Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет17/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
19-сурет
Қосымша ақы төлемдер жасау тарифі


25
Google компаниясы ұсынған қосымша қызмет түрлерін 
пайда лану үшін кез келген браузер арқылы Google.com не-
месе 
https://www.google.com/
сілтемесі арқылы өтуге бо лады. 
Ашылған терезеден арнайы жеке А
ккаунт құру (Создать ак-
каунт
) керек. Ол үшін терезенің жоғары оң жақ бұрышындағы 
Кіру (Войти) 
батырмасын басып, ашылған терезеден тіркеуден 
өту жеткілікті (
20-сурет
).
20-су рет.
 Жа ңа ак каунт құ ру
Мұн да қол да ну шы 
электронды пош та ме кенжай ын
не ме се 
те ле фон нө мірі мен парольді ен гізеді. Алай да ақ па рат тар жүйе-
де қай талан бауы ке рек, сон дық тан бір адам үшін тек бір ак-
каунт тан ар тық тір кеу ге тыйым салынады.
Ашыл ған те ре зе нің жо ға ры оң жақ бұ ры шын да Google ком-
па ния сы көп те ген қо сым ша лар мен сер вис түр ле рін қол да ну ға 
ұсы на ды. Бір ортада тиімді жұмыс жасау үшін барлық қызмет 
түрлері қарастырылған. Бү кіл әлем бо йын ша достарыңмен өза-
ра тіл де су мүм кін ді гі жо ға ры дең гей де қа рас ты рыл ған.
Google қосымшаларының сервис түрлеріне:
• Gmail – тегін электронды пошта;
• Google Диск – деректерді басқару қоймасы;
• Google Calendar – онлайн күнтізбе;
• Google Maps – карталар жинағы;
• Google Docs – онлайн офис;
• Google Translate – аудармашы;


26
• Google Hangouts – онлайн хат, қоңырау, видеобайланыс 
орнату және т.б. қызметтері жатады (
21-су рет
).
21-су рет.
 Google-дың қо сым ша қыз мет түр ле рі
Gmail
– 
электронды пош та.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет