылыс

Большой взрыв


анықталмағандық

Неопределенность


толқындық қасиет

Волновые свойства


Меншікті функциялар

Собственные функции


Толқындық функция

Волновая функция


оператор

Оператор


Бақыланатындар

Наблюдаемые


Физикалық шама

Физическая величина


Ықтималдық тығыздығы ағынының

Плотность вероятности


микрожүйе

Микросистема


Потенциалдық тосқауыл

Потенциальный барьер


Туннельдік эффект

Туннельный эффект


Потенциалды шұңқыр

Потенциальная яма


Сызықтық гармониялық осцилятор

Линейный гармонический оссцилятор

сұрыптау ереже

Правило отбора


Импульс моменті.

Момент импульса


Ротатор

Ротатор


Орбитальді момент

Орбитальный момент


Кванттық сан

Квантовое число


Сутегі тәрізді атом

Водородоподобный атом


Энергетикалық спектр

Энергетический спектр


Атомның векторлық моделі

Векторная модель атома


Жұптылық

Четность


Ажыратылмаушылық

Неразличимость


ұйтқу теориясы

Теория возмущения


Паули ұстанымы

Принцип паули


Ауысу энергиясы

Обменная энергия


Сәуле шығару

излучение энергий


Асқын өткізгіштік

Сверхпроводимость


Физикалық вакуум

Физический вакуум


Жартылай өткізгіш

Полупроводник


Оптикалық электрон

Оптический электрон


Асқын өткізгіштік

Сверхпроводник


Нильс Бор

Нильс Бор


Макс Планк

Макс Планк


Эрвин Шредингер

Эрвин Шредингер


Томсон

Томсон


Гейзенберг

Гейзенберг


Резерфорд

Резерфорд


Макс Борн

Макс Борн


Паули

Паули

Әдебиеттер тізімі

 1. Э.В. Шпольский «Атомная физика» т.1,2 М., Наука,1974.

 2. Жаңабергенов «Кванттық механика» Алматы:1993ж

 3. Д.И. Блохинцев «Основы квантовой механики» М., Наука, 1976.

 4. А.Н. Матвеев «Атомная физика» М., Высшая физика, 1989.

 5. А.Н. Соколов, И.Т. Тернов, В.Ч. Жуковский «Квантовая механика» М., Наука, 1979.

 6. Ф.Г. Серова, А.А. Янкина Сб. задач по теоретической физике М., Просвещение, 1979.

 7. Л.Г. Гречко Сб. задач по теоретической физике М., Высшая школа, 1972.

 8. Э. Вихман «Квантовая физика» М., Наука, 1977 .

 9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Курс теоретической физики. Квантовая механика (нерелятивистская теория). Т. 3. 2001. 808 с.

 10. В.В. Мултановский. Курс теоретической физики: квантовая механика: Учебное пособие для студентов физ.-матем. факультетов пед. институтов. М. –Просвещение, 1991, 320 с

 11. Ферми Э. Лекции по квантовой механике. 2000. 248 с.

 12. И.Е. Иродов. Квантовая физика. М.- Физматлит, 2001 г. 272 с.

 13. А.Д. Суханов.Лекции по квантовой физике.М.-Высшая школа, 1991. 383с.

 14. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский.Курс физики. М.-Высшая школа, 1989. 607 с.

 15. И.Е. Иродов. Задачи по квантовой физике. М.- Высшая школа, 1991. 174с.

 16. Флюгге З., Задачи по квантовой механике I, II том. // пер.с англ. под ред. А.А. Соколова, -М.:1974

 17. Байтасов У. Қарабеков Н. Кванттық механикадан жаттығу есептер. Алматы -1991.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Л.Л. Гольдин, Г.И. Новикова. Введение в квантовую физику. М.- Наука, 1988. 327 с.

 2. Физика микромира. М. -Советская энциклопедия, 1980. 528 с.

 3. А.И. Наумов. Физика атомного ядра и элементарных частиц. М.- Просвещение, 1984. 384 с.

 4. Э.А. Нерсесов. Основные законы атомной и ядерной физики. М.- Высшая школа, 1988. 286 с.

 5. Л.И. Пономарев. Под знаком кванта. М.- Наука, 1989. 366 с.

 6. Сабитов М. Диалектика необходимости и случайности в квантовой механике.1974г.

 7. Сабитов М. Формирование и развитие квантовой механики.1984 г.

3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ ГРАФИГІ
I Бөлім

1.Бақылау жұмысы: «Бор постулаттары», «анықталмағандық қатынас», «Шредингер теңдеуі», «бірөлшемді қозғалыс» тақырыбы бойынша есептерді шығару

Тапсыру уақыты: 2 семестр 6 апта.

Бағалау: 5 балл

Әдебиеттер: Ф.Г. Серова, А.А. Янкина, Л.Г. Гречко, Цедрик М.С., Бублей М., Мин Чен.

Тапсырмаға: 4 есеп кіреді.
2.Бақылау жұмысы: «Шредингер теңдеуі», «бірөлшемді қозғалыс», «Математикалық аппарат», «Кванттық сандар» тақырыбы бойынша есептерді шығару

Тапсыру уақыты: 2 семестр 14 апта.

Бағалау: 5 балл

Әдебиеттер: Ф.Г. Серова, А.А. Янкина, Л.Г. Гречко, Цедрик М.С., Бублей М., Мин Чен.

Тапсырмаға: 3 есеп кіреді.
II БӨЛІМ

Коллоквиум I. Тақырыбы: «1-6 апта тақырыптары ».

Тапсыру уақыты: 7 апта

Бағалау: 5 балл
Коллоквиум II. Тақырыбы: «7-14 апта тақырыптары ».

Тапсыру уақыты: 14 апта

Бағалау: 5 балл
III БӨЛІМ

Шығармашылық реферат (І кезең):

1-7 апта: Тақырып анықтау, әдебиет іздестіру, материалдарды қазақшаға аудару, мазмұынын құрастыру

Тапсыру уақыты: 7 апта

Бағалау: 2 балл.
Шығармашылық реферат (ІІ кезең):

8-15 апта: Кректі материалды анықтау, тақырыпты талдау, өз қорытындысын құрастыру, мазмұынына сәйкес жұмысты рәсімдеу, топ алдында қорғау.

Тапсыру уақыты: 15 апта

Бағалау: 2 балл.

Тапсырмаған үшін: -4 балл.


4. ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТУ КАРТАСЫ

Физика кафедрасы, Жакиев Н.К.

Кредит саны – 2
Әдебиет атауыБарлығыКітапханада

Кафедрада

Студент

тердің қамтылу пайызыЭлектронды түрі

1

Э.В. Шпольский «Атомная физика» т.1,2 М., Наука,1974.


жеткілікті

жоқ

100%

жоқ

2

Д.И. Блохинцев «Основы квантовой механики» М., Наука, 1976

жеткілікті

жоқ

100%

жоқ
Жаңабергенов «Кванттық механика» Алматы:1993ж

жеткілікті

жоқ

100%

жоқ
А.Н. Матвеев «Атомная физика» М., Высшая физика, 1989

жеткілікті

жоқ

100%

жоқ
Ф.Г. Серова, А.А. Янкина Сб. задач по теоретической физике М., Просвещение, 1979.

жеткілікті

жоқ

100%

жоқ

4

Цедрик М.С. “Сборник задач по общему курсу физики”

жеткілікті

1

100%

жоқ

5

В.В. Мултановский. Курс теоретической физики: квантовая механика: Учебное пособие для студентов физ.-матем. факультетов пед. институтов. М. –Просвещение, 1991, 320 с

жеткілікті

1

100%

жоқ

6

Трофимова Т.И. “Сборник задач по общей физике с решениями”

жеткілікті

1

100%

жоқ


5. Пән бойынша дәрістердің конспектілері

Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті әдебиет тізімі).


Дәріс №1

Тақырып: Кіріспе. Кванттық механиканың физика курсында алатын орны.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет